Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nklap Tarihi - Rnek Sorular

Nklap Tarihi - Rnek Sorular

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Ibrahim Solmaz

More info:

Published by: Ibrahim Solmaz on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2012

pdf

text

original

 
 
KAMU PERSONEL
İ
SEÇME SINAVI
KPSS
GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK
 KPSS S
ı
nav
ı
na haz
ı
rl
ı
k dosyalar 
ı
m
ı
z son 3 y
ı
lda yap
ı
lan s
ı
navlarda ç
ı
km
ı
ş
sorular baz al
ı
narak haz
ı
rlanm
ı
ş
ı
r.
 İ 
tinal
ı
çal
ı
ş
malar 
ı
m
ı
za ra
 ğ 
men rastlanabilecek hata veeksikli
 ğ 
inden do
 ğ 
abilecek zararlardan MaximumBilgi.com hiçbir 
ş
ekilde sorumlulukkabul etmemektedir.
 
 
KPSS Genel Kültür
İ
nk
ı
lap Tarihi 
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  __________________________________________________________________ 
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
 
2
1.
Balkan Sava
ş
lar 
ı
sonunda, Bulgaristan ve Yunanistan'da kalan Türk az
ı
nl
ı
klar 
ı
n sahip olacaklar 
ı
 haklar 
ı
belirleyen antla
ş
malar, a
ş
a
ğ
ı
dakilerin hangisinde bir arada verilmi
ş
tir?A) Bükre
ş
ve Atina Antla
ş
malar 
ı
 B) Londra ve Edirne Antla
ş
malar 
ı
 C)
İ
stanbul ve Atina Antla
ş
malar 
ı
 D) Belgrat ve Bükre
ş
Antla
ş
malar 
ı
 E) Edirne ve
İ
stanbul Antla
ş
malar 
ı
 
2.
Mustafa Kemal'de, Türk milletini bir araya getirip mücadele etme ve devlet yap
ı
s
ı
n
ı
yenileme
ş
üncesini gerçekle
ş
tirme azminin geli
ş
mesinde, a
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisinin etkisi en azd
ı
r?A) Balkan Sava
ş
lar 
ı
 B) II. Me
ş
rutiyetin ilan
ı
 C) 31 Mart Vak'as
ı
 D) l. Dünya Sava
ş
ı
 E) Trablusgarp Sava
ş
ı
 
3.
A
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisi, l. Dünya Sava
ş
ı
sonunda yap
ı
lan antla
ş
malar 
ı
n ortak özelliklerinden biride
ğ
ildir?A) Baz
ı
devletlerin s
ı
n
ı
rlar 
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirmeleriB) Yeni devletlerin kurulmas
ı
n
ı
sa
ğ
lamalar 
ı
 C) Ekonomik yükümlülükler içermeleriD) Yeni siyasal rejimler öngörmeleriE) Askeri s
ı
n
ı
rlamalar getirmeleri
4.
l. Dünya Sava
ş
ı
sonunda, a
ş
a
ğ
ı
daki devletlerin hangisinde rejim de
ğ
i
ş
ikli
ğ
i olmu
ş
tur?A) AlmanyaB)
İ
ngiltereC) FransaD) JaponyaE)
İ
sveç
5.
Mondros Ate
ş
kes Antla
ş
mas
ı
ndan sonra, Osmanl
ı
hükümetinin süregelen i
ş
galler kar 
ş
ı
s
ı
nda yetersizkalmas
ı
Türk milletinin tepkilerine yol açm
ı
ş
t
ı
r. A
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisi, bu tepkilerden biridir?A) Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabul edilmesiB) Kuva-i Milliye'nin olu
ş
mas
ı
 C) H
ı
yanet-i Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesiD)
İ
stiklal Mahkemelerinin kurulmas
ı
 E) Tekâlif-i Milliye Emirleri'nin uygulanmas
ı
 
6.
Kurtulu
ş
Sava
ş
ı
'm
ı
z
ı
n amac
ı
, gerekçesi ve yöntemi ilk defa a
ş
a
ğ
ı
dakilerin hangisinde ele al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r?A) Misak-
ı
Milli'deB)
İ
lk TBMM'deC) Erzurum Kongresi'ndeD) Sivas Kongresi'ndeE) Amasya Genelgesi'nde
7.
Erzurum Kongresi'nin a
ş
a
ğ
ı
daki kararlar 
ı
ndan hangisi, Misak-
ı
Milli'de de yer alm
ı
ş
t
ı
r?A) Manda ve himaye fikrinin reddedilmesi
 
KPSS Genel Kültür
İ
nk
ı
lap Tarihi 
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  __________________________________________________________________ 
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
 
3
B) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmas
ı
 C) Milli s
ı
n
ı
rlar içindeki vatan topraklar 
ı
n
ı
n bölünmez bir bütün oldu
ğ
uD) Geçici bir hükümetin kurulmas
ı
 E) Padi
ş
ah ve halifeli
ğ
e kar 
ş
ı
ç
ı
k
ı
lmas
ı
 
8.
Kurtulu
ş
Sava
ş
ı
'n
ı
n ilk y
ı
llar 
ı
nda;I.
İ
stanbul Anla
ş
ma devletlerince resmen i
ş
gal edildi.II. Temsil Kurulu Ankara'ya geldi.III. Son Osmanl
ı
Mebuslar Meclisi topland
ı
.1. Yukar 
ı
daki olaylar 
ı
n kronolojik s
ı
ras
ı
hangi seçenekte verilmi
ş
tir?A) l, II, IIIB) II, III, lC) III, l, IID) III, II, lE) l, III, II
9.
Kuva-i Milliye, i
ş
gallere kar 
ş
ı
mahalli cepheler kurulmas
ı
sonucunda olu
ş
turulmu
ş
tur. A
ş
a
ğ
ı
dakilerinhangisiyle, bu cepheler aras
ı
nda kumanda birli
ğ
i sa
ğ
lanmas
ı
na ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r?A) Erzurum Kongresi'yleB) Bal
ı
kesir Kongresi'yleC) Edirne Kongresi'yleD) Sivas Kongresi'yleE) Ala
ş
ehir Kongresi'yle
10.
İ
lk Türkiye Büyük Millet Meclisi;I. Misak-
ı
Milli'yi ilke edindiII. Baz
ı
vergileri art
ı
rd
ı
 III.
İ
stiklal Mar 
ş
ı
'n
ı
kabul etti.Yukar 
ı
dakilerden hangileri, TBMM'nin "ulusalc
ı
" bir nitelik gösterdi
ğ
ine kan
ı
t olabilir?A) l ve IIIB) Yaln
ı
z lC) l, II ve IIID) II ve IIIE) Yaln
ı
z II
11.
İ
lk Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendisinin üstünde bir güç tan
ı
mamakla a
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisinyok saym
ı
ş
t
ı
r?A) Kuva-i Milliye'yiB) Osmanl
ı
yönetiminiC) Anla
ş
ma devletleriniD) Az
ı
nl
ı
k haklar 
ı
n
ı
 E) Temsilciler Heyetini
12.
İ
lk TBMM Hükümeti'nin üyeleri, a
ş
a
ğ
ı
dakilerin hangisi aras
ı
ndan seçilmi
ş
tir?A) Meclis d
ı
ş
ı
ndaki yetenekli ki
ş
iler B) Kurtulu
ş
Sava
ş
ı
n
ı
yürüten komutanlar 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->