Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
ОУН і зарубіжні спецслужби (1920-1950)

ОУН і зарубіжні спецслужби (1920-1950)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 139 |Likes:

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Толік Триниті on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2012

pdf

 
065
 Ë'Å'żë¼î¼¼å" Ç'¬'Äíðèîìç
;;
Õéâ ðéâç' ‖ Éùì'81'
;8
Õéâ ðéâç' ‖ Éùì';?'
;:
ÙÆÉÐÃÍ' ‖ Û'0?' ‖ Çã'058' ‖ Ë'85' ‖ Ä';9'
;?
Ýéáìéî Å'Ç'
Ìçäéàçùéú¶çî¶ïâ îé õèùíõçù¶³ ùèáøðìçâ¶ðéù¶éõö ¤Öìùé³îé´ õé å¶áðòìç.åç³ ïçîí å ãèù¶çë Ëùöæç³ ðå¶õçåç³ å¶áîí' ‖ Ìùíåíá Ù¶æ" 5998' ‖ Ð'5;9" 5;5" 5;8'
;=
ÙÆÉÐÃÍ' ‖ Û'0?' ‖ Çã'058' ‖ Ë'0=0' ‖ Ä'80'
[mh uhvxb{v cj agjbxhgfh G`|a yucy`o`gk` cj vyaua{x`b bajh cj Xdu`aga`g yhcybh`uh xgn`vdhk ag {mh `u{afbh' Nhfm`gavn `gk nh`gv cj akhcbcoaf`b `gk yvqfmcbcoaf`b{uh`{nhg{ cj kajjhuhg{ f`{hocuahv cj fazab ycyxb`{acg `uh kh{hunaghk {mhuh' Uh`vcgvcj j`abxuh yucy`o`gk` `f{acgv cj G`|a ycwhu `uh `g`bq|hk'
Ë'Å'żë¼î¼¼å" Ç'¬'Äíðèîìç,ÇÙÆÉεÏÉÚµÓ ÖÌÙÉ£ÎÐÒÌÍØ ÎÉÚµÇÎÉĵÐյŵ ÏÉÙÖÀµÊε ÐÃÈÚÐÄÖÊÀÍ -0159‖0189.õ¶ ùù'!
Ö ðõéõõ¶ øéùéìõèùíïö÷õòðó ìçîõéìõí ÇÖÎ ¶ Ð'Àéîëèùí ï ëíãäçâéõíÿ.îíâí á ðãèú¶éäòîíâí ðäöêàéâí ¶îýíø ëèùêéå' Éîéä¶ïö÷õòðó ãèùèëöâçåí" ûçù.âí ðã¶åãùéú¶ çöî¶åðòìç³ ðäöêàí àèïãèìí õé ðãèúðäöêà ù¶ïîíø ìùé³î ö ùöðä¶ ùè.éä¶ïéú¶³ å¶áðòìçåç.ãçä¶õíÿîç³ ðõùéõè涳 öìùé³îðòìíø ðéâçðõ¶áîíúòìíø ðíä'
Ö ãçùõùèõî¶á æéäèùè³ ãçðõéõèá" ìçõù¶ å¶ë¶æùéäí ãçâ¶õîö ùçäò å ¶ðõçù¶³ Öì.ùé³îí" çðçàäíåè â¶ðúè ïéáâé¼ ãùçå¶ëîíì ÇÖÎ Ðõèãéî Àéîëèùé' Ëçåìçäé ú¶¼³ ìçî.õùéåèùð¶áîç³ ãçðõéõ¶ á ëçîíî¶ õçÿéõòðó æçðõù¶ ðöãèùèÿìí" ñç ðöãùçåçëêö÷õòðóùçïâé³õõóâ çú¶îçì< å¶ë ù¶ïìç îèæéõíåîíø ëç ðöú¶äòîç éãçäçæèõíÿîíø' Çðì¶äòìíñè ïçåð¶â îèëéåîç Ð'Àéîëèùé àöå ¤ãèùðçîç÷ îçî.»