Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Steele-Hansmeier Settlement Demand Letter (Wong case)

Steele-Hansmeier Settlement Demand Letter (Wong case)

Ratings: (0)|Views: 144 |Likes:
Steele-Hansmeier Settlement Demand Letter (Wong case) for Hard Drive Productions
Steele-Hansmeier Settlement Demand Letter (Wong case) for Hard Drive Productions

More info:

Published by: ExtortionLetterInfo.com on Feb 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2012

pdf

text

original

 
Wvnnan
K
@ihwenknz!
TAAG
I
anifkhl
ihvk
%
tkzig{
ai|
ckze
B~a{97! :499S
KI
^W
EIKA
ak~pki\mhl
9904Ei`mlih{
GV
Cikzcknaf!
GI
;6>>7
Zn2
@izf
Fzksn
Tzmf~gvkmhw
s(Fmnw 9%60
Giwn Hm( 7299%gs%49;><%BGW!
Znc
'><4:
FnizEw \mhl2Wvnnan
K
@ihwenknz!TAAG `iw jnnhznvikhnf j{ @izf Fzksn Tzmf~gvkmhw Khg vm t~zw~nanlia
igvkmh ilikhwv tnmtan |`m kaanliaa{ fm|hamifnfv`nkzgmt{zkl`vnf gmhvnhv (kn! *fklkvia tkzivnw*
+(
Fklkviatkzig{kwi snz{ wnzkm~w tzmjane cmz if~av gmhvnhvtzmf~gnzw!w~g`
iw
m~z gaknhv! |`m
fntnhf mh znsnh~nw
vm
w~wvikhv`nkzj~wkhnwwnw ihfti{ v`nkznetam{nnw Mh Eizg` :0! :499
iv
9:277244TE(^VG+!
m~z
ilnhvw mjwnzsnfv
`n
KTiffznww |kv` |`kg` {m~izniwwmgkivnfkaanliaa{fm|hamifkhl ihf w`izkhl |kv` mv`nzw ski v`n JkaVmzznhv tzmvmgmav`n cmaam|khlgmt{zkl`vnf ckan(w+2
Ieicn~z Iaa~zn
%
Bnh
V`n
KWT {m~ |nzn gmhhngvnf vm2 Gmeniwv Gijan[m~z
KT
Iffznww {m~ |nzn
iwwklhnf
f~zkhl
{m~z
kKKnli-igvkskv{2
<3]9:3(60(9>>
\n
`isn zngnksnfiw~jtmnhiznv~zh czme{m~z KWT gmhckzekhlv`iv{m~
izn
khfnnf v`n tnzwmhv`iv
|iw
iwwmgkivnf |kv`v`n KTiffznww v`iv |iwtnzcmzekhlv`n kaanlia fm|hamifkhl
mc
m~z
gaknhv,w gmhvnhv akwvnf ijmsn
mh
v`n npigv fivn(w+ akwvnf ijmsnMh Itzka::!:499 |n ckanf i ai|w~kvkh^hkvnf WvivnwCnfnziaGm~zv kh v`n Hmzv`nzhFkwvzkgv mc Giakcmzhki ilikhwv wnsnzia ihmh{em~w fklkvia tkzivnw(GiwnHm7299%gs%49;><%BGW+
^hfnz
v`nCnfnzia Z~anw
mc
Gkska Tzmgnf~zn!
m~z
ai|w~kvilikhwv {m~tnzwmhiaa{ |kaahmv
gmeenhgn
~hvka|nwnzsn {m~ |kv` i Gmetaikhv!|`kg`|n izn tzntiznf
vm
fm kc
m~z
wnvaanenhv nccmzvwcika\`kan
kv
kwvmmaivn
vm
~hfmv`n
ka
anlia ckan w`izkhl iwwmgkivnf |kv` {m~z KT iffznww! |n`isntzntiznfih mccnzvm nhijan m~z gaknhv
vm
zngmsnz fieilnw cmzv`n`ize gi~wnf j{ v`nkaanliafm|hamifkhl ihf vm iaam| jmv` tizvknw
vm
ismkf v`nnptnhwn
mc
i ai|w~kv
Anlia
Gmzznwtmhfnhgn
%
W3a9a3enhv T~ztmwnw Mha{
%
Hm,
Ifekwwkjan ^hfnz
CZN
640
Cip
2
79:
(0;7(>3
<<939H Ga
izo
>9(
6<44
!G`k
gilm!
Ka
34349
|||
|nckl`vtkzig{(gme
Vn
a2
79:(004(;934
%%
%%%%
%%%
%
%
%%%
%
%%%%%
Giwn>29:%gs%4463;%@ZA Fmg~enhv6%9 Ckanf49-79-9: Tiln9 mc <
Np`kjkv I
 
