Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Unsko-Sanske Novine Krajina [Broj 821, 20.1.2012]

Unsko-Sanske Novine Krajina [Broj 821, 20.1.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 420|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
PETAK, 20. januar / sije~anj 2012. godina, Biha}, Godina
XVI
;Broj:
821
cijena 1 KM
www. usnkrajina.com / e-mail:usnovine
@
bih.net.ba
       f     o      t     o     :       N .       P .
 
VLADA USK-a
ODLU^NA U POTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
Uru~eni ~ekovi proizvo|a~ima, najavljenai sna`nija potpora
ZUKAN HELEZ,
FEDERALNI MINISTAR ZA BORA^KA PITANJA U USK-u
Istinski borcine trebajustrahovatiod revizije
Isporu~ene32 od ukupno360 junica
REVOLVINGFOND ZAMLJEKARE
POLITI^KA BITKA ZA VITE[KI GRAD BU@IM
Nova ve}ina smijenila predsje-davaju}eg Vije}a Agana Buni}a
 / str. 3 /  / str. 4 /  / str. 4 / 
   /  s  t  r .   5    /
PROF. DR. REFIK [AHINOVI],
RE-KTOR UNIVERZITETA U BIHA]U
^inimo sve da nekestvari utjeramo usistem, a topojedine najvi{e boli
 / str. 2 i 3 / 
 
Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine
2
Unsko-sanske novine KRAJINA
aktuelnosti
antonalnim zvani~nicima iklubovima poslanika par-lamentarnih stranaka koje par-ticipiraju u zakonodavnoj vlastiUnsko-sanskog kantona, Upr-avnom odboru, Senatu i Eti-~kom komitetu Univerziteta uBiha}u pisani akt u kojem po-red ostalog zahtijevaju da se naotvoren i transparentan na~inanaliziraju sve dimenzije vo|e-nja razvojne politike, utvrdeuzroci proma{aja i propusta ikreira novi koncept Univerzi-teta sa novim vizijama i per-spektivama za studente i profe-sore, uputila je nedavno grupauniverzitetskih profesora i asis-tenata. Dopis kojim nekolicinaprofesora i asistenata upozo-rava na navodno katastrofalnoraspolaganje bud`etskim sred-stvima menad`menta Unive-rziteta, {to kako ka`u, vodi dra-sti~nom padu `ivotnog standa-rda univerzitetskih nastavnika isve dramati~nijem padu akade-mskog ugleda ovda{njeg Uni- Vlada USK-a na 55. redovnojsjednici utvrdila je amandmanna Prijedlog zakona o dr`a- vnim slu`benicima i namje{te-nicima u organima dr`avneslu`be, kojim su izmijenjenipojedini ~lanovi ovog Zakona. Vlada je otvorila raspravu oProgramu rada Zavoda zdra- vstvenog osiguranja USK-a za2012. godinu, ali je izja{njava-nje odgo|eno za narednu sjed-nicu, odnosno Vlada }e Planrada razmatrati zajedno sa Fi-nacijskim planom ove ustanoveza ovu godinu.
Sa 80 na 140 lijekova
Na prijedlog Ministarstva zdr-avstva jednoglasno je prihva-}ena A lista lijekova neopohod-nih za osiguranje zdravstveneza{tite u okviru standarda oba- veznog zdravstvenog osigu-ranja, koji se izdaju na teretZZO. Novom listom, sa sada-{njih 80, gra|ani USK dobivajuoko 140 lijekova na Esencijslnojlisti, a radi se o {irokoj paletinerijetko skupljih lijekova kojesu gra|ani do sada moralipla}ati u punom iznosu. Timese USK svrstava na vode}emjesto u Federaciji BiH saovakvom Esencijalnom listomkroz koju }e se ostvariti izna~ajne u{tede, koje }e bitiusmjerene na podizanje nivoazdravstvene za{tite. Vlada }e unarednom periodu promo-tivnom kampanjom gra|animaprecizno predo~iti o kojimlijekovima je rije~ i predstavitipogodnosti koje do sada nisuimali, a iz Ministarstva zdra- vstva je najavljeno formiranjekomisija po domovima zdravljakoje }e se starati o dosljednomprovo|enju ove odluke.