ùéõé´ å¶õÿíïîóîç³ ¶ðõçù¶çæ.ùéû¶³" õèãèù¶ýî¼ ïéú¶ìéåäèîîó áçæç à¶çæùéû¶¼÷ ú¶äìçâ åíãùéåëéîè'Ùéïçâ ¶ï õíâ ðöÿéðîè öìùé³îðòìè ðöðã¶äòðõåç å çðîçåî¶á ðåç³á âéð¶ ïéäí.ýé¼õòðó îèëçðõéõîòç æçõçåíâ ëç ðãçì¶áîçæç" îè ïéãçä¶õíïçåéîçæç çàæçåçùèîîóõéìíø õèâ" îèöãèùèëêèîíø øéùéìõèùíðõíì" å¶ëâçåí å¶ë ðõèùèçõíã¶å á ¶ëèç.äçæ¶ÿîíø óùäíì¶å' µðõçùíÿîé îéöìé ãçðõéäé ãèùèë îèçàø¶ëî¶ðõ÷ çàùéîîóå¶ëãçå¶ëîíø âèõçëçäçæ¶ÿîíø ã¶ëøçë¶å" å¶ëÿöåé÷ÿí ãùí úòçâö ïîéÿîíá õíðì ¶ï àç.ìö ù¶ïîíø ãçä¶õíÿîíø æùöã' Øéùéìõèùíïö÷ÿí ðíõöéú¶÷ ö ú¶äçâö" î¶âèúòìíáû¶äçðçû Æ'.¨'¨éëéâèù ïéïîéÿéå< ¤Ðõéîçåíñè æöâéî¶õéùîíø îéöì ö âéðçåö èãçøöçðçàäíåç øíðõìè" ö îéðìù¶ïò çùæéî¶ïçåéîçâö ðöðã¶äòðõå¶ ìçêîé æùöãé ¶îõèùèð¶åðãùéúòçåö¼ ïéäèêîç å¶ë ðåç¼³ èìçîçâ¶ÿîç³ á ðçú¶éäòîç³ åäéëí' µ îéöìçåèëçðä¶ëêèîîó åçîé çú¶î÷¼ ïé õíâ" îéðì¶äòìí áçæç ùèïöäòõéõí åíæ¶ëî¶ ÿí ýì¶ëäí嶳á óì åäé붅 Õíðì ¶îõèùèð¶å èìçîçâ¶ìí õé ðöðã¶äòðõåé ‖ úè õóæéù ëäó îéöìí…Õéì" îéãùíìäéë" ïéú¶ìéåäèî¶ðõò àéõòì¶åñíîí å çãí𶠶ðõçù¶³ âçêè ðõéõí çðçàäí.åç ðöÿéðîç÷'
Îéðì¶äòìí ðíäòîç ëíûèùèîú¶÷¼õòðó çëîé á õé ðéâé ¶ðõçùíÿîéãçë¶ó
-ìöùðíå îéý ‖
 Éåõ
'! ðèùèë ðèùáçïîíø ëçðä¶ëîíì¶å ù¶ïîç³ îéú¶çîéäòîçðõ¶"ïéæéäòîçå¶ëçâç' Úè å¶ëàöåé¼õòðó îè ÿèùèï çú¶îìö 붳" é ÿèùèï åîöõù¶ýî÷ îé.äèêî¶ðõò" óìé ïéëé¼ õçÿìö ïçùö' Çëîéì ãçë¶àî¶ ùèÿ¶ äèæìç ïâ¶î÷÷õòðó" õçâö áãùéæîöõò ðõéõí îé õçÿìö ïçùö" åíæ¶ëîö æùçâéëðòìçðõ¶´
0
'Çðì¶äòìí å öìùé³îðòìçâö ðöðã¶äòðõå¶ ¶ðîö÷õò ù¶ïî¶ -ÿéðõç ë¶éâèõùéäòîç ãùç.õíäèêî¶! çú¶îìí ûèîçâèîé öìùé³îðòìçæç ðéâçðõ¶áîíúòìçæç ùöøö ö ú¶äçâö ¶Ð'Àéîëèùí ïçìùèâé" ëçðä¶ëîíìí ãùíùèÿèî¶ îé õè" ñçà" åùèýõ¶.ùèýõ" ëçå¶ùíõíðó
