Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osnove urbanizma (odgovori)

Osnove urbanizma (odgovori)

Ratings: (0)|Views: 1,430|Likes:
Published by flagSF

More info:

Published by: flagSF on Jan 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

 
1.Šta je urbanističko planiranje?Urbanističko planiranje planira grad u celini, a detaljno urbanističko planiranje planira uređenjemikrourbanistički elemenata (ulica,trgova,objekata,blokova) kao i makrourbanističkih elemenata(specijalizovani centri). Urbanističko planiranje je interdisciplinarno. Ima istu metodologiju kao iregionalno. Planiranje je usmereno na građanska naselja i pored prostornih i tehničkihkarakteristika proučava ekonomske, socijalne, demografske, pravne , ekološke i druge aspekte.2.Razlika izmedju urbanizma i urbanizacijeUrbanizacija je spontani fenomen urbanog razvoja, za razliku od njegovog organizovanog vidakakav treba da bude urbanizam. Urbanizam planira rast gradova i naselja i njihovu obnovu.Urbanizacija je kontinuirani proces drustvenog razvoja.3.Faze razvoja urbanizacijeFaze razvoja urbanizacije određuju opšti oblik razvoja ovog kontinuiranog procesa.Ima 4 faze:primarna (ruralizacija, Poljoprivreda predstavlja ekonomsku bazu i ima odlucujuci uticaj na nacinizgradnje urbanih i ruralnih naselja. Mrezu naselja cine pretezno seoska, dok je mreza gradovaslabo razvijena), sekundarna (Pocinje pod uticajem industrijske revolucije. Regionalnaintrastruktura se razvija zbog potreba snabdevanja grada robom usled "Ruralizacije gradova"),tercijarna (Prelazna faza predstavlja uvod u "totalnu urbanizaciju". Regionalna infrastruktura semenja u kvalitativnom i kvantitativnom smislu. Dolazi do promene u oblasti stambene ikomunalne izgradnje) i kvartalna (tek predstoji i moze se govoriti samo o budućimmogucnostima razvoja sagledavanih kroz dosadasnji tempo razvoja.).5. Šta je generalni urbanisticki plan ?Generalnim urbanističkim planom planira se uređenje i razvoj grada i drugih naseljenih mesta uskladu sa smernicama za razvoj definisanim u prostornom planu opštine. Generalni urbanističkoplan sastoji se od programskog i planerskog dela (u zakonu definisano kao kriterijumi, smernice,i rešenja za izgradnju, rekonstrukciju i uređenje naseljenog mesta).6. Koje su funkcionalne zone gradaStambena zona, industrijska zona (servisi,skladišta,komunalne službe,energetske zone),zone rada, zone centara (istorijsko jezgro,specijalizovani centri,trgovinski,poslovni,upravni,školski,zdravstveni,rekreacioni,sportski,turistički), saobraćaj i infrastruktura (motorni saobraćaj,energetska ili komunalna infrastruktura) i zone posebne namene (za potrebe vojske).7. Klasifikacija stambenih zonaPrema vrsti stanovanja: kolektivno i individualno, prema tipu kuće, dvojna, individualna iatrijumska, prema gustini izgrađenosti, prema vremenu izgradnje tradicionalna, novogradnjaprema periodu izgradnje, prema opremljenosti stana, prema veličini.8. Klasifikacija gradskih centaraOpšti centri su centri društvenih, komercijalnih i drugih usluga polufunkcionalnog karaktera.Specijalizovani centri su pretežno monofunkcionalni, namenjeni obavljanju jedne funkcije.9. Šta je fizička struktura grada?Fizička struktura je kompleksan sklop građenih elemenata koji svojim vezama i funkcijama kojeobavljaju čine složenu urbanu strukturu, koja je prostorni okvir u kome se odvija čovekov život.Čine je: izgrađen i neizgrađen prostor i prirodni ambijent.10. Uticaj transporta na formu gradaPronalazak parne mašine započinje revolucionarne promene u strukturi grada. Razvoja grada jeuslovljen razvojem javnog transporta. Automobil (stvoren pred kraj 19 veka, pušten u masovnuproizvodnju pocetkom 20 veka u opstoj upotrebi u drugoj polovini 20 veka kao individualnotransportno sredstvo), omogućuje neslućene granice razvoja i rasta grada.Širenje grada jebeskonačno u horizontalnom planu. Transporta utiče na veličinu grada kao i na strukturu.
 
