Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Samakal January 2011 2_Layout 1

Samakal January 2011 2_Layout 1

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Rajarshi Dutta

More info:

Published by: Rajarshi Dutta on Feb 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

 
 ü¥ó±ðßÂÏûþ3 qñÅ ß±õþ±á±õþ òûþ, ö±õþîÂõþ±©†˜ ü÷™¦ 汿îÂüN±&¿ùõþ üõËäÂËûþ õh Îú±øß¼ –ÕñɱÂóß ¿áù±¿òõþ ü±±Èß±õþ4›¶¿îÂõ±Ëðõþ òîÅÂò ö±ø± Ð Âó±ïõþ ÎåÒ±h±  æ±¿ýð õþ¿ôÂßÂ10áíLaß õÅ¿XÂæÏõÏËðõþ ë×ÂÂóõþ õþ±Ë©†˜õþ Õ±S÷í  –ÕõþngÂîÂÏ õþ±Ëûþõþ ðÅ¿é ¿õõÔ¿îÂ15‘Âó¿õþõîÂÇò’-Ûõþ õþ±æòÏ¿î ÕîÂÏú üõþß±õþ18 :±Ëò«õþÏ ðÅ  âÇéÂò± Ð ß±õþ õþ±æÍò¿îÂß õ±ñÉõ±ñßÂî±· îÂï±áî õþ±ûþËäÂÌñÅõþÏ 23 Õ¿ñõþ±Ëæõþ ö±õþî üôÂõþ ü¿õî±õè îÂ27áíüÑáÏîÂ Ý ÷±òõ±¿ñß±õþ ßÂõÏõþ üÅ÷ò 30 ö±õþîÂÏûþ ü÷±æõÉõ¦šÃ±ûþ Õ±ñ± ü±÷™LîÂLa ¿ß ›¶ñ±ò Ze· Æ÷ò±ß Îüò 37 Õ±™LæDZ¿îÂß ›¶¿îÂËõðò Îðõ±?ò õþ±ûþ41
ü¥ó±ðò±ûþ Ð ÕîÂÏú üõþß±õþ - •8961971146— 
E-mail : prasangasamakal@gmail.com
üÓ äÂÏ ó S 
 
