Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rīgas Simboliskais kapitāls

Rīgas Simboliskais kapitāls

Ratings:
(0)
|Views: 26|Likes:
Published by Guntis Stirna
Lai noskaidrotu, kādas ir Rīgas nākotnes iespējas pievērst starptautisko uzmanību, kā
arī izstrādāt ieteikumus Rīgas nākotnes vīzijas izveidei, tika veikts pētījums par
pasaules pilsētu atspoguĜojumu starptautiskos biznesa žurnālos un starptautiskā
biznesa izvēlētām pilsētām, lai izvietotu savus vadības birojus (headquarters).
Pētījuma mērėis bija noskaidrot atbildes uz šādiem jautājumiem:
- kas veido starptautiskā biznesa un mediju interesi par ļoti dažādām pasaules
pilsētām,
- vai pievērstā starptautiskā uzmanība ir savdabīgs pilsētu kapitāls, kas ir šī kapitāla
avoti,
- kas atšķir pasaules statusa pilsētas no periferiālām vai ārpus biznesa un mediju
uzmanības esošām pilsētām;
- kas atšķir veiksmīgu pilsētu profilus no neveiksmīgu pilsētu profiliem.
Lai noskaidrotu, kādas ir Rīgas nākotnes iespējas pievērst starptautisko uzmanību, kā
arī izstrādāt ieteikumus Rīgas nākotnes vīzijas izveidei, tika veikts pētījums par
pasaules pilsētu atspoguĜojumu starptautiskos biznesa žurnālos un starptautiskā
biznesa izvēlētām pilsētām, lai izvietotu savus vadības birojus (headquarters).
Pētījuma mērėis bija noskaidrot atbildes uz šādiem jautājumiem:
- kas veido starptautiskā biznesa un mediju interesi par ļoti dažādām pasaules
pilsētām,
- vai pievērstā starptautiskā uzmanība ir savdabīgs pilsētu kapitāls, kas ir šī kapitāla
avoti,
- kas atšķir pasaules statusa pilsētas no periferiālām vai ārpus biznesa un mediju
uzmanības esošām pilsētām;
- kas atšķir veiksmīgu pilsētu profilus no neveiksmīgu pilsētu profiliem.

More info:

Published by: Guntis Stirna on Jan 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2012

pdf

text

original

 
1
P
ASAULES PILS
Ē
TAS
:
 
S
IMBOLISKAIS KAPIT
Ā
LS
.
 
R
Ī
GAS GAD
Ī
JUMS
 
Lai noskaidrotu, k
ā
das ir R
 ī 
gas n
ā
kotnes iesp
ē
 jas piev
ē
rst starptautisko uzman
 ī 
bu, k
ā
 ar
 ī 
izstr
ā
d
ā
t ieteikumus R
 ī 
gas n
ā
kotnes v
 ī 
zijas izveidei, tika veikts p
ē
t
 ī 
 jums parpasaules pils
ē
tu atspogu
Ĝ
ojumu starptautiskos biznesa žurn
ā
los un starptautisk
ā
 biznesa izv
ē
l
ē
t
ā
m pils
ē
t
ā
m, lai izvietotu savus vad
 ī 
bas birojus (
headquarters
).
P
ē
t
 ī 
 juma m
ē
r
ė 
is
bija noskaidrot atbildes uz š
ā
diem jaut
ā
 jumiem:- kas veido starptautisk
ā
biznesa un mediju interesi par
Ĝ
oti daž
ā
d
ā
m pasaulespils
ē
t
ā
m,- vai piev
ē
rst
ā
starptautisk
ā
uzman
 ī 
ba ir savdab
 ī 
gs pils
ē
tu kapit
ā
ls, kas ir š
 ī 
kapit
ā
laavoti,- kas atš
ė 
ir pasaules statusa pils
ē
tas no periferi
ā
l
ā
m vai
ā
rpus biznesa un medijuuzman
 ī 
bas esoš
ā
m pils
ē
t
ā
m;- kas atš
ė 
ir veiksm
 ī 
gu pils
ē
tu profilus no neveiksm
 ī 
gu pils
ē
tu profiliem.
 
(..)
 
