Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Grassley's Letter to Falcone

Grassley's Letter to Falcone

Ratings: (0)|Views: 10,569|Likes:
Published by DealBook
Senator Charles E. Grassley's letter to Philip A. Falcone about LightSquared.
Senator Charles E. Grassley's letter to Philip A. Falcone about LightSquared.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: DealBook on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2012

pdf

text

original

 
 Onbxn|u <0+ <4>>G|" Tjeket Cnk`ibhJn|lebmh| @ntevnk Tn|vbh|p684 Tn|a Nshbxh 04
vj
Ckii|Bh} Ui|a+ BU >44<<Fhn| G|" Cnk`ibh?Ib Onbxn|u 3+ <4><+ nv ntt|izegnvhku ><?68 t"g"+ n ghglh| ic gu pvncc }ji ep
ebshpvemnvebm vjh Chfh|nk @iggxbe`nveib @iggeppeib―p *C@@% fh`epeib vi m|nbv n }nesh| vi
KemjvP~xn|hf+ n `igtnbu i}bhf lu uix| jhfmh cxbf+ Jn|lebmh| @ntevnk Tn|vbh|p+ |h`heshf ntjibh `nkk c|ig G|" Viff \xhkkh ic Cebh Tiebv Vh`jbikimehp"
G|" \xhkkh ebfe`nvhf vjnv jh ‛ibkumhvp tnef ec vjep fhnk mihp vj|ixmj‗ nbf vjnv ‛
vjh|h }ekk lh n `nkk `hbvh| eb vjh Gef}hpv+ tippelku
eb Ei}n+ ec vjep fhnk mihp vj|ixmj"‗
Vjep pvnvhghbv ep ic tn|ve`xkn| `ib`h|b eb kemjv ic uix| h'gnekvi gu pvncc ib I`vilh| 8+ <4>>+ }je`j |hnf eb tn|v+
Vjh knpv vjebm E }nbv vi fi ep vi gnah vjepgi|h tikeve`nk vjnb ev nk|hnfu ep"
Ev fihpb―v lhkibm eb vjnv n|hbn"
Ji}hsh|+ peb`h }h n|h nk|hnfuvjh|h+ E lhkehsh E `nb gnah vjep ebvi n }eb ci| vjh Phbnvi|+ Kemjvp~xn|hf nbf vjh `ibpxgh|"
>
 Vnahb vimhvjh|+ vjhph v}i pvnvhghbvp egtkehf nb ebsevnveib vi txkk txb`jhp eb gu ebshpvemnveib" E
}ib―v lh n tn|v ic vjnv"
 Gu pvncc egghfenvhku vikf G|" \xhkkh vjnv jep `igghbvp |nephf |hf cknmp+ vjnv gu ibkumink eb vjep eb~xe|u }np vi mnvjh| vjh cn`vp+ nbf vjnv jh pjixkf `hnph nbu cx|vjh| `ibvn`v }evj guicce`h"
<
Cikki}ebm vjep `ibsh|pnveib+ gu pvncc `ibvn`vhf vjh Phbnvh hvje`p `iggevvhh |hmn|febmjep |hoh`veib ic 
G|" \xhkkh―p xbphhgku
ebsevnveib vi fep`xpp n ~xef t|i ~xi nbf }np nfsephf vjnvev }np ntt|it|envh vi nsief cx|vjh| `ibvn`v }evj jeg"Eb vjh `ix|ph ic jep tjibh `nkk vi gu pvncc+ G|" \xhkkh ebfe`nvhf vjnv }jekh jh jnf biv uhvlhhb tnef lu uix i| Jn|lebmh| @ntevnk Tn|vbh|p+ jh jnf lhhb icch|ebm uix nfse`h |hmn|febm
KemjvP~xn|hf―p bhmivenveibp }evj gh nbf vjh C@@" G|" \xhkkh pvnvhf vjnv jh fef biv ntt|h`envh
vjh ebsikshghbv ic kn}uh|p nbf pxmmhpvhf vjnv uix fe|h`vku npa vi ghhv }evj gh+ }je`j uix vjhbfef"Eb nffeveib vi vjep `igghbv+ jh nkpi vikf gu pvncc vjnv jh jnf liiahf uix ci| nbntthn|nb`h ib Ciz Bh}p" N |h`hbv CIEN |h~xhpv gnfh txlke` lu @evehbp ci| \hptibpelekevu
>
H'gnek nvvn`jghbv #>
<
H'gnek nvvn`jghbv #<
 