Likvidacija apoteke
 Vlada je utvrdila i Prijedlogodluke o pokretanju likvida-cionog postupka ZU "Gradskaapoteka" Bosanski Petrovac.Naime, zbog nedostatka adek- vatnog kadra, mjeru zabranerada odredila je Federalna far-maceutska inspekcija. Dugova-nje Gradske apoteke premazaposlenicima, bez tro{kovalikvidacionog postupka iznosi30 hiljada KM.Kako je potpuno nerazumnoapoteku koja je zatvorena i neispunjava uslove za rad, dr`atiu postoje}em statusu, Vlada jeutvrdila pokretanje likvida-cionog postupka, obezbijedilasredstva za proces likvidacije, akona~nu rije~ da}e Skup{tinaUSK kao osniva~.Na prijedlog Senata Univerzi-teta u Biha}u, Vlada je prihva-tila plan upisa studenata u prvugodinu II ciklusa studija naPedago{kom fakultetu u akade-mskoj 2011/2012. godini. Vlada je utvrdila i Prijedlogodluke o imenovanju [efikaMustedanagi}a za direktora Agencije za privatizaciju.
Skup{tina USK-a ozdravstvenj premiji
 Vlada je razmatrala i prihvatilaInformaciju o razlozima pove-}anja premije zdravstvenogosiguranja uz zaklju~ak koji }ebiti proslije|en Skup{tini USK o izmjeni odluke kojom bi seodlu~ivanje o visini premije vratilo u nadle`nost VladeUSK. Prema rije~ima ministrazdravstva Amira Muri}a, Vlada je prihvatila ovu informaciju uzuslov da ZZO prihvati tra`enapobolj{anja zdravstvene za{titegra|ana. Jedan od usluva bilo je i pove}anje Esencijalne listelijekova na 140 lijekova, {to je iprihva}eno. Pacijentima izSanskog Mosta usluge hemod-ijalize obezbje|ene su u bolniciu Prijedoru, za {ta su bila po-trebna odre|ena nov~ana sred-stva, a na ovaj na~in ukinut }ese praksa da pacijenti kupujulijekove u zdravstvenim ustano- vama koje }e u narednom peri-od imati obavezu da obezbijedepacijentu potrebne preparate.
ODR@ANA 55. SJEDNICA VLADE USK 
USK me|u prvima dobivaEsencijalnu listu sa 140 lijekova
PROF. DR. REFIK [AHIN
^inimo sve dsistem, a to p
Novom listom, sasada{njih 80,gra|ani USK dobivaju oko140 lijekova naEsencijalnoj listi
Sanel Mahi}, ministar fina-ncija USK-a, u srijedu, 18. jaunara, organizirao je prvi unizu radnih sastanaka sapredstavnicima osam op}inaUnsko-sanskog kantona nakojem se raspravljalo o inici- jativi o Izmjenama i dop-unama Zakona o pripadnosti javnih prihoda zbog ~injeniceda Zakonom o lokalnojsamoupravi obrazovanjeprelazi u nadle`nost op}ina.- Tako|er bilo je dosta inici- jativa od op}ina da se podacitrebaju a`urirati, a vezani suupravo za raspodjelu pri-hoda {to }emo mi i u~inititokom ove godine. Ovdje jebitno ista}i da prvi put na{Kanton u prikupljanju pri-hoda od PDV-a u~estvujepreko10 posto, dok je udrugim Kantonima taj pos-totak u opadanju, - kazao jeministar Mahi}.Zbog toga se, istaknuo jeMahi}, ministarstvo opredi- jelilo da pokrene radne sas-tanke sa op}inskim slu`bamakako bi se podaci i parametriza raspodjelu prihodaosvje`ili i kako bi Kanton iop}ine {to spremnijedo~ekale izmjene zakonskihpropisa iz oblasti financija ilokalne samouprave.
E.M.
