Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
adli_tarih

adli_tarih

Ratings: (0)|Views: 163|Likes:
Published by Ibrahim Solmaz

More info:

Published by: Ibrahim Solmaz on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2012

pdf

text

original

 
 
YEDKLM
 
1
 
    Y    E    D            K    L        M     K    P    S    S    D    E    R    G        S    
 
2006 MART ADL YARGI HAKMLĞSINAVI TARH SORULARI
1. slamiyetten önceki Türk devletlerinde,
I. fresk,II. minyatür,III. heykel
sanatlarından hangileriyle ilgili yapıtlar bulunmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
çözüm:
 slamiyetten önceki Türklerde soruda verilen sanatdallarından hepsi kullanılmıştır. Fresk, yaş sıva üzerineyapılan duvar resimleridir. talyanca taze anlamındafresco kelimesinden gelmiştir. Özellikle Uygurlardauygulanmıştır. Minyatür, çok ince işlenmiş ve küçükboyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen addır.Türk sanatında Uygurlarla birlikte başlamıştır. Heykelsanatı da slamiyetten önceki Türklerde uygulanmıştır.Bu heykellerin ilk örnekleri mezarların başına dikilenbalbal adı verilen heykellerdir. Dolayısıyla her 3 alana aityapıtlar bulunmuştur.(Cevap E)
2.
I. Timur’un Altın Orda Devleti’nin parçalanmasına nedenolmasıII. Timur’un Yıldırım Bayezid’i yenmesiIII. lhanlıların Anadolu Selçuklularını egemenliği altınaalması
Yukarıdakilerden hangileri, Rusların Karadeniz’inkuzeyinde güçlerini artırmalarında etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
çözüm:
 Timurlular Devleti’nin kurucusu Timur (1336-1405)devletinin sınırların genişleterek bir dünya lideri olmakistiyordu. Karadenizin kuzeyinde yer alan Altın Ordadevletine yaptıgı seferler sonucunda bu devletinparçalanmasına ve Rusların güneye inmesine nedenolmuştur. Diger gelişmelerin ise Rusların Karadeniz’inkuzeyinde güçlerini arttırmasında etkisi yoktur.(Cevap A)
3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde mirî toprak yönetiminin özelliklerinden biri değildir?
A) Vergi karşılığı köylüye verilmesiB) Köylünün toprağı işlemek zorunda olmasıC) Köylünün vergisini ürün üzerinden ödemesiD) Toprağın mülkiyetinin toprağı işleyene ait olmasıE) Köylünün ölümünden sonra toprağı oğlununişletebilmesi
çözüm:
 Osmanlı Devleti’nde mirî arazilerin mülkiyeti devlete aitti.Topragı işletme hakkı ise bazı şartlara bağlı olarakköylülere verilmişti. Bu yüzden toprağın mülkiyeti toprağıişleyene ait değil, devlete aittir.(Cevap D)
4.
I. Üçüncü MuratII. Üçüncü SelimIII. kinci Osman
Yukarıdaki padişahlardan hangileri, devletin içindebulunduğu durum ve sorunların çözümü konusundaraporlar hazırlatıp, bu raporlar doğrultusundareformlara girişmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
çözüm:
 3. Selim (1789-1807), iyi yetişmiş ileri görüşlü bir padişahtı. Devletin kötü gidişatını durdurmak içinalınması gereken önlemleri belirlemek üzere ülkenin ilerigelen devlet adamlarından bir meşveret (danışma)meclisi toplamıştır. bundan sonra 3. Selim Nizam-ıCedid adı verilen yenilikleri yapmak amacıyla bir diziferman yayınladı. Soruda bizden istenen cevap 3.Selim’dir.(Cevap B)
 
2
 YEDKLM’LE KAZANACAKSINIZ 
    Y    E    D            K    L        M     Y    A    Y    I    N    C    I    L    I    K
5.
I. Fransa’nın Tunus’u işgaliII. ngiltere’nin Mısır’ı işgaliIII. talya’nın Trablusgarp’ı işgali
Yukarıdakilerden hangilerinin, Rodos ve OnikiAda’nın kaybına yol açmakla kalmayıp Ege Adalarısorununun da doğmasına neden olduğusavunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
çözüm:
 talyanın 1911’de Trablusgarp’ı işgal etmesi üzerineOsmanlı Devleti buraya ordu gönderemedi. BaştaMustafa Kemal olmak üzere az sayıda vatansever subay, gizlice buraya giderek yerel halkı teşkilatlandırdıve talyanları mağlup ettiler. Bu başarısızlık üzerineOsmanlı Devleti’ni barışa zorlamak isteyen talya, Rodosve 12 Adayı işgal etti. Osmanlı Devleti barışa razıolmadı, fakat bu sırada patlak veren Balkan Savaslarıüzerine talya ile 1912 Uşi Antlaşması imzalandı. Buantlaşmaya göre Trablusgarp talya’ya bırakıldı. Rodosve 12 Ada ise geçici olarak talya’ya verildi. Fakat talyadaha sonra bu adaları geri vermedi. Daha sonra 1947de Yunanistan’a bıraktı.(Cevap C)
6. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda SüveyşKanalı Seferi’nde,
I. Romanya,II. ngiltere,III. Fransa
devletlerinden hangilerine karşı savaşmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
çözüm:
 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşında Süveyş Kanalınıalabilmek için burayı elinde bulunduran ngiltere’ye karşısavaşmıştır. Kanalı almak için iki sefer düzenlenmiştir.Fakat her ikisi de başarıya ulaşamamıştır.(Cevap B)
7.
stanbul Hükümeti, Sivas Kongresi’nin toplanmasınaaçıkça karşı çıkmıştır.
 Aşağıdakilerden hangisi, stanbul Hükümetinin bututumuna bir kanıttır?
A) Ali Galip OlayıB) Anzavur AyaklanmasıC) Hilafet OrdusuD) Yozgat AyaklanmasıE) Milli Aşireti Ayaklanması
çözüm:
 stanbul Hükümeti, Sivas Kongresinden önce ElazığValisi Ali Galip’i görevlendirmiştir. Ali Galip kongreyidagıtmak ve hatta Mustafa Kemal Paşa’yı tutuklamayıamaçlıyordu. Mustafa Kemal Paşa’nın aldıgı tedbirler veüzerine gönderilen kuvvetler karşısında tutunamayan AliGalip kaçmıştır.(Cevap A)
8. Amasya Görüşmelerinde, Temsilciler Kurulu ilestanbul Hükümeti temsilcisi arasındaaşağıdakilerden hangisi yönünde anlaşmayavarılamamıştır?
A) Seçimlerin yenilenmesiB) Mebuslar Meclisinin stanbul dışında toplanmasıC) Erzurum Kongresi kararlarının kabul edilmesiD) Sivas Kongresi kararlarının kabul edilmesiE) Barış görüşmelerine gidecek temsilcilerin seçimi
çözüm:
 Amasya görüşmeleri 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasındatemsilciler kurulu başkanı Mustafa Kemal Paşa ilestanbul Hükümeti adına Salih Paşa arasındagerçekleştirilmiştir. bu görüşmelerde Mustafa KemalPaşa Melis-i Mebusan’ın stanbul dışında toplanmasınıönermiş, fakat bu öneri Salih Paşa tarafındanbenimsenmemiştir. Diğer konularda ise mutabakatsaglanmıştır.(Cevap B)
 