, żë¼î¼¼å Ëâíõùç Åéäèù¶áçåíÿ ‖ ë.ù ¶ðõ' îéöì" ãùçûèðçù" ïéå¶ëöåéÿ ìéûèëùí çãèùé.õíåîçæç âíðõèúõåé õé ¶ðõçù¶³ ðãèúðäöêà Îéú¶çîéäòîç³ éìéëèⶳ Ðäöêàí àèïãèìí Öì. ùé³îí4 Äíðèîìç Çäèìðéîëù ¬åæèîçåíÿ ‖ ë.ù ¶ðõ' îéöì" ãùçûèðçù" ïéå¶ëöåéÿ å¶ëë¶äö ¶ðõçù¶³ Öìùé³îí ãèù¶çëö Ëùöæç³ ðå¶õçåç³ å¶áîí µîðõíõöõö ¶ðõçù¶³ Öìùé³îí ÎÉÎÖ'
 
066
Çùæéî¶ïéú¶ó öìùé³îðòìíø îéú¶çîéä¶ðõ¶å ¶ ïéùöà¶êî¶ ðãèúðäöêàí'''
îè ïééîæéêçåéîíâ õé èâçú¶áîíâ åíðîçåìéâ" é ùèïöäòõéõéâ åðèà¶ÿîç³" æäíàçìç³îéöìçåç³ èìðãèùõíïí' Öðå¶ëçâä÷÷ÿí" ñç îéáàäíêÿíâ ÿéðçâ ú÷ ãùçàäèâéõíìöîè åëéðõòðó åíåèðõí ïé âèê¶ ãçä¶õíÿîçæç ãçäó" åçîí åðè ê àéÿéõò âçêäíåçðõ¶ áãèùèëöâçåí ëäó ùçïæçùõéîîó ðöõç îéöìçåç³ ëíðìöð¶³" ìçõùé àöëè åèðõíðó å çìùèð.äèîçâö ¶ðõçùíìç.ãçä¶õçäçæ¶ÿîçâö ëíðúíãä¶îéùîçâö ëíðìöùð¶' Ö ëèóìíø ãçãè.ùèëî¶ø ãöàä¶ìéú¶óø éåõçùéâí ïùçàäèî¶ ìùçìí ö úòçâö îéãùóâ¶' Ö ëéîçâö ê âé.õèù¶éä¶ ðãùçàö¼âç ùçïìùíõí çëîö ï îéáà¶äòý ëèä¶ìéõîíø ðõçù¶îçì ö ë¶óäòîçðõ¶ÇÖÎ ¶ ï‑óðöåéõí â¶ðúè çëîçæç ï ³³ ä¶ëèù¶å ö ìçîõéìõéø ¶ï ãçä¶õíÿîíâí á ðãèú¶éäò.îíâí ¶îðõíõöú¶óâí ¶îýíø ëèùêéå ö 0169‖0189.õ¶ ùù'Åèùðéäòðòìíá âíùîíá ëçæçå¶ù 0101ù' ãèùèåçëíå ¤öìùé³îðòìè ãíõéîîó´ åîçåö ðíðõèâö ìççùëíîéõ' Ùèåçä÷ú¶áî¶ ãç붳 å Öìùé³î¶" ãèùýíá ëçðå¶ë ëèùêéåç.õåçùèîîó ïéðå¶ëÿíäí îè äíýè îéóåî¶ðõò åçä¶ õé å¶ëãçå¶ëîíø îéðõùç³å ö ýíùçìíøåèùðõåéø îéðèäèîîó" é ¶ áçæç åèäíÿèïîíá ìùèéõíåîíá ãçõèîú¶éä" âéìðíâéäòî¶áùèéä¶ïéú¶³ óìçæç ïéýìçëíå öìùéá îèðãùíóõäíåíá ïà¶æ åîöõù¶ýîòç. á ïçåî¶ýîòç.ãçä¶õíÿîíø çàðõéåíî' Ù¶ýèîîó Ùéëí ãçðä¶å Éîõéîõí å¶ë 0;àèùèïîó 0156ù'" ìçõ.ùíâ ã¶ëõåèùëêöåéåðó âéîëéõ Åéùýéåí îé Ðø¶ëîö Æéäíÿíîö" é õéìçê åðõéîçåäèî.îó à¶äòýçåíúòìçæç ùèêíâö îé ¤Åèäíì¶á Öìùé³î¶´ æùéîíÿîç öðìäéëîíäí àçùçõò.