Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biserica Si Sexul

Biserica Si Sexul

Ratings: (0)|Views: 1,282|Likes:
Published by Ovidiu Radulescu
Analiza critica a pozitiei bisericii in problemele sexuale, in lumina Bibliei si in contextul secolului 21.
Analiza critica a pozitiei bisericii in problemele sexuale, in lumina Bibliei si in contextul secolului 21.

More info:

Published by: Ovidiu Radulescu on Nov 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2015

pdf

text

original

 
38
 
Sexul
ş
iBiserica
Religiile sexuale
În campania de cucerire aCanaanului, israeli
ţ
ii au venit încontact direct cu captivanteleculte locale ale fertilit
ăţ
ii. Chiarla hotarele
ţă
rii, când se preg
ă
teau s
ă
p
ăş
easc
ă
pe teritoriul canaanit,au c
ă
zut sub influen
ţ
a închin
ă
rii licen
ţ
ioase a moabi
ţ
ilor. Zimri, unuldintre lideri, a mers pân
ă
într-acolo c
ă
a adus în cortul s
ă
u oprostituat
ă
madianit
ă
, sub ochii poporului Israel. Amândoi au foststr
ă
pun
ş
i cu suli
ţ
a
ş
i uci
ş
i de Fineas, nepotul lui Aaron.F
ă
r
ă
o cunoa
ş
tere prealabil
ă
a viciului sexual cras ce caracterizareligiile fertilit
ăţ
ii din Orientul antic, cineva poate fi surprins deseveritatea teribil
ă
a oprobriului divin
ş
i a frecventei utiliz
ă
ri atermenului de "urâciune". Ace
ş
ti închin
ă
tori adorau organele dereproducere ca simboluri ale puterii creative a zeilor, expunând întemplele lor reprezent
ă
ri ale acestora. Deseori, în desf 
ăş
urarearitualurilor religioase, închin
ă
torii se angajau în acte sexuale.Herodot vorbe
ş
te despre "odioasa rânduial
ă
babilonian
ă
", princare toate femeile n
ă
scute în Babilon trebuiau s
ă
mearg
ă
o dat
ă
în via
ţă
, în templul zei
ţ
ei Myllita (Venus)
ş
i acolo s
ă
se ofere caprostituate cultice, pentru o singur
ă
ocazie. Necunoscu
ţ
ii se plimbau în sus
ş
i-n jos, pe aleile cl
ă
dirii, iar când un b
ă
rbat vedea o femeiecare îi pl
ă
cea, arunca spre aceasta o moned
ă
de argint, spunând: "Fieca zei
ţ
a Myllita s
ă
te binecuvânteze!". Femeia nu avea dreptul s
ă
 refuze pe nimeni. Cei doi mergeau undeva, în afara locului sfânt
ş
i seangajau în actul sexual. Nu întâmpl
ă
tor femeile frumoase se întorceau acas
ă
destul de repede. Cele mai pu
ţ
in înzestrate fizicaveau de a
ş
teptat timp îndelungat, unele chiar trei sau patru ani.
fost vreodat
ă
sexul oreligie, sau parte din ea?
 
 
39
 
Strabo ne informeaz
ă
cu privire la adorarea lui Pan
ş
i a
ţ
apului,men
ţ
ionând anumite centre de închinare din Egipt unde femeileaveau rela
ţ
ii sexuale cu
ţ
api. Diodorus Siculus sus
ţ
ine c
ă
oamenii auzeificat
ţ
apul datorit
ă
organului s
ă
u de reproducere, fapt care a statla originea închin
ă
rii falice. Cu toate c
ă
uneori ap
ă
rea
ş
i în form
ă
 natural
ă
, de regul
ă
organul era reprezentat simbolic, de exemplu princopaci sau stâlpi de piatr
ă
. Tot Diodorus consemneaz
ă
faptul c
ă
încontextul cultului egiptean al taurului, femeile î
ş
i expuneau p
ă
r
ţ
ilegenitale. Ulterior le-a fost interzis de c
ă
tre preo
ţ
i accesul în prezen
ţ
azeului taur.Tinerele fete
ş
i femeile purtau amulete cu reprezent
ă
ri falice.Lipsite de orice no
ţ
iune de necuviin
ţă
sau vulgaritate, acesteaconsiderau c
ă
prin adorarea
ş
i etalarea simbolului, d
ă
deau dovad
ă
deo deosebit
ă
reveren
ţă
fa
ţă
de creator.Prezen
ţ
a prostituatelor cultice - atât femei, cât
ş
i b
ă
rba
ţ
i - înIsrael atest
ă
for
ţ
a de atrac
ţ
ie
ş
i corupere, exercitat
ă
de religiilecanaanite (1Reg. 14:24; 15:12; 22:46; 2Reg. 23:7).Expunerea organelor sexuale în cadrul riturilor fertilit
ăţ
ii a f 
ă
cutnecesar
ă
stipularea de c
ă
tre Dumnezeu a unor indica
ţ
ii specialeprivitoare la serviciile de închinare, dedicate Lui. Preo
ţ
ilor le erainterzis s
ă
poarte tunici scurte, care ar fi putut expune vederii zonaorganelor genitale, atunci când ace
ş
tia urcau sc
ă
rile ce duceau laaltar, recomandându-li-se, în schimb, haine suficient de lungi pentruo acoperire corespunz
ă
toare a corpului (Exod 20:42,43).F
ă
r
ă
îndoial
ă
c
ă
desfrâul
ş
i goliciunea au caracterizat
ş
i închinarea la vi
ţ
elul de aur. În
 Patriarhi 
ş
i profe
ţ 
, pag. 454, estedescris
ă
o scen
ă
care avea s
ă
aib
ă
loc mai târziu, în câmpia Moabului:"Ademeni
ţ
i de muzic
ă
 
