Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Test 15

Test 15

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Ibrahim Solmaz

More info:

Published by: Ibrahim Solmaz on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2012

pdf

text

original

 
ÖRNEK 1 : 
1990 nüfus say›m›na göre nüfus yo¤unluklar›Türkiye ortalamas›n›n alt›nda olan afla¤›dakiillerin hangisinde, nüfus yo¤unlu¤unun azl›¤›yüzey flekillerinin engebeli olmas›na ba¤l› de-¤ildir?
A) EskiehirB) KastamonuC) Mu¤laD) ArtvinE) Sivas(ÖSS2001)
Çözüm:
Kastamonu, Mu¤la, Artvin ve Sivas da¤l›k alanla-r›n genifl yer tuttu¤u illerimizdir.Eskiflehir’de düzlükler bu illere k›yasla çok dahagenifl yer tutar.
Yan›t: A
ÖRNEK 2 : 
Arazideki engebeler artt›kça, ayn› standarttaki ka-rayollar›n›n kilometre maliyeti de artmaktad›r.
Buna göre, afla¤›dakilerin hangisinde verilenyerleflim birimleri aras›nda yap›lacak yeni ka-rayolunun kilometre maliyetinin en azolmasbeklenir?
A)Zonguldak -AnkaraB)Antalya -BurdurC)Erzurum -TrabzonD)‹zmir -DenizliE)Van -Hakkari(ÖSS1999)
Çözüm:
Bir Türkiye fiziki haritas› incelendi¤inde A, B, C, Eseçeneklerinde verilen illerin aras›nda kahverengirengin egemen oldu¤u görülür. Yani yüksek da¤-lar vard›r. Bu yüzden yol yap›m giderleri yüksekolur.‹zmir -Denizli aras›nda ise yeflil renk egemendir.Yani yüksek da¤lar yoktur, düzlükler vard›r.
Yan›t: D
TÜRK‹YE’DE YERfiEK‹LLER‹ VE ETK‹LER‹
CO⁄RAFYA
31
Kavram Dersaneleri 
 
ÖRNEK 3 : 
Deniz kenar›ndaki bir bölgede s›rada¤lar›n k›-y›ya dik ya da paralel uzanmas›n›n, afla¤›daki-lerin hangisi üzerinde etkili olmas› beklen-mez?
A)K›y› flekilleriB)Denizelli¤in etki alanC)Hâkim rüzgâr yönüD)Da¤lar›n yükseltisiE)Vadi tipleri(ÖSS1999)
Çözüm:
Da¤lar, k›vr›lma, k›r›lma, volkanizma gibi iç kuv-vetlerin etkisiyle oluflur.K›y›ya dik veya paralel uzanmas› da¤lar›n yüksel-tisini etkilemez.
Yan›t: D
ÖRNEK 4 : 
Kolay eriyen kayalar›n (kalker, jips, kayatuzu, te-beflir gibi) bulundu¤u yerlerde sular›n eritmesiylekarstik flekiller oluflur.
Afla¤›dakilerden hangisi karstik flekillerden bi-ri de¤ildir?
A) PolyeB) DolinC) ObrukD) PeneplenE) Düden
(Kavram Dershanesi Sorusu 
)
Çözüm:
Peneplen, akarsu havzas›ndaki yerflekillerinin yüzmilyonlarca y›l›n sonunda akarsular, ya¤mur vekar sular›nca deniz seviyesine kadar afl›nmas›ylaoluflan düzlüklerdir.
Yan›t: D
TÜRK‹YE’DE YERfiEK‹LLER‹ VE ETK‹LER‹ 
Kavram Dersaneleri 
32
 
ÖRNEK 5 : 
Afla¤›da verilen etkili kuvvet, oluflturdu¤u yer-flekli efllefltirmelerinden hangisi yanl›flt›r?
A)Dev Kazan-AkarsuB)Krater -VolkanizmaC)rgüçkaya -RüzrD)Tombolo -Dalga ve ak›nt›E)Barkan -zgâr
(Kavram Dershanesi Sorusu 
)
Çözüm:
Hörgüçkaya buzullar›n kayalar›n üstünü hörgüçgibi afl›nd›rmas›yla oluflan yerfleklidir.
Yan›t: C
ÖRNEK 6 : 
Türkiye’deki yerflekillerinin bugünkü görü-nümlerini kazanmas›nda afla¤›dakilerden han-gileri en büyük etkiye sahiptir?
A)Deprem -RüzgârlarB)Orojenez -AkarsularC)Volkanizma -BuzullarD)Epirojenez -DalgalarE)Volkanizma -Rüzgârlar
(Kavram Dershanesi Sorusu 
)
Çözüm:
Orojenez k›vr›lma veya k›r›lmalar sonucunda da¤oluflmas›d›r.Ya¤mur, kar sular›, çaylar, ›rmaklar akarsu kelime-sinin içine girer.Türkiye’nin yerflekillerinin oluflmas›nda en çokorojenez ve akarsular etkili olmufltur.
Yan›t: B
 
TÜRK‹YE’DE YERfiEK‹LLER‹ VE ETK‹LER‹ 
33
Kavram Dersaneleri 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->