Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
shatpanchashika

shatpanchashika

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2015

pdf

text

original

 
W$(pç;≤xk; ≈Ivr;h…mihr;TmjpOquyxs; ivr…ct; 
a?y;y 1aq hor;?y;y"p[…,pTy r…v'mU ›;R vr;h…mihr;Tmjen pOquyxs;  p[Xne’t;qR ghn; pr;qR mui∂Xy s¥xs; 1 CyuitivR l¶;≤ıbuk;∞ vO≤ımR ?y;Tp[v;soåStmy;…•vO·Ê;" v;Cy" g[hw" p[Xnivl¶k;l;Ì»h'p[iv∑o ihbup[v;sI 2 yo yo .;v" Sv;…mÎ∑o yuto v; s*Mywv;R Sy;ˇSy tSy;iSt vO≤ı" p;pwrev'tSy .;vSy d;in  inde R ∑Vy; pOCzt;'jNmto v; 3 s*Mye…vl¶eyid v;Sy vge R xIWoR dye…s≤ımupwit k;yR m( ato ivpyR Stm…s≤ıhetu" ’Cz^  π, s'…s≤ıkr'iv…m≈m(4 hor;iSqt" pU ,R tnu" xx;'ko jIven Î∑o yid v; …ste ≤=p[ 'p[n∑Sy kroit læB/'l;.opy to blv;Hz⁄5 Sv;'xe…vlg[  eyid v; i]ko,eSv;'xeiSqt" pXyit /;tu…c't;m( pr;'xkSqí kroit jIv'mU l'pr;'xopgt" pr;'xm( /;tu 'mU l'jIv']yo jr;x* yuGmeivN¥;detdev p[tIpm( l¶eyo'xStT£m;Ì<y Ev s' =epoåy'ivStr;ˇTp[.ed" 7 îit ≈Ivr;h…mihr;TmjpOquyxoivr…ct;y;'W$(pç;≤xk;y;'  hor;?y;y" p[qm"
1
 
a?y;y 2gm;gm;?y;y"vOW…s'hvO…ík`$wivR ≤ı Sq;n'gm;gm* n St" n mOt'n c;ip n∑'n rogx;≤NtnR c;…..v" 1 ti√prIt'tucrwi√R xrIrw…mR …≈t'fl'.vit  l¶e N√ovR ˇ_Vy'xu.Î∑‰; xo.nmtoåNyt(2 sutx]ugtw" p;pw" x]um;R g;R …•vtR te ctuqR gwrip p[ ;¢" x]u.R ¶o invtR te3 ZW;≤lk⁄ ˘.kk$; rs;tleyd; iSqt" ·rpo"pr;jyStd;ctu„pdw" pl;ynm(4 crodyexu." iSqt" xu.'kroit y;…yn;m( axo.nwrxo.n'iSqrodyeåip v; xu.m(5 iSqrexxIcrodyen c;gmo ·rpoyR d;  td;gm'·rpovR dei√pyR yeivpyR ym( iSqretul¶m;gtei√r;TmkÉtucN{m;" invtR te·rpuStd; sudU rm;gtoåip sn(7 crexxI l¶gto i√deh" pqoåıR m;gTy invtR te·rpu" ivpyR yec;gmn'i√/; Sy;Tpr;jy" Sy;dxu.e≤=tetu8 ak;≥ ikúD…st;n;mekoåip crodyeyd; .vit  p[vdeˇd;xugmn'v£gtwne R it vˇ_Vym(9 iSqrodyejIvxnwíre≤=tegm;gm* nwv vdeˇ pOCzt" i]pçWœ; ·rpus©m;y p;p;ítuq;R ivinvtR n;y 10
[Jyotish]
JyoitW 
2
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION
 
n;gCzit prc£Éyd;kúcN{* ctuqR .vnSq*  bu/gu®xu£; ihbuyd; td; xI`[m;y;it 11 meW/nu"…s'hvOW; yTyudySq; .v≤Nt ihbuv;  x]uinR vtR it td; g[hsiht; v; ivyuˇ_; v; 12 iSqrr;x* y¥udyexingu®v;R iSqtStd; x]u" ¨dyerivgu R ®v;R crr;x* Sy;ˇd;gmnm(13 g[h" svoR ˇmblo l¶;¥iSmn(gOheiSqt" m;swStˇuLys':y;kìinR vO·Ê;'y;tur;idxet(14 cr;'xSqeg[hetiSmn(k;lmev; ivinidR xet( i√gu,'iSqr.;gSqei]gu,'Á;Tmk;'xkÉ15 y;tuivR l¶;∆;…m].vn;…/pityR d;  kroit v£m;vOÊ;e" k;l;Nt'b[  uvtepre16  ¨dy=;‹ ∞N{=|.vit c y;vi∂n;in t;v≤∫"a;gmn'Sy;Cz]oyR id m?yen g[h" k…ít(17 îit vr;h…mihr;TmjpOquyxoivr…ct;y;'W$(pç;≤xk;y;'  gm;gm;?y;yo i√tIy"a?y;y 3jypr;jyoå?y;y"dxmodys¢mg;" s*My; ngr;…/pSy ivjykr;"a;r;k°R Dgu®…st;" p[.©d* ivjyd; nvme1 p*r;StOtIy.vn;ım;R √; y;…yn" xu.w" xu.d;" Vyydxm;yep;p;" purSy ne∑;" xu.; y;tu" 2
[Jyotish]
W$(pç;≤xk; 
3
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->