Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
penztarcadagasztomegoldasokkorhatarelottinyugdíj

penztarcadagasztomegoldasokkorhatarelottinyugdíj

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by adotanacsado
Korhatár előtti nyugdíj 2012
Korhatár előtti nyugdíj 2012

More info:

Published by: adotanacsado on Feb 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2012

pdf

text

original

 
-------------------------------------------------------------------------
Adó- és járulékcsökkentı megoldások:
www.adocsokkentes.com
Pénztárcadagasztómegoldások!Korhatár elıtti nyugdíj
2012
A korábban megállapított nyugellátások közül melyeket érintaz átalakítás?
-elırehozott öregségi nyugdíj,-csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíj,-korkedvezményes nyugdíj,-nyásznyugdíj,-korengedményes nyugdíj,-sznyugj,-polgármesterek korhatár elıtti öregségi nyugdíja,-országgyőlési és európai parlamenti képviselık korhatár elıtti öregséginyugdíja,-fegyveres szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományának szol-gálati nyugdíja.Ezek az ellátások 2012. január 1-jétıl megszőnnek, az ilyen címen mármegállapított ellátásokat a jogosító feltételekben megfogalmazottak alapján-korhatár elıtti ellátás,-átmeneti bányászjáradék,-balettmővészeti életjáradék illetve-szolgálati járandóság formájában kell továbbfolyósítani, új megállapítá-sokra – néhány esetkör kivételével – már nem lesz mód.Az új szabályok a nık 40 év jogosultsági idıvel igénybe vehetı nyugdíjked-vezményét nem érintik, azt öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani,azonban változatlanul korhatár elıtt megállapított nyugellátásnak minısülmajd.
Ki lehet jogosult korhatár elıtti ellátásra?
Akinek 2012. január elsejét megelızıen a fent említett korhatár elıtti nyu-gellátások valamelyikét megállapították, továbbá
 
-------------------------------------------------------------------------
Adó- és járulékcsökkentı megoldások:
www.adocsokkentes.com
a) az, aki 2011. december 31-éig az elırehozott, csökkentett összegő elı-rehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a 2012. január 1-jét megelı-zıen hatályos szabályok szerint szükséges életkort betöltötte, és szolgá-lati idıt megszerezte,b) az az 1953. évben született nı, aki 59. életévét betöltötte és a korhatárelıtti ellátás kezdı napjáig, de legkésıbb 2012. december 31-éig legalább37 év szolgálati idıt szerzett,c) az, aki a korhatár elıtti ellátás kezdı napjáig, de legkésıbb 2012. de-cember 31-éig korkedvezményre jogosultságot szerzett,d) az, aki 2011. december 31-ig bányásznyugdíjra való jogosultságot meg-szerezte,e) az, aki 2011. december 31-éig mővésznyugdíjra jogosultságot szerzett,f)-az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhezszükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelızıen amásik féllel írásban közölték, vagy-a jogviszonyt megszüntetı megállapodást 2012. január 1-jét megelı-zıen írásban megkötötték,
- feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszőnését követı nap 2012. évbenvan, és
-a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszőnését követı napon a2011. december 31-én hatályos szabályok szerint elırehozott öregséginyugdíjra, csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíjra, bá-nyásznyugdíjra, korengedményes nyugdíjra, vagy mővésznyugdíjra jo-gosult lett volna, feltéve, hogy a korhatár elıtti ellátás kezdı napjáig azöregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,-a korhatár elıtti ellátás kezdı napján biztosítással járó jogviszonybannem áll,-átmeneti bányászjáradékra vagy balettmővészeti életjáradékra nem jo-gosult, és-a korhatár elıtti ellátás kezdı napján rendszeres pénzellátásban nemrészesül.
Nyugdíj vagy nem nyugdíj?
A korhatár elıtti ellátás társadalombiztosítási szempontból nem minısülnyugellátásnak, de sok esetben osztja annak sorsát: pl. az ilyen ellátásbanrészesülı személyek egészségügyi szolgáltatásra jogosultak lesznek, illetveaz ellátások emelésére a nyugdíjakéval azonos módon kerül sor.A korhatár elıtti ellátás és a szolgálati járandóság megállapítását és folyó-sítását a jogszabályokban meghatározott nyugdíj-megállapító és -folyósítószervek végzik, és az új jogszabályban külön nem szabályozott kérdésekbena nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A megállapító szer-vek az esetek többségében a nyugdíjbiztosítás szervei, de a Magyar Hon-védség és az Információs Hivatal esetében, amelyeknek saját nyugdíjmeg-állapító szervük van, ezek fogják a szolgálati járandóságot is megállapítani.
 
-------------------------------------------------------------------------
Adó- és járulékcsökkentı megoldások:
www.adocsokkentes.com
A korábban korhatár elıtti nyugdíjasként kiegészítı tevékenységet végzıvállalkozók járulékkedvezménye – azáltal, hogy ellátásuk a késıbbiekbennem nyugdíj – megszőnik és teljes összegő járulékfizetésre lesznek kötele-zettek.Azok a (közlekedési, kulturális, stb.) kedvezmények, amelyek a nyugdíjasstátuszhoz kapcsolódtak, az átalakított ellátások mellett nem lesznek igény-be vehetık, hacsak az azokat tartalmazó jogszabályok személyi hatályát kinem terjesztik a korhatár elıtti ellátásokban részesülıkre is.Az új ellátások – a nyugdíjjal ellentétben – kérelemre megszüntethetık.
Csökkentett összegben folyósított ellátások
Az országgyőlési képviselık korhatár elıtti kedvezményes nyugdíja és aszolgálati járandóság egyes eseteiben a személyi jövedelemadó mértékévelazonos mértékkel csökkentett összegben kell folyósítani az ellátást, viszontezután családi kedvezmény érvényesíthetı.
Munkavégzés a korhatár elıtti ellátás és a szolgálati járandó-ság mellett
Az új ellátások mellett az eddigiekhez hasonlóan lehet munkát vállalni azzal,hogy a szabályokat fél év felkészülési idı után a 2008. elıtt korai nyugdíjbavonult személyekre is alkalmazni kell (esetükben tehát csak a 2012. július1-je utáni kereseteket lehet figyelembe venni).A változatlan szabályok szerint, az említett ellátásokban részesülık, ha ke-resıtevékenységgel bizonyos nagyságú munkajövedelmet elérnek, az ellá-tásukat szüneteltetni kell. Ez az éves keretösszeg az év elsı napján érvé-nyes minimálbér 18-szorosa. Mindaddig, amíg az adott évi (járulékalapotképezı) keresete ezen keretösszegen belül marad, keresete mellett az el-látását is korlátozás nélkül felveheti. Ha azonban keresete meghaladja akeretösszeget, a következı hónaptól az év végéig a Nyugdíjfolyósító Igaz-gatóság az ellátás folyósítását szünetelteti. (Ha a keretösszeg túllépéséredecemberben kerül sor, a decemberi ellátást vissza kell fizetni.) E korláto-zás megszőnik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor.
Nyugdíjnövelés és jogosultság újabb szolgálati idıre
A 0,5%-os nyugdíjnövelésre 2012. január 1-je elıtti keresetek esetén akorábbi szabályok szerint van lehetıség. Ezekben az esetekben kérelemre akorhatár elıtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot is növelni kell.2012. január elseje után a korhatár elıtti ellátás és a szolgálati járandóságmellett végzett keresı-tevékenységgel az érintettek – mivel nem nyugdíja-sok – nem nyugdíjnövelésre lesznek jogosultak, hanem szolgálati idıt sze-reznek, mint bármely más biztosított.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->