àö ïé å¶ëùçëêèîîó ðöåèùèîîç³ ëèùêéåí'Ïé úíø öâçå öð¶" øõç åíóåíåðó ïé âèêéâí ¤ìäöàö ãèùèâçêú¶å´" öëéäíðó ëçãçýöìö ðíõöéõíåîíø õé ðõùéõèæ¶ÿîíø ãéùõîèù¶å" ðã¶åãùéúó ï óìíâí âçæäé àðãùíóõí öðã¶ýîçâö åõ¶äèîî÷ å êíõõó ³øî¶ø ãäéî¶å' Îéáåãäíåçå¶ýíâ ðöà‑¼ìõçâîé â¶êîéùçëî¶á éùèî¶" ìçõùíá éìöâöä÷åéå ùèå¶ï¶çî¶ðõðòì¶ îéðõùç³" ðõéäé ζâèÿ.ÿíîé' Öìùé³îðòìíá ãçä¶õíìöâ ðéâçðõ¶áîíúòìç³ çù¶¼îõéú¶³ îéâéæéåðó ðíîøùçî¶ïö.åéõí ðåç³ ë¶³ ï õíâí ìçäéâí Åèáâéùðòìç³ ùèðãöàä¶ìí" óì¶ îè àéêéäí åíïîéåéõíðõéõöð.ìåç ðåç¼³ ãèùèâçêèîç³ ëèùêéåí' Õéì" ëíãäçâéõíÿîíá ãùèëðõéåîíì ÏÖÎÙö ζâèÿÿíî¶ ¬'Äèåíúòìíá ö äíðõ¶ ëç ¬'Ãèõùöýèåíÿé å¶ë 59åèùèðîó 0159ù'å¶ëïîéÿéå ãçïíõíåîè ïéú¶ìéåäèîîó ãùéåäóÿç³ èä¶õí ú¶¼³ ìùé³îí ¤æéäíúòìç÷ ðãùé.åç÷´' µ øçÿé Åèáâéùðòìé ùèðãöàä¶ìé ïé õíø öâçå îè âçæäé éìõíåîç ðãùíóõí öì.ùé³îúóâ" çëîéì ãèùèæçåçùí ï îè÷ âéäí ðõéõí ìçùíðîíâí å âéáàöõîòçâö
5
'Ãùç îéåèëèîîó ìçîõéìõ¶å ζâèÿÿíîí ï öìùé³îúóâí å ìçîõèìðõ¶ îèðãùíáîóõ.õó îçåçæç ¼åùçãèáðòìçæç öðõùç÷ ãíðéå ðåç³â ðçùéõîíìéâ ö ä÷õçâö 0150ù' ¬'Ìç.îçåéäèúò' Ãçóðî÷÷ÿí çðçàäíåçðõ¶ â¶êîéùçëîç³ ðíõöéú¶³ á ãçïíú¶³ Öìùé³îðòìç³å¶áðòìçåç³ çùæéî¶ïéú¶³ -ÖÅÇ! âíõùçãçäíõö Éîëùè÷ Ýèãõíúòìçâö" ³³ ìèù¶åîíì îé.æçäçýöåéå< ¤Îèøéá ðòçæçëî¶ âí ïîéøçëíâçðó îé ðäöæöåéîî¶ î¶âèúòìíâ ëèùêéå.îíâ öùóëçåúóâ' Éäè ïéåõùé âí âé¼âç îéë¶÷ ï ³øîòç÷ ëçãçâçæç÷ õé ã¶ë ³øî¶âìèù¶åîíúõåçâ ïëçàöõí åäéðîö ëèùêéåî¶ðõò´
6
' Ú¶äìçâ çÿèåíëîç" ñç õéì¶ ã¶ëøçëíëç ãùçàäèâí ëíìõöåéäíðó å¶ëðöõî¶ðõ÷ ¶îýíø ðíä ÿí ëèùêéå" ìçõù¶ âçæäí à ö õçáÿí ¶îýíá ðãçð¶à åíóåíõí ïéú¶ìéåäèî¶ðõò ö ãçïíõíåîçâö åíù¶ýèîî¶ ¤öìùé³îðòìç.