R
Ī
GA K
Ā
METROPOLE
:
SECIN
Ā
JUMI UN IETEIKUMI
 
Šis p
ē
t
 ī 
 jums atspogu
Ĝ
o, ka citu, veiksm
 ī 
gu pils
ē
tu atdarin
ā
šana nepal
 ī 
dz pils
ē
taisasniegt lielu starptautisko mediju uzman
 ī 
bu, k
ā
ar
 ī 
b
ū
tiski nepalielina t
ā
s pievilc
 ī 
bustarptautisko komp
ā
niju redz
ē
 jum
ā
. Par to liecina fakts, ka katrai no pasaules centrupils
ē
t
ā
m piem
 ī 
t sava unikalit
ā
ti iepret
 ī 
p
ā
r
ē
 j
ā
m, piem
ē
ram, Londona,
 ĥ
ujorka unPar
 ī 
ze ir
Ĝ
oti atš
ė 
ir
 ī 
gas pils
ē
tas. Š
 ī 
s pils
ē
tas savstarp
ē
 ji atš
ė 
iras vair
ā
k nek
ā
perif 
ē
rijaspils
ē
tas, piem
ē
ram, Štutgarte, Helsinki un Stokholma. Turkl
ā
t l
 ī 
dz
 ī 
gus secin
ā
 jumus irizdar
 ī 
 juši daudzi ekonomisk
ā
s
ă
eogr
ā
fijas p
ē
tnieki, uzskatot par neiesp
ē
 jamuatdarin
ā
t Silikona ielejas pan
ā
kumus, kop
ē
 jot t
ā
s profilu. Š
ā
ds iemesls b
ū
tuizskaidrojams ar to, ka l
 ī 
dz
 ī 
gi profili palielina pils
ē
tu konkurenci cilv
ē
ku atmi
Ħā
 (gr
ū
t
ā
k ir atcer
ē
ties daudz l
 ī 
dz
 ī 
gu konceptu, viegl
ā
k atcer
ē
ties atš
ė 
ir
 ī 
go), k
ā
ar
 ī 
 mediju izv
ē
l
ē
apl
ū
kot vai neapl
ū
kot k
ā
du pils
ē
tu.L
 ī 
dz ar to var secin
ā
t, ka R
 ī 
gai vajadz
ē
tu atrast k
ā
du unik
ā
lu paz
 ī 
mi vai paz
 ī 
mjukopumu, uz kuru balst
 ī 
t atš
ė 
ir
 ī 
gu pils
ē
tas n
ā
kotnes v
 ī 
ziju. Š
ā
dai strat
ēă
ijai visdr
 ī 
z
ā
kb
ū
tu liel
ā
ki ieguvumi nek
ā
citu pils
ē
tu vai jau esošu konceptu atdarin
ā
šana. Turkl
ā
tp
ē
t
 ī 
 jums liecina, ka m
ū
sdienu pasaul
ē
mediju uzman
 ī 
ba pils
ē
t
ā
m nav izk
ā
rtotare
ă
ion
ā
la skat
 ī 
 jum
ā
, tas ir, ne starp centra, ne starp periferi
ā
laj
ā
m pils
ē
t
ā
m nedomin
ē
 atseviš
ė 
i re
ă
ioni un to pils
ē
tas, ja vien par re
ă
iona skat
 ī 
 juma kategoriju neuzskata
ă
eogr
ā
fisku kontinentu. Dr
 ī 
z
ā
k uzman
 ī 
ba ir izkais
 ī 
ta starp daudz
ā
m atseviš
ėā
mpasaules pils
ē
t
ā
m. T
ā
p
ē
c R
 ī 
gai, lai att
 ī 
st
 ī 
tu savu unik
ā
lo profilu, b
ū
tu j
ā
cenšas dom
ā
tpar sevi nevis Baltijas j
ū
ras re
ă
iona, bet gan pasaules kontekst
ā
. Bez tam p
ē
t
 ī 
 jumsr
ā
da, ka re
ă
ion
ā
las amb
 ī 
cijas ir rakstur
 ī 
gas periferi
ā
l
ā
m pils
ē
t
ā
m, jo t
ā
s tiek vair
ā
ksaist
 ī 
tas ar š
 ī 
s kategorijas z
 ī 
m
ē
m. Turkl
ā
t, ja R
 ī 
ga v
ē
las liel
ā
ku mediju uzman
 ī 
bu, tadtai b
ū
tu j
ā
iesaist
ā
s starptautiskos projektos ar pasaules pils
ē
tu centru p
ā
rst
ā
vjiem,piem
ē
ram, Londonas,
 ĥ
ujorkas, Tokijas vai Par
 ī 
zes, jo š
 ī 
s pils
ē
tas nodrošina liel
ā
komediju uzman
 ī 
bu perif 
ē
rijas un
ā
rpus uzman
 ī 
bas pils
ē
t
ā
m.Bez tam var apgalvot, ka izv
ē
l
ē
tajam profilam ir j
ā
b
ū
t konkur
ē
tsp
ē
 j
 ī 
gam ilg
ā
k
ā
laikaposm
ā
, jo eksist
ē
uzman
 ī 
bas inerce, tas ir, paiet ilgs laiks, kam
ē
r pils
ē
tas nostiprinasavu atpaz
 ī 
stam
 ī 
bu un unikalit
ā
ti cilv
ē
ku atmi
Ħā
s. Taj
ā
paš
ā
laik
ā
sp
ē
c
 ī 
gas poz
 ī 
cijascilv
ē
ku atmi
Ħā
rada t
ā
du simbolisko kapit
ā
lu, no kura var g
ū
t labumu
Ĝ
oti ilgu laiku.
 
