Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
تولدی دیگر

تولدی دیگر

Ratings:

4.73

(1)
|Views: 6,837|Likes:
تولدی دیگر نوشته شجاع الدین شفا

برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بتها را شکسته باشی، باید خوی بت پرستی را ترک گفته باشی
تولدی دیگر نوشته شجاع الدین شفا

برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بتها را شکسته باشی، باید خوی بت پرستی را ترک گفته باشی

More info:

Published by: کتابخانه خرد on Nov 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2014

pdf

text

original

 
ﺖﺳﺮﻬﻓ 
 
c
زﺎﻏﺁ
 
ﺮﺳ 
 
یﺎﻬﻴﺳرﺮﺑ 
 
سﺎﺳا
 
ﺮﺑ 
 
یﺪﻴﺣﻮﺗ 
 
ﺐهاﺬﻣ 
 
یﺎﻬﺘﻴﻌﻗاو 
 
رد 
 
یﺮﻴﺳ 
 
بﺮﻏ
 
نﺎﻬﺟ 
 
ناﺮﮕﺸهوﮋﭘ 
 
و 
 
ناﺪﻨﻤﺸﻳﺪﻧا
 
زا
 
ﻦﺗ 
 
ﺪﺼﻴﺳ 
 
c
یﺎه
 
ﻦﻴﺋﺁ
 
رد 
 
اﺪــﺧ 
"
یﺪﻴـــﺣﻮﺗ 
" 
c
یﺎه
 
ﻦﻴﺋﺁ
 
رد 
 
ناﺮﺒﻣﺎﻴﭘ 
"
یﺪﻴـــﺣﻮﺗ 
" 
c
یﺎﻬﺑﺎﺘﮐ 
"
یﺪﻴـــﺣﻮﺗ 
:"
نﺁﺮــﻗ 
 
،ﻞﻴﺠﻧا
 
،تارﻮﺗ 
 
تاﺰــــﺠﻌﻣ 
 
c
ﺶﻨﻳﺮﻓﺁ
 
ﻩرﻮﻄﺳا
 
ﺎه
 
خﻮﺴﻨﻣ 
 
و 
 
ﺎه
 
ﺦﺳﺎﻧ 
ﻖﻳﺎﻘﺣ 
"
ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ 
 
ﺎﻧ 
"
؟ﻩﺪﺷ 
 
ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ 
 
یﺎﻬﻧﺎﺘﺳاد 
 
ﺎﻳ 
 
c
یﺪﻴﺣﻮﺗ 
 
یﺎه
 
ﻦﻴﺋﺁ
 
رد 
 
ناﺮﻳا
 
ﺶﻘﻧ 
 
نﺎﻣر ﻳ ﺮـــــﺘﺳا
 
یدﻮـــﻬ 
لﺎـــــﻴﻧاد 
 
بﺎﺘﮐ 
ﺎــــﻤﻴﺤﻧ 
 
بﺎﺘﮐ 
 
c
گﺮﻣ 
 
زا
 
ﺲﭘ 
 
نﺎﻬﺟ 
 
c
ﺾـــﺋاﺮﻓو 
 
ﻦﻴﻧاﻮﻗ 
 
c
ﺐهاﺬﻣ 
 
ﺦﻳرﺎﺗ 
 
رد 
 
یﺮﻴﺳ 
 
ﺶﻧاد 
 
و 
 
ﻦﻳد 
 
c
ادﺮﻓ 
 
ﺐهﺬﻣ 
 
c
ﻪﻴــﻘﻓ 
 
ﺖﻳﻻو 
c
ﭘ ـــ ﻦــﺨﺳ 
 
نﺎﻳﺎ 
 
c
ﻊﺑﺎﻨﻣ 
 
ﺖﺳﺮﻬﻓ 
 –
ﯽﺑﺮﻏ
 
ﻊﺑﺎﻨﻣ 
  –
ﯽﻗﺮﺷ 
 
ﻊﺑﺎﻨﻣ 
 )
ﺪﻴﺋﺎﻣﺮﻓ 
 
ﻪﻌﺟاﺮﻣ 
 
بﺎﺘﮐ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺎه
 
مﺎﻧ 
 
ﺖﺳﺮﻬﻓ 
 
یاﺮﺑ 
(
 
 
ﯽﻓﺎﮐ 
 
،ﯽﺷﺎﺒﻧ 
 
ﯽﺘﺳﺮﭘ 
 
ﺖﺑ 
 
ﻪﮑﻨﻳا
 
یاﺮﺑ 
 
ﺪﻳﺎﺑ 
 
،ﯽﺷﺎﺑ 
 
ﻪﺘﺴﮑﺷ 
 
ار 
 
ﺎه
 
ﺖﺑ 
 
ﻪﮐ 
 
ﺖﺴﻴﻧ ﯽﺷﺎﺑ 
 
ﻪﺘﻔﮔ 
 
کﺮﺗ 
 
ار 
 
ﯽﺘﺳﺮﭘ 
 
ﺖﺑ 
 
یﻮﺧ 
. 
ﻪــﭽﻴﻧ 
 
 
 
