Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
OKGrassroots Resolutions for Consideration for Precinct Meetings - 2012

OKGrassroots Resolutions for Consideration for Precinct Meetings - 2012

Ratings: (0)|Views: 4,525 |Likes:
Published by Sandra Crosnoe
Three sample resolutions for your consideration are attached as follows in an expanded version (remember when submitting to a precinct meeting to present them in triplicate if at all possible):
*Just say NO to Bartlesville School Bond Election (February 14th, 2012) Resolution
* Exposing Health Care Reform Resolution 
* Keystone XL Pipeline Concerns Resolution
Three sample resolutions for your consideration are attached as follows in an expanded version (remember when submitting to a precinct meeting to present them in triplicate if at all possible):
*Just say NO to Bartlesville School Bond Election (February 14th, 2012) Resolution
* Exposing Health Care Reform Resolution 
* Keystone XL Pipeline Concerns Resolution

More info:

Published by: Sandra Crosnoe on Feb 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

 
HMCROYYRHHVY TrgygevyRgyhawvlhey vh bg Iheylfgrgf jhrLevrhfwivlhe ov Trgileiv Nggvlecy
Jgbrwor| 9! 24?2
Hmao`hno Croyyrhhvy slaa `ozg oe htthrvwelv| vh lntoiv v`g trgileiv nggvlecy hiiwrrlec oaa hzgr v`g yvovg le aovg gora| Jgbrwor| slv` v`g yvovgf Rgtwbalioe torv| fovg bglec Jgbrwor| :v`% Noe| `ozg ihntaolegf obhwv torvlgy! bwv v`g hea| so| vh lntoiv v`gn ly b| torvliltovlec% Ioe lv vrwa| bg yolf v`ov aorcg ewnbgry hj tghtag hj trleiltag `ozg torvliltovgf hzgr oywyvolegf tgrlhf! yvorvlec ov v`g trgileiv agzga8 \hw `ozg vh ovvgef vh torvliltovg! hr ov agoyv v`ov ly v`g bgyv so| vh fh yh/ Sg mehs v`ov |hw soev vh lntoiv v`g trhigyy le o thylvlzg so|% Vh v`ov gef! sg org rgihnngeflec v`g levrhfwivlhe hj rgyhawvlhey ov v`hyg trgileiv nggvlecy% Le n| tgryheoa gptgrlgeig! ywi` oe gjjhrv trhzlfgy oe htthrvwelv| vh gecocg le oflyiwyylhe oef fgbovg hzgr trleiltagy! lyywgy! oef gzge ioe gjjgiv v`g agclyaovlzg trhigyy% Ovvoi`gf org yhng rgihnngefgfrgyhawvlhey! offrgyylec yhng hj v`g mg| lyywgy hj v`g fo|! jhr |hwr iheylfgrovlhe% Tagoyg y`org v`gn slv` |hwr egvshrm(y,oy |hw fggn ottrhtrlovg! tgr`oty gzge offlec |hwr hse vh v`g nlp%Tagoyg rgjgrgeig v`g yvovg torv| ylvg . HMCHT! |hwr ihwev| torv| ylvg lj v`grg ly heg! oef HM Croyyrhhvy egvshrm jhr nhrglejhrnovlhe%Mggt le nlef v`ov s`ov |hw gevgr ov v`g trgileiv agzga oef flyiwyy slv` |hwr eglc`bhry ly chlec vh i`oecg oef bg #vsgomgf#oy lv nhzgy v`rhwc` v`g torv| trhigyy% Y`hwaf v`grg bg ofgqwovg ywtthrv jhr oe| heg hr nhrg hj v`g rgyhawvlhey! v`ovlevgreoa torv| ywtthrv ioe vroeyaovg lvygaj levh oivlhe le v`g agclyaovlzg trhigyy! oef wavlnovga| bgihng aos% V`rhwc` v`lytrhigyy sg ioe gecocg le floahcwg! fgbovg! v`g gfwiovlhe hj hwr jrlgefy! oef |gy! hwrygazgy! he v`g lnthrvoev novvgry hj hwr fo|%V`rgg yontag rgyhawvlhey jhr |hwr iheylfgrovlhe org ovvoi`gf oy jhaahsy le oe gptoefgf zgrylhe (rgngnbgr s`geywbnlvvlec vh o trgileiv nggvlec vh trgygev v`gn le vrltaliovg lj ov oaa thyylbag,;
+Kwyv yo| EH vh Borvagyzlaag Yi`hha Bhef Gagivlhe (Jgbrwor| ?6v`! 24?2, Rgyhawvlhe(v`ly heg ly ytgiljli jhr Soy`lecvhe Ihwev|,+ Gpthylec @goav` Iorg Rgjhrn Rgyhawvlhe+Mg|yvheg PA Tltgaleg Iheigrey RgyhawvlheYtgiloa v`oemy vh oaa s`h `gatgf le v`g jhrnwaovlhe hj rgyhawvlhey jhr |hwr iheylfgrovlhe/
@grg ly o alem vh v`g rgyhawvlhey v`ov sgrg rgihnngefgf le 24?? jhr rgjgrgeig;Hmao`hno Croyyrhhvy Trgygevy Rgyhawvlhey vh bg Iheylfgrgf jhr Levrhfwivlhe ov Yvovgslfg Trgileiv Nggvlecy le 24?? Oy |hw iheylfgr ovvgeflec oef trgygevlec rgyhawvlhey ov |hwr trgileiv nggvlecy! tagoyg bg rgof| vh ygrzg oy o trgileivi`olrnoe! zlig i`olrnoe! hr ygirgvor|%Hwr s laalecegyy vh ygrzg le v`gyg thylvlhey slaa geywrg v`ov sg mggt bwlaflec v`g torv| jrhn v`g bhvvhn wt% Lj sg ao| o jlrnjhwefovlhe oef leylyv he slyg agofgry`lt oef iheyvlvwvlheoa trleiltagy! hwr ihnnwelvlgy oef hwr eovlhe slaa bg bagyygf lev`g trhigyy%V`oem |hw jhr ygrzlec slyga| oef trhnhvlec tghtag hj trleiltag oy |hw ch%
 
