Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bermwijzer : nieuwsbrief van het Steunpunt Veilige Inrichting van Bermen

Bermwijzer : nieuwsbrief van het Steunpunt Veilige Inrichting van Bermen

Ratings: (0)|Views: 442|Likes:
publicatiedatum: 2001
auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV);red. H. Kwint, W. van Hattem, W. Gorter
publicatiedatum: 2001
auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV);red. H. Kwint, W. van Hattem, W. Gorter

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Feb 02, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
Bermwijzer 
Juni 20081
Bermwijzer 
Nieuwsbrief van het Steunpunt Veilige Inrichting van Bermen
Jaargang 07 Nummer 02 2008
ASI-waarde betonnenbarriers verhoogd naar 1,8
Bijna vijftien jaar staat Rijkswaterstaat barriers toe met een maximaleASI-waarde van 1,4. Sinds 2001 geldt als extra eis het toepassen van eenSTEP-profiel. Geen enkele betonnen barrier met het STEP-profiel komt nu nogdoor deze test. Dat komt omdat de voertuigen, waarmee men de tests uit-voert, in de loop de jaren zijn veranderd en een stuggere carrosserie hebben.
Installatie van een betonnen barrier 
De eisen voor betonnen barriers zijn ontleend
aan de NEN-EN 1317-1 en -2. Deze normbeschrijft de testcondities en beproevings-methoden van geleideconstructies. Voor 
het kerend vermogen, de letselkans en de
werkende breedte van deze constructies
onder scheidt de norm verschillende klassen.Een drietal waarden geven de letselkans weer voor de inzittenden van het voertuig bij eenbotsing tegen de geleideconstructie. De ASI(Acceleration Severity Index) is één van dezewaarden.
Meetresultaten
De ASI is het resultaat van de in het zwaarte-punt van het voertuig in drie richtingengemeten vertragingen; met de rijrichtingmee, haaks daarop en omhoog. De NEN-EN1317-1 laat ruimte voor het plaatsen vande vertragingsmeters in de buurt van hetzwaartepunt. In het verleden kwamen demeters meestal op de vloer van het test-voertuig. Doordat de positie van de metersvan invloed is op de ASI-waarde kon eenrelatief grote spreiding in de meetresultatenontstaan. In 1998 besloten de testinstitutende meters op een console te monteren, diehet zwaartepunt zo dicht mogelijk benadert.Uit vergelijkend onderzoek bleek dat deASI-waarde hierdoor met zo’n acht à tienprocent kan toenemen. De norm schrijft ookhet gewicht en tot op zekere hoogte dekwaliteit van het testvoertuig voor. Met detijd is de kwaliteit van deze voertuigeningrijpend veranderd. Zo is de carrosserievan het voertuig nu veel stugger. Dat is ookvan invloed op de testresultaten en de ASI-waarde.
Verschil in ASI-waarde
Als gevolg van de striktere montage van demeters en de nieuwere generatie testvoer-tuigen kan bij de huidige testen een verschilin de ASI-waarde van 0,3 à 0,4 ontstaan.Over de gevolgen voor de NEN-EN 1317 isde Europese normcommissie (CEN) nog inover leg. Naar verwachting duurt het noggeruime tijd voordat de norm hierop is aan-gepast. Nederland pleit voor het verhogenvan de huidige ASI-waarden, omdat degewijzigde testmethode tot hogere ASI-waarden leidt en het letselrisico niet toe-neemt.
Maximale grenswaarde
In de jaren negentig voldeed de ASI-waardevan de STEP-barrier aan de klasse B (1,0 <ASI ≤ 1,4) van de NEN-EN 1317-2. Door veranderingen in de testmethode heeft Rijks-waterstaat de maximale grenswaarde van deASI van de klasse B verhoogd van 1,4 naar 1,8. Het testresultaat moet blijken uit een testdie na 1 januari 2000 heeft plaatsgevonden.De verhoging heeft een tijdelijk karakter,omdat onduidelijk is op welke wijze de CENde norm zal aanpassen. Als gevolg van demarktwerking verwacht Rijkswaterstaat dat er een gunstige prijsontwikkeling bij de leveringvan betonnen STEP-barriers zal ontstaan.
 
Bermwijzer 
Juni 20082
Zelfherstellende geleiderailop Intertraffic 2008
Tijdens de Intertraffic Amsterdam 2008 is de‘Intertraffic Innovation Award’ uitgereikt. Eénvan de drie genomineerden in de categorieInfrastructure & Safety was 3S, een firma uitZuid-Korea met een Shock Absorbing SafetyBarrier. Sinds 2002 moeten geleiderails enbarriers in Zuid-Korea ‘flexibel’ genoeg zijnvoor aanrijdingen met personenauto’s, maar ook voldoende sterk om zwaardere voertui-gen (trucks) te keren. Zo kwam 3S op hetidee van een ‘zelfherstellende’ geleiderail.Deze is zowel op kunstwerken, asfalt als inde aarde te monteren of te plaatsen.De palen zijn hol en bevatten een spring-veer die de geleiderail na een aanrijdingdoet terugveren. In de afbeelding is dewerking ervan te zien. Er zijn uitvoeringenmet twee of drie geleiderailplanken bovenelkaar. De keuze is afhankelijk van hetgewenste voertuigkerende niveau op eenbepaalde locatie. Het Zuid-Koreaanse test-centrum KOTSA heeft succesvolle full-scalebotsproeven uitgevoerd met een 14 tonstruck (65 km/h en 15 graden inrijhoek) enmet een personenauto van 1300 kg (80 km/hen 20 graden inrijhoek). Voor meer informatiezie www.3s.co.kr.
Langs de Nederlandse wegen zien we veelal twee obstakelbeveiligers:de RimOb en de CrashGuard. In de praktijk zien we vaak dat de RimObbij levering wordt vervangen door de CrashGuard. Dit is meestal niet opverzoek van de wegbeheerder. De RimOb is een betrouwbaar product,gunstig geprijsd en volledig geaccepteerd. Vervanging door een ander product is daarom niet noodzakelijk.
De RimOb (RimpelbuisObstakelbeveiliger) isop essentiële onderdelen van de Europesenorm (EN 1317-3) positief getest. Volledig
testen volgens deze norm is nog niet verplicht.Rijkswaterstaat heeft er van afgezien deRimOb volledig te testen op grond van deontwikkelingen, de gunstige testresultaten ende ervaringen met aanrijdingen in de praktijk.Het product is bewezen betrouwbaar endoor alle leveranciers op aanvraag te leveren.
Een obstakelbeveiliger als afscherming bijeen geluidsschermVoor de botsingTijdens de botsingNa de botsin
Obstakelbeveiligerslangs rijkswegen
 