Û
 ßÂé± አ¿ðËûþqõþ n ßÂõþ± û±ß¼ ¿õÃóvËõ±MÃõþ ¿òß±õþ±&ûþ ± ûàò ü±õþ± ÂóÔ¿ïõÏõþ õ±¿í¿æÉß ¿÷¿ëÂûþ±ûþ ›¶ä±õþ ûËLa  õþ ÕòÉîÂ÷ ùÂÉõd   îÂàò Îüà±Ëò Ûß ¿õËð¿ú ü±Ñõ±¿ðß ¿áËûþ¿åËùò¼ ¿õÃóvËõõþ ü±ôÂùÉ-õÉïÇ  î±Ëß ÎÂóú±ð±õþ ü±Ñõ±¿ðËßÂõþ ÎäÂ±à ¿ðËûþ Î÷ËÂó  ¿òËî ¿òËî ÂóËïõþ ñ±Ëõþ ðÒ±¿hÂËûþ ï±ß± Ûß ÎêÂù±Ýûþ±ù±Ëß ¿î¿ò ›¶ú® åÅ  ÒËh ¿ðËûþ¿åËùò, ‘Õ±Âóò±õþ ûË渚 õÉ¿M¦¤±ñÏòî± Õ±Ëå·’ ÎêÂù±Ýûþ±ù± ë×ÂMÃõþ ¿ðËûþ¿åËùò, ‘Õ±÷±õþ ûË渚 à±Ýûþ±õþ ¦¤±ñÏòî± Õ±Ëå’¼ Õ±üËù õÉ¿M ¦¤±ñÏòî±õþ Âó¿õþüõþé± Õ±æß±ù üÑߊ¿äÂî ýËî ýËî üÏ÷±õX ýËûþ ÎáËå ÎßÂõù ¿ú¿Âî ձËù±ß›¶±l •
Enlightened
— ÷±òÅËøõþ ßÂï± õù±õþ ¦¤ ±ñÏòî±õþ ÷Ëñɼ ¿ü¿öÂù Îü±ü±ý׿éÂ’õþ ›¶á¿îÂúÏù ÎÂó¿úäÂäÂDZõþ ÎüÌæËòÉ Ûé±ý× ¦¤ îÂпüX ýËûþ ÎáËå Îû, õÉ¿M ¦¤ ±ñÏòî±õþ ÂóÓõÇõîÂÇÏ ÕüÑàÉ ¦¤±ñÏòî± ýûþÎòý×, õ± ï±ßÂËùÝ î±õþ Õ¿™¦Q Îòý±îÂý× Õ›¶Ëûþ±æòÏûþ¼ Ûß¿ðò ôÂõþ±¿ü ¿õÃóvËõõþ ë×ÂMñù Ãóv±õò ¿÷Ëù¿÷Ëú Û߱߱õþ ßÂËõþ ¿ðËûþ¿åù‘¿ä™L±õþ ¦¤ ±ñÏòî±’õþ Õ¿ñß±õþÕ±õþ õþ±©†˜ ú¿Mõþ ¿õõþnËX ¿õË^±Ëýõþ Õ¿ñß±õþËß¼ ¿ßÂc Õ±æËßÂõþ ¿õ«±¿ûþî õÉõ¦šÃ± ¿ä™L±ËßÂÝ ÂóËíÉ Âó¿õþíî  ßÂËõþËå¼ Îü ÂóËíÉõþ õ±æ±õþðõþ ձ߱úËåÒ±ûþ±¼ ß±õþí Ûý×ÂóËíÉõþ ¿êÂßÂê±ß õÉõý±õþ ßÂõþËî Âó±õþËù ý±ùv±õþ±æ±õþ ‘÷áæ Îñ±ù±ý×’ ûËLaõþ Õ±õþ ðõþß±õþ ýËõ ò±¼ æòáËíõþ ÛßÂé± õh ÕÑú õÅ  Òð ýËûþ ï±ßÂËõ õ±æ±Ëõþõþ ÷¿ý÷±ûþ¼ öÅ ÂËù û±Ëõ ÎÂóËéÂõþ ¿àËð, ¿ÂóËê ÙËíõþ Îõ±ç± Õ±õþ Îä±Ëàõþ ü±÷Ëò õþ±Ë©†˜õþ ë×ÂðÉî õþ±ý×ËôÂùËß¼ î±ý× õ±æ±¿õþ ¿÷¿ëÂûþ±&Ëù± Õ±æ ÷±òÅ  Ëøõþ ¿ä™L±õþ ¿òûþLaß¼ õþÑËõõþËãÃõþ Î÷±hÂËß öÂËõþ, îÂïÉËß ý×Båñ÷î ¿õßÔÂî ßÂËõþ î±õþ± Âó¿õþËõ¿úî ßÂõþËå àõËõþõþ ß±áËæ, ¿é¿ö äÂɱËòËù¼ ‘¿ä™L±õþ ¦¤±ñÏòî±’õþ ÆõÃóv¿õß Îúv±á±ò Õ±æ Âó¿õþõ¿îÂÇî ýËûþ ÎáËå ‘ÂóíÉ ¿õSËûþõþ ¦¤±ñÏòî±ûþ’¼ ÷ù-üÅÂó±õþ ÷ù Õ±õþ ÷±¿ŒÂËÃóv' Î÷±h± ¿õ«±¿ûþî ÂóÔ ¿ïõÏõþ ¦¤Ãó®Ëß õ±™¦Ëõ Âó¿õþíî ßÂõþËî¼ ›¶¿îÂ÷ÅýÓËîÂÇ ÷ñÉ¿õËMÃõþ ¿ä™L±ûþ ÷òËò Õ¿öÂû±ò ä±ù±ËBåÃ