11. Klasifikacija ulične mrezeKlasifikacija ulične mreže može se vršiti kao sistemi ortogonalnog, radijalnog, koncetričnog,radijalno-prstenastog ili kombinovanog sa dijagonalnim ili linearnim pravcima.Prema geometrijskom kodu: ortogonalna, ortogonalna sa dodatnim dijagonalama, radijalna,radijalno-prstenasta, linearna, kombionovana i nepravilna.12. Osnovni elementi koji cine fizičku strukturu grada ?Elementi gradske strukture:putevi, granice, distrikti, čvorišta i obeležija(orijetniri).13. Definicija i tipovi gradskog blokaBlok je površina naseljene teritorije, određene za izgradnju ili vec izgrađene,ograničene poobimu ulicama, trgom, parkom, obalom. Osnovna svrha podele teritorije na blokove je da seomogući direktan prilaz u objekte sa ulice. Svojim oblikom i veličinom direktno utiču na konceptulične mreže. Blok može biti:otvoren,poluotvoren i zatvoren.14. Razlozi za slabo funkcionisanje saobracaja na mreziRadijalni koncept mreže saobraćajnice i neuspostavljenje hijerarhijskog odnosa u mreži,nizakstepen saobraćajne regulative, nedovoljno koriscenje njenih mogucnosti,slaba kontrola kretanja,izmešanost različitih vidova transporta sa haotičnim ukrštanjem.15. Načela planiranja saobracajne mreze u savremenoj praksi urbanistickog planiranjaRezultat saobraćajnog planiranja je novi koncept saobraćajne mreže-ulične mreže sa novimrežimom saobraćaja. Pri tome koriste se sledeća načela u novijoj praksi urbanističkogplaniranja: diferenciranje saobraćajnih sistema i njihova hijerarhija, davanje prednosti javnomprevozu u odnosu na individualni, usaglašavanje različitih vrsta prevoza, distribucija aktivnosti umestu, rasterećivanje gradskog centra od individualnog saobraćaja, poboljšavanje saobraćajno-tehničkih usluga, povezanost saobraćajnih sistema, jednostavna i jasna signalizacija.16. Hijerarhija saobraćajne mrežeHijerarhija saobraćajne mreže podrazumeva izgradnju sistema mreže koji omogućuje masovno,brzo kretanje kroz grad neometano čestim ukrštanjima, magistrale i saobraćajnice najvišegreda, obilazni gradski autoput, ulazni i izlazni priključci.17. Principi rasterećivanja gradskog centra od motornog saobraćajaSaobraćajnice se tangencijalnio postavljaju u odnosu na centar,u obodnoj zoni centra smeštenisu terminalijavnog prevoza,taksi stanice,garaže ,parkirališta. Centar ne sme ostati izolovanazona jer bi se to nepovoljno odrazilo na razvoj i revitalizacija centra.18. Opisati i skicirati tipicne seme saobracajne mrezeRadijalni koncept mreže je neelastičan i krut jer sav saobraćaj vodi kroz centar, što jenepovoljno, povoljno je direktna povezanost periferije sa centrom. Radijalno-kružni koncept jepovoljan jer direktno povezuje periferne delove sa centralnim, rasterećenje centralnog dela jepreko kružnih pravaca. Ortogonalni koncept mreže nema opterećenje mreže prema centru zbogparalnih pravac,ali je duži put do centra.Orotgonalno-dijagonalni koncept dijagonalnim pravcimaskraćuje put do centra a paralelni pravci mreže rasterećuju centar.Sinetetizovani i heksag
 
onalni.radijalni ortogonalni ortogonalno-dijagonalninjujork filadelfijadijagonalno-prstenasti19.Kasifikacija gradskog centra prema funkcionalnim karakteristikama i fizickim karakteristikamaPrema funkcionalnim karakteristikama(opsti, posebni i specijalizovani).Prema fizičkim karakteristikama (linearne, sa trgom, sa raznim prostornim dominantama).
 