2Tas noz
 ī 
m
ē
, ka pils
ē
tai velt
 ī 
t
ā
uzman
 ī 
ba ir b
ū
tisks kapit
ā
ls, ko var transform
ē
t pils
ē
tasatt
 ī 
st
 ī 
b
ā
ilglaic
 ī 
gi, dodot pils
ē
tai iesp
ē
 ju stiprin
ā
t savas starptautisk
ā
s poz
 ī 
cijas unpiesaistot daž
ā
dus att
 ī 
st
 ī 
bai nepieciešamos resursus. Ilgtermi
Ħ
a konkur
ē
tsp
ē
 j
 ī 
gsskat
 ī 
 jums b
ū
tu j
ā
iek
Ĝ
auj R
 ī 
gas n
ā
kotnes v
 ī 
zij
ā
.Sal
 ī 
dzinot centra, perif 
ē
rijas un
ā
rpus uzman
 ī 
bas pils
ē
tas var secin
ā
t, ka, jo augst
ā
kapoz
 ī 
ciju ie
Ħ
em pils
ē
ta, jo vair
ā
k t
ā
tiek saist
 ī 
ta ar daž
ā
d
ā
m tehnolo
ă
ij
ā
m unpirktsp
ē
 j
 ī 
giem, lieliem noieta tirgiem, k
ā
ar
 ī 
strauju dinamisku izaugsmi. Tas noz
 ī 
m
ē
,ka tehnolo
ă
ijas, noieta tirgus un
ā
trums ir svar
 ī 
gi elementi R
 ī 
gas att
 ī 
st
 ī 
b
ā
, ja t
ā
v
ē
laspalielin
ā
t sev piev
ē
rsto starptautisko uzman
 ī 
bu. Tom
ē
r, k
ā
jau min
ē
ts iepriekš, R
 ī 
gaiir j
ā
sp
ē
 j att
 ī 
st
 ī 
t sava unik
ā
l
ā
v
 ī 
zija, t.i., j
ā
atrod papildus paz
 ī 
me vai to kopums, kurivar
ē
tu papildin
ā
t š
 ī 
s tr
 ī 
s m
ū
sdienas pils
ē
tas iez
 ī 
mes, radot vien
 ī 
gi R
 ī 
gai rakstur
 ī 
gukonkur
ē
tsp
ē
 j
 ī 
gu kombin
ā
ciju, uz ko balst
 ī 
tos R
 ī 
gas n
ā
kotnes v
 ī 
zija.Ilgtermi
Ħā
konkur
ē
tsp
ē
 j
 ī 
ga paz
 ī 
mju kombin
ā
cija rodas t
ā
du nišu mekl
ē
 jumos, kassaist
ā
s ar jaunu biznesa industriju veidošanos vai jau esošo industriju noz
 ī 
m
 ī 
g
ā
unmodern
ā
p
ā
rdefin
ē
 jum
ā
. Šai kombin
ā
cijai j
ā
atbilst div
ā
m iez
 ī 
m
ē
m: pirmk
ā
rt, tai ir j
ā
sp
ē
 j piesaist
 ī 
t uzman
 ī 
ba, t.i., tai j
ā
b
ū
t “lip
 ī 
gai”, un, otrk
ā
rt, pils
ē
tai pašai ir j
ā
radatirgus, kur
ā
t
ā
nekonkur
ē
ar cit
ā
m pils
ē
t
ā
m. Tas noz
 ī 
m
ē
, ka v
 ī 
zijas mekl
ē
 jumos ir j
ā
izmanto
 Blue Ocean
principi un ir j
ā
tiecas “b
ū
t
 ī 
staj
ā
laik
ā
 