‘There is no alternative’
 -Ûõþ ðù¼ Õ¿öÂû±Ëòõþ îÂÏõèî± ûî õ±hÂËå îÂî ÎöÂËãà ÂóhÂËå ÷ñÉ¿õËMÃõþ ¦¤ûPù±¿ùî Âó±¿õþõ±¿õþß ÷Ó  ùÉËõ±ñ, õðËù û±ËBåà î±õþ ä±ù-äÂùò, Õ±ä±õþ-¿õä±õþ, ÕöÂɱü üõý×¼ ÷ñÉ¿õMà õÉï±ûþ åéÄÂôÂéÄ ßÂõþËî Âó±Ëõþ¼ ¿ßÂc, Ûß±õþ Î䩆±ûþ ¿õË^±Ëý ÎôÂËé Âóh± î±õþ ÂóË ÕüyÂõ¼ ¿õË^±Ëýõþ æòÉ î±Ëß ¿òöÂÇõþ ßÂõþËîÂý× ýËõ üÑàɱá¿õþ‡Â |¿÷ßÂ-ßÔÂøßÂ-Ë÷ýò¿î ÷±òÅËøõþ ÝÂóõþ, Ûý× ßÂï± Ü¿îÂý±¿üß ö±Ëõ ü¿îÂɼ ¿ä™L±Ëß Âóíɱ¿ûþî ßÂõþ± û¿ð  ¿õ«±¿ûþî õ±æ±õþ õÉõ¦šÃ±õþ ÛßÂé± ¿ðß ýûþ, îÂËõ î±õþ ÕòÉ ¿ðßÂéÂ±Ý ÕõúÉý× üÑàɱá¿õþ‡Â ÷±òÅ  øËß ¿ä™L± ßÂõþ±õþ, ßÂï± õù±õþ Õ¿ñß±õþÎïËßÂý× õ¿=Âî ßÂõþ±¼ ß±õþí, ÂóíÉ SËûþõþ ÷î ûË渚 ÕïÇü¥óð üÑ¢¶Ëýõþ üÅËû±á ÎïËßÂý× î±õþ± õ¿=Âî¼ î±ý× ‘¿ä™L±õþ ¦¤±ñÏòî±’õþÎúv±á±ò¿éÂõþ ü±õþ÷÷Ç ö±õþËîÂõþ ÷î îÂÔîÂÏûþ ¿õË«õþ üÑàɱá¿õþ‡Â ÷±òÅ  Ëøõþ ß±Ëå ýËûþ ðÒ±h±ûþ Â÷î±üÏò ú±üßÂË|íÏõþ ¿ä™L±õþ ð±üQ ßÂõþ±¼ ¿ôÂËõþ Õ±ü± û±ß ü÷ß±Ëùõþ ›¶üË/¼ ö±õþîÂ-÷±¿ßÂÇò ˆ˜Â±Ëé¿æß Âó±éÂÇ  ò±õþ¿úËÂóõþ ý±î ñËõþ ö±õþî ð¿Âí Û¿úûþ±õþ õÅ  Ëß ÛßÂBåÃS ü¥Ú±é ýÝûþ±õþ ¦¤Ãó® ÎðàËå¼ äÂÏò ö±õþËîÂõþ ß±Ëå î±õþ ü±¥Ú±æÉ ý±õþ±Ëî õþ±¿æ òûþ¼ î±ý×, Ûî¿ðò ñËõþ ðÐ Û¿úûþ±õþ õþ±æòÏ¿îÂõþ ÷ÓùÎßÂf-¿õKðÅ Îûà±Ëò ¿åù ö±õþîÂ-Âó±¿ß™¦±ò ÆZõþï, Îüé±õþ öÂõþËßÂf Âó¿õþõ¿îÂÇî ýËûþ ö±õþîÂ-äÂÏò ZËeõþ ¿ðËß äÂËù û±Ýûþ± Õ¦¤ ±ö±¿õß òûþ¼ ö±õþËîÂõþ ‘¿÷| ÕïÇòÏ¿îÂ’õþ ÷ÅËà±úé± ’80-Ûõþ ðúËßÂõþ Îúø ÎïËß üõþËî üõþËî Ûàò ÎⱿøî ö±Ëõ òûþ±-ë×Âð±õþòÏ¿îÂõþ ÂóË ðÒ±¿hÂËûþËå¼ ÷Ëò õþ±àËî ýËõ, Ýõ±÷±õþ ö±õþî üôÂËõþõþ Âóõþ ö±õþî õþ±©†˜ î±õþ õ±¿í¿æÉß ÎÂËS ÛàËò± Îû õ±ñ±-õgÂò&¿ù õþËûþËå Îü&¿ù ¿ú¿ïù ßÂõþËî ÷±¿ßÂÇò Λ¶¿üËëÂËKéÂõþ ß±Ëå ›¶¿îÂ|n¿îÂõX ýËûþËå¼ îÂËõ õU汿îÂß ÛßÂËä¿éÂûþ± ÂóÅÒ¿æõþ ß±Ëå Õ±Rü÷ÂóÇËíõþ æòÉ ö±õþîÂÏûþ ÎòîÂÔõËáÇõþ Üß±¿™Lß ›¶Ë䩆±õþ ÂóËï ›¶ñ±ò õ±ñ± ýËûþ ðÒ±¿hÂËûþËå ö±õþîÂÏûþ æòáí¼ æòáËíõþ S÷õñÇ÷±ò ›¶¿îÂËõþ±Ëñõþ ÷ÅËà ü±÷¿ûþß Âó}±ðÂóü±õþËíõþ ¿üX±™L ¿òËûþËå ö±õþîÂõþ±©†˜¼ î±ý× Ûî¿ðò ñËõþ ì±ù±Ý å±hÂÂóS ÎðÝûþ±õþ Âóõþ ýêÂ±È òËhÂ-äÂËh õËüËå ÎðËúõþÂó¿õþËõú÷LaßÂ, Õ±ý×ò-Õ±ð±ùî¼ ßÂîÂ&¿ù ›¶Ëæ"ÃËß ձÂó±î ö±Ëõ ‘õ±¿îÂù’ Îâ±øí± ßÂËõþ üÑõ±ðÂóS Ý
News Channel
 ÷±õþôÂÈ ›¶ú±üËòõþ ÷±ò¿õß ÷Å à îÅÂËù ñõþ±õþ ÎßÂÌúù ¢¶ýí ßÂËõþËå õþ±©†˜¼ ß±õþí, ÎöÂîÂõþ ÎöÂîÂõþ ›¶d¿î äÂùËå 
Operation Green Hunt
 - Ûõþ ò±Ë÷ Ûß üõDZRß ûÅËX Îû Îß±Ëò±õþßÂ÷ üÑá¿êÂî ›¶¿îÂõ±ð-›¶¿îÂËõþ±ñËßÂý× ¿ò¿}Âý ßÂËõþ ÎðÝûþ±
‘Shinning India’
 -õþ õÅ  ßÂÎïËß¼ ß±¬Ïõþ, ÷¿íÂóÅËõþõþ 汿îÂüN±õþ Õ±R¿òûþLaËíõþ Õ¿ñß±Ëõþõþ ð±õÏËî ùh±ý× Îý±ß õ± ðGÂß±õþíÉ-õ™¦±Ëõþõþ ü±÷™Lõ±ð ¿õËõþ±ñÏ  üÑ¢¶±÷ õ± Âó˦¨Ã±-ß¿ù/òáõþ-à±¥œ±÷-òKðÏ¢¶±÷-ú±ùõòÏõþ ¿õ«±ûþòÏ ‘ë×Âi§ûþò’ ¿õËõþ±ñÏ üÑ¢¶±÷– ö±õþîÂõþ±Ë©†˜õþ õþ±æÍò¿îÂß õÉõ¦šÃ±õþ ÷ËñÉ ùÅ  ¿ßÂËûþ ï±ß± Î÷Ì¿ùß Ze&¿ùõþ ü÷±ñ±ò õÉîÂÏî üÑ¢¶±÷&¿ùËß ü±ôÂËùÉõþ ÂóËï Âó¿õþä±ùò± ßÂõþ± ÕüyÂõ¼ Ûß¿é õþ±æÍò¿îÂßÂÂó¿Sß± ¿ýËüËõ ‘›¶ü/ ü÷ß±ù’ Õ±á±÷Ï¿ðËò ö±õþîÂõþ±Ë©†˜õþ ß±ê±Ë÷±õþ Ûý× Õ™L¿òÇ¿ýî Ze&¿ùõþ ¿õËúvøËí üË䩆 ýËõ¼
ü¥ó±ðßÂÏûþ
›¶ü/ ü÷ß±ù ›¶ï÷ õøÇ, ›¶ï÷ üÑàɱ, æ±òÅ ûþ±õþÏ, 2011

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->