ş
i de jocuri, a
ţ
â
ţ
a
ţ
i de frumuse
ţ
ea preoteselorp
ă
gâne, s-au lep
ă
dat de credincio
ş
ia lor fa
ţă
de Dumnezeu...Pasiunile fire
ş
ti au ajuns s
ă
-i st
ă
pâneasc
ă
 
ş
i, odat
ă
ce con
ş
tiin
ţ
a li s-amânjit prin aceste fapte de destr
ă
 b
ă
lare, s-au l
ă
sat îndupleca
ţ
i
ş
i s
ă
 se închine înaintea idolilor. Au adus jertfe pe altarele p
ă
gâne
ş
i auluat parte la cele mai înjositoare ceremonii." Nu e de mirare c
ă
Moises-a sim
ţ
it suficient de indignat pentru a sparge tablele scrise cudegetul lui Dumnezeu
ş
i Dumnezeu a aprobat categoric gestul s
ă
u.F
ă
r
ă
doar
ş
i poate c
ă
altfel l-ar fi mustrat pe Moise pentru o atitudineatât de nereveren
ţ
ioas
ă
fa
ţă
de un obiect devenit sfânt prin atingereaLui.
 
40
 
Închinarea la Baal a continuat pân
ă
în zilele lui Osea, Amos
ş
iIeremia. Osea men
ţ
ioneaz
ă
faptul c
ă
israeli
ţ
ii apelau la serviciileprostituatelor sacre de la temple (Osea 4:14).Ieremia spune despre Israel c
ă
"de mult", "pe orice deal înalt
ş
isub orice copac verde, te-ai întins ca o curv 
ă
" (Ier. 2:20)
ş
i c
ă
l-aurmat pe Baal cu patima unei "dromadere" în c
ă
lduri (versetele 23,24). Tot el consemneaz
ă
cum "copiii strâng lemne, p
ă
rin
ţ
ii aprindfocul
ş
i femeile fr
ă
mânt
ă
pl
ă
m
ă
deala ca s
ă
preg
ă
teasc
ă
turte împ
ă
r
ă
tesei cerului" (Ier. 7:18)
ş
i c
ă
"au zidit
ş
i locuri înalte la Tofet, în valea Ben-Hinom, ca s
ă
-
ş
i ard
ă
în foc pe fii
ş
i fiicele lor" (vers. 31).Prin Ieremia, Dumnezeu î
ş
i exprim
ă
nepl
ă
cerea c
ă
"
ş
i-au pusurâciunile idole
ş
ti în Casa peste care este chemat Numele Meu
ş
i auspurcat-o" (Ier. 32:34)."Împ
ă
r
ă
teasa cerului" men
ţ
ionat
ă
în Ieremia 7:18
ş
i 44:18,19 este
ă
r
ă
îndoial
ă
Astarteea (A 
ş
tarot), sora
ş
i consoarta lui Baal, zei
ţă
ar
ă
zboiului, iubirii sexuale
ş
i fertilit
ăţ
ii. Autoritate de marc
ă
mondial
ă
, W. F. Albright descrie religiilefertilit
ăţ
ii astfel: "Printre canaani
ţ
i, practici extrem de depravate erauindisolubil împletite cu religia. Prostitu
ţ
ia ritual
ă
a ambelor sexe era
ă
r
ă
frâu, iar varietatea practicilor imorale este atestat
ă
demultitudinea de nume folosite pentru desemnarea acestor"profesiuni". Homosexualii (
cinaedus
) formau o breasl
ă
recunoscut
ă
  în templele canaanite, pe lâng
ă
care mai erau
ş
i alte grupuri ce împleteau dansul
ş
i cântecul cu divina
ţ
ia într-o combina
ţ
ie deosebitde ireveren
ţ
ioas
ă
. Închinarea la
ş
arpe
ş
i sacrificiul uman erauobi
ş
nuite. "Creatoarea zeilor" (A 
ş
tarot) era reprezentat
ă
ca ofrumoas
ă
prostituat
ă
goal
ă
, numit
ă
"sfin
ţ
enie" atât în Canaan, cât
ş
i în Egipt... Miturile egiptene abundau în vulgarit
ăţ
i; de exemplu,crea
ţ
ia era descris
ă
în general ca un act de auto-abuz sexual s
ă
 vâr
ş
itde creatorul divin." -
The Biblical Period 
, pag. 10.Rechizitoriul cel mai complet la adresa religiilor fertilit
ăţ
ii,semnat de Ellen G. White, apare în
 Patriarhi 
ş
i profe
ţ 
, pag. 337-338. Astfel de religii violeaz
ă
în numele închin
ă
rii, porunca a
ş
aptea.Ritualurile cele mai imorale
ş
i mai abominabile au ajuns s
ă
fac
ă
partedin închinare. Zeii în
ş
i
ş
i erau înf 
ăţ
i
ş
a
ţ
i de oameni, ca lipsi
ţ
i demoralitate, iar închin
ă
torii d
ă
deau frâu liber patimilor celor mai josnice. Viciile nenaturale predominau
ş
i desfrâul general
ş
i
ăţ
i
ş
 caracteriza s
ă
rb
ă
torile religioase.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
nastiusha_92 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Pistruiata Dia liked this
Anca Slăvulete liked this
Cris Cos liked this
genuis liked this
genuis liked this
elena_alexandru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->