æç ãíõéîîó´' Ãùçå¶ëîíìí ÖÅÇ îè àöäí ãççëíîçìíâí å ðåç³ø ùçïùéøöîìéø'01ìå¶õîó 0158ù' ìçäíýî¶á æçäçåé Ëíùèìõçù¶³ ÖÎÙ Ð'Ãèõä÷ùé ö äíðõ¶ ëçÌ'Âéú¶¼åíÿé ã¶ëìùèðä÷åéå< ¤Ó åèäíìö åéæö îéëé÷ ïçåî¶ýî¶â ÿíîîíìéâ ¶ æéëé÷"ñç àèï ðåç¼ÿéðîç³ ëçãçâçæí ï ³øîòçæç àçìö âí ïîçåö ãùçåéäíâçðó ãç åð¶ø ýåéø¶ ïéì¶îÿíâç îçåö ðãùçàö öìùé³îðòìçæç ëèùêéåîçæç ùèîèðéîðö ìéõéðõùçûç÷´
;
'Ãùçî¶âèúòìé çù¶¼îõéú¶ó öìùé³îðòìíø ðéâçðõ¶áîíúòìíø ðíä âéäé ïùçïöâ¶äè¶ðõçùíÿîè ã¶ë»ùöîõó' Ïîéÿîé ÿéðõíîé ÿäèî¶å ÖÅÇ ïëçàöäé å¶áðòìçåíá åíýì¶ä åéåðõù¶áðòì¶á éùⶳ á ùéïçâ ¶ï î¶âèúòìíâí åçóìéâí åç÷åéäé îé Ðø¶ëîçâö ûùçîõ¶'Ðéâè Àèùä¶î ãèùýíâ çû¶ú¶áîç åíïîéå îèïéäèêîö öìùé³îðòìö ëèùêéåö å 010=ù'õé åíóåíå ã¶ëõùíâìö ³á ö ãùçõíðõçóîî¶ ï à¶äòýçåíúòìíâí å¶áðòìéâí' Õéìèãç¼ëîéîîó çà‑¼ìõíåîíø ¶ ðöà‑¼ìõíåîíø ûéìõçù¶å ãèùèõåçùíäç ζâèÿÿíîö îé àè.ïéäòõèùîéõíåîö æèçãçä¶õíÿîö û¶æöùö" ëçåìçäé óìç³ åíàöëçåöåéäíðó ëéäèìçðóêî¶ãäéîí öìùé³îðòìç³ ðéâçðõ¶áîíúòìç³ èâ¶æùéú¶³'Ìèù¶åîíúõåç ùçïå¶ëìí Åèáâéùðòìç³ ùèðãöàä¶ìí åíóåäóäç ïéú¶ìéåäèîîó åð¶âéðíäéâí" ìçõù¶ âçêîé àöäç åíìçùíðõéõí ëäó ùèéä¶ïéú¶³ ðåç¼³ æèçãçä¶õíÿîç³ ðõùé.
 
06;
 Ë'Å'żë¼î¼¼å" Ç'¬'Äíðèîìç
õè涳' Ï ú¶¼÷ âèõç÷ ûöîìú¶çîöåéäç ¤À÷ùç ã¶ëæçõçåìí å¶áîí ïé ëçãçâçæç÷îéú¶çîéäòîíø âèîýíî´" é õéìçê àöäç ðõåçùèîç ðãèú¶éäòîíá ûçîë" ï óìçæçû¶îéîðöåéäíðó ù¶ïî¶ çùæéî¶ïéú¶³ ïé âèêéâí ζâèÿÿíîí" å õçâö ÿíðä¶ ÖÅÇ" éãçõ¶â ÇÖÎ
8
'Öìùé³îðòìé å¶áðòìçåé çùæéî¶ïéú¶ó ãùéæîöäé õéìçê îéäéæçëíõí ðõçðöîìí ïåãäíåçåíâí ãçä¶õíìéâí Äíõåí ï âèõç÷ ðã¶äòîç³ àçùçõòàí ãùçõí ãçäóì¶å" çëèù.êö÷ÿí å¶ë îíø ãèåîö âéõèù¶éäòîö ëçãçâçæö' Ëèóì¶ ³³ ÿäèîí çõùíâéäí äíõçåðòìèæùçâéëóîðõåç' Ìù¶â õçæç" îé õèùíõçù¶³ ú¶¼³ ìùé³îí ë¶óäé ùèïíëèîõöùé ÖÅÇ" åíøç.ëíå ëùöìçåéîíá çùæéî ¤Ðöùâé´" àöäç îéäéæçëêèîç ðã¶åùçà¶õîíúõåç ï äíõçåðòìí.