Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Platon-DevletAdami

Platon-DevletAdami

Ratings:
(0)
|Views: 0|Likes:
Published by mehmet serhat

More info:

Published by: mehmet serhat on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2015

pdf

text

original

 
P L A T O NDEVLET ADAMIDr.Behice Boran ile Mehmet Karasan tarafýndan, B.Jowett'in Ýngilizce ve A.Diès'in Fransýzca çevirileri temel alýnarak çevrilmiþtir. DEVLET ADAMIEski Yunanca özel adlarýn yazýlýþý hakkýnda not Yunan eserlerinin çevirisinde tanrý, insan ve ülke adlarýný, asýllarýndaki gibi yazmayý uylduk; bunun için de bugün Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde kullanýlan çevriyazý yöntemini. Yunancanýn her harfi, aþaðýdaki cetvelde gösterildiði gibi, tek veya çift harfle karþýlave "kh" gibi çift harfleri kullanmaya gerek vardý; çünkü Yunancanýn Q'sýný da, T 'ýný da "remezdik, ikisini ayýrmak zorunluydu. "X" için de yalnýzca "h" harfini alsaydýk Yunancada bazan sesli harflerin önüne gelen ( ' ) iþareti ile karýþabilecekti."Ph" çift harfine gelince, Yunanca'nýn F harfini Avrupalýlar öteden beri böyle gösterirlereski Romalýlar da öyle göstermiþler; demek ki o harfin söyleniþi Romalýlarýn "
" harfinintümüyle uymuyormuþ.Romalýlar ve bugünkü Avrupa ülkeleri, Yunanca'nýn X harfini de "x" ile gösterirler; ancak" harfi bizim alfabemizde yok; bu yüzden "x" yerine "ks" çift harfini kullanmayý dahauygun bulduk.Yunancada "y" harfi sessiz deðil, sesli harftir ve "ü" okunmasý gerekir. Ancak bu söyleyiþ kesin de deðil. Bugünkü Yunanlýlar onu "i" diye okuyorlar.Çift sesli harfleri de gene çift olarak gösterdik. Ancak (ou) yerine tek bir "u" koyduk; bu þimdiki uluslararasý çevriyazýda da böyledir. Yunan Alfabesi:A A H E N N T TB B Q Th X Ks Y YG G I Ý O O F PhD D K K P P X KhE E ? L P R Y PsZ Z M M S S W O 
 
 Kiþiler:Sokrates, Theodoros,Yabancý, Genç SokratesSOKRATES - Bana Theaitetos ile Yabancý'yý tanýttýðýn için sana çok teþekkür borçluyum, TheTHEODOROS - Hele onlar devlet adamýnýn, sonra da filozofun ne olduðunu bir iyice belirtsinler, o zaman teþekkür borcun daha üç katý artacak.SOKRATES - Devlet adamý ile filozof. Neler diyorsun, Theodoros? Bir matematik- geometri üstadýnýn aðzýndan mý bu sözü iþitiyorum?THEODOROS - Hangi sözü, Sokrates?SOKRATES - Devlet adamý ile filozofu sanki birbirine eþit deðerlermiþ gibi ele alýyorsun;oysa bu deðerlerin arasýndaki ayrým hiçbir geometri oranýyla gösterilemiyecek kadar büyüktTHEODOROS - Ammon hakký için, Sokrates, doðrusu beni güzel yakaladýn. Haklýsýn; yanlýþýmýdýn. Meðer senin ne güçlü belleðin varmýþ! Alacaðýn olsun, elbette bunun acýsýný bir gün sn de bizi hoþ görür, umarým baþladýðýn iþten vazgeçmezsin. Devlet adamýný ya da filozofu,rsen onu, ele al da sözümüzü sürdürelim.YABANCI - Zaten bu artýk benim boynuma borç oldu. Bir kere baþladýktan sonra sonunu getirmek gerektir. Bir iþi yarým býrakmamalý. Ama Theaitetos'a ne iþ gördürelim dersin?THEODOROS - Ne iþ gördürmesi? Anlamadým.YABANCI - Onu salýverelim de yerine arkadaþý Genç Sokrates'i alalým mý?THEODOROS - Nasýl istersen. Dediðin doðru, ötekine de sýra vermeli. Arada bir dinlenebilirlerse, gençler daha iyi iþ baþarýrlar.SOKRATES - Hem bu gençlerin ikisi de bir bakýma sana akraba sayýlýrlar, sanýrým. Sizlerindiklerinize göre birinin yüzü bana benziyormuþ; öteki ile de adaþýz. Bunun için üçümüz aynrabalarýmýzla tanýþmamýza yarayan konuþmalarý memnunlukla karþýlamalýyýz; bu adeta bir akrr. Dün Theaitetos ile ben kendim konuþtum; þimdi de sana verdiði yanýtlarý iþittim. Adaþýmkonuþmadým ama, benim için bir baþka zaman da olur. Bugünlük senin sorularýný yanýtlasýn.YABANCI - Peki, öyle olsun. Genç Sokrates, büyük Sokrates'in dediklerini duydun mu?GENÇ SOKRATES - Evet.
 
