Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skeniranje

Skeniranje

Ratings: (0)|Views: 187|Likes:
Published by Tibor Komar

More info:

Published by: Tibor Komar on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2012

pdf

text

original

 
Skener i skeniranje 
Skener i skeniranje
Skener (engl.
scanner 
) je ure
đ
aj koji služi za digitalizaciju fotografija, crteža i transparentnih medija(npr. negativ filma, dijapozitiv, prozirnica itd.). Skeniranje je postupak kojim se slika pretvara u oblikpogodan za obradu, pohranu i prijenos pomo
ć
u ra
č
unala. Obi
č
no je rije
č
o slikama na papiru kojetreba unijeti u ra
č
unalo. Digitalizirana slika se rabi primjerice u dizajnu, stolnom izdavaštvu (engl.
desktop publishing 
,
DTP 
) ili raspoznavanju teksta (engl.
optical character recognition 
,
OCR 
).
Vrste skenera
Tri osnovne vrste skenera su: ru
č
ni, plošni i rotacijski. Ru
č
ni postoje u nekoliko oblika: mali skenerisli
č
ni olovci za skeniranje teksta ili crti
č
nog koda (engl.
bar code 
) i ure
đ
aji malo ve
ć
i od miša.Zna
č
ajke ru
č
nih skenera su niska cijena i relativno niska kvaliteta. Postoje crno-bijeli i u boji,razlu
č
ivosti do najviše 400 to
č
aka po palcu (engl.
dots per inch 
,
dpi 
), a obi
č
no imaju najviše osambita po boji. Ru
č
ni skeneri se danas rabe uglavnom kao
č
ita
č
i crti
č
nog koda (engl.
bar code 
), dokse za digitalizaciju slika više ne rabe. Plošni skeneri (engl.
flatbed scanner 
) su najpopularniji, azbog
č
injenice da se drže na stolu pored ra
č
unala zovu se i stolni skeneri. S gornje strane imajustaklenu plohu na koju se stavlja predložak. Skener ima izvor svjetlosti (ako se radi o reflektivnompredlošku s donje, a ako je rije
č
o transparentnom predlošku s gornje strane) i opti
č
ki sustav kojidovodi rezultiraju
ć
u svjetlost do fotoosjetljivih elemenata. Stolnih skenera ima crno-bijelih i u boji, aformat im je naj
č
ć
e A4 ili rje
đ
e A3. Razlu
č
ivost stolnih skenera je do 1200 dpi, a rabe naj
č
ć
e12 bita po boji. Stolni skeneri danas su najrasprostranjenija vrsta skenera. Rotacijski su skeneriskupi, a razlu
č
ivosti su od 2400 do 9600 dpi. Predložak se lijepi na prozirni šuplji valjak (bubanj)koji rotira i pomi
č
e se u smjeru osi rotacije. Na rotacijskom skeneru mogu se skenirati samosavitljivi predlošci. Rotacijski skeneri rabe se za profesionalnu primjenu gdje je potrebna vrhunskakakvo
ć
a skeniranja.
Format skenera
Format skenera govori o tome koliko se veliki predložak može odjednom skenirati. Format plošnihskenera je A4 ili iznimno A3 i ve
ć
i.
Razlu
č
ivost skenera
Razlu
č
ivost (rezolucija, engl.
resolution 
) je najvažnija zna
č
ajka skenera. Izražava se brojem to
č
akapo palcu (engl.
dots per inch 
,
dpi 
). Kod stolnog skenera horizontalna razlu
č
ivost odre
đ
ena jebrojem to
č
aka na fotoosjetljivom elementu. Vertikalna razlu
č
ivost ovisi o preciznosti kojom skener može pomicati glavu uzduž predloška. To zna
č
i da stolni skener može imati razli
č
itu razlu
č
ivost u
1
 