âí ðãèúðäöêàéâí -éëêè ìçîûä¶ìõîíá øéùéìõèù ³³ åïé¼âíî ¶ï Ãçäòñè÷ îè åíì.äíìéå ðöâî¶å¶å!'Ïåèùî¶âç öåéæö á îé õéìö ãùíîúíãçåö ðìäéëçåö õéìõíìí ÇÖÎ" óì îéâéæéî.îó ëíåèùðíû¶ìöåéõí ìçîõéìõí ¶ï ïéùöà¶êîíâí ëèùêéåéâí õé ³ø ðãèúðäöêàéâí'Ðå¶ëÿèîîóâ õçæç" ñç Çùæéî¶ïéú¶ó öìùé³îðòìíø îéú¶çîéä¶ðõ¶å îéâéæéäéðó åèðõíðéâçðõ¶áîö ùçïå¶ëöåéäòîö ë¶óäòî¶ðõò ¶ îè çàâèêöåéäé ³³ åïé¼âç붼÷ ï ζâèÿÿí.îç÷" âçêöõò ðäöæöåéõí" îé îéýö ëöâìö" ðãùçàí ùçïåíîöõí åïé¼âíîí ï¶ ðãèú.ðäöêàéâí ¶îýíø ëèùêéå' Ö 0160 ù' èâ¶ðéùí ÖÅÇ‖ÇÖÎ åðõéîçåíäí ìçîõéìõ ¶ïãùèëðõéåîíìçâ àùíõéîðòìç³ ðãèúðäöêàí еР-VAV4 Vhfuh{ Ag{hbbaohgfh Vhuzafh! ÿè.ùèï ³³ ìéëùçåçæç ðã¶åùçà¶õîíìé å ãùèëðõéåîíúõå¶ Éîæ䶳 ö Åéùýéå¶ Ë'Ùçððé
:
'Ö ðèùãî¶ 016? ù'" ïé ëéîíâí ïçåî¶ýîòç³ ùçïå¶ëìí ÎÌÅÐ ÐÙÐÙ" ö å¶ëèîðòìçâöæçõèä¶ ¤Àù¶ðõçäò´ å¶ëàöäéðó ïöðõù¶ÿ ¬'Ìçîçåéäòúó" Å'Ìöùâéîçåíÿé á Â'Ìéãöð.õóîðòìçæç ï óãçîðòìíâ åç¼îîíâ éõéýè å Àèùä¶î¶" ùéëîíìçâ ãçðçäòðõåé ú¶¼³ìùé³îí ö Ãéùíê¶" ìéëùçåíâ ùçïå¶ëîíìçâ µõç ¶ ëåçâé çû¶úèùéâí æèîýõéàö Óãç'Çàæçåçù÷åéäíðó âçêäíåçðõ¶ åèðõí ùçïå¶ëöåéäòîö ùçàçõö ãùçõí ÐÙÐÙ ¶ï ãçïíú¶áöìùé³îðòìç³ ë¶éðãçùí å Âéîòÿêöù¶³' Ùèïöäòõéõí ìçîðöäòõéú¶á ïéëçåçäòîíäíçàíëå¶ ðõçùçîí
?
' Ðõçðöîìí â¶ê óãçîðòìíâí ðãèúðäöêàéâí õé öìùé³îðòìíâíîéú¶çîéä¶ðõéâí ö ú¶á ìùé³î¶" ëè âèýìéäí ãçîéë ?9 õíð' ãçä¶õíÿîíø èâ¶æùéîõ¶å ¶ïìçäíýîòç³ Ùçð¶áðòìç³ ¶âãèù¶³" éìõíå¶ïöåéäíðó ã¶ðäó åíøçëö å 015? ù' âèâçùéîëö.âö ãùèâ‑¼ù.â¶î¶ðõùé Õéîéì¶ ï ùèìçâèîëéú¶óâí ñçëç å¶áîí ãùçõí Ùéëóîðòìçæç Ðç.÷ïö' Îé ãçÿéõìö 0169.ø ùù' àöäç ùçïùçàäèîç ãäéî àçáçåíø ë¶á Ìåéîõöîðòìç³ éùⶳãùçõí ÐÙÐÙ ‖ ¤Çúö´" ìçõùíá ãèùèëàéÿéå ýíùçì¶ ùçïå¶ëöåéäòîç.ã¶ëùíåî¶ éìú¶³'öðäó ðõåçùèîîó âéù¶çîèõìçåç³ ëèùêéåí Âéîòÿêçö.