MINISTARSTVO FINANCIJA USK-a
Raspodjelajavnih prihoda
SKUP[TINA UNSKO-SANSKOG KANTONA
Pred poslanicima i Zakon oupravljanju otpadom
U vrijeme zaklju~enja ovog broja lista"Krajina", u ~etvrtak, 19. januara, uBiha}u je po~ela s radom 18. sjednicaSkup{tine Unsko-sanskog kantona.Izme|u ostalog skup{tinski poslanici suse trebali o~itovati o Prijedlogu zakonao upravljanju otpadom, Prijedlogu za-kona o za{titi prava pripadnika nacio-nalnih manjina, Prijedlogu zakona odopuni Zakona o nov~anim podr{kamau primarnoj poljoprivrednoj proizvod-nji na podru~ju USK-a.Na dnevnom redu je i Nacrt zakona opru`anju besplatne pravne pomo}i,Prijedlog odluke o osnivanju JU "Ra-zvojna agencija USK-a", Prijedlogodluke o sufinanciranju nastalih oba- veza u realizaciji prve faze Projektaupravljanja ~vrstim otpadom za regijuBiha}, Prijedlogu odluke o davanju sug-lasnosti Vladi USK-a za zadu`enje zanabavku auta za potrebe Kantonalneuprave za inspekcijske poslove, putemfinancijskog leasinga, Prijedlogu odlukeo dopunama Odluke o neposrednomu~e{}u osiguranih lica u tro{kovimakori{tenja zdravstvene za{tite na teri-toriju USK-a, te Prijedlogu Odluke oizmjeni Odluke o promjeni i uskla-|ivanju oblika organizovanja JP"Unsko-sanske {ume" d.o.o. BosanskaKrupa.
N. P.
 
Biha}, 20. januar/sije~anj 2012. godine
3
Unsko-sanske novine KRAJINA
kanton
PETO GODI[NJE DOBA
Slu`ba jeslu`ba, narodprotiv Sunca
Niha
D`ani}
Ninski
Po~eli su {trajkovi, kona~noeto i kod nas. Situacija prijetida preraste u protestenezadovoljnika kojima dr`ava`eli smanjiti bezobrazno velike pla}e u odnosu naostatak rijetko zaposlenenacije. Malo-malo pa u tokudana dr`avni slu`beniciprestanu raditi. Protestiraju.Pla}a im vi{e ne}e biti prekosoma maraka, pa i vi{e, puno vi{e. Kod nas se takav {trajk naziva bezobrazlukom, u nor-malnom svijetu bio bi ka`njiv.[trajk se odvija na na~in daslu`benice i slu`benici kojih seti~e smanjenje {izofrenihpla}a, svakog dana u sedmicina sat vremena odlu~e tvr|ezaspati nego {to ina~espavaju osam sati. Za to vri- jeme gladne mase, obespravl- jeni, oja|eni, nezaposleni i onikoji nikad ne}e biti zaposleni,nemaju vremena za proteste.Oni se bave najve}im `ivot-nim pitanjem u nas. Pre`ivlja- vanjem. Oni nemaju vremenaodvojiti sat vremena i landratinogama preko stola, protesti-raju}i tako za nepravduprema njima. Stoga bi trebalozamoliti ove koji to mogu, daodvoje puno vi{e radnog vre-mena i protestiraju i za ovekoji prekopavaju po kontejner-ima tra`e}i ju~era{nje ostatkehrane ovih koji {trajkaju. A oni se dobro hrane. Imaju iod ~ega. To je jo{ jedanneobja{njivi apsurd dr`ave ukojoj pre`ivljavamo. Sli~nokao u autobusu, onima nazadse povra}a, onima naprijed se jede. Ko je bli`e vatri, bolje segrije. Dr`ava na ruku naravnoide ovima {to sjede naprijed uautobusu i ovima bli`e vatri.Ostali su samo nuspojava,kolateralna {teta. Do nared-nih izbora, kada }e mis-liocima najva`nija stvar u`ivotima biti ta da narodnimmasama isperu mozak pri~ama o nekom boljemsutra. To sutra nikako dasvane, k'o kad su se na neboiznad nas za vijeke vjekovanatakarili oni tamni oblaci.Ka`u da sunce kad-tad iza|e.Ne bi me iznenadilo da se iono urotilo protiv narodakojeg kand`ijaju slu`benici,mislioci, ovi, oni..Mo`ebidneda se mase pobune protiv Sunca. Prije tako nego da saslu`benicima krenu u protesteprotiv nameta i vilajeta. verziteta stigao je i na adresuKolegija Skup{tine Unsko-san-skog kantona.