Bermwijzer 
Juni 20083
Bouwbesluit en leuningen
Verzoek honoreren
De RimOb kent drie types: de V270, de V185en de parallelle P110. In bijna alle situatiesheeft de V270 de voorkeur, omdat deze eenaanrijding beter doorstaat. De V185 is smaller en plaats je alleen wanneer er onvoldoenderuimte is. Kwint: “In de praktijk zien we datdegene die levert het type bepaalt en dat isvaak een V185 of een parallelle. De richtlijnenschrijven dat niet voor. Als het mogelijk is omeen V270 te plaatsen, moet men ook dat typeleveren. Hetzelfde geldt voor het ‘merk’obstakelbeveiliger. Zolang de CE-markeringniet verplicht is gesteld, is in Nederland deRimOb een volwaardig alternatief naast deCrashGuard. De keuze van een wegbeheerder om levering van een RimOb of CrashGuard isslechts op basis van de prijs mogelijk. Alsalleen nog maar volledig geteste productenlangs de weg worden geëist, zou de markt er in Nederland anders uit kunnen gaan zien.”
Basisprincipe is hetzelfde
Er is een andere obstakelbeveiliger opde markt, de CrashGuard, die volledigconform de Europese norm is getest.Huib Kwint, bermbeveiligingsdeskundigebij het Steunpunt en werkzaam bijRijkswaterstaat DVS: “De CrashGuardis een afgeleide van de RimOb; hetbasisprincipe en de werking zijn het-zelfde. De rimpelbuis zorgt voor eenvertraging en brengt een voertuig bijaanrijding geleidelijk tot stilstand. Alsde obstakelbeveiliger aan vervanging toeis, monteren ze een compleet nieuwexemplaar op de plek van de oude. Deaangereden obstakelbeveiliger nemen zemee en demonteren ze voor hergebruik.Zo hoef je de werkzaamheden niet inde berm te verrichten, zijn de risico’sminimaal en ondervindt het verkeer nauwelijks hinder.”
In de praktijk
Onlangs constateerde een ingenieurs-bureau dat de leuningen in een bepaaldwegendistrict mogelijk niet zoudenvoldoen aan de huidige wet- en regel-geving. Er was sprake van horizontaleleuningregels (3-regelig), die als een‘trapfunctie’ zouden kunnen fungeren.Het betrof leuningen langs inspectie-paden op viaducten die geschikt zijn voor snelverkeer (hoofdwegennet), zonder fiets- of voetpad erlangs. Het Steunpunt
antwoordde dat een viaduct dat niettoegankelijk is voor het publiek, in hetBouwbesluit wordt beschouwd als een‘bouwwerk geen gebouw zijnde’.De leuning (zie foto) voldoet aan hetBouwbesluit zo lang de leuning mini-maal 0,90 meter hoog is (bestaandkunstwerk) en geen openingen heeftdie groter zijn dan 0,50 meter.Het ingenieursbureau moest haar constateringen dus herzien.
Geleiderail langs een inspectiepad, met een kerende leuning op de rand van het kunstwerk 
zijnde’. Het ministerie van VROM beschouwtviaducten en bruggen altijd als bouwwerkenen niet als gebouwen. Dit geldt zowel binnen
als buiten de bebouwde kom, als voor 
viaducten voor motorvoertuigen, fietsers envoetgangers. Voor kunstwerken is de eis dusniet van toepassing.
In overleg
Echter Rijkswaterstaat heeft besloten omartikel 2.18 wél toe te passen langs fiets- envoetpaden. De kunstwerken zijn als volgtingedeeld: leuningen langs fiets- en voet-In het Bouwbesluit staat een eis om tevoorkomen dat kinderen gemakkelijk over leuningen klauteren. Deze eis is van invloedop het ontwerp van de leuning. Artikel 2.18schrijft voor dat een afscheiding geenopstapmogelijkheden heeft tussen 0,20 en0,70 meter boven de vloer. Deze eis is vantoepassing voor alle gebruiksfuncties metuitzondering van ‘woonfunctie van eenwoonwagen’ en ‘bouwwerk geen gebouw
Het Steunpunt Veilige Inrichting van Bermen krijgt regelmatig vragenover de eisen aan leuningen op viaducten en bruggen. Het Bouwbesluiteist een voorziening dat voldoende voorkomt dat een persoon van eenkunstwerk kan vallen. Daarom zijn de meesten voorzien van een leuning.Maar vallen kunstwerken wel onder het Bouwbesluit? Zo ja, in welkegebruiksfunctie horen ze dan thuis?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->