 ī 
staj
ā
viet
ā
”, t.i., mekl
ē
tbr
 ī 
vas uzman
 ī 
bas un kolekt
 ī 
vas atmi
Ħ
as nišas (run
ā
 jot par k
ā
du b
ū
tisku par
ā
d
 ī 
bu,nesp
ē
 ja atcer
ē
ties pils
ē
tu, kur
ā
t
ā
b
ū
tu lokaliz
ē
ta). Š
ā
das unik
ā
las iesp
ē
 jas savulaikizmantoja Silikona ieleja, saistot sevi ar inform
ā
cijas tehnolo
ă
ij
ā
m, Sanfrancisko – ar jaunajiem medijiem, bet Losandželosa – ar izklaides industriju.Bez tam, k
ā
liecina p
ē
t
 ī 
 juma rezult
ā
ti, R
 ī 
gai b
ū
tu b
 ī 
stami asoci
ē
ties tikai ar kult
ū
rasgalvaspils
ē
tu, jo kult
ū
ras atš
ė 
ir
 ī 
bas liel
ā
koties saist
 ī 
tas ar pils
ē
t
ā
m, kuras ir
ā
rpusbiznesa mediju un starptautisko komp
ā
niju uzman
 ī 
bas lauka. Š
ā
ds profils pils
ē
tunovieto
Ĝ
oti zem
ā
s konkur
ē
tsp
ē
 jas poz
 ī 
cij
ā
s. L
 ī 
dz ar to attiec
 ī 
b
ā
uz kult
ū
ru, iesp
ē
 jams,lab
ā
ka kombin
ā
cija b
ū
tu fokus
ē
ties uz kult
ū
ru k
ā
komerci
ā
lu produktu vaipakalpojumu avotu, tas ir, kreat
 ī 
v
ā
m industrij
ā
m. Š
ā
ds veiksm
 ī 
gs profils var piev
ē
rstR
 ī 
gai liel
ā
ku pasaules uzman
 ī 
bu. Veiksm
 ī 
gs piem
ē
rs ir
 Aerodium
, kas apvienoteatr
ā
lu režiju, tehnolo
ă
iju, k
ā
ar
 ī 
ir izklaides industriju. Bez tam R
 ī 
gai b
ū
tu b
 ī 
stamisevi saist
 ī 
t ar
 ī 
ar valsts instit
ū
cij
ā
m, politiku un nekonkur
ē
tsp
ē
 j
 ī 
g
ā
m idej
ā
m, jo š
ā
daspaz
 ī 
mes tiek saist
 ī 
tas ar perif 
ē
rijas un
ā
rpus uzman
 ī 
bas pils
ē
t
ā
m.Ja R
 ī 
ga v
ē
las piesaist
 ī 
t lielas
ā
rzemju komp
ā
nijas un iek
ā
ro metropoles statusu, tad taivair
ā
k b
ū
tu j
ā
dom
ā
, k
ā
att
 ī 
st
 ī 
t vidi saist
 ī 
b
ā
ar industrij
ā
m, kur
ā
m konkur
ē
tsp
ē
 ja rodasno to reput
ā
cijas, piem
ē
ram, finanšu pakalpojumi, konsult
ā
cijas, modes un dizainaindustrijas, nevis fokus
ē
ties uz industrij
ā
m, kur
ā
m konkur
ē
tsp
ē
 ja saist
ā
s ar jaunaj
ā
mtehnolo
ă
ij
ā
m, l
 ī 
dzek
Ĝ
u ietilp
 ī 
gu produktu izp
ē
ti un att
 ī 
st
 ī 
bu. Par to liecina p
ē
t
 ī 
 jum
ā
 ieg
ū
tie dati, ka komp
ā
niju, kuras saist
ā
s ar augstaj
ā
m tehnolo
ă
ij
ā
m, galvenie biroji irmaz
ā
k koncentr
ē
ti atseviš
ėā
s pils
ē
t
ā
s. Tas noz
 ī 
m
ē
, ka, ja R
 ī 
gai izdotos sevi pozicion
ē
tk
ā
zin
ā
tnes, izp
ē
tes un att
 ī 
st
 ī 
bas centram, tas neb
ū
t nenoz
 ī 
m
ē
tu strauju
ā
rzemjukomp
ā
niju piepl
ū
dumu ilg
ā
k
ā
laika posm
ā
. Savuk
ā
rt reput
ā
ciju industriju komp
ā
nijubiroju koncentr
ā
cija atseviš
ėā
s pils
ē
tas ir b
ū
tiski liel
ā
ka. Turkl
ā
t, tikai starptautiskokomp
ā
niju piesaiste R
 ī 
gai nerad
 ī 
s b
ū
tisku mediju uzman
 ī 
bu, dr
 ī 
z
ā
k mediju piev
ē
rst
ā
 uzman
 ī 
ba R
 ī 
gas atrastajai unikalit
ā
tei var rad
 ī 
t liel
ā
ku starptautisko komp
ā
nijuinteresi. Par to liecina nov
ē
rojums, ka mediji ierasti sav
ā
s publik
ā
cij
ā
s reprezent
ē
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->