Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PF2DI3SO

PF2DI3SO

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by jartiga1

More info:

Published by: jartiga1 on Nov 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
9. Una corda, que passa a través d'una politja, té un extrem lligat a una paret vertical il'altre lligat a un cos de 20 kg que es troba sobre una superfície horitzontal amb
µ
= 0,1. Si exercim una força horitzontal de 80 N sobre la politja, calculeu la tensió de la cordai l'acceleració del cos .
R: a) 40 N , b) 1m/s
2
10. Un cos de 32 kg s'empeny per una rampa de 37º cap amunt amb una força horitzontalde 500 N. El coeficient de fricció val 0,25. Calcula l'acceleració del sistema. Si deixésd'actuar la força de 500 N, quina força paral.lela al pla es necessita perquè baixi avelocitat constant.
R: 2,16 m/s
2
, 128 N
11. Un cos d'1 kg rellisca a velocitat constant per un pla inclinat de 30º. Amb quinaacceleració es mourà si augmentem la inclinació del pla a 40º. Quan val
µ
c
 
?.
R: 0,58 , 1,99 m/s
2
12. Dues masses de 8 kg pengen verticalment dels extrems d'una corda que passa per una politja sense massa i sense fregament. Si inicialment es troben a la mateixaalçària, quina sobrecàrrega hem de posar en una d'elles perquè es desnivellin 8 m en2 s ?. Quan valdrà la tensió de la corda?.
R: 4 kg , 96 N
13. Un cos de 2 kg de massa que pot lliscar pràcticament sense fricció damunt d'un plahoritzontal està lligat a través d'un fil, que passa per una politja sense massa i sensefregament, a un altre cos de 3 kg de massa que penja verticalment.a) Amb quina acceleració es mourà naturalment el sistema.b) Quina força hem d'aplicar al cos de 2 kg perquè el de 3 kg pugi amb unaacceleració de 0,8 m/s
2
.c) Com es modificaran els resultats si el coeficient de fricció del cos que es mousobre la taula val 0,5.
R: a) 6 m/s
2
, b) 34 N , c) 4 m/s
2
, 44 N
14. Una massa m es recolza en un pla inclinat de 60º que es mou amb acceleració.Determina aquesta acceleració si la massa m es troba en repòs respecte del pla.
R: 17,3 m/s
2
15. Dues masses de 2 kg rellisquen a través de dos plans inclinats de 30º i 60ºrespectivament enllaçades per una corda que passa per una politja sense massa isense fregament. Determina l'acceleració del sistema i la tensió de la corda:a) si no hi ha fregament.b) Si el coeficient de fricció de les masses amb el pla val 0,2
R: a) 1,83 m/s
2
, 13,7 N ; b) 0,46 m/s
2
, 14,4 N
 
16.Una massa de 10 kg es troba sobre un pla inclinat de 60º lligada a una altra massadesconeguda M, que penja verticalment, a través d'una corda que passa per unapolitja sense fregament i sense massa. Els coeficients de
 
fricció estàtic i dinàmic de la massa de 10 kg amb el pla inclinat són 0,3 i 0,2respectivament. Per a quins valors de M el sistema:a) es trobarà en repòs , b) es mourà amb velocitat constant, c)es mourà ambacceleració.
R: c) espontàniament si M>10,2 kg o M<7,2 kg, empenyent amb una forçainstantània si M>9,7 kg o M<7,7 kg ; b) M=7,7 kg I M= 9,7 kg a) en els altrescasos
17.Es penja un pèndol del sostre d'un vagó de tren. Calcula l'angle que forma el pèndolamb la vertical quan el moviment del vagó és:a) rectilini i adquireix una velocitat de 72 km/h en 2 kmb) rectilini i uniforme amb una velocitat de 72 km/h.c) rectilini i frena variant la seva velocitat des de 72 km/h fins quedar-se aturat en40 s.
R: a) 0,57º , b) 0º , c) 2,86º
18. Posem verticalment un ressort d'una longitud natural de 60 cm i l'agafem per unextrem. Quan tenim una bola de 10 kg a l'altre extrem, que queda per sota, observemun allargament de 5 cm. A continuació col.loquem el conjunt format per la bola i elressort sobre una taula horitzontal sense fregament , fixem l'extrem lliure i empenyemla bola que descriu un moviment circular uniforme de període 1 s. Determineu:a) la constant recuperadora k del ressort.b) el radi de la circumferència que descriu la bola.
R: a) 2000 N/m , b) 74,7 cm
19.Tenim una molla d'1 m de longitud i k= 300 N/m. S'hi enganxa un objecte de 0,5 kg, elqual es fa girar en un cercle vertical amb una velocitat aproximadament constant de 10rad/s. Calculeu la longitud de la molla quan l'objecte passi:a) pel punt més baix de la trajectòria.b) pel punt més alt de la trajectòria.
R: a) 1,22 m , b) 1,18 m
20. Una pilota d'1 kg es troba unida a una barra vertical mitjançant dues cordes d'1 m. Lescordes s'uneixen a la barra en dos punts separats 1 m. El sistema gira en torn a labarra. Si la tensió de la corda superior és de 25 N.a) Quan val la tensió de la corda inferior b) la velocitat angular de la pilota.
R: a) 5 N , b) 5,47 rad/s
21.Quina ha de ser la inclinació d'una corba de 100 m de radi en un velòdrom de maneraque un ciclista que hi circuli a 72 km/h no rellisqui.a) si no hi ha fregament.b) b) si
µ
= 0,3.
R: a) 21,8º , b) 5,1º

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->