Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
92Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Penerapan Nilai Murni Dan Etika

Penerapan Nilai Murni Dan Etika

Ratings:

4.69

(32)
|Views: 6,103 |Likes:
Published by egahmulia
Mengapa anggota perkhidmatan perlu ditanam dengan nilai-nilai yang dapat menjamin keutuhan kerajaan
Mengapa anggota perkhidmatan perlu ditanam dengan nilai-nilai yang dapat menjamin keutuhan kerajaan

More info:

Categories:Types, Research
Published by: egahmulia on Nov 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

 
PENERAPAN NILAI MURNI DAN ETIKA
Mengapa anggota perkhidmatan perlu ditanamkan dengan nilai-nilai yang dapamenjamin keutuhan kerajaan? 
OLEH MAHD ISHAK ABDUL AZIZERUBAHAN
demi perubahan menjadikan perkhidmatan awam semakinkompleks. Kemunculan pelbagai teknologi canggih selaras dengan prosesglobalisasi menjadikan dunia semakin kecil dari segi batasan geografi. Olehitu dekad-dekad akan datang menjanjikan suatu keadaan yang penuh denganpelbagai cabaran kepada perkhidmatan awam.
P
Tanggungjawab anggota perkhidmatan awam akan menjadi semakin terhimpit.Dari satu segi mereka harus menyampaikan perkhidmatan yang cepat dan tepatkepada pelanggan masing-masing. Ini melibatkan pemberian kuasa (empowerment)kepada anggota bawahan. Pada ketika yang sama ruang untuk berlakunyapenyelewengan harus ditutup serapat mungkin.Satu-satunya jalan penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi adalahmenerusi penerapan nilai murni dan etika kerja yang positif di kalangan anggotaperkhidmatan awam. Ini kerana setiap proses, undang-undang atau peraturan yangdigariskan akan berakhir dengan tindakan pelaksanaan oleh individu. Dan setiaptindakan tertakluk kepada ketentuan individu.
Konseptualisasi
Perkataan ‘etika’ meskipun merangkumi perilaku - baik dan buruk - namunpada kebiasaannya ia sering dikaitkan dengan akhlak yang baik seperti menghargaimasa, bekerja dengan tekun, berhemat, sabar dan sebagainya.Persoalan etika dapat dibahagikan pada dua bahagian iaitu: etika normatif danetika deskriptif. Etika normatif merujuk pada sistem moral yang standard yang wujuddalam sesebuah masyarakat. la menentukan standard terhadap perilaku yang betuldan yang diperlukan oleh masyarakat. Unsur-unsur hukuman/denda terdapat dalametika jenis ini. Dalam perkhidmatan awam, etika normatif wujud dalam bentuk akta,undang-undang atau peraturan tertentu iaitu mereka pang disabitkan kesalahanboleh didenda atau dikenakan tindakan tatatertib.Etika deskriptif pula hanya menyatakan mengenai bentuk atau ciri-ciri sistemmoral/perilaku yang dikehendaki dalam sesebuah masyarakat. Etika deskriptif tidakmempunyai unsur hukuman/denda. Bagaimanapun ia tetap penting dan mempunyaifungsi tersendiri dalam pembentukan sebuah masyarakat berakhlak.Etika deskriptif harus turut diberikan perhatian yang sewajarnya dalamperkhidmatan awam. Di antara contoh yang jelas mengenai etika deskriptif yangnegatif termasuklah bersikap neutral dalam menjalankan tugas, sering tidak berpuashati dan memburuk-burukkan organisasi, ataupun tidak bertertib dalam me-nyampaikan perkhidmatan. Meskipun mereka yang melakukannya tidak dianggap
1
 
