Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SOG Discussion Week 05

SOG Discussion Week 05

Ratings: (0)|Views: 116|Likes:
Published by Derick Parfan
A discussion guide on the story of Job
A discussion guide on the story of Job

More info:

Published by: Derick Parfan on Jan 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2012

pdf

text

original

 
5-1
W
EE
5:
 
N
AGSASALITA ANG
D
IOS SA
AHIRAPAN
 
TANDAAN NG LIDER 
Ito ang mga mapag-uusapan sa kuwentong ito
.
Ito ang gusto nating mas maintindihan ng grupo…
 
 
Kahit na mabuti ang ginagawa natin, puwede paring masama ang mangyari sa atin.
 
 
Bagamat pumasok ang paghihirap dahil sakasalanan, hindi lahat ng paghihirap nanararanasan natin ay dahil sa kasalanang nagawanatin.
 
 
Ang paghihirap ay ginagamit ng Dios parahubugin tayo, hindi para parusahan.
 
 
Kahit si Satanas ay walang magagawa laban sa atinnang walang pahintulot ng Dios.
 
 
Nagpapakilala ang Dios kung sino siya sa atin sapanahon ng kahirapan.
 
 
Nais ng Dios na makinig tayo sa kanya, atmagpasakop sa kanyang mabuting kalooban, kahitsa tingin natin ay masama ang nangyayari.
BALIKAN
 Alalahanin ang kuwento noong nakaraang linggo.
 
Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? Anu-ano angnatutunan natin?
 
Paano nangusap ang Dios sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mganapagkuwentuhan natin?
 
IKUWENTO, IPAKUWENTO AT PAGKUWENTUHAN
Hango sa Job 1-42
Si Job, na taga-Uz, ay isang lalaking may magandangrelasyon sa Dios, sumusunod sa kanya at umiiwas sakasalanan. Pinagpala siya ng Dios at binigyan ngasawa, sampung anak, maraming tauhan, 7,000 tupa,3,000 kamelyo, 500 pares ng baka, at 500 asno. Palagisiyang naghahandog sa Dios at nananalangin para sakanyang pamilya.Isang araw, lumapit ang mga anghel sa harapanng Dios at sumama sa kanila si Satanas. Sinabi sakanya ng Dios,
"Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa mga tao sa buong mundodahil may malapit siyang relasyon sa akin at may malinis na pamumuhay."
Sagot ni Satanas,
"Kaya langnaman siya ganyan kasi pinagpapala mo siya at iniingatan. Subukan mong kunin ang lahat ngkanyang kayamanan at sigurado akong itatakwil kaniya."
Sabi ng Dios,
"Sige, tingnan natin, kunin moang lahat ng nasa kanya, basta 'wag mo lang siyangsasaktan."
Isang araw, may nagbalita kay Job,
"Ninakaw poang inyong mga baka at asno at pinatay ang mgatauhan n'yo!"
Di pa tapos magsalita ang tauhan niJob, may sumunod na naman at sabi,
"May bumagsak  pong apoy mula sa langit at natupok ang mga tupan'yo kasama ang mga nag-aalaga!"
May isa pa,
"Tinangay po ang mga kamelyo n'yo at pinatay patimga tauhan n'yo!"
May dumating pa at sabi,
"Habangnagkakasiyahan po ang mga anak n'yo sa bahay ay bumagsak ang bahay at namatay silang lahat!"
 Malungkot na malungkot si Job sa mga narinigniyang balita. Umiyak siya at lumuhod at sinabi,
"Ipinanganak akong walang dala, mamamatay dinakong walang-wala. Ang Dios ang nagbigay, siya dinang kukuha. Purihin ang kanyang pangalan!"
 Sinabi ng Dios kay Satanas,
"Nakita mo na, tapat  pa rin si Job sa akin kahit na nawala ang lahat sakanya."
Sagot ni Satanas,
"Kung siya naman angsaktan mo, siguradong tatalikuran ka na niya."
Sabing Dios,
"Sige, gawin mo ang gusto mo, basta 'wagmo lang siyang papatayin."
 Umalis si Satanas, at sinaktan si Job sapamamagitan ng mga pigsa mula ulo hanggang paa.Nakakadiri at masakit ang naging kalagayan ni Job,kaya sinabi ng asawa niya,
"Tapat ka pa rin sa Dios? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na!"
Sagot
 
THE STORY OF GOD: Kuwentuhan sa Buong Kuwento ng Bibliya Week 5
5-2
ni Job,
"Bakit? Mabubuting bagay lang ba angtatanggapin natin sa Dios at hindi ang masasama?"
 Nabalitaan ng mga kaibigan ni Job
sina Elifaz,Bildad, at Zofar
ang nangyari. Naawa sila nangmakita nila ang kalagayan ni Job kaya wala silangnasabi kundi naupo lang na kasama niyangnagdadalamhati sa loob ng isang linggo.Pagkatapos noon, nagsimula nang dumaing siJob,
“ 
Hindi na sana ako ipinanganak nang di ko nanaranasan ang ganitong hirap!
” 
 