Æç -0160 ù'! Ù'Óùíáå¶ëùóëíå õöëí ðåç³ø ãùèëðõéåîíì¶å Ûèëçùçåé á Âíõîíìé" óì¶ ëç 0166 ù' ðõåçùí.äí ö Øéùà¶î¶ ¤Ëéäèìçðø¶ëîö ð¶ÿ´ ¶ åðõéîçåíäí ìçîõéìõí ï óãçîðòìíâí ðãèúðäöê.àéâí' Õùèõ¶á å¶ëë¶ä ïéðîçåéîçæç óãçîúóâí ö 016;‖0168 ùù' À÷ùç ö ðãùéåéøùçð¶áðòìíø èâ¶æùéîõ¶å å¶å çàä¶ì" ã¶ëàíùéå ðèùèë çðõéîî¶ø ìéîëíëéõ¶å îé ùçïå¶ëö.åéäòîç.ëíåèùð¶áîö ùçàçõö á ãùçåçëíå ìçîõùùçïå¶ëöåéäòîö ë¶óäòî¶ðõò å ³ø ðèùèëç.åíñ¶' ¤Öìùé³îðòìé îéú¶çîéä¶ðõíÿîé æùçâéëé´ ö Øéùà¶î¶" ãùéú÷÷ÿí ã¶ë ìçîõùç.äèâ â¶ðúèåçæç óãçîðòìçæç ùçïå¶ëçùæéîö -¤å¶áðòìçåç³ â¶ð¶³´!" å¶ëãùéåäóäé ðåç³øÿäèî¶å îé ðãèú¶éäòî¶ ìöùðí ï ãèùðãèìõíåç÷ ùçàçõí îé ùéëóîðòì¶á õèùíõçù¶³
=
'Ö 016; ù' óãçîðòìíá åç¼îîíá éõéýè ö Ðõéâàöä¶ åðõéîçåíå ìçîõéìõ ¶ï ãùèë.ðõéåîíìéâí öìùé³îðòìíø îéú¶çîéä¶ðõ¶å ëäó ïàçùö ¶îûçùâéú¶³ ãùç ÐÙÐÙ
1
' Ïéøçã.äèî¶ î¶âúóâí 01;9 ù' ëçìöâèîõí ùçïå¶ëöåéäòîçæç å¶ëë¶äö æèîýõéàö Ûùéîú¶³â¶ðõíäí å¶ëçâçðõ¶ ãùç ðã¶åùçà¶õîíúõåç ï¶ ðãèúðäöêàéâí ú¶¼³ ìùé³îí ÿäèî¶å ÇÖÎÂ'Ðú¶àçùðòìçæç õé Å'Âéùõíîúó' Ö 0168‖016? ùù' ëç îíïìí ¼åùçãèáðòìíø ìùé³îàöäí å¶ëùóëêèî¶ ãùèëðõéåîíìí ÃÖÎ -Ãùçåçëö öìùé³îðòìíø îéú¶çîéä¶ðõ¶å!< Â'Ìé.ãöðõóîðòìíá -Ûùéîú¶ó!" µ'Æéàùöðèåíÿ -µõéä¶ó!" Âçýíîðòìíá -µðãéî¶ó!" Ìèîõ.êíîðòìíá -Û¶îäóîë¶ó!" ìçõù¶ ýöìéäí ãçùçïöâ¶îîó ï ùçïå¶ëìéâí úíø ëèùêéå" éõéìçê Õöùèÿÿíîí ¶ ×æçðäé嶳
09
'Îéãèùèëçëî¶ Ëùöæç³ ðå¶õçåç³ å¶áîí éìõíå¶ïöåéäíðó ïöðíääó ðãèúðäöêà öð¶øëèùêéå" óì¶ âéäí åäéðî¶ ¶îõèùèðí ö Ðø¶ëî¶á ¬åùçã¶' Ùèïöäòõéõçâ õùíåéäíø ìçî.ðöäòõéú¶á ¶ ðã¶åùçà¶õîíúõåé ùçïå¶ëìí ÇÖÎ ¶ ðãèúðäöêà µµµùéáøö ðõéäç ûçùâö.åéîîó ïàùçáîíø å¶ëë¶ä¶å ï öìùé³îðòìíø îéú¶çîéä¶ðõ¶å ö ðìäéë¶ ðíäçåíø ðõùöìõöù

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->