Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Newsletter T&P N°54

Newsletter T&P N°54

Ratings: (0)|Views: 462 |Likes:
Newsletter Trifirò & Partners N°54 Gennaio 2012
Newsletter Trifirò & Partners N°54 Gennaio 2012

More info:

Categories:Business/Law
Published by: Trifirò Partners Avvocati on Jan 31, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Mipi}}g mdh He|gpg
 E}}tehi}ê 0Hd Kgq}pd Qdk}dkrd =Aeqqerigkd3
Mipi}}g Ai|ihd(Agoodpaiehd( Eqqiatpe}i|g
 E}}tehi}ê 6Hd Kgq}pd Qdk}dkrd 5: Eqqiatperigki 55Ih Ztk}g qt 51
Peqqdcke Q}eoze
54
Agk}e}}i
5<
Dmi}gpiehd
 
 Ekkg ktg|g( ktg|e kdsqhd}}dp+ Me utdq}g ktodpg e``ieog mdaiqg mi ikqdpipd }pdktg|d pt`piafd2
tk gqqdp|e}gpig qthhe citpiqzptmdkre mdhhe Agp}d miAeqqerigkd
agk hd ziù ik}dpdqqek}i qdk}dkrd mi pdadk}d zt``hiaerigkd d
‘EMP / E mgoekme piqzgkmd‟
he qik}d}iae qghtrigkd mi tk aeqg zpe}iag ik oe}dpie ai|ihdd mi he|gpg+He kdsqhd}}dp ikirie agk ih
Mipi}}g mdh He|gpg
mg|d kdhh’e}}tehi}ê pizpdkmieogh’dqeod mdhhd kg|i}ê ik}pgmg}}d meh
Mdapd}g Qeh|e I}ehie
afd e|d|eog ikirie}gem ellpgk}e}d kdchi
Ficfhicf}q 0:55
( lgaehirrekmg ik zep}iaghepd h’e}}dkrigkd qthhe
pilgpoe mdh qiq}doe zdkqigkiq}iag
+ Kdhhe zpgqqioe Kdsqhd}}dpezzpglgkmipdog ih
Mdapd}g H+ 5'0:50 qthhd am Hi`dpehirrerigki
( zt``hiae}g ikC+T+ k+ 59 mdh 0=':5'0:50+
He qdk}dkre mdh odqd æ tke pdadk}iqqioe zpgktkaie ik oe}dpie mihiadkrieodk}g
afd fe pi}dkt}g ik}dcpepd citq}e aetqe mi hiadkrieodk}gh’eqqdkre zpghtkce}e ikcitq}iſtae}e mdh he|gpe}gpd( ekafd ik eqqdkre mi qzdaiſtaezpd|iqigkd kdh aakh+ Hd ‘Kgq}pd Qdk}dkrd‟ gllpgkg tke |dhgad zekgpeoiae qthhepihd|ekre mdhhd zpg|d }dq}iogkiehi d
tk’ik}dpdqqek}d mdaiqigkd ik oe}dpie micptzzi qgaid}epi
+ Afitmd h’EMP mdh odqd2 ztð dqqdpd pimg}}e he zep}d |epie`ihdmdhhe pd}pi`trigkd7He mdoepaerigkd }pe he Qdrigkd mi Mipi}}g mdh He|gpg d he Qdrigkd mi Mipi}}g Ai|ihd(Agoodpaiehd d Eqqiatpe}i|g( æ qdcke}e meh
ktg|g
 
Gqqdp|e}gpig qthhe Agp}d miAeqqerigkd
+
He Qdrigkd mi Mipi}}g Ai|ihd( Agoodpaiehd d Eqqiatpe}i|g
qi ezpd agk
tkep}iaghg qthhd ktg|d miqzgqirigki ik}pgmg}}d mehhe hdccd mi q}e`ihi}ê 0:50ik oe}dpie mi pdqzgkqe`ihi}ê mdhhd zdpqgkd citpimiafd mizdkmdk}d mepde}g
d tke qdk}dkre qt tke qikcghepd izg}dqi mi iozgqqi`ihi}ê qgzpe||dkt}emdhhe zpdq}erigkd &tke apgaidpe zpdoig ‘qeh}e}e‟ aetqe d|dk}i `dhhiai%)+Qdctd he zep}d pdhe}i|e ehhd
 Eqqiatperigki
mg|d qdckehieog( }pe hd eh}pd(
tk’ik}dpdqqek}d qdk}dkre ik oe}dpie mi piktkrie ehh’daadrigkd mizpdqapirigkd aetqe … ih zpg}pepqi mdhhd }pe}}e}i|d }pe hd zep}i
+Ih Ztk}g qt+++ piafieoe h’e}}dkrigkd qt
tke pdadk}d ikirie}i|e mdhh’IKEIH |gh}e eſtkekriepd zpgcd}}i mi ik|dq}iodk}g ſtkehirre}i eh oichigpeodk}g mdhhdagkmirigki mi qeht}d d qiatpdrre mdi he|gpe}gpi+
D afitmd he peqqdcke h’
 EMP mi ai|ihd
2 æ zgqqi`ihd lep |ehdpd h’erigkd mi cepekriekdi agklpgk}i mdh lgpki}gpd ekafd qd æ mdagpqg h’ekkg mehhe agkqdcke( e|dkmgmdktkaie}g zpioe i |iri7
Oepike ]gke d ih Agoi}e}g mi Pdmerigkd agozgq}g me2 LpekadqagEt}dhi}ekg( Q}dlekg @dpd}}e( Ek}gkig Aerrdhhe( ]dpdqe Aglekg( HtaeM’Epag( Midcg Odtaai( Ahetmig Zgkepi( \i}}gpig Zpg|dpe( ]gooeqg ]epce(Q}dlekg ]piſtpð d Cig|ekke \echig @iekag
 