Skener i skeniranje 
horizontalnom i vertikalnom smjeru. Kod rotacijskog skenera ne postoji fizi
č
ko ograni
č
enjerazlu
č
ivosti koje bi bilo analogno s ograni
č
enjem koje postavljaju fotoosjetljivi elementi kod stolnihskenera. Razlu
č
ivost ovisi samo o preciznosti mehanizma za pomicanje bubnja. Horizontalnarazlu
č
ivost (razlu
č
ivost "oko bubnja") ovisi o brzini rotacije, a vertikalna razlu
č
ivost ovisi opreciznosti pomicanja bubnja u smjeru osi rotacije.Proizvo
đ
a
č
i
č
esto isti
č
u dvije razli
č
ite razlu
č
ivosti: interpoliranu i opti
č
ku. Interpolirana razlu
č
ivost jeona koju skener ili upravlja
č
ki program postiže interpoliranjem odnosno umetanjem dodatnihto
č
aka izme
đ
u skeniranih to
č
aka, tako da se njihova boja izra
č
unava na osnovi susjednih to
č
aka.Rije
č
je dakle o poboljšanju rezultata skeniranja koji se temelji na procjeni, što može ali i ne morapoboljšati rezultat. Opti
č
ka razlu
č
ivost je stvarna razlu
č
ivost skenera i jedina je bitna za kvalitetuskenera. Zato pri procjeni kvalitete skenera treba ponajprije obratiti pozornost na opti
č
kurazlu
č
ivost. Slika 1. prikazuje razli
č
ite razlu
č
ivosti iste fotografije. Što je razlu
č
ivost ve
ć
a to jerezultat skeniranja bolji.
Slika 1.
Prikaz iste fotografije skenirane razli
č
itim razlu
č
ivostima
Skenira se uglavnom iz dva razloga: da bi se slika gledala na zaslonu monitora ili da bi se otisnulana papiru. Pri skeniranju može se izabrati razlu
č
ivost s kojom se želi skenirati. Pri tome se
č
estopostavlja pitanje s kojom razlu
č
ivosti je pogodno skenirati za pojedinu namjenu. Formula zaizra
č
unavanje veli
č
ine skenirane slike na monitoru je:
4,25
 X  x
sm
=
odnosno
4,25
 y
sm
=
 gdje je: X širina predloška u mm, Y visina predloška u mm, r 
s
razlu
č
ivost skeniranja u dpi, x
m
širinaslike na zaslonu monitora u zaslonskim to
č
kama i y
m
visina slike na zaslonu monitora u zaslonskim
2
 
Skener i skeniranje 
to
č
kama. U tablici 1. prikazane su veli
č
ine predloška u mm, razlu
č
ivosti skeniranja u dpi i veli
č
inaslike na zaslonu monitora u zaslonskim to
č
kama za neke karakteristi
č
ne formate.
Tablica 1.
Veli
č
ine predloška, razlu
č
ivosti skeniranja i veli
č
ina slike na monitoru
razlu
č
ivost 100 dpi razlu
č
ivost 200 dpi razlu
č
ivost 300 dpiširinapredloška [mm]visinapredloška [mm]
veli
č
ina slike nazaslonu monitora uzaslonskim to
č
kamaveli
č
ina slike nazaslonu monitora uzaslonskim to
č
kamaveli
č
ina slike nazaslonu monitora uzaslonskim to
č
kama130 90 512 354 1024 709 1535 1063150 100 591 394 1181 787 1772 1181210 297 827 1169 1654 2339 2480 3508
Ako je poznata veli
č
ina predloška i unaprijed se zada željena veli
č
ina slike na monitoru mogu
ć
e jeizra
č
unati s kolikom je razlu
č
ivosti potrebno skenirati fotografiju. Formula za izra
č
unavanjerazlu
č
ivosti skeniranja je:
 X  x
ms
=
4,25
odnosno
 y
ms
=
4,25
;gdje je: X širina predloška u mm, Y visina predloška u mm, r 
s
razlu
č
ivost skeniranja u dpi, x
m
širinaslike na zaslonu monitora u zaslonskim to
č
kama i y
m
visina slike na zaslonu monitora u zaslonskimto
č
kama. Ako je npr. veli
č
ina predloška na papiru 6,5x3,4 cm, a želi se veli
č
ina slike na zaslonumonitora u vodoravnom smjeru od 640 to
č
aka onda je potrebno tu sliku skenirati s razlu
č
ivosti 250dpi s time da
ć
e veli
č
ina slike u uspravnom smjeru biti odre
đ
ena s razlu
č
ivosti skeniranja i u ovomslu
č
aju iznosi 335 to
č
aka. Ako je npr. veli
č
ina predloška na papiru 5,2x8,6 cm, a želi se veli
č
inaslike na zaslonu monitora u uspravnom smjeru od 768 to
č
aka onda je potrebno tu sliku skenirati srazlu
č
ivosti 227 dpi s time da
ć
e veli
č
ina slike u vodoravnom smjeru biti odre
đ
ena s razlu
č
ivostiskeniranja i u ovom slu
č
aju iznosi 463 to
č
aka.Potrebno je napomenuti da se ra
č
unanjem potrebne razlu
č
ivosti skeniranja dobivaju vrijednostikoje ve
ć
ina skenera nema. U svom izborniku upravlja
č
ki program skenera naj
č
ć
e nudi nekolikoosnovnih razlu
č
ivosti a ne mogu
ć
nost izbora kontinuirane razlu
č
ivosti. Naj
č
ć
e razlu
č
ivosti kojeupravlja
č
ki program skenera nudi korisniku su: 100, 150, 200, 225, 300, 400, 600 i 1200 dpi. Zna
č
ida je prilikom izbora razlu
č
ivosti skenera prema izra
č
unatoj vrijednosti razlu
č
ivosti potrebnoodabrati najbližu razlu
č
ivost koju upravlja
č
ki program skenera nudi korisniku.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->