زﺎﻏﺁﺮﺳ 
 
ﺮﺿﺎﺣ 
 
بﺎﺘﮐ د 
 
ﺮﺧ 
 
ﺁر ﻳ لﺎﺳ 
 
ﻦ ﻳ ﻩﺪﺳ 
 
ﮏ ،و 
 
د 
 
ﺮﺧﺁ
 
ر ﻳ لﺎﺳ 
 
ﻦ ﻳ ﻪﺘﺷﻮﻧ 
 
ﻩراﺰه
 
ﮏ ﺖﺳا
 
ﻩﺪﺷ ،ا
 
ﺎﺑو 
 
ﻳ ﮕﻧا
 
ﻦ ﻴ ﻩﺪﺷ 
 
ﻪﺘﺷﻮﻧ 
 
ﻩﺰ ﺖﺳاِﺎﻤﻨهار 
 
ﺪﻧاﻮﺘﺑ 
 
ﻪﮐ یِﺮﮑﻓ یﻧ ِا
 
ﻪﺘﺳﺎﺧﻮﻧ 
 
ﻞﺴ یﻪﮐ 
 
ﺪﺷﺎﺑ د 
 
ِﻧﺎﻣز 
 
ﻩﺎﺗﻮﮐ 
 
ر ﯽ ِﻧﺮﻗ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺎﭘ ﯽ ِا
 
ﻩر 
 
اﺰه
 
ﻪﺑ 
 
و 
 
ﻩزﺎﺗ ی
 
ﺪهاﻮﺧ 
 
ﻩزﺎﺗ 
 
ﺖﺷاﺬﮔ 
.
ﻨﭼ 
 
ﻦﻣ 
 
ﺮﮔا
 
ﻴ ِﺋﺎﻤﻨهار 
 
ﻦ ﯽ ِﺷ 
 
ﻼﺗ 
 
ار 
 
ﯽ ِروﺮﺿ یما
 
ﻪﺘﺴﻧاد ،ِاﺮﺑ 
 
یاﻳ ﻣ 
 
ﻪﮐ 
 
ﺖﺳا
 
ﻦ ﻴ ﺮﺑ 
 
ثاﺮ ﻳ ِﮑ ﯽ ﺮﺗﻻاو 
 
زا
 
ﻳ ﺪﻤﺗ 
 
ﻦ ِﺎﻬﮕﻨهﺮﻓ 
 
و 
 
ﺎﻬﻧ یرﺎﺗ ﻳ ِﺮﺸﺑ 
 
ﺦ یﺮﺟ 
 
رد 
 
ﺖﺳاﻳ ا
 
نﺎ ﻳ ا
 
ﻪﮐ 
 
ﺖﺳا
 
ﻦ ﻳ ﺎﺠﺑﺎﺟ 
 
ﻦ ِﺋ ﯽ ﺮﺗ 
 
ﺪﺑ 
 
ردار 
 
ﺎه
 
ﻩراﺰه
 
و 
 
ﺎه
 
ﻩﺪﺳ 
 
ﻳ ترﻮﺻ 
 
ﻦ ﻦﮑﻤﻣ ،ﻳ ِﻨﻌ ﯽ ِﻠﺴﻧ 
 
ترﻮﺼﺑ ﯽ ﻐﺻ ﻴ ﺮ 
-
ﻐﺻ 
 
ﻴ ِﻋﺮﺷ 
 
ﺮ ﯽ ﻐﺻ 
 
و ﻴ ﺳ 
 
ﺮ ﻴ ِﺳﺎ ﯽ 
 –
ﺪهد 
 
مﺎﺠﻧا
. 
ﺎﭘ 
 
رد ﻳ دﺮﻣ 
 
لﺎﺳ 
 
ﺮه
 
نﺎ ز 
 
و 
 
ﺎه
 
ﻩدﻮﺳ 
 
نﺎﻣ ﻳ ِﺎﻬﻧﺎ یِﺳﺮﺑﺎﺴﺣ 
 
ﻪﺑ 
 
ار 
 
دﻮﺧ 
 
ﻪﻨﻬﮐ 
 
لﺎﺳ ﯽ ﻣ ﻴ ﻮﺧ 
 
رﺎﮐ 
 
کﻼﻣ 
 
اﺮﻧﺁ
 
ﻞﺻﺎﺣ 
 
ﺎﺗ 
 
ﺪﻧراﺬﮕ ﻳ ﺶ ِاﺮﺑ یِﻟﺎﺳ ﯽ ﻩﺪﻨهد 
 
راﺮﻗ 
 
ﻮﻧ 
.
ﻧ 
 
ﺎﻬﺘﻠﻣ 
 
ﻴ ﺰ ﻣ ﻴ ِﺳﺮﺑﺎﺴﺣ 
 
ﺪﻧاﻮﺘ ﯽ ِﻬﺑﺎﺸﻣ ﯽ ار 
 –
د ِﺪﻌﺑ 
 