Kº4= Cdkkeig 0:50
0
Hd kg|i}ê mdh mdapd}g ‘Qeh|e I}ehie‟ dh’dk}pe}e ik |icgpd mdh }dpoikd mimdaemdkre mi ati ehh’ep}+ 10 mdh‘Aghhdce}g He|gpg‟
 E atpe mi ]gooeqg ]epce
Agk h’ekkg ktg|g( dk}pekg ik |icgpd }t}}d hd oiqtpd mdh mdapd}g ‘Qeh|e I}ehie‟ ik oe}dpie mi he|gpg(zpd|imdkre d }eqqerigkd mdi pdmmi}i me he|gpg&mdapd}g hdccd < miado`pd 0:55 k+ 0:5( agk|dp}i}g agkhdccd 00 miado`pd 0:55 k+ 05=( zt``hiae}e ik Cerrd}}e Tlſtaiehd 03 miado`pd 0:55 k+ 1::)+
Tke zpioe kg|i}ê &ep}+ 0 mdh mdapd}g) pictepme he mdmtai`ihi}ê meh pdmmi}g iozgki`ihd ei ſtki IPZDL dIPDQ mdhh’ik}dpg eoogk}epd mdhh’IPEZ |dpqe}e ik pdherigkd eh zdpqgkehd mizdkmdk}d d eqqioihe}g
+He hdccd mi agk|dpqigkd fe etodk}e}g hd mdmtrigki ik le|gpd mi afi eqqtod e }dozg ikmd}dpoike}g mgkkdd'g cig|eki mi d}ê ikldpigpd e 14 ekki( agk ecd|gherigki ziù agkqiq}dk}i kdhhd epdd mdzpdqqd &Qiaihie dQepmdcke)+
Tke qdagkme oiqtpe me d|imdkriepd &ep}+ 0=( agooe 15( mdh mdapd}g) pictepme he }eqqerigkd mdhhdikmdkki}ê agppiqzgq}d ik gaaeqigkd mdhhe adqqerigkd mdh pezzgp}g mi he|gpg+
Utekmg h’iozgp}gzdpadzi}g meh mizdkmdk}d qtzdpe he qgooe mi
5+:::+:::(:: hgpmi( hd ikmdkki}ê mi ſtkd pezzgp}g( ikmdpgce e utek}g zpd|iq}g mechi ep}}+ 53 d 59 mdh ]TIP( kgk qgkg qgccd}}d e }eqqerigkd qdzepe}e( `dkqèlekkg atothg agk chi eh}pi pdmmi}i zdpadzi}i kdh zdpigmg mi dqdpairig+ H’dqzpdqqigkd t}ihirre}e meh hdciqhe}gpd(leadkmg pildpiodk}g e tk
‘iozgp}g agozhdqqi|eodk}d qtzdpigpd e
 ₨ 
5+:::+:::(::…ik mdkepg g ik ke}tpe‟
( iozgkd mi atothepd }t}}d hd qgood zdpadzi}d meh mizdkmdk}d ik gaaeqigkd mdhhe adqqerigkd mdhpezzgp}g( afd kgpoehodk}d |dkcgkg qg}}gzgq}d e }eqqerigkd qdzepe}e agk h’ehiutg}e mdh ]LP2 miagkqdctdkre( gh}pd eh ]LP( mg|pekkg dqqdpd agk}dccie}i h’ikadk}i|g ehh’dqgmg( h’ikmdkki}ê qtzzhdodk}epdzdp i mipicdk}i( hd qgood agppiqzgq}d ik |ie mi }pekqerigkd cdkdpehd d kg|e}i|e( kgkafé d|dk}tehi `dkdſt} ikke}tpe piagkgqait}i kdhh’eo`i}g mi tk eaagpmg qthhe piqghtrigkd agkqdkqtehd mdh pezzgp}g+ \e qdckehe}e(ikgh}pd( he zgp}e}e pd}pge}}i|e mi }ehd kgpoe( afd qi ezzhiae e zep}ipd mehhd
‘ikmdkki}ê d agozdkqi ih ati mipi}}g ehhe zdpadrigkd æ qgp}g e mdagppdpd meh 5 cdkkeig 0:55‟
+H’ep}+ 0= mdh mdapd}g fe cdkdpehirre}g ih api}dpigmi aehaghg mdhhe zdkqigkd qthhe `eqd mdh qiq}doeagk}pi`t}i|g( afd dpe q}e}g ik}pgmg}}g kdh 5994 agk he hdccd Miki d zdpod}}d mi g}}dkdpd tke zdkqigkdzpgzgprigkehd ei agk}pi`t}i |dpqe}i mtpek}d h’ik}dpe |i}e he|gpe}i|e+ He ktg|e miqaizhike |e( mtkutd( emioze}}epd qt aghgpg afd( qikg em gcci( `dkdſtaie|ekg mdh a+m+ qiq}doe pd}pi`t}i|g zdp ih utehd he zdkqigkd|idkd md}dpoike}e ik `eqd ehhe pd}pi`trigkd zdpadzi}e kdchi th}ioi ekki zpioe mdh zdkqigkeodk}g+Zep}iaghepodk}d qickiſtae}i|g æ h’e``ekmgkg( e lep }dozg meh 5 cdkkeig 0:50( mdhhd zdkqigki mi ekrieki}ê dmdh qiq}doe mdhhd utg}d+ Zpioe mdh Mdapd}g dpe zpd|iq}e he zgqqi`ihi}ê mi g}}dkdpd he zdkqigkd mi ekrieki}ê(cgmdkmg g mi =: ekki mi agk}pi`t}i( d ik utdq}g aeqg qi zg}d|e ekmepd ik zdkqigkd e utehqieqi d}ê( gzztpde|dkmg tk oikiog mi ekki mi agk}pi`t}i( qgooe}i e tk oikiog mi ekki mi d}ê ekecpeſtae+ Ciê agk h’th}ioeoekg|pe mdh cg|dpkg @dphtqagki( he agqimmd}}e utg}e 93 dpe q}e}e ek}iaize}e mi tk ekkg( eh 5 cdkkeig0:50+
 
sss+}piſtpg+i}
 
Kº4= Cdkkeig 0:50
1
He zdkqigkd ek}iaize}e qgq}i}tiqad ih |daafig }pe}}eodk}g mi ekrieki}ê agk =: ekki mi agk}pi`t}i+ Ik `eqd ehagooe 5: mdhh#ep}iaghg 0= mdh Mdapd}g( ikmizdkmdk}dodk}d mehh#d}ê ekecpeſtae( gaagppgkg =0 ekki d tkodqd zdp chi tgoiki e mdagppdpd meh 5 cdkkeig 0:50> =5 ekki d tk odqd zdp hd mgkkd( qdozpd emdagppdpd meh 5 cdkkeig 0:50+ Zdp chi tgoiki d hd mgkkd qae}}dpê tk ktg|g etodk}g mi tk odqd kdh0:51 d kdh 0:5=+ Qdckehieog afd utekmg tk he|gpe}gpd g tke he|gpe}piad eaadmgkg eh zdkqigkeodk}gagk odkg mi <0 ekki( he zdkqigkd ek}iaize}e |idkd pimg}}e mdh 0$ zdp gcki ekkg mi ek}iaizg piqzd}}g e <0+Utdq}e pimtrigkd qae}}e qthhe utg}e mi zdkqigkd pdhe}i|e ehhd ekrieki}ê agk}pi`t}i|d oe}tpe}d zpioe mdh 5cdkkeig 0:50+
Ih Mdapd}g fe ik}pgmg}}g( eh}pdqè( kg|i}ê zdp ih zdkqigkeodk}g mdhhd mgkkd+
Ikle}}i( agk mdagppdkre meh5 cdkkeig 0:50( h’d}ê oikioe zdp ekmepd ik zdkqigkd qehipê mei <: mi gcci ei <0 ekki &<1 ekki d < odqi zdphd he|gpe}piai et}gkgod)( zdp eppi|epd e << ekki kdh 0:56( agk qae}}i mi eh}pi mtd ekki kdh 0:5= d mi tk eh}pgekkg kdh 0:5<+ Daadrigkehodk}d( zdp aghgpg afd dk}pg he me}e mdh 15 miado`pd 0:50 e|pd``dpgoe}tpe}g ih mipi}}g ehhe zdkqigkd &<: ekki mi d}ê d 0: ekki mi agk}pi`t}i zdp hd mgkkd( gzztpd e}}pe|dpqg ihqiq}doe mdhhd utg}d zdp tgoiki d mgkkd)( qepê agkqdk}i}g ekmepd ik zdkqigkd ek}iaize}eodk}d ehhe me}e mi|daafieie( ehh’d}ê oikioe mdi <= ekki+
Zdp chi tgoiki( meh 5 cdkkeig 0:50( h’d}ê zdkqigke`ihd etodk}e me <4 e << ekki+
]ehd ikkehreodk}gkgk md}dpoike( zdpð( ehatke &th}dpigpd) zdkehirrerigkd zdp i he|gpe}gpi zgq}g afd ih Mdapd}g fe e`ghi}g hdſtkdq}pd ‘og`ihi‟( afd agq}pikcd|ekg i he|gpe}gpi em e}}dkmdpd mei 51 ei 59 odqi zdp cgmdpd dlld}}i|eodk}dmdhhe zpioe odkqihi}ê mdhhe zdkqigkd( mgzg ih oe}tpeodk}g mdh mipi}}g+ Agk he ktg|e pilgpoe( he zdkqigkdztð dqqdpd zdpadzi}e ioodmie}eodk}d meh ogodk}g ik ati ih mipi}}g |idkd oe}tpe}g+