 
nbf Hvje`p eb ]npjebmvib *@\H]% uehkfhf nb h'gnek c|ig G|" \xhkkh vi n chfh|nk hgtkiuhhci|}n|febm jep h'gnekp vi Ciz Bh}p liiah|p }jh|h jh n||nbmhf ci| uix vi ntthn| ib vjh CizBh}p @jnbbhk" Eb vjep h'gnek `jneb+ G|" \xhkkh }|evhp vi vjh chfh|nk hgtkiuhh+ eb |hch|hb`h viuix| ntthn|nb`h eb }je`j uix |hlxvvhf `jn|mhp ic tikeve`nk ebckxhb`h }evj vjh Ilngnnfgebepv|nveib nbf vjh C@@" G|" \xhkkh }|ivh?
‛E jnsh n||nbmhf vi jev ln`a JN\F.‗ Ncvh| vjnv
hgnek+ vjh mish|bghbv hgtkiuhh npahf G|" \hxhkkh biv vi `ibvn`v jeg eb vjh cxvx|h"
0
 Vjh fnu vjnv G|" \xhkkh `ibvn`vhf gu icce`h+ Onbxn|u 3+ gu pvncc `ibvn`vhf uix| nvvi|bhuphhaebm ebci|gnveib ib vjh bnvx|h ic vjh |hknveibpjet lhv}hhb uix nbf G|" \xhkkh" Gi|h vjnbv}i }hhap knvh|+ fhptevh |hthnvhf ~xhpveibp+ }h jnsh uhv vi |h`hesh n |hptibph" N``i|febmku+tkhnph nbp}h| vjh cikki}ebm ~xhpveibp eb }|evebm bi knvh| vjnb Onbxn|u 04+ <4><?>"
 
Fihp Viff \xhkkh jnsh nbu `ibv|n`vxnk |hknveibpjet }evj uix+ Jn|lebmh| @ntevnkTn|vbh|p+ i| Kemjvp~xn|hf9 Jnp jh hsh| jnf nbu px`j `ibv|n`vxnk |hknveibpjet9 Ec pi+ tkhnph hztkneb vjh vh|gp ic vjh nm|hhghbv eb fhvnek nbf t|ifx`h `itehp ic nkk|h`i|fp |hknvebm vi vjh nm|hhghbv"<"
 
Ep ev v|xh vjnv G|" \xhkkh ‛mhv
p tnef ec vjh fhnk mihp vj|ixmj9
Ec pi+ tkhnph
hztkneb eb fhvnek ji} gx`j jh }ekk lh tnef nbf lu }jig"0"
 
]ju }np G|" \xhkkh ebsikshf eb n||nbmebm ci| uix| ntthn|nb`h ib Ciz Bh}p96"
 
Tkhnph fhp`|elh eb fhvnek uix| `iggxbe`nveibp }evj G|" \xhkkh |hmn|febmKemjvP~xn|hf+ Jn|lebmh| @ntevnk Tn|vbh|p+ i| gu icce`h nbf t|isefh nkk |h`i|fp|hknvebm vi vjiph `iggxbe`nveibp nbf nbu ivjh| `iggxbe`nveibp }evj hgtkiuhhpi| |ht|hphbvnveshp ic Jn|lebmh| @ntevnk Tn|vbh|p"Vjnba uix ci| uix| `iith|nveib nbf nvvhbveib eb vjep gnvvh|" Ec uix jnsh nbu ~xhpveibp+tkhnph fi biv jhpevnvh vi `ibvn`v Onpib Cipvh| ci| vjh @iggevvhh ib vjh Oxfe`en|u nv *<4<% <<6'8<<8"Peb`h|hku+@jn|khp H" M|nppkhu\nbaebm Ghglh|@iggevvhh ib vjh Oxfe`en|u
0
H'gnek nvvn`jghbv #0"
 
Nvvn`jghbv #>

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->