Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PR participacions preferents

PR participacions preferents

Ratings: (0)|Views: 162|Likes:
Published by Pere Aragonès

More info:

Published by: Pere Aragonès on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2012

pdf

text

original

 
DE
CA
T
AL
UNYA
Q
enor
¡
PARLA
M
EN
~
S
(i!
e
r
o
t
.
t
I
REGIST·GENER l
PARLAMENT
DE
CATALUNYA
1-
FEB
.
20
12
EN
T
RA
DA
NU
M
...
4
.2.
4.53..
GrupParlamen
ta
ri
d'Esq
uerra
Repub
li
cana
de
Catalu ny
N.
T.
..
J.
5 .
. 9 .
. - : : .
Q
9 .
.
~
.
~4.
..
.
!
og
Ref: 250PAG01021200037
ALA
MES
A DEL PA
RL
AM
ENT
Anna Simó i
Cas
telló, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicanade Catalunya,
í
Pere
Aragonès i Garcia,
diputat,
d'acord
amb
elque estableixenels articles
145
i146 del Reglament del Parlament, presenten la
proposta
deresolució següent per tal que sigui substanciada
davant
la Comissió
d'Economia
,Finan
ces
i Pressupost.
EXP
OS
IC
IÓ DE
MO
TIUS
A la
vista
del
perjudici generat
entre les
21
0.000
famílies catalanes -
700
.
000
al
conjunt
de
l'Estat-afectades per la
compra
de
participacions
preferents
en
condicions
irregulars
, la
insuficient
acció supervisorai
reguladora
dels organismes
competents per
ta
ld'
evitar
o
corregir
aquests
perjudicis
i les
mobilit
zacions dels afectats i els
col-lectius
d'usuaris
d'entitats
financeres;
es
fannecessàries
totes
les mesures de recolzament possibles
per
reclamar una acció
correctora mo
lt més
decidida
per
part
dels poders
públics
.
Des
del
1999
,s'hanc
ol·
locatmés
prop
de
26.000 milions
d'euros
en
part
icipacions preferents,pràcti
cament
la
totalitat
per
part
d'entitats
financeres.Finsal
2007
,molts dels contractes
de
participacions preferents
es
van realitzar
se
n
se
doc
umentació
i
ambmeno
r
informació,
ia
part
ir del
2007
s'han
detecta
t
molts incompli
m
en
ts de lal
es
obligacions d'
informac
ió i protecció del consu midorpr
ev
istos ala
Di
rec
ti
vaMiF
ID
.En
molts
casos,
es
vanconver
tir
contract
es
de dipòsits a
ter
minia
part
icipacions preferents. L
es
pa
rtic
ipa
ci
ons
pr
eferen
ts
nvalors emesos per societats queno permeten participacióenelcapital nid
re
ta
vot
, tenen caràcter
perpetu
i
la seva rendibil
i-
tat
és
decar
àc
ter
variablei no gara
nt
ida.
nvalors queno
cotitzen
enborsa,
i
tenen unaliquiditat difícil.Tenen un
al
t risc de pèrdu
es
,una
rendibilitat
generalment
fix
aen un
prim
erpeodeivariable post
erior
me
nt
,vinculadaabenefi cis dis
tr
ibbles. Mode
!:
250Propostade resoluc
 