salah disisi undang-undang namun ia menjejaskan matlamat menyampaikanperkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan.Etika kerja yang baik adalah kombinasi di antara sifat amanah, objektif dalammembuat keputusan, mempunyai pegangan dan prinsip moral yang kukuh, peribadiyang mulia, mempunyai kewibawaan dan integriti yang tidak dipersoalkan sertaprestasi kerja yang berkualiti.Etika kerja yang digariskan bukan sahaja dapat mengekal dan memeliharakepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, malah dapat memupuktanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan di antara anggotaperkhidmatan awam dan mewujudkan suasana kerja yang sihat.
Peranan anggota perkhidmatan awam
Peranan anggota perkhidmatan awam adalah menyeluruh dan meliputipelbagai bidang. Dari penggubalan dasar sehinggalah ke pelaksanaan perkara kecilyang berkaitan secara langsung dengan kepentingan orang awam. Tanggungjawabyang dipikul serta kuasa yang ada pada seseorang anggota perkhidmatan awamtertakluk kepada pangkat, jawatan atau tugas yang harus dilaksanakan. la meliputiperkara seperti kutipan hasil, penguatkuasaan undang-undang menentukanperaturan dan perjalanan perdagangan dan perusahaan, pengangkutan, persediaaninfrastruktur, pengeluaran lesen, dan kententeraman awam serta keselamatannegara.Di samping itu anggota perkhidmatan awam terdiri daripada mereka yangdilantik untuk berkhidmat secara tetap. Dasar-dasar negara pula adalah sesuatuyang berkesinambungan (continuity). Oleh itu hasrat serta tuntutan supaya prestasiperkhidmatan awam sentiasa berada pada tahap yang oemerlang adalah suatuperkara yang mutlak.Sebuah perkhidmatan awam yang cekap dan berkesan harus mampumelaksanakan sesuatu program yang digariskan dengan penuh tanggungjawab danberetika. Justeru itu penghayatan nilai murni di kalangan anggota perkhidmatanawam seperti mengutamakan pelanggan, kesedaran terhadap kualiti, akauntabiliti,integriti dan nilai-nilai murni yang lain harus sentiasa ditekankan bagi mewujudkansebuah perkhidmatan awam yang cemerlang.Adalah penting bagi anggola perkhidmatan awam untuk sentiasa bcrlaku adildan menampakkan ‘keadilankepada mata rakyat. Sebarang perilaku anggotaperkhidmatan awam yang boleh ditafsirkan sebagai tidak selaras dengan nilai dannorma masyarakat bukan sahaja dianggap tidak beretika malah dapat menggugatkeutuhan kerajaan.Setiap indiyidu yang memasuki sesuatu perkhidmatan tentunya mempunyaipengharapan tertentu dari sudut kemajuan dirinya, pengelahuan, gaji dan taralhidup. Ini bermakna bahawa ia membawa bersamanya nilai dan sikap tertentumengenai sumbangannya kepada perkhidmatan dan juga negara.
2
 
Pihak majikan pula mempunyai tanggungjawab tertentu terhadap anggotaperkhidmatan awam yang memasuki sesebuah organisasi berasaskan kepadapengetahuan, kelulusan dan kebolehan yang didapati daripada seseorang itu iadilantik untuk bckerja dan memberi jaminan dari segi ganjaran dan juga syarat-syarat perkhidmatannya.Apabila seseorang anggota perkhidmatan awam menerima tawaran perlantikan jawatan, ia secara moral dan psikologikal adalah berjanji untuk menunaikantangungjawab dengan penuh amanah.Seseorang yang tidak beramanah bermakna ia mempunyai nilai yang rendahterhadap dirinya. Dalam perkhidmatan awam, seseorang yang beramanah itubermakna ia menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan tekun dan mengikutkeupayaannya selaras dengan ungkapan "Berkhidmat Untuk Negara" yangmendasari setiap surat rasmi organisasi. Pemberian daripada kcrajaan adalahsetimpal sebagai ganjaran jika ia menunaikan tugas dan tanggungjawabnya dengansaksama.
Usaha-usaha ke arah pengwujudan perkhidmatan awam yang cemerlang
Jika ditinjau usaha yang dibuat dalam memupuk dan menanam nilai-nilai murnidi kalangan anggota perkhidmatan awam selama ini ternyata bahawa ia adalahsesuatu yang berterusan. Matlamatnya cuma satu iaitu untuk meningkatkan kualitihasil kerja.Usaha kerajaan untuk meningkatkan imej dan prestasi perkhidmatan awamdimulakan semenjak awal 1960-an lagi Pendekatan yang digunakan kebanyakannyaberlegar di sekitar perubahan struktur, perubahan sistem dan prosedur, peningkatankeberkesanan teknologi maklumat dan automasi pejabat serta pembangunan tenagamanusia.Walaupun usaha-usaha ini sudah membuahkan hasil namun ia masih bolehdipertingkatkan 1agi. Dalam tahun 1980-an penekanan ditumpukan kepada usahamemupuk sikap dan nilai anggota perkhidmatan awam supaya sifat-sifat ini menjadilebih mantap. Ketika program lain masih diteruskan terdapat anggapan betapa perludiwujudkan suatu etika perkhidmatan yang menyeluruh yang dapat memandu setiapanggota perkhidmatan awam sama ada dalam tugas harian ataupun dalam corakkehidupannya.Kesedaran ini wujud berasaskan penilaian serta orientasi baru hasil daripadabeberapa program reformasi dan penilaian yang dijalankan di peringkat makro dandi peringkat agensi sendiri. Perubahan struktur, sistem, prosedur dan sebagainyadiwujudkan dan dikawal oleh manusia. Ini bermakna asas prestasi pelaksanaansesuatu tindakan itu banyak bergantung kepada sifat manusia sendiri.Untuk mengubah dan meningkatkan prestasi dan imej sesuatu perkhidmatanatau organisasi, tumpuan haruslah diberikan kepada manusia itu sendiri dari segisikap dan nilai serta keupayaannya untuk meningkatkan pengetahuan dan
3

Activity (92)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
maini2104 liked this
sabahanm liked this
Karamel Farah liked this
Nazry Abdullah liked this
Erniy Zuraida liked this
LyNa LiAna liked this
LyNa LiAna liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->