c
(
Nhgamwnf!taniwnckhfi Czny~nhva{Iwonf Y~nwvkmhw w`nnv! i ti{enhv i~v`mzkrivkmhcmzeihfi wietan mc v`n Znaniwnv`iv{m~ |kaazngnksn
\n
ammo
c(+(\izf
vm znwmaskhlm
~z
gaknhv,w gaike
ilikhwv
{m~kh
ih
iekgijan
ciw`kYh
!
v`
zm
~l`
wnvvanenhv
* 
!
,K
x ,
(
((=
!
!
tkhgnzxB{!
x
! !
**,8
k
s
((((
vK,
,*, !!-
,QQ
B
m`h
a(
W
a n
n x
x
Q
x
I
vv
mz
hn{
iz9cc*Gm~hwnamziv
ai
|
Nhga
m
w~
zn
w
Anlia
Ggvzmwtmmmmhgn
%
Wnv^0enhaT~ztmwnw
Mh-{%
Hmv
Ifekwwkjan ^hfnz
CZN
640
Giwn>29:%gs%4463;%@ZA Fmg~enhv6%9 Ckanf49-79-9: Tiln: mc <
 
^hfnz v`nGmt{zkl`vAi| mcv`n ^hkvnfWvivnw!gmt{zkl`vm|hnzw ei{ zngmsnz~tvm &9>4!444
kh
wviv~vmz{fieilnw(khgiwnw|`nzn wviv~vmz{fieilnwizn ittakgijan! |`kg`
ei{mz
ei{ hmv
jn
v`ngiwn `nzn+tnz khczkhlkhl ckan ta~w ivvmzhn{,w cnnw
kh
giwnw! |`nzniw `nzn!khczkhlnenhv |iw |kaac~a
Kh
kvaniwvmhngiwn |`nzn v`nGmt{zkl`vAi| `iw jnnh ittaknfvm fklkviatkzig{ ihf wviv~vmz{ fieilnw|nznittakgijan!b~zknw `isn i|izfnf msnz&:4!444 tnz tkzivnfckanF~zkhl v`n
ZKE
,w |naa%t~jakgkrnfgietiklhilikhwv fklkv
ia
e~wkgtkzig{!msnz 74!444 tnmtanhivkmh|kfn wnvvanfv`nkz giwnw cmz iem~hvw zihlkhl czme ih isnziln mc&7!444vm &9:!444Emzn zngnhva{! mhFngnejnz::!:494!igiwn
kh
|`kg`ifncnhfihv|iwigg~wnfmc kaanliaa{ fm|hamifkhl 3 |mzowskiJkvVmzznhv!iwnvvanenhv |iw znig`nf cmz &:>4!444
Kh
akl`v mcv`nwn cigvmzw!|n jnaknsn v`iv tzmskfkhl {m~ |kv` ih mttmzv~hkv{ vm ismkf akvklivkmh j{ |mzokhlm~viwnvvanenhv|kv` ~w! snzw~wv
`n
gmwvw mc ivvmzhn{w,cnnw ihfv`n~hgnzvikhv{ iwwmgkivnf|kv`b~z{snzfkgvw! kwsnz{zniwmhijanihf
kh
lmmfcikv`
Kh
npg`ihln cmzi gmetzn`nhwksnznaniwn mc iaa anliagaikew
kh
v`kw eivvnz!|`kg` |kaanhijan {m~ vm ismkf jngmekhli hienf Fncnhfihv
kh
m~zai|w~kv!m~zckzekw i~v`mzkrnf vm iggntvv`nw~emc &7!64444iw c~aawnvvanenhvcmz v`ngaikewV`kwmccnz|kaa nptkzn mh
B~a
{:<!:499iv 6244 te GWV
Kc
{m~znbngv m~z wnvvanenhv mccnzw!|nnptng
av
m wnzsn{m~ |kv` iGmetaikhvihf gmeenmgn akvklivkmhVm znkvnzivn2kc{m~ igvtzmetva{ {m~|kaaismkf jnkhlhienfiwiFncnhfihv
kh
v`nai|w~kv[m~ ei{ti{ v`n wnvvanenhviem~hv j{2(i+Eikakhl i g`ngomz emhn{mzfnz ti{ijanvm,Wvnnan@ihwenknzVz~wv Iggm~hv*vm Wvnnan