ر ید ﺮﺗ 
 
ت 
 
ﺪﻣ 
 
زار د 
 
ﻪﺘﺷ 
 
ﺬﮔدرﻮﻣ 
 
ر و ﺁﻳ ﻮﺧ 
 
ﻩﺪﻨ ﻳ ﺪﻨﻨﮑﺑ 
 
ﺶ 
.
ﻨﭼ 
 
ﻴ ِﺪﻌﺑ 
 
ﻦ یِاﺮﺑ یِﺧﺮﺑ ﯽ ﻣ 
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
زاﻴ ﻘﻣ 
 
ﺪﻨﻧاﻮﺘ ﻴ ﺪﺷﺎﺑ 
 
ﻪﺘﺷاد 
 
ار 
 
ﺎه
 
ﻪهد 
 
سﺎ ،ِاﺮﺑ 
 
یِﺧﺮﺑ ﯽ د ﻳ ﻘﻣ 
 
ﺮﮕ ﻴ سﺎ ار 
 
ﺎه
 
ﻩﺪﺳ ،ِاﺮﺑ 
 
و 
 
یِرﺎﻤﺷ 
 
ﺖﺸﮕﻧا
 
رﺎﻤﺷ یﻘﻣ ﻴ ار 
 
ﺎه
 
ﻩراﺰه
 
سﺎ 
.
ز 
 
ا
 
ﺸهو 
 
دﺎﺘﺸهو 
 
ﺪﺻ ﺖ ﻞﻠﻣ 
 
نﺎﻣزﺎﺳ 
 
ﻮﻀﻋ
 
رﻮﺸﮐ 
 
ﺪﺤﺘﻣ ،د 
 
ِﻧﻮﻨﮐ 
 
نﺎﻬﺟ 
 
ر ﯽ ﺎﻣ ،دﺰﻧ 
 
ﻳ ﻪﺑ 
 
ﮏ ﺑ 
 
و 
 
ﺪﺻ ﻴ ﺖﺴ ِﺋﺎهرﻮﺸﮐ 
 
رﻮﺸﮐ 
 
ﯽ ﻂﻘﻓ 
"
ِا
 
ﻪهد ی
"
ﺪﻨﺘﺴه،ز 
 
ﻳ رﺎﺗ 
 
اﺮ ﻳ دﻮﺟﻮﻣ 
 
ﺦ ﻳ ِﺋﺎهرﻮﺸﮐ 
 
ناﻮﻨﻌﺑ 
 
نﺎﺸﺘ ﯽ ِﺎﻬﻟﺎﺳ 
 
زا
 
ﻞﻘﺘﺴﻣ یِﻧﺎﻬﺟ 
 
ﮓﻨﺟ 
 
زا
 
ﺪﻌﺑ ﯽ ﺎﭘ 
 
و 
 
مود ﻳ ﺖﺳا
 
ﻩﺪﺷ 
 
زﺎﻏﺁ
 
رﺎﻤﻌﺘﺳا
 
ﺮﺼﻋ
 
نﺎ 
.
ﺖﺼﺷ د 
 
رﻮﺸﮐ ﻳ ِﺋ 
 
ﺎهرﻮﺸﮐ 
 
ﺮﮕ ﯽ 
"
ِا
 
ﻩﺪﺳ ی
"
دﻮﺟﻮﻣ 
 
زﺎﻏﺁ
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﻨﺘﺴهﻳ رﺎﺗ 
 
تﻻﻮﺤﺗ 
 
ﻪﺑ 
 
نﺎﺸﺘ ﻳ ِﺨ ﯽ ﺎﭘ ﻳ و 
 
لوا
 
ﻩراﺰه
 
نﺎ ﻩراﺰه
 
زﺎﻏﺁد ﻓاﺮﻐﺟ 
 
گرﺰﺑ 
 
تﺎﻓﺎﺸﺘﮐا
 
ﻪﺑ 
 
و 
 
مو ﻴ ِﺋﺎ ﯽ ﻧ ﻴ ا
 
مود 
 
ﻪﻤ ﻳ ﻣ 
 
طﻮﺑﺮﻣ 
 
ﻩراﺰه
 
ﻦ ﻴ ﺎﻬﻨﺗ 
 
و 
 
دﻮﺸ د 
 
رﺎﺗ 
 
بﺎﺴﺣ 
 
رد 
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﻧرﻮﺸﮐ 
 