Zatra`ena analizastanja na Univerzitetu
Dr`e}i da se radi o te{kimoptu`bama, ali i ~injenici da je vrlo te{ko odgonetnuti ko suzapravo potpisnici ovakvogakta, Kolegij Skup{tine zatra-`io je od Ministarstva obrazo- vanja, nauke, kulture i sportada u suradnji sa Univerzitetomuradi analizu stanja na Biha-}kom univerzitetu i uputi jeSkup{tini USK-a najkasnije do28. februara.U Rektoratu Univerziteta prim-ili su zaklju~ak Kolegija kojim je zatra`ena analiza stanja naUniverzitetu. Rektor [ahinovi},ka`e da }e postupiti po zaklju-~ku skup{tinskog Kolegija, {to je uostalom obaveza Univerzi-teta.
Enormna primanja za jedan sat mjese~no
Iza akta koji je pored ostalogupu}en i Kolegiju Skup{tineUSK-a stoje, ka`e rektor [ahi-novi}, uposlenici Univerzitetakoji nikako ne mogu prihvatitito {to menad`ment Unive-rziteta u Biha}u intenzivno radina tome da procese i radnje naovom Univerzitetu utjera u sis-tem odnosno u zakonskeokvire. Menad`ment Univerzi-teta u Biha}u odlu~io je kona-~no prekinuti praksu po kojojsu pojedini profesori, koji sume|u potpisnicima akta, zanepuno radno vrijeme (~ak za jedan sat mjese~no) imali eno-rmno ve}a primanja od ostalihuposlenika Univerziteta.Najo~itiji primjeri su pojediniprofesori sa Visoke zdravstvene{kole Univerziteta u Biha}u,koje je menad`ment, ka`e doc.dr. Fadil Islamovi}, prorektorna nastavu i studentska pitanja,pozivao da zasnuju radniodnos na Univerzitetu sa pu-nom normom jer je zakonskinemogu}e da neko sa jednimsatom radnog vremena ost- varuje prava kao i oni kojiimaju puno radno vrijeme, ali je ve}ini ljekarski poziv ipak interesantniji od profesorskog.
Kofer-profesori
Ko su potpisnici u rektoratunaslu}uju, ali i namjere onihkoji stoje iza akta, a me|unjima su, ka`u, i biv{i rektori,prorektori i dekani, "kofer-pro-fesori" koji se neovla{teno po- javljuju na brojnim privatnimuniverzitetima, zarad li~nihinteresa sve to stignu, a ondauzmu za pravo govoriti o una-pre|enju nastavnog procesa injegovoj kvaliteti.Univerzitet je odlu~an statiukraj svim negativnostima mir-ili se neki s tim li ne. Ni~ija pra- va, pa ni profesorska ne}e niti}e biti ugro`ena, ali ho}e privi-legije koje su do sada u`ivalipojedinci, koji bi trebali znatida platu treba zaraditi.
S. Pa{agi}
Revizija prava bora~kih popu-lacija tek je na po~etku i iakomnogima, zbog evidentnihneregularnosti ili nedostatka valjane dokumentacije prijetida }e biti izvedeni iz prava, ona jo{ nikom nisu uskra}ena. Po-tvrdio je to, ali i pojasnio brojnenepoznanice oko revizije bora-~kih prava, Zukan Helez min-istar za pitanja boraca u VladiF BiH, u utorak 17. januara.On je sa najbli`im suradnicimaodr`ao radni sastanak u VladiUSK-a kojem je prisustvovao Ahmet Egrli} kantonalni min-istar za bora~ka pitanja, pred-stavnici bora~kih organizacijaiz USK-a, kao i u~esnici rata izprijedorske regije.
Poseban tretman op}ina
Upravo i radi rje{avanja pitanjastatusa i prava boraca iz dolinerijeke Sane, uo~i dolaska minis-tra Heleza u USK-a, odr`an jedrugi sastanak bora~kih udru-`enja Bosanske krajine u Sa-nskom Mostu. Sanski Most,Klju~, Prijedor daju podr{kureviziji ste~enih bora~kih pravau skladu sa zakonskim pro-pisima. Ove tri op}ine u tokuagresije na Bosnu i Hercego- vinu bile su okupirane i sva pre-dratna dokumentacija o orga-nizaciji otpora je uni{tena.U takvim okolnostima op}inemoraju imati poseban tretmanu priznavanju ste~enih pravapripadnika Teritorijalne odbra-ne, upravo zato jer je veliki brojnjenih pripadnika na zvjerskina~in ubijen ili protjeran u kon-centracione logore koji su senalazili na podru~ju Bosanskekrajine. U takvim uvjetimate{ko je bilo sa~uvati dokume-ntaciju o organizaciji Patriotskelige i Teritorijalne odbrane.