P
AAl
A
M
KNi
~
S
eo
·
ê
t
ar
i
a
OE CA
ALU
NYAG
snl
er
a
I
FUSGIST
GENERAL
PARLAMENT
DE
CATALUNYA
1
~
FEB
,
2
01
Z
t.
ENT
RADA
NUM
.
..
/t,l/:1..
53
..
Grup Parlamentari d'EsquerraRepublicanade
Cataluny~
..
~
t
.ÒI-
~,;
¿;,
: J .
.
' "
!! ! ! . : . ! . I
U!.J.Mt!J~Jr
l
.¿ ;. : _
·•·
..
/09
Els
perjudicis s'han
fet
evidents
quan
han
aforat
les
irregularitats
pel que
fa
a:
I.
La
seva
contractació
i
comercialització
S'han
detectat molts
casos
en
què no
es
va
informar
de les característiques del
producte,
ni dels seus riscos, ni de l'escassa o
nul·la
liquiditat
i el caràcter
perpetu
del
producte.
Es
van
contractar
moltes
participacionspreferents
sota
l'aparença
de
dipòsit,
però
amb
una
rendibilitat
superior.
És
un
producte
alta
ment
complex que
la
mateixa
Comissió
Nacional del
Mercat
de Valors (CNMV)
considera
d'alt
risc no
apropiatper
al
mercat minorista.
11.
La
baixa
disponibilitat
i
liquiditat
delainversió
Un
cop els estalviadors han
volgut
recuperar els
fons
dipositats,
molts
s'han
trobat
que
el
caràcter
perpetu
del
producte
-del qual no van ser avisats-im
pedeix
la
liquiditat
del
mateix,
a no ser que
es
traspassi en un
mercat
secundari on el
principal comprador
-i
pràcticament
l'únic
-
és
l'entitat
emissora,
amb
laconseqüència que
és
qui
marca
el preu de venda,
molt
per
sota de
l'inicial.
Tenint
en
compte
la
insuficiència
de les alternatives
ofertes
per les
entitats
financeres als afectats;
considerantque
la
denúncia realitzada
per les associacions
d'usuaris
als organismes supervisors ha
aconseguit
que
la CNMV i el
propi
Banc d'Espanya reconegui
l'abús
i la
incorrecció
de les
pràctiques
realitzades,però
no
accions correctores
suficientmentcontundents; evidenciant
la indefensió
i
i
desinformació
de
bona
part
dels afectats.
Per
aquests
motius,
el
GrupParlamentarid'Esquerra Republicana de Catalunyapresentalasegüent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El
Parlament de Catalunya:1.-
Manifesta
i
denuncial'abús
en
el
que
en
molts
casos han
incorregut
les en
tita
ts financeresenla
comercialitzac
ió de
participacions
preferents des de
l'any 1999.
M
od
el:250
Pr
o
po
stade resolu
ci
ó
2
 
PA
RL
AMENT
rmlf
S
e
er
eta
ri
a
DECATAL
UN
YA
M,lJJj
G
tl
ner
al
REGISTRE
GENERAL
PARLAMENT
DE
CATALUNYA
1-
FEB.
Z01Z
3
GrupParlamentari
d'Esquerra
Republicanade Ca
ta
lu
ny~
ENTRAD
A
NUM
....
4
.
~~
.
S3
..
N
.T
..
.
...
...
..
...
..
.
...
...
..
..
....
..
.
.....
/0
9
2.
-Constata la necessitat que els
organismes reguladors
-Banc d'Espanya iComissió Nacional del Mercat de Valors-
intervinguin
a
través
d'una
campanya
d'inspecció
immediata
que derivi
en
els
expedients sancionadors
que
es
consi
derin
oportuns
en els següents aspectes:
a)
Totes les
entitats
que
d'acord amb
la CNMV, han
comercialitzat
aquestes
participacions
preferents
b)
Inspecció
sobre
els contractes
en
els que
s'hagi
documentat
la venda de par
ticipacions
i
sobre
els tests MiFID realitzats
e)
La
possible
existència
de clàusules abusives
d'exempció
de
responsabilitat
cap a
l'entitat
comercialitzadora
3.-Proposa la necessitat
d'assolir
la
restitució
del 1
00%
del
capital
invertit
aaquells
consumidors amb
un
perfil
de risc conservador
que
buscaven una inversió a
termini
fix
amb
capital
garantit
i que hagin
sol·licitat
el
reemborsa
ment
.4.-Evidencia la necessitat de
comunicar
als
organismes
reguladors
-Bancd'Espanya i
Comissió
Nacional del Mercat de Valors -que
impulsin
una
campanya de
comunicació
per
part
de les
pròpies entitats
financeres
amb
la
finalitat
Ide
garantir
la
correctainformació
del
conjunt
dels afectats, dels seus drets idels seus deures.5
.-
Insta
al
Govern de Catalunya que, d'acord
amb
les
competències
en
matèria
d'entitats
de cr
èdit
,i a l'Agència Catalana de Consum,
d'acord
amb
les sevesfuncions, i
mpu
lsin les actuacions necessàries per
donar
compliment
als acordsanteriors. Palaudel
Par
lame
nt
,1 def
ebrer
de 2012
?~~~
..
-----
--
-
--
7
--
Pere Aragon
ès
iGarcia DiputatdelGPd'ERC Model:2 50Pro
posta
deresolució ó i CastellóI
GP
d'ERC
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->