Sinagot siya ng mgakaibigan niya, sabi nila,
“ 
Di ba
’ 
t kagagawan din ng taokaya siya naghihirap? Di ba
’ 
t nagkasala ka sa Dioskaya ka nagkakaganyan. Lumapit ka na kasi sa Diosat humingi ng tawad. Sigurado kaming pagpapalainka niya ulit.
” 
 
Sagot ni Job,
“ 
 Akala ko mga kaibigankayo. Wala naming kuwenta ang payo niyo sa akin.Wala akong nagawang kasalanang dapat kong pagsisihan. Ang Dios ang gumawa nito sa akin! AngDios! Sa kanya ako dumadaing. Ang hiling ko langnaman ay sagutin niya ko. Panginoon, bakit nangyayari
‘ 
to? Bakit ayaw n
’ 
 yo kong sagutin? Nasaanna ba kayo? 
” 
 
Nagsalita ang isa pa nilang kaibigan, si Elihu, nakanina pa nakikinig sa usapan nila,
“ 
 Job, nagsasalitaang Dios. May gusto siyang ituro sa atin sa panahonng kahirapan. Tumahimik ka at pakinggan mo.
” 
 
Pagkatapos magsalita ang lahat, mula sa isangipu-ipo ay sinagot ng Dios si Job,
“ 
 Job, ang mgasinabi mo'y nagpapatunay lang na di mo alam angmga nangyayari. Humanda ka, tatanungin kita,sumagot ka kung kaya mo! Nasaan ka ng inilatag koang pundasyon ng mundo habang ang mga anghel koay sumisigaw sa tuwa? Sino ang nagsabi sa alon ngdagat na hanggang diyan ka lang? Sino angnagpapasikat at nagpapalubog sa araw? Alam mo bakung paano nabubuo ang ulan? Kaya mo banghawakan ang mga bituin sa langit? Sino ba angnagpapakain sa mga leon at mga kambing? Ikaw baang nagbigay ng lakas sa kabayo? Ikaw ba angnagdisenyo sa ganda ng mga ibon? Ikaw ba angnagturo sa lawin kung paano lumipad? Masasabi mobang mali ako? 
” 
 
Sagot ni Job,
“ 
Nahihiya po akong sumagot sainyo. Tatahimik na lang po ako.
” 
 Patuloy siyang kinausap ng Dios at ipinakita sakanya ang kanyang karunungan at kapangyarihang dimaaabot ng tao. Kaya sumagot si Job,
“ 
 Alam ko pongmagagawa n'yo ang lahat at walang makapipigil sainyo. Inaamin ko pang nakapagsalita ako ng mgabagay na di ko naman lubos na naiintindihan. Noonay narinig ko lang ang tungkol sa inyo pero ngayon ay nakita ko na kayo. Nahihiya ako sa lahat ng sinabi kotungkol sa inyo. Nagsisisi po ako at nagpapakumbabasa harap n'yo.
” 
 Pagkatapos ng mga ito, pinagalitan ng Dios angtatlong kaibigan ni Job dahil hindi sila nagsalita ngbuong katotohanan tungkol sa Dios, di tulad ngginawa ni Job. Si Job naman ay muling pinagpala ngDios at binigyan pa ng doble ng kanyang kayamanannoon. Nagkaroon ulit siya ng malaki at masayangpamilya, nabuhay nang 140 taon pa at nakita pa angkanyang mga anak at mga apo bago mamatay.
PAG-USAPAN
1.
 
Paano mo isasalarawan ang relasyon ni Job sa Dios? Anong klaseng buhay meron siya bago dumatingang paghihirap sa kanya?2.
 
Ano ang kahanga-hanga sa naging tugon ni Job sa masamang balitang narinig niya?
Sumamba pa rinsa Dios
naging tapat pa rin.
 3.
 
Kung ikaw si Job, ano ang magiging reaksiyon mo sa mga masasamang balitang narinig niya? 
 4.
 
Ayon sa mga sinabi niya, ano ang kinilala ni Job na sanhi ng kanyang paghihirap? Ang kasalanan baniya? Si Satanas? O ang Dios? Saan ito makikita sa kuwento?
Hindi kasalanan, kasi sabi ng Dios matuwidsi Job
Hindi rin si Satanas, kasi kahit siya kailangang humingi ng pahintulot sa Dios
Ang Dios! Kasi sabi niJob,
Ang Dios ang nagbigay, siya din ang kumuha
Tatanggapin lang ba natin sa Dios ang mabubutingbagay at hindi masasama?
 5.
 
Anu-ano ang makikita nating maling ginawa ng kanyang mga kaibigan? Mga maling sinabi? Bakit satingin n
 yo mali ang interpretasyon nila sa nangyari kay Job?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->