Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Savtek 2008 Cilt II

Savtek 2008 Cilt II

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 2,211|Likes:
Published by Teknoport

More info:

Published by: Teknoport on Nov 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2012

pdf

text

original

 
i
 SAVTEK 20084. SAVUNMA TEKNOLOJøLERøKONGRESø
CøLT IIDEöERLENDøRME BøLDøRøLERø
EDøTÖRLERProf. Dr. Mustafa ølhan GÖKLERProf. Dr. R. Orhan YILDIRIMY. Müh. Alb. Bekir KAZANDIRY. Doç. Dr. Yi÷it YAZICIOöLUÖ÷r. Gr. Dr. Ender CøöEROöLUÖ÷r. Gr. Dr. Gkhan O. ÖZGENUz. Arzu ÖZTÜRKORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESøODTÜ-BøLTøR MERKEZø06531 ANKARA
26-27 HAZøRAN 2008ANKARA

 
SAVTEK 2008, SAVUNMA TEKNOLOJøLERø KONGRESø26-27 Haziran 2008, ODTÜ, Ankara
ii
 ISBN: 978-605-89899-2-4

 
i
ÖNSÖZ 
4. Savunma Teknolojileri Kongresi SAVTEK 2008’de toplam 34oturumda 147 bildiri yer almaktadÕr. Oturumlarda yer alan bildiriler iki ayrÕbildiri kitabÕ halinde basÕlmÕútÕr. Birinci ciltte 69 adet bildiri bulunurken,de÷erlendirme bildirilerin yer aldÕ÷Õ ikinci ciltte ise 78 bildiri bulunmaktadÕr.SAVTEK 2002’deki 48 bildiri, SAVTEK 2004’de 147 bildiri, SAVTEK 2006’da119 bildiri, SAVTEK 2008’de 147 bildiriye ulaúÕlmasÕ, 2002 ncesindeçalÕúmalara baúlanÕrken ortaya konan hedeflere ulaúÕldÕ÷ÕnÕ, benimsenerekgelenekselleúti÷ini ve Türkiye’de bu kongrenin nemli bir iúlevi baúarÕylayerine getirdi÷ini gstermektedir. 2006’dan itibaren 1000 kiúiyi aúan kongrekatÕlÕmÕda bunu teyit etmektedir.Kongrede sunulan bildirilerin yanÕ sÕra kongre programÕnda güncelli÷inikoruyan bir konunun panel ortamÕnda tartÕúÕlmasÕnÕ planladÕk. Kongreninbirinci günü “Ulusal Savunma Sanayi Stratejik Hedefleri nündeki Engeller”konusundaki panel ile güncel bir konunun Savunma Sanayi paydaúlarÕtarafÕndan tartÕúÕlarak bu alandaki çzümler üretilmesine ortam yaratmasÕnÕdiliyoruz.SAVTEK 2008 Kongre Koordinasyon ve Kongre Yürütme KurullarÕnda;Genelkurmay BaúkanlÕ÷Õ BøLKARDEM, Milli Savunma BakanlÕ÷Õ ARGE veTeknoloji BaúkanlÕ÷Õ, Savunma Sanayi MüsteúarlÕ÷Õ, ODTÜ-BøLTøR Merkezi,Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü ve SASAD temsilcileri yer almÕútÕr.Kongrenin düzenlenmesinde sa÷ladÕklarÕ desteklerden dolayÕGenelkurmay BaúkanlÕ÷Õ, Milli Savunma BakanlÕ÷Õ, Kara Harp OkuluKomutanlÕ÷Õ, ODTÜ Rektrlü÷ü ve SASAD ile Kongre KurullarÕnda yer alan bukuruluúlarÕmÕzÕn de÷erli mensuplarÕna úükranlarÕmÕ sunarÕm.Yazarlara, Kongre Akademik Kurulu üyelerine ve bildirileride÷erlendiren hakemlere, panel baúkanÕ ve panelistlere, oturum baúkanlarÕna,tüm katÕlÕmcÕlar ile kongre ana sponsoru ve sponsor olan savunma sanayikuruluúlarÕna teúekkür ederim.Drdüncüsünü gerçekleútirmenin mutlulu÷unu yaúadÕ÷ÕmÕz, SAVTEKSavunma Teknolojileri Kongrelerinin bu alandaki bilgi birikimi ve Türkiye’ninsavunma gücüne yaptÕ÷Õ katkÕlarla da ulusumuzun gnencine hizmet etti÷ineinanmaktayÕz.Bundan sonra düzenlenecek olan SAVTEK Kongrelerine baúarÕlar diler, sevgi ve saygÕlarÕmÕ sunarÕm.
Prof. Dr. Mustafa ølhan GÖKLERODTÜ-BøLTøR Merkez BaúkanÕSAVTEK 2008 Kongre BaúkanÕ

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
brsdncgll liked this
Ali Can Karaca liked this
aero liked this
bjerkely12 liked this
chatziarg liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->