 
YEDKLM
 
3
 
    Y    E    D            K    L        M     K    P    S    S    D    E    R    G        S    
 
9. Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920 tarihinde TBMM’yesunduğu önergede aşağıdaki konulardan hangisineyer verilmemiştir?
A) Meclisin üstünlüğüB) Hükümetin oluşumuC) Meclise verilecek adD) Hükümet kurma zorunluluğuE) Meclis başkanının yetki ve sorumluluğu
çözüm:
 Mustafa Kemal Paşa’nın 24 Nisan 1920’de TBMM’yesundugu önergede özetle:»
 
Hükümet kurmak zorunludur,»
 
geçici olduğu bildirilerek bir hükümet başkanı tanımakya da bir padişah vekili ortaya çıkarmak uygun degildir,»
 
TBMM’nin üstünde bir güç yoktur,»
 
TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendidetoplamıştır,»
 
meclis başkanı aynı zamanda hükümet başkanıdır.”diyerek kuvvetler birliğine dayanan bir hükümetönerilmiştir. Açıklamadan anlaşılacagı üzere meclisinadı ile ilgili bir öneri yoktur.(Cevap C)
10. talya’nın Anadolu’daki güçsüz işgal kuvvetlerinigeri çekerek askeri tarafsızlığını göstermesinde,
I. Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın yapılması,II. kinci nönü Savaşı’nın kazanılması,III. TBMM’yi tanıyan devlet sayısının artması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğusavunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
çözüm:
 talya Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra I. DünyaSavaşı’nda yapılan gizli antlaşmalarda belirtildiği gibigüneybatı Anadolu’yu işgal etmişti. Yunanlılara karşı 2.nönü Zaferinin kazanılması, TBMM’nin güçlenmesi veTBMM’yi tanıyan devlet sayısının artması, talya’nınişgal ettiği bölgeleri boşaltmasında etkili olmuştur.Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması ise bugelişmelerden sonra gerçekleşmiştir.(Cevap E)
11. Kars Antlaşması’nın yapılmasında,
I. Sakarya Savaşı’nın kazanılması,II. Başkomutanlık Savaşı’nın kazanılması,III. Mudanya Anlaşması’nın yapılması
gelişmelerinden hangilerinin etkisi olduğusavunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
çözüm:
 Kars Antlaşması, 13 Ekim 1921’de Kafkas Devletleri ile(Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) imzalananantlaşmadır. Bu antlaşma ile doğu sınırımız kesinlikkazandı. Bu antlaşmanın imzalanmasında SakaryaZaferinin kazanılması etkili olmuştur. (23 Agustos - 13Eylül 1921) Başkomutanlık Savaşı ve Mudanya Ateşkesantlaşması ise daha sonraları gerçekleşen gelişmelerdir.(Cevap A)
12. 27 Ekim 1923 tarihinde, Ali Fethi Okyar’ınbaşkanlığındaki hükümetin istifa etmesi üzerine,kabine bunalımı ortaya çıkmıştır.
Kabine bunalımının ortaya çıkmasında,I. milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması,II. milletvekillerinin hükümet üyelerini kendi aralarındanseçmesi,III. milletvekillerinin iki dereceli seçim sistemiyleseçilmesi
yöntemlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
çözüm:
 TBMM 23 Nisan 1920’de açıldıktan sonraçalışmalarında güçler birliği ilkesini ve meclis hükümetisistemini benimsemişti. Bu sistemde hükümet üyeleri(bakanlar) meclis tarafından seçiliyordu. Bu sisteminEkim 1923’te tıkanması sonucunda yaşanan hükümetbunalımı 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilan edilmesi ileçözümlenmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla meclis hükümetisisteminin yerine kabine sistemi getirilmiştir.(Cevap B)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->