Revizija se nastavlja
Zaklju~ak sa sastanka u Sa-nskom Mostu je da se tra`i odzastupnika u Parlamentu Fede-racije BiH, da u parlamentarnuproceduru hitno upute prijed-log izmjena i dopuna Zakona oreviziji ste~enih bora~kih pravau kojem bi problemi i pravabora~ke populacije sa okupi-ranih op}ina bili posebno treti-rani. Pored predstavnika ove triop}ine, formirat }e se i koordi-nacija sa op}inama BosanskiNovi, Kotor Varo{ i Srebrenica.Suradnju, razumijevanje kao iotklanjanje svih nedoumicaoko toga kome }e ubudu}e bitiuskra}ena bora~ka prava, akome ne, najjednostavnije jeistaknuo ministar Helez.- Revizija }e biti nastavljena.Nastavit }emo se dogovaran- jima i tra`enjima rje{enja usmislu dokazivanja bora~kogstatusa. Pripadnicima Armije R BiH, TO i HVO-a `elimporu~iti da ne budu zabrinuti,dakle, oni koji su bili borci odrevizije ne trebaju strahovati,oni koji to nisu bili bi}e izvedeniiz ovih prava. Sporni ~lan 9.Zakona o bora~kim pravima jepredvi|ao da se status doka`euz tvrdnje dva svjedoka. Totreba mijenjati na na~in da sezakonski odredi ko to mo`e bitisvjedok. Pred nama je punoposla. Ali revizija }e biti nas-tavljena, kazao je ministarHelez, dodaju}i da za sada nikone}e ostati uskra}en za bora~kaprava, ali da }e u kona~nicikukolj od `ita biti odvojen.- U roku dva mjeseca, svi onikojih se ti~e revizija imaju pri-liku dostaviti dokumentacijukojom }e potvrditi status. Mi}emo i u tom periodu zasjedati ipoku{ati utvrditi na koji na~in dato doka`u borci koji dolaze sapodru~ja RS-a, istaknuo je Helez. Ahmet Egrli}, resorni ministarza bora~ka pitanja kazao je da je zadovoljan {to do sada nikonije ostao uskra}en za prava.- U vremenu koje je pred namaanga`irat }emo se na prikuplja-nju dokumentacije koja potvr-|uje status borca, ali i na pro-nalasku optimalnih rje{enja zaborce koji su pretrpjeli egzodusprotjerivanja i nisu uspjelisa~uvati tu dokumentaciju,istaknuo je Egrli}.
Niha D`ani} Ninski
VI],
REKTOR UNIVERZITETA U BIHA]U
neke stvari utjeramo uojedine najvi{e boli
- Prof. dr. Refik [ahi-novi}, rektorUniverziteta u Biha}u,ka`e da }e postupitipo zaklju~ku skup{tin-skog Kolegija, {to jeuostalom obavezaUniverziteta- Iza akta koji jepored ostalog upu}eni Kolegiju Skup{tineUSK-a stoji, ka`e rek-tor [ahinovi},uposleniciUniverziteta kojinikako ne mogu prih- vatiti to {tomenad`mentUniverziteta u Biha}uintenzivno radi natome da procese iradnje na ovomUniverzitetu utjera usistem odnosno uzakonske okvire
ZUKAN HELEZ, FEDERALNI MINISTAR ZA BORA^KA PITANJA U USK-u
U naredna dvamjeseca svi kojimaje upitan statusborca imaju {ansuto dokazatidostavljanjem validnedokumentacije,poru~io Helez
Istinski borci ne trebaju strahovati od revizije
PREDSJEDAVAJU]I RO[I]
Ko su stvarni borci
Podr{ku svemu tome dali su i pripadnici bora~kih organi-zacija te Husein Ro{i} predsjedavaju}i Skup{tine USK-a,nagla{avaju}i da ovaj proces za cilj ima demistificiratipitanje ko su stvarni borci, a ko ne, ali i pomo}i u rje{a-vanju drugih evidentnih problema bora~kih pitanja,poput prava na ostvarivanje zdravstvene za{tite pripad-nika A R BiH koji `ive na podru~ju RS-a. Ministar Helezobe}ao je da }e i ovo pitanje biti primarno rje{avano.
 
doc. dr. Fadil Islamovi},
prorektor na nastavu istudentska pitanja

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alen Muharemovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->