ﻩﻳ ﺦ 
"
ﻩراﺰهِای
"
ِﻣ 
 
رﺎﻤﺸﺑ ﯽ ﺁﻳ ﺪﻨ ،ﻳ ِﻨﻌ ﯽ ﭘ 
 
لﺎﺳ 
 
راﺰه
 
ﺪﻨﭼ 
 
زاﻴ ﻨﺤﺻ 
 
رد 
 
ﺮﻤﺘﺴﻣ 
 
رﻮﻄﺑ 
 
نﻮﻨﮐ 
 
ﺎﺗ 
 
ﺶ رﺎﺗ 
 
ﻪ ﻳ ﺪﻧا
 
ﻪﺘﺷاد 
 
رﻮﻀﺣ 
 
ﺦ 
.
ا
 
ﻪﻤهﻳ ﻦ ﺎهرﻮﺸﮐ د 
 
اﺮﺷ 
 
ر ﻳ ِﻄ ﯽ ﻳ ِا
 
ﻩراﺰه
 
ﻪﺑ 
 
نﺎﺴﮑ یﻣ 
 
ﻩار 
 
زا
 
ﻪﮐ ﻴ ﻤﻧ 
 
ﺎﭘ 
 
ﺪﺳﺮ ﻴ ﺪﻧراﺬﮕ 
.
ِﺋﺎهرﻮﺸﮐ 
 
ﯽ ا
 
و 
 
ﻦﭘاژ 
 
نﻮﭼ 
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
زاﻳ ﻟﺎﺘ ﻴ ﺎ  ِﮑﻟﺎﻤﻣ 
 
ترﻮﺼﺑ ﯽ ﭘ 
 
ﻼﻣﺎﮐ ﻴ راو 
 
ﻪﺘﻓﺮﺸ ا
 
د ﻳ ﻣ 
 
ﻩراﺰه
 
ﻦ ﻴ ﺪﻧﻮﺸ 
.
ِﺋﺎهرﻮﺸﮐ 
 
ﯽ ﭼ 
 
نﻮﭼ ﻴ ن 
 
ﺪﻧار 
 
ﺬﮔ 
 
زا
 
ﺲﭘ 
 
ﺪﻨه
 
و 
 
ﻦ د 
 
ِﺋﺎﻬﻧارو ﯽ د ِﻮﺴﺑ 
 
راﻮﺷ یﺁﻳ ِا
 
ﻩﺪﻨ یﺴﺑ ﻴ ﻣا
 
رﺎ ﻴ ﭘ 
 
ﺮﺗ 
 
ﺶﺨﺑ 
 
ﺪ ﻴ ﻣ 
 
ﺶ ﻴ ﺪﻧوﺮ 
.
ِﺋﺎهرﻮﺸﮐ 
 
ضﻮﻋ
 
رد 
 
ﯽ ﺗا
 
وﺮﺼﻣ 
 
نﻮﭼ ﻴ ِﺑﻮ ﯽ 
)
ﻪﺸﺒﺣ 
(
و 
 
ﻳ ﻦﻤ ِﻧﺎﮔ 
 
ﺪﻧز 
 
ﺎﺑ 
 
نﺎﮐﺎﻤﮐ ﯽ ِﻣﻮﺳ 
 
نﺎﻬﺟ ﯽ دﻮﺧ د 
 
ﺮﮕﺑ 
 
ﺖﺳ ﻳ ﺁ
 
و 
 
ﺪﻨﻧﺎﺒ ﻳ ﻣا
 
ﺎﻌﻗاو 
 
ﻩﺪﻨ ﻴ ِﺮﺗ 
 
ﺶﺨﺑ 
 
ﺪ یﭘ 
 
رد 
 
ار ﻴ ِور 
 
ﺶ یِﻤﻧ 
 
دﻮﺧ ﯽ ﺑ ﻴ ﺪﻨﻨ 
.
ا
 
رد ﻳ ﻣ 
 
ﻦ ﻴ ود 
 
ﺎﻬﻨﺗ 
 
نﺎ ا
 
و 
 
ﻞﺋاﺮﺳا
 
رﻮﺸﮐ ﻳ اﺮﺷ 
 
رد 
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﻨﻧاﺮ ﻳ زﺮﺑ 
 
ﻂ ِﻧﻮﻨﮐ 
 
خﯽ ﻮﺧ 
 
ﻳ ا
 
ﺎﺑ 
 
ﺶ ﻳ ِﺎﻤﻌﻣ 
 
