Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Katalog IJZ OŠPS

Katalog IJZ OŠPS

Ratings: (0)|Views: 747|Likes:
Published by skumavc

More info:

Published by: skumavc on Jan 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2012

pdf

text

original

 
Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Osnovna šola Poldeta Stražišarja JeseniceUlica Viktorja Kejžarja 354270 JeseniceTel: 015834150, www.poldestrazisar.siOdgovorna uradna oseba: Alen Kofol, ravnateljDatum prve objavekataloga:18.10.2006Datum zadnje spremembe:Katalog je dostopen naspletnem naslovu:www.poldestrazisar.siDruge oblike kataloga tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda vsak delovnik od9.00-13.00 ure
 
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
SVETSTARŠEVADMINISTRACIJA INRACUNOVODSTVORAVNATELJŠOLESVETOVALNASLUŽBA
MOBILNA SPECIALNOPEDAGOŠKA SLUŽBA
SocialnadelavkaUCITELJSKIZBORUCITELJIRAZREDNIKIPREDMETNIUCITELJIUCITELJIPODALJŠANEGABIVANJAAdministratorkaRacunovodjaPODPORNOOSEBJEHišnik -vzdrževalecPomocnikkuharjaSnažilkeVODJEAKTIVOVRAZVOJNI TIM
SVETZAVODA
11CLANOV:-trijepredstavnikiustanovitelja-trijepredstavnikistaršev- petpredstavnikovdelavcevzavodaSTROKOVNIKOLEGIJ
STROKOVNISODELAVCI
 
Kratek opis delovnega področjaorgana:Vzgoja in izobraževanje otrok s specifičnimi učnimitežavami ter otrok z lažjo, zmerno, težjo in težkomotnjo v duševnem razvoju po sledečih programih:
 
Program s prilagojenim izvajanjem in dodatnostrokovno pomočjo
 
Prilagojen program z nižjim izobrazbenimstandardom
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja
 
Seznam vseh notranjihorganizacijskih enotOrgan nima organizacijske enote.Organigram organa -
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
 
Alen Kofol, ravnatelj, tel. 045834155,alen.kofol@guest.arnes.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnegapodročja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
 
Zakon o zavodih
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
 
izobraževanja
 
Zakon o šolski inšpekciji
 
Zakon o delovnih razmerjih
 
Zakon o javnih uslužbencih
 
Kolektivna pogodba za negospodarskedejavnosti v RS
 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in
 
izobraževanju v nazive
 
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu
 
strokovnih delavcev na področju vzgoje inizobraževanja
 
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in
 
izobraževanja
 
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev spodročja
 
šolstva in športa v plačne razrede znotrajrazponov
 
plačnih razredov
 
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih inšolah v
 
plačilne razrede
 
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 
Zakon o javnih naročilih
 
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevativozila in
 
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 
Zakon o knjižničarstvu
 
Odredba o obvezni vsebini razpisne inponudbene
 
dokumentacije
 
Zakon o varstvu osebnih podatkov
 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->