Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΠΛΑΤΩΝ ΤΙΜΑΙΟΣ

ΠΛΑΤΩΝ ΤΙΜΑΙΟΣ

Ratings: (0)|Views: 46 |Likes:
Published by Spiros Papazoglou

More info:

Published by: Spiros Papazoglou on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
¶§ATøN
TIMAIO™
¶H°H: http://www.geocities.com/athens_5th_century/WWW.E-E-E.GR
 
¶§∞∆ø¡∆πª∞π√™(◊ ÂÚ› º‡Ûˆ˜)(∞fiÛ·ÛÌ·)¶ƒ√™ø¶∞ ÙÔ˘ ¢π∞§√°√À™ø∫ƒ∞∆∏™∆πª∞π√™(ºÈÏfiÛÔÊÔ˜ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ §ÔÎÚÔ‡˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜)∂ƒª√∫ƒ∞∆∏™(¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ·fi ÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜)∫ƒπ∆π∞™(¶ÚÔ¿Ô˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·)27c – 43d∫ƒπ∆π∞™∞ÊÔ‡ Ô ∆›Ì·ÈÔ˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·’ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›· ÎȤ¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ ‚·ÛÈÎfi ̤ÏËÌ¿ ÙÔ˘ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜, Ì·˜Ê¿ÓËΠۈÛÙfi Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÚÒÙÔ˜, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ªÂÙ¿ ı· Û˘Ó¯›ÛˆÂÁÒ, Û·Ó Ó· ›¯· ‰Â¯Ù› ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ٷÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Î·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜, οÔÈÔ˘˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜, ·fi Û¤Ó· Ì ÙÚfiÔͯˆÚÈÛÙfi. ⁄ÛÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ™fiψӷ, ı·Û·˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ Û·Ó Ó· ›۷ÛÙ ‰ÈηÛÙ¤˜, Î·È ı· ÙÔ˘˜ οӈ ηÙÔ›ÎÔ˘˜Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ì·˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ÂÔ¯‹˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ·Ú’ fiÙÈ ¯·Ì¤ÓÔ˘˜, ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó Ù· ÁÚ·Ù¿ ÙˆÓÈÂÚÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ŒÙÛÈ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÌÔ˘ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Û·Ó Ó· ‹Ù·ÓÛ˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ÔÈ.™ø∫ƒ∞∆∏™ªÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÓÙ·ÌÂÈÊıÒ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ· Î·È ˘¤ÚÔ¯· ÁÈ· ÙËÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ Û·˜ ÚfiÛÊÂÚ· Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÌÔ˘. ªÔÚ›˜ ÏÔÈfiÓ, ∆›Ì·ÈÂ, Ó··Ú¯›ÛÂȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÛÔ˘, ·ÊÔ‡ ÂÈηÏÂÛÙ›˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, fiˆ˜··ÈÙ› Ë Û˘Ó‹ıÂÈ·.∆πª∞π√™ŸÛÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi, ™ˆÎÚ¿ÙË, fiÏÔÈ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, fiÛÔÈ Â›Ó·È ¤ÛÙˆ ÎÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·Û˘ÓÂÙÔ›, ‰ËÏ·‰‹ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ‚¤‚·È· ÙÔ ıÂfi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó·1
 
οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ, ›Ù ÌÈÎÚfi Â›Ó·È ·˘Ùfi ›Ù ÌÂÁ¿ÏÔ. ∂Ì›˜ ÏÔÈfiÓ Ô˘ÛÎÔ‡ԢÌ ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Û‡Ì·Ó Î·È Ó· ԇ̠ˆ˜‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‹ ·Ó Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·Á¤ÓÓËÙÔ, ı· Ú¤ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó›̷ÛÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÚÂÏÔ›, Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ıÂÔ‡˜ ÎÈ ·fi ı¤˜, ηÈÓ· ¢¯Ëıԇ̠ÚÒÙ· Ó· Â›Ó·È Ù· ÏfiÁÈ· Ì·˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ· Û’ ÂΛÓÔ˘˜ Î·È ÛÙËÛ˘Ó¤¯ÂÈ· Û ̷˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ·˜ Â›Ó·È Ë ·Ú¿ÎÏËÛ‹ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ıÂÔ‡˜ fiÛÔ ÁÈ· Ì·˜, ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î·Ï¤ÛÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ÂÛ›˜ÌÂÓ Ó· ηٷϿ‚ÂÙ ‡ÎÔÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı· Û·˜ ˆ, ÂÁÒ ‰Â Ó· ηٷʤڈ Ó·Û·˜ ÂÍËÁ‹Ûˆ fiÛÔ ÈÔ Î·ı·Ú¿ ÌÔÚÒ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÌÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì·Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ‹˜ Ì·˜.¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Ú¤ÂÈ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÍ‹˜‰È¿ÎÚÈÛË. ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Î·È ‰ÂÓ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÔÙ¤, Î·È ÙÈÂ›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Û˘Ó¯Ҙ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÙ¤; ∆Ô ÚÒÙÔÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi Ì ÙË ÛΤ„Ë Î·È Ì ÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜,ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi Ì ÙË ‰ÔÍ·Û›· ηÈÌ ÙËÓ ·›ÛıËÛË, ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Î·È ¯¿ÓÂٷȯˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο. ÕÏψÛÙÂ, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË ·fiοÔÈ· ·ÈÙ›·. Èڛ˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÔÙȉ‹ÔÙÂ.∂Ô̤ӈ˜, fiÙ·Ó Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Û¯‹Ì· ηÈÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ·ԂϤÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÈÒÓÈÔ Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÎÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·˘ÙfiÁÈ· ÚfiÙ˘fi ÙÔ˘, ÙÔ‡ÙÔ ·Ó·Áη›ˆ˜ ı· Â›Ó·È Î·Ïfi. ŸÙ·Ó fï˜ ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂȯÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÚfiÙ˘Ô ÙÔ ÁÂÓÓË̤ÓÔ, ÙfiÙ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·Ïfi. ∂Ô̤ӈ˜, ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ‹ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‹ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰Â¯Ù›, ·˜ ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì¤ÙÛÈ. ¶Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÚÒÙ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ìˆ˜ ‚¿ÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, fiÙ·Ó Î¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Ú¿ÁÌ·.¶ÔÈÔ ·’ Ù· ‰‡Ô, ‰ËÏ·‰‹, ˘‹Ú¯Â ¿ÓÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÂÓÓËı› ÔÙ¤ ‹‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠοÔÙ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi οÔÈ· ·Ú¯‹. °ÂÓÓ‹ıËÎÂØ ÁÈ·Ù› ›ӷÈÔÚ·Ùfi˜, ·Ùfi˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÒÌ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ - Î·È Ù· ·ÈÛıËÙ¿Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¿ Ì ÙË ‰ÔÍ·Û›· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ·ÈÛı‹ÛˆÓ, ˘ÔÛÙËڛͷÌ ˆ˜ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È. ∂›·ÌÂÂ›Û˘ fiÙÈ Î¿ı ÙÈ Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË ·fi οÔÈ· ·ÈÙ›·.∂›Ó·È fï˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Î·È ·Ù¤Ú· ÙÔ˘Û‡Ì·ÓÙÔ˜, ÎÈ ·Ó ·ÎfiÌ· ÙÔÓ ‚ÚÂÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ·Ôηχ„ÂÈ ÛÂfiÏÔ˘˜. ∆Ô‡ÙÔ ÏÔÈfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ Û¯ÂÙÈο Ì’ ·˘Ùfi, Û‡ÌʈӷÌ ÙÔ ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ÚfiÙ˘· ÙÔÓ ¤ÊÙÈ·ÍÂ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘. ™‡ÌʈӷÌ ÙÔ ·ÈÒÓÈÔ Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÂΛÓÔ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ; ∞Ó ÔÎfiÛÌÔ˜ Á‡Úˆ Ì·˜ Â›Ó·È fiÌÔÚÊÔ˜ Î·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ·Á·ıfi˜, ÙfiÙÂÁ›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÈÒÓÈÔ ·¤‚ÏÂÂ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, οÙÈ Ô˘ Ô‡ÙÂÓ· ÙÔ ÂÈ Î·Ó›˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Ô‡Ù ԉËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ·Á·ıfi˜, ÙfiÙ ·¤‚ÏÂ ÚÔ˜ οÙÈ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ. ∂›Ó·Èfï˜ Ê·ÓÂÚfi Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ÊÙÈ¿¯ÙËΠۇÌʈӷ Ì ÙÔ ·ÈÒÓÈÔ, ÂÂȉ‹ ÔÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ô ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ˜ ·’ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÎÈ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->