ﻦ یور 
 
ﻩﺪﺸﻧ 
 
ﻞﺣ ﻳ ورﺎ ﻳ ﻪﮐ 
 
ﺪﻨ ﻮه
 
ﺎﺑ 
 
نﺎﻨﭽﻤهﻳ ِﺎه
 
ﺖ یِﻣﺎﺧﺎﺧ ﯽ ﺁ
 
و ﻳ ِﻬﻟا
 
ﺖ ﯽ ﭘ 
 
نورد 
 
رد ﻴ ِا
 
ﻪﻠ یﻮﺧ 
 
رو 
 
ﺪﺑ 
 
ﻪﮐ ﻳ ﻨﺗ 
 
ﺶ ﻴ ِﻗﺎﺑ 
 
ﺪﻧا
 
ﻩ
 
ﺪ ﯽ ﺪﻨﻧﺎﻤﺑ ،ﻳ ﺮﺳ 
 
ﺎ رﺎﻏ
 
زاِﺋﺎهرﻮﺸﮐ 
 
ترﻮﺼﺑ 
 
و 
 
ﺪﻧروﺁ
 
ﺮﺑ 
 
ﻒﻬﮐ 
 
بﺎﺤﺻاﯽ ِﻗﺮﺘﻣ ﯽ ِا
 
ﻩزﺎﺗ 
 
ﻩ
 
راﺰه
 
ﻪﺑ 
 
ﺎﭘ یِﺋﺎﺟ 
 
ﻪﻘﻄﻨﻣ 
 
نﺁ
 
رد 
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﻧراﺬﮔ ﯽ ﺑ ِاﺮ یو 
 
مﺎﺧﺎﺧ ﺁﻳ ﻤﻧ 
 
دﻮﺟو 
 
ﻪﻟا
 
ﺖ ﻴ ﺪﺷﺎﺑ 
 
ﻪﺘﺷاد 
 
ﺪﻧاﻮﺘ 
. * * *
ِا
 
ﻩراﺰهیﺎﭘ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﮐ ﻳ ِﻣ 
 
نﺎ ﯽ رﺎﺗ 
 
ﻪﺘﺴﮑﺷرو 
 
ﻩراﺰه
 
ﺪﺳر ﻳ ا
 
ﺦ ﻳ ز 
 
،ﺖﺳا
 
ناﺮ ﻳ ِا
 
ﻩراﺰه
 
اﺮ یِﺳودﺮﻓ 
 
ﻪﻣﺎﻨهﺎﺷ 
 
ﺎﺑ 
 
ﻪﮐ 
 
ﺖﺳاﯽ 
 
ﺿﻮﺗ 
 
ﺎﺑ 
 
و 
 
ﻩﺪﺷ 
 
زﺎﻏﺁﻴ ﻤﺧ 
 
ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا
 
ﺢ ﻴ ِﻨ ﯽ ﺎﭘ ﻳ نﺎ ﻳ ﺖﺳا
 
ﻪﺘﻓﺎ 
.
ِﻧﺮﻗ 
 
ﯽ ﻧ ﻴ ﺎﭘ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﮐ 
 
ﺰ ﻳ ﻣ 
 
نﺎ ﻴ ﺮﺗ 
 
ﻪﺘﺴﮑﺷرو 
 
ﺪﺳﺮ ﻳ ا
 
نﺮﻗ 
 
ﻦ ﻳ ﻩراﺰه
 
ﻦ ﺖﺳا،ز 
 
ﻳ اﺮ ِﻧﺮﻗ ﯽ ﻃوﺮﺸﻣ 
 
ب 
 
ﻼﻘﻧا
 
ﺎﺑ 
 
ﻪﮐ 
 
ﺖﺳاﻴ ﺳر 
 
ﺮﺴﺑ 
 
نﺎﺸﮐ 
 
ورﺎﺟ 
 
ب 
 
ﻼﻔﻧا
 
ﺎﺑ 
 
و 
 
ﻩﺪﺷ 
 
عوﺮﺷ 
 
ﺖ ﻴ ﺖﺳا
 
ﻩﺪ ،ِﻧﺎﺸﮐورﺎﺟ ﯽ 
 
