Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Milan Vidojevic - Dosije Omega

Milan Vidojevic - Dosije Omega

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:
Published by Max3578

More info:

Published by: Max3578 on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2012

pdf

text

original

 
 "Ne može biti svetskog mira bez smirenog uma,i nema smirenog uma pod kontrolom uma"
 
Keti O'Brajen
 
Još pre raspada Jugoslavije zainteresovao sam se za politi
č
ki feno-men, poznat u javnosti pod dosta neodre
đ
enom sintagmom "novi svetskiporedak". Intuitivno sam znao da se pojavljuju obrisi novog, mra
č
nogkoncepta svetske dominacije, ve
ć
osmišljenog i sada spremnog za reali-zaciju. Zalivski rat, raspad Sovjetskog Saveza i stvaranje novih državau Aziji, kao i raspad Varšavskog pakta i nastanak novih država u Evro-pi, razbijanje Jugoslavije, pa zatim pritisak da se ona dalje usitnjava,uz
č
injenicu da Sjedinjene Ameri
č
ke Države u poslednjih dvadeset go-dina naglo ja
č
aju vojno-industrijski kompleks sa ciljem da preuzmuulogu neporecive svetske sile, novog Rimskog carstva, šu bili neka vrstaiznudice da sada po
č
nem da objavljujem prikupljeni materijal.
 
O
č
igledno je da su stare vrednosti pravnog sistema sveta pale uvodu, postale podložne manipulaciji i relativizaciji prema trenutnoj potrebi. Pravda se pretvorila u karikaturu legitimnosti. U ovoj travestiji,licememom zaklanjanju iza navodno slobodno izglasanih odluka Ujedi-njenih Nacija, Saveta bezbednosti i Evropske zajednice, i dalje stoji ogo-ljena sila i interesi nadnacionalnog centra mo
ć
i, konglomerata politike,tajnih društava, bankarskog kapitala i
č
itave prate
ć
e medijske buluraenteu službi takozvanog Novog svetskog poretka. Aktivnu ulogu u njego-vom stvaranju je odigrala i Katoli
č
ka crkva, od trenutka kada se nanjenom
č
elu našao Jovan Pavle II. Oživelo papstvo se ponovo našlo usvojoj omiljenoj ulozi aktivnog politi
č
kog aktera u svetovnoj areni.
 7
 
Dosije Omega
 
Izbor Jovana Pavla II, 1978 godine, bio je signalni doga
đ
aj. Njegovou
č
ć
e u rušenju komunizma u Poljskoj imalo je efekat doraina kojepadaju i u nizu ruše ceo red. Pri tom je u susretu sa Ronaldom Rega-nom, 7 juna 1982 godine, formalizovan ovaj pakt sveopšte kampanjeU rušcnjc komunisti
č
kog carstva. Ri
č
ard Alen, Reganovog savetnik zanacionalnu bezbednost, nazvao je ovaj savez Svetom Alijansom.. Klju
č
ni
č
lanovi i u
č
esnici iz ameri
č
ke administracije bili su svi od reda pobožnikatolici i
č
lanovi Malteških vitezova: Šef CIA, Vilijam Kejsi; Aleksan-dar Hcjg; Alen, Klark; Volters i Vilijam Vilson, Reganov ambasador uRimu. Ova imena spominjem zato što
ć
e se mnogi od njih pojaviti ka-
 
snije u našoj pri
č
i, kao
Č
lanovi tajnih i polujavnih društava koja
č
ineokosnicu "vlade u senci" Amerike i osnovnu snagu Novog svetskog
 
poretka. Ne može se re
ć
i da nagoveštaja nije bilo. Džems Varburg, usvedo
č
enju pred Senatskim komitetom za inostrane poslove, 17 febru-ara 1950 godine, otvoreno je pripretio:
 
"Ima
ć
emo svetsku vladu, svi
đ
alo se to vama ili ne, milom ilisilom."
 
U vesti agencije "Asošijeted Pres", od 26 jula 1968 godine, sekaže:
 
"Guverner Njujorka, Nelson A. Rokfeler, izjavljuje da
ć
e kao pred-sednik raditi na me
đ
unarodnom stvaranju 'Novog svetskog poretka'."
 
U listu "Sijetl Post Intelidžens", od 18 aprila 1975 godine, HenriKisindžer je izjavio:
 
"Naša nacija je jedinstveno nadarena da igra stvarala
č
ku i pre-sudnu ulogu u Novom svetskom poretku koji se uobli
č
ava oko nas."
 
Vrlo brzo nakon ove izjave, u Americi je obnarodovana inicijativatrideset i dva
Č
lana Senata i devedeset i dva
č
lana predstavni
č
kog doma.Ovaj dokuraent od 30 januara 1976 godine, poznat kao "Deklaracija ome
đ
uzavisnosti", nedvosmisleno kaže:
 
"Pre dve stotine godina naši preci stvorili su novu naciju. Mi sadamoramo da se udruzimo sa drugima i da stvorimo Novi svetskiporedak."
 
8
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
aj_na liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->