K
@ihwenknz!TAAG!
939
HGaizoWvznnv '6<44! G`kgilm!Kaakhmkw34349?mz (j+ Gmetanvk
hl
ihf eikakhlccipkhlv`n ti{enhv
i~
v`mzkrivkmh vm Wvnnan
K
@ihwenknz!TAAG!
939
H Gaizo Wvznnv '6<44!G`kgilm!
Ka
akhmkw 34349!Cigwkekan2(79:+ 0;7% >3<<
Jn
w~zn vm
zn
cnznhgn {m~zgiwn h~ejnzihf {m~z*Znc'*mh {m~zenv`mfmcti{enhv Znlizfanwwmc{m~zti{enhv env`mfmhgn|n`isn tzmgnwwnf v`nwnvvanenhv! |n |kaaeika{m~ {m~z wklhnfZnaniwn
iw
gmhckzeivkmh v`ik {m~z ti{enhv`iw jnnh tzmgnwwnfihf v`iv{m~`isn jnnhznaniwnf czmev`nai|w~kv Taniwngmhwkfnzv`kwanvvnzvm gmhwvkv~vncmzeiahmvkgn v`iv ~hvka ihf~hanww|niznijan vm wnvvan m~z gaknhv,w gaike ilikhwv {m~! |nfneihfv`iv {m~ hmv fnanvn ih{ckanw czme{m~zgmet~vnzmz ih{ mv`nz gmet~vnzw~hfnz{m~z gmhvzma mz
kh
{m~z tmwwnwwkmh
Kc
cmzgnfvmtzmgnnfilikhwv {m~
kh
iai|w~kv!|n
|k
aa`isni gmet~vnzcmznhwkgnptnzv khwtngv v`nwn gmet~vnzw
kh ih
nccmzvvmamgivn v`n
w~
jbngvgmhvnhv ihf vm fnvnzekhn kc {m~ `isn fnanvnf ih{ gmhvnhv Kc
kh
v`n gm~zwn mcakvklivkmhv`ncmznhwkg gmet~vnz nskfnhgnw~llnwvwv`iv{m~fnanvnf enfkickanw!m~zga
kn
hv |kaaienhf
kvw
gmetaikhvvmiffi*wtmakivkmhmc nskfnhgn*gaikeilikhwv{m~
Jn
ifskwnfv`iv
kc
|ntznsikamh v`kwiffkvkmhiagaike!v`ngm~zv gm~af i|izf emhnviz{wihgvkmhw!nskfnhv
ki
z{wihgvkmhwihfzniwmhijan ivvmzhn{w,cnnw
Kc
{m~ izn
~h
ciekakiz |kv`v`n hiv~zn
mc
v`kw gaikekh v`kw gmhvnpv! taniwngmhw~avihivvmzhn{
\n
wvzmhla{ nhgm~ziln {m~ vmgmhw~av|kv` ih iavmzhn{vm znskn|{m~z zkl`vw
kh
gmhhngv
km
h|kv`v`kw eivvnzIav`m~l`|n`isnnhfnismznf vmtzmskfn{m~|kv` igg~zivnkhcmzeivkmh!m~z khvnznwvw izn fkzngva{ ifsnzwn vm {m~zwihf{m~w`m~afhmvzna{ mh v`nkhcmzeivkmhtzmskfnf
kh
v`kw
(n
vvnz cmziwwnwwkhl {m~ztmwkvkmh
kh
v`kw giwnMha{
ih
ivvmzhn{|`m zntznwnhvw{m~ gih
jn
znaknf~tmh cmzi gmetzn`nhwksnihia{wkwmc m~z g
ak
nhv,w g
aike
ilikhwv {m~
Anlia GmeKwt4hf0hgn
%Wnvvanenhv
T~-tMWn&
Mha{
%
Hmv
Ifekwwkjan ^hfnz
CZN
6
40
Giwn>29:%gs%4463;%@ZA Fmg~enhv6%9 Ckanf49-79-9: Tiln7 mc <

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->