20. Dispozicija zelenih površina u urbanoj strukturi grada, opisati i skiciratiTipološki se može odrediti kao: tačkasta ,rešetkasta (mrežna), radijalno-klinasta, koncentrična ikombinovana.Tačkasta dispozicija je najstarija i razvila se od velikih pretporostora ispred palataili od skverova. Rešetkasti sistem povezuje zelenim alejama sa drvoredima trgove.Radijalno-klinasti koncept povezuje zelenu okolinu sa gradskim središtem .Koncetrično zelenilo potiče od pretvaranja nekadašnjih odbrambenih zidova u bulevare.
tačkasta rešetkasta radijalno klinasta koncentrična
21. Uzroci nastajanja urbane krize u 20.vekuUzroci su:demografska eksplozija, neslućeni industrijski rast, strašna ratna razaranja,velika urbana obnova posle 2 svetskog rata.22. Ciljevi rekonstrukcije gradaCilj rekonstrukcije je da se obnovom prostorno-fizičke urbane strukture postigne željeni standardkoji omogućava bolji život i brži razvoj zajednice. Shvatanje drustva o kvalitetu životne sredinekao okvira u kojem se odvija život zajednice, podložno je promenama kao i stručno shvatanje.23. Učesnici javne rasprave i njihove uloge?Planeri, arhitekti, inženjeri tehničkih struka, umetnici, država, lokalna uprava, političari,investitori, advokati, preduzimači, građani. Planer daje idejni projekat koji se razmatra na javnojraspravi. Investitor ulaže određenu svotu novca u cilju bržeg povratka i veće zarade.Građani su učesnici javne rasprave koji imaju svoje interese u pogledu ekologije, bezbednosti...24. Čime se bavi arhuska konvencija?Konvencija o dostupnosti informacija, ucescu javnosti o donosenju odluka i dostupnostipravosudja o pitanjima koje se odnose na zivotnu sredinu. U odredbe Arhuske konvencijeugradjena su dva medjunarodna procesa: Process izgradnje medjunarodnih pravnih normi uoblasti zivotne sredine, koje su univerzalnog karaktera i od znacaja za sve drzave sveta iProcess oblikovanja regionalnih aktivnosti I normi.25.Koji su dokumenti prostornog i urbanistickog planiranja prema vazecem zakonu o planiranju?Planski, urbanističko-tehnički i dokumenti za sprovođenje prostornih planova.26. Koji su planski dokumenti prema vazecem zakonu o planiranju?
 
Prostorni planovi su: Prostorni plan Republike Srbije, Regionalni prostorni plan, Prostorni plan jedinice lokalne samouprave, Prostorni plan područja posebne namene. Urbanistički planovi su:Generalni urbanistički plan, Plan generalne regulacije, Plan detaljne regulacije.27. Koji su dokumenti za sprovodjenje prostornih planova prema vazecem zakonu o planiranju?Program implementacije Prostornog plana Republike Srbije,Program implementacije regionalnog prostornog plana,Program implementacije prostornog plana područja posebne namene.28. Koji su urbanisticko-tehnički dokumenti prema važećem zakonu o planiranju?
 
Urbanistički projekat, projekat preparcelacije i parcelacije, projekat ispravke granica susednihparcela.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
BrkaBrkati liked this
Dar van der Bele liked this
ivibanda liked this
Dusan Kuzmanovic liked this
AlmirRasic liked this
Isidora Mandaric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->