رﺎﻌﺷ 
 
ﺎﺑ 
 
ﻪﮐ ﻳ گﺮﻣ 
 
ﺎ ﻳ ﻤﺧ 
 
ﺎ ﻴ ِﻨ ﯽ ﭘ 
 
ﻪﺑ ﻴ ﺎﻬﻟﺎﺳ 
 
نﺎﻤه
 
رد 
 
و 
 
ﺪﻨﺘﻓر 
 
مﻮﺳ 
 
ﻩراﺰه
 
زﺎﺒﺸ ِﻳ ﯽ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا
 
ﻪﮐ ِﻳ ﯽ ِﻣ 
 
ﻩﺎﻣ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺎﭘ 
 
دﻮﺧ ﯽ ﺪﻨﺘﺷاﺬﮔ اﻳ ﺧ 
 
مﺎﻣا
 
ﻩﺮﻬﭼ 
 
رود 
 
زا
 
نﺎﻨ ﻮ ﻳ د 
 
نﺁ
 
رد 
 
ار 
 
ﺶ ﻳ ﺪﻧ 
 
ﺪ 
. 
ا
 
ﻢهﻳ ا
 
ص 
 
ﻮﺼﺨﺑ 
 
ﻢه
 
و 
 
ﻩراﺰه
 
ﻦ ﻳ ِﻧﺮﻗ 
 
ﻦ ﯽ ﺎﭙﺑ 
 
ﻪﮐ ﻳ ِﻣ 
 
نﺎ ﯽ رﺎﺗ 
 
رد 
 
ﺪﻨﺳر ﻳ ِﻧﺎﻬﺟ 
 
ﺦ ﯽ ﺎﺟ ِﻳ ﯽ ﺪﻧراد 
 
صﺎﺧ ،ز 
 
ﻳ ِود 
 
ﺮه
 
اﺮ یﻪﺑ 
 
ﺎﻬﻧﺁِﻌﻗاو 
 
مﻮﻬﻔﻣ ﯽ ﺪﻧا
 
ﻩدﻮﺑ 
 
زﺎﺳ 
 
ﺖﺷﻮﻧﺮﺳ 
 
ﻪﻤﻠﮐ 
.
ِاﺮﺑ 
 
مود 
 
ﻩراﺰه
 
یﺎﭘوراِﻳ ﯽ ِرﻮﺗاﺮﭙﻣا
 
طﻮﻘﺳ 
 
ﺎﺑ 
 
ﻪﮐ یدﻮﺑ 
 
ﻪﺘﻓﺮﮔ 
 
ﻞﮑﺷ 
 
مر د 
 
ر ِﺘﻤﻠﻇ ﯽ ﺎﻄﺳو 
 
نوﺮﻗ ِﻳ ﯽ ﺑ 
 
ﺖﻣﻮﮑﺣ 
 
و 
 
تﺎﻓاﺮﺧ 
 
و 
 
ﺐﺼﻌﺗ 
 
و 
 
ﻞﻬﺟ 
 
نﺁ
 
ﺮﺑ 
 
ﻢﮐﺎﺣ 
 
نﻮﻧﺎﻗ 
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﺷ 
 
زﺎﻏﺁﻴ ﻠﮐ 
 
عزﺎﻨﻤ ﻴ ﺴﺑ 
 
ﺎﺴ ﻴ ﺑ 
 
رﺎ ﻴ زا
 
ﺶ ﻨﻌﻣ 
 
و 
 
قﻼﺧا
 
ﻪﮑﻧﺁﻮ ﻳ ِﺘ ﯽ ِاﺮﺑ 
 
ار یِﺎهﺮﺑﺮﺑ یﺳرﻮﻧ ﻴ ِﺎهرﺎﺘﺸﮐ 
 
ﻪﺑ 
 
اﺮﻧﺎﻧﺁ
 
دروﺁ
 
نﺎﻐﻣرﺎﺑ 
 
ﻩﺪ یﺑ 
 
ﻢه
 
زﺎﺑ ﻴ ﺮﺘﺸ يا،ﻳ ﺖﻬﺟ 
 
رد 
 
رﺎﺑ 
 
ﻦ ﻠﮐ 
 
ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻴ ﺎﺴ ،ﻣاو 
 
