Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
P. 1
Musea in Amsterdam Report

Musea in Amsterdam Report

Ratings: (0)|Views: 1,178|Likes:
Published by Denis Doeland
DDMCA heeft voor het European Centre of the Experience Economy een 5-tal musea in Amsterdam geanalyseerd. Het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, het van Gogh Museum, het Scheepvaartmuseum en het Anne Frank Huis.

De bovenstaande rapporten geven een inzicht hoe de belangrijkste factoren, de zoekmachine-optimalisatie en de bruikbaarheid van de website van een Bekende Nederlander beïnvloeden. De websitescore is een cijfer op een schaal van 100 punten, die de prestatie op het gebied van internet-marketing vertegenwoordigt. Het algoritme is gebaseerd op 50 criteria, waaronder zoekmachine gegevens, structuur van de website, laadtijd van de website en andere relevante zaken. Een score lager dan 40 betekent dat er op veel gebieden valt te verbeteren. Een score boven de 70 is een goed teken en het betekent dat de website waarschijnlijk goed is geoptimaliseerd.
DDMCA heeft voor het European Centre of the Experience Economy een 5-tal musea in Amsterdam geanalyseerd. Het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, het van Gogh Museum, het Scheepvaartmuseum en het Anne Frank Huis.

De bovenstaande rapporten geven een inzicht hoe de belangrijkste factoren, de zoekmachine-optimalisatie en de bruikbaarheid van de website van een Bekende Nederlander beïnvloeden. De websitescore is een cijfer op een schaal van 100 punten, die de prestatie op het gebied van internet-marketing vertegenwoordigt. Het algoritme is gebaseerd op 50 criteria, waaronder zoekmachine gegevens, structuur van de website, laadtijd van de website en andere relevante zaken. Een score lager dan 40 betekent dat er op veel gebieden valt te verbeteren. Een score boven de 70 is een goed teken en het betekent dat de website waarschijnlijk goed is geoptimaliseerd.

More info:

Published by: Denis Doeland on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/04/2014

pdf

text

original

 
Nzrj` od @nrwj{g`n
‑Sjkrowj |{jrw`wojr‟
Sjkrowj {j|m{w od : kofe`cjd
Rwjgjeofi Nzrjzn
[ofirnzrjzn
X`d Cmca Nzrjzn
Rbajj|x``{w Nzrjzn
@ddj H{`di Azor
G`wzn
; Hjk{z`{o ;<0;
Xj{roj
0$<
@zwjz{ 
Gjdor Gmje`dg
Gow odvobaw or cj{j`eorjj{g gmm{ GGNB@Ijovj{rc{`baw 22<.k0<08 JV @nrwj{g`nWjejhmmd6 )20;<7;3;11< Jn`oe6 gjdor$gmje`dgLggnb`$bmnNzrj` od @nrwj{g`n . Sjkrowj |{jrw`wojr xr 0$< 
 
Wsowwj{6 Lgjdorgmje`dg 
AjwJz{m|j`dBjdw{jxmm{gjJq|j{ojdbjJbmdmny!JBJJ/ajjhwGGNB@cjx{``cgmngjd`xmecjdgj nzrj` wj `d`eyrj{jd m| gj odvjw x`d azd sjkrowj$GGNB@`d`eyrjj{wsjkrowjrm|goxj{rj`r|jbwjd$Kofgj`d`eyrjorcjijijdd``{gjxmecjdgj `r|jbwjd6
Kjvmjij{r
Odamzg
Amnj `d`eyrj
Odwj{dj `d`eyrj
Sjkrowj bmn|eo`dbj
Jqwj{dj RJM |m|ze`{owjow
Go{jbwm{ojr
Rmbo`e Njgo`
Cjk{zoij{r cjn`i
Sjkrowj odhm{n`woj jd rj{xj{ 
@dgj{j h`bwm{jd !xjoeoc rz{hjd/
Cj{je`wjj{gj sjkrowjr
Gmnjod
Sjkrowj rbm{j
Gjsjkrowjrbm{jorjjdbofhj{%m|jjdrba``ex`d0<<|zdwjd%g`wgj|{jrw`wojm|ajwcjkojgx`d odwj{djwn`{ijwodcxj{wjcjdsmm{gocw$Ajw`ecm{ownjorcjk`rjj{gm|:<b{owj{o`%s``{mdgj{vmjin`baodj cjcjxjdr%rw{zbwzz{x`dgjsjkrowj%|{jrw`wojx`dgjsjkrowjjd`dgj{j{jejx`dwjv`ijd$Jjdrbm{j e`cj{g`d7<kjwjijdwg`wj{m|xjjecjkojgjdx`ewwjxj{kjwj{jd$Jjdrbm{jkmxjdgj3<orjjdcmjg wjijd jd ajw kjwjijdw g`w gj sjkrowj x`d ajw nzrjzn s``{rbaofdeofi cmjg or cjm|won`eorjj{g$Zow mdgj{rw``dgj w`kje keofiw gj xmecjdgj mdgj{eodcj rbm{j wzrrjd gj xofh cj`d`eyrjj{gj nzrj`$Odgj`hvmdgj{eofij{`||m{wjd%goj`erkofe`cjdvofd``dcjajbaw%sm{gw|j{nzrjzngoj|j{odcjc``dm| kmxjdrw``dgj `r|jbwjd$ Wjxjdr sm{gjd j{% odgojd dmgoc% ``dkjxjeodcjd wj{ xj{kjwj{odc cjg``d$
Nzrj` od @nrwj{g`n . Sjkrowj |{jrw`wojr xr 0$< 
 

     
 

 


 


You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->