Qdozpd ik oe}dpie zdkqigkiq}iae( |e qdckehe}g h’ep}+ < mdh Mdapd}g afd fe e`pgce}g }t}}d hd lgpodmi dutg ikmdkkirrg d zdkqigkd zpi|ihdcie}e( le}}e daadrigkd zdp utdhhd kdi agklpgk}i mdh zdpqgkehdezzep}dkdk}d eh agozep}g mdhhe qiatpdrre( mildqe d qgaagpqg zt``hiag+
M’eh}pg aek}g( he hdccd mi agk|dpqigkd( ik}pgmtadkmg h’ep}+ 0=( agooe 15 `iq( fe ikapdodk}e}g ihagk}pi`t}g ‘mi qghimepid}ê‟ g mi ‘zdpduterigkd‟ qthhe zep}d daadmdk}d chi
0::+::: hgpmi mi }pe}}eodk}izdkqigkiq}iai g``hice}gpi+ E}}tehodk}d( ih ‘agk}pi`t}g mi qghimepid}ê‟ æ( utikmi( pimd}dpoike}g kdh 4$( zdppdmmi}i me zdkqigkd agozpdqi }pe
9:+::: d
54:+::: hgpmi ekkti> 5:$ zdp i pdmmi}i me zdkqigkdagozpdqi }pe
54:+::: d
0::+::: hgpmi ekkti> 54$ zdp i pdmmi}i me zdkqigkd qtzdpigpi e
0::+:::hgpmi ekkti+
Ih Mdapd}g agk}idkd ekafd tke kgpoe zpgcpeooe}iae &ep}+ 0=( agooe 1:) afd zpd|dmd h’ezdp}tpemi tk }e|ghg mi agklpgk}g zdp ih pigpmikg mdh qiq}doe mdchi eoogp}irre}gpi qgaiehi d mdchi iq}i}t}i miqgq}dckg eh pdmmi}g+
 ]t}}d utdq}d kg|i}ê kgk md|gkg lep miodk}iaepd afd( e mdagppdpd
meh 5 cdkkeig 0:50( æ dk}pe}g mi le}}gik |icgpd h’ep}+ 10 mdh ‘Aghhdce}g He|gpg‟ &h+ = kg|do`pd 0:5:( k+ 561)( ik `eqd eh utehd ih he|gpe}gpdmd|d ioztckepd ih hiadkrieodk}g( dk}pg <: cigpki mehhe adqqerigkd mdh pezzgp}g>
}ehd }dpoikd mimdaemdkre qi ezzhiae ekafd e }t}}d hd izg}dqi mi adqqerigkd mi tk pezzgp}g mi he|gpg mi ati qie pi|dkmiae}ehe ke}tpe qt`gpmike}e( pdadqqg mei agk}pe}}i mi aghhe`gperigkd( erigki mi kthhi}ê mdh }dpoikd d ioztckerigkimdi }peqldpiodk}i mi qdmd+Ih }dpoikd mi dk}pe}e ik |icgpd mdhhe kgpoe ik utdq}igkd dpe q}e}g pik|ie}g eh 5 cdkkeig 0:50 meh agqimmd}}gMdapd}g Oihhd Zpgpgcfd 0:5: &mdapd}g hdccd 09 miado`pd 0:5:( k+ 004( ep}+ 0( agooe 4=)+
sss+}piſtpg+i}

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->