YABANCI - Razý mýsýn?GENÇ SOKRATES - Seve seve.YABANCI - Senin bir diyeceðin olmadýktan sonra bana bir þey demek düþmez. Bilgiciden ( sofist ) sonra, araþtýrmamýzda sýra bence devlet adamýna (politikos) gelir. Þimdi bana söylelým, devlet adamýný da bilgili kimselerden sayacak mýyýz, saymayacak mýyýz?GENÇ SOKRATES - Sayacaðýz elbet.YABANCI - Öyleyse, bilgicinin ne olduðunu araþtýrýrken ayýrdýðýmýz gibi, gene bilgileri bögerekecek, deðil mi.GENÇ SOKRATES - Sanýrým.YABANCI - Ama bana öyle geliyor ki, Sokrates, bu bilgiyi o bölümlerde bulamayacaðýz.GENÇ SOKRATES - Ne yapacaðýz?YABANCI - Baþka bir bölümde arayacaðýz.GENÇ SOKRATES - Pekâlâ.YABANCI - Devlet adamýna götürecek yolu nasýl bulmalý? Bu yolu bulup öbürlerinden ayýrmak,ne özgü bir damgayla damgalamak gerekiyor. Bundan ayrýlan öbür yollarýn hepsine birden derýca belli bir damga vurmalýyýz. Böylece usumuz, bütün bilgileri iki bölüme ayrýlmýþ olaratýr.GENÇ SOKRATES - Bu yolu bulmak senin iþindir, benim deðil.YABANCI - Orasý öyle, ama bir kere bulduktan sonra bu yol, benim kadar senin de yolun olmalýdýr.GENÇ SOKRATES - Güzel.YABANCI - Matematik ve matematikle ayný soydan olan baþka sanatlar, ''iþ''le hiçbir iliþiðolmayan soyut bilgiler deðil midir?GENÇ SOKRATES - Evet.YABANCI - Oysa dülgerlik sanatýnda, el sanatlarýnýn hepsinde, iþleyenin bilgisi iþine katýatla uðraþan yalnýzca bilmekle kalmaz, bilgisini iþinde gerçekleþtirerek önceden var olmayleri yapar, oluþturur. Doðru mu?GENÇ SOKRATES - Pek doðru.YABANCI - O halde bilgilerin hepsini bu ölçüye göre bölebiliriz: Bir kýsmýna kýlgýsal bilgine kuramsal bilgiler deriz.GENÇ SOKRATES - Olur; aslýnda bir bütün olan bilgiyi böylece ikiye bölünmüþ sayarýz.YABANCI - Devlet adamýný kralla, kölelerin efendisiyle, aile reisiyle bir mi tutacaðýz, yoksa, her biri için bir ayrý sanat vardýr mý diyeceðiz? Ama dur, vazgeçtim. Bir baþka yoldadelim.GENÇ SOKRATES - Hangi yoldan?YABANCI - Þöyle: Hekim diye tanýnmamýþ bir kimse, hekim olan birine öðüt verebilecek kadarli olsa, ona da hekim demek gerekmez mi?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->