ﻴ ﺖﺷاﺪ 
.
ﻐﺗ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻴﻴ ﺮ ﻳ رﺎﺗ 
 
ﮏ ﻳ ﻞﺘﻗ 
 
زا
 
،ﺮﺻﺎﻌﻣ 
 
رﺎﮕﻧ 
 
ﺦ ﻤﻠﺗ 
 
رﺎﺑ 
 
ﻦﺳ 
 
رﺎﺘﺸﮐ 
 
ﺎﺗ 
 
ﺎهرﺎﺗﺎﮐ 
 
مﺎﻋ
 
ﻲ ،ِﺎﻬﮕﻨﺟ 
 
زا
 
یﻠﺻ ﻴ ِﺒ ﯽ ِﺒهﺬﻣ 
 
تازرﺎﺒﻣ 
 
ﺎﺗ ﯽ ﻮﺗﺎﮐ ﻟ ﻴ ﺎﻬﻧﺎﺘﺴﺗوﺮﭘ 
 
و 
 
ﺎﻬﮑ ،هزا
 
ﻴ ِﺎه
 
ﻪﻤ یِﺸﺗﺁﯽ ﺷ 
 
ﺎﺑ 
 
طﺎﺒﺗرا
 
مﺮﺠﺑ 
 
ﺮﻔﻧ 
 
ناراﺰه
 
ﻪﮐ ﻴ نﺁ
 
رد 
 
نﺎﻄ ِﺎﻬﺧﺮﭼ 
 
ﺎﺗ 
 
ﺪﻨﺘﺧﻮﺳ یﮑﻧا
 
ﻪﺠﻨﮑﺷ ﻴ ﺰ ﻳ ﺴ ﻴ ِﺎﻬﻧاﻮﺨﺘﺳا
 
ﻪﮐ 
 
نﻮ یﺮﻔﻧ 
 
ناراﺰهد 
 
ﺮﮕﻳد 
 
ﺪﺷ 
 
درﻮﺧ 
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
ر ﻳ ﺎﻬﻧﺎﺑز 
 
ﺎ ﻳ ﺣ 
 
زا
 
نﺎﺸ ﺎﻬﻘﻠ ﺑ ﻴ ﺸﮐ 
 
نوﺮ ﻴ ﺪﺷ 
 
ﻩﺪ ،ﺴﻣ 
 
ﻢﭼﺮﭘ 
 
ﻴ ﺤ ﻴ زا
 
س 
 
ﺪﻘﻣ 
 
ﺖ د 
 
نور د 
 
ر ﻳ ﺎ ِﻳ ﯽ ﺖﺷاﺮﻓا
 
ﺮﺑ 
 
ﺮﺳ 
 
نﻮﺧ 
 
زا
.
د 
 
ﺎﻬﻟﺎﺳ 
 
نﺎﻤه
 
ر ،ﻪﮐ 
 
مﻼﺳا
 
نﺎﻬﺟ 
 

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
Shiva Shakoori liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Mehrdad Abbasi liked this
1981370 liked this
babak99 liked this
sinasinati liked this
Behdid Tehrani liked this
Behdid Tehrani liked this
asteroiddais liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->