 
Yhng ywccgyvlhey jhr y`orlec;Goi` rgyhawvlhe y`hwaf bg trgygevgf le vrltaliovg ov nggvlecylfgoaa|% V`grg ly oayh o tocg hj offlvlheoa alemy oef crot`liy jhrgoi` rgyhawvlhe jhr |hw le ioyg |hw soev vh nomg vsh ylfgf ja|gryhr `ozg offlvlheoa lejhrnovlhe ygtorovg jrhn v`g rgyhawvlhe lvygaj%
V`ly gevlrg fhiwngev no| bg jhwef healeg `grg;HMCroyyrhhvy Yontag Rgyhawvlhey jhr Trgileiv Nggvlecy ‖ Fgbovgoef Gfwiovg/
¤
q
¤
Croyyrhhvy le Hmao`hno Lv ly oayh ozolaobag he Yirlbf jhr goy| y`orlec oef fhseahoflec;Croyyrhhvy le Hmao`hno (o ihaagivlhe hj fhiwngevy,
 
Kwyv yo| EH vh Borvagyzlaag Yi`hha Bhef Gagivlhe (Jgbrwor| ?6v`! 24?2, Rgyhawvlhe
S@GRGOY Hmao`hno vopto|gry! oahec slv` vopto|gry orhwef v`g ihwevr|! `ozg gptgrlgeigf v`g gjjgivy hj v`g gihehnli fhsevwre bgcwe le 2440 oef oaa Hmao`hnoey `ozg ygge leirgoygf ihyv hj alzlec gptgeygyiowygf b| v`ov fhsevwre oef lejaovlhe iowygf b| gpthegevloaa| leirgoylec chzgrengev levgrzgevlhe levh v`ggihehn|! oef=S@GRGOY v`g Ongrlioe Rgihzgr| oef Rglezgyvngev Oiv hj 244< oef v`g Gfwiovlhe Khby Oiv hj 24?4trhzlfgf ylceljlioev ywny vh v`g Borvagyzlaag Lefgtgefgev Yi`hha Flyvrliv jhr v`g twrthygy hj ongalhrovlec v`ggjjgivy hj v`g gihehnli fhsevwre oef sgrg hj mehse alnlvgf.vlng fwrovlhe! oef=S@GRGOY BLYF hjjliloay `ozg v`g rgytheylblalv| vh bg chhf yvgsorfy hj vopto|gr nhelgy! BLYF `ozg `ofontag htthrvwelv|! jweflec! oef vlng vh rgihcel{g v`g eggf jhr rgfwilec ytgeflec vh ozhlf taoilec offlvlheoabwrfgey he Borvagyzlaag vopto|gry hr vh gptgiv offlvlheoa lejwylhey hj hwvylfg gngrcgei| jweflec fwg vh v`ggpthegevloaa| leirgoylec oef weywyvoleobag jgfgroa fgjlilv! oef=S@GRGOY v`g Rgtwbalioe Torv| hj Hmao`hno yvovgy le lvy 24?? Taovjhrn ’ Yvovgngev hj Trleiltagy (Lvgn )3, ‑Vopgy ihaagivgf ov oaa agzgay hj chzgrengev y`hwaf bg wygf hea| jhr agclvlnovg chzgrengev jweivlhey oefv`hyg jweivlhey iorrlgf hwv gjjlilgeva| yh v`ov vop rovgy no| bg mgtv oy ahs oy thyylbag%S@GRGOY le Borvagyzlaag Lefgtgefgev Yi`hha Flyvrliv (BLYF, rgigeva| ‐iahygf“ oe gplyvlec yi`hha oef bwygfyvwfgevy gaygs`grg! oef=S@GRGOY v`g BLYF bhef taoey wt jhr zhvg he Jgbrwor| ?6! 24?2 leiawfgy trhzlylhey v`ov org ov bgyv! hj `lc`a| qwgyvlheobag bgegjlv vh yvwfgevy! oef=S@GRGOY ilvl{gey eggf vh alnlv ytgeflec oef lefgbvgfegyy ov oaa agzgay hj chzgrengev%V@GRGJHRG AGV LV BG RGYHAZGF V@OV v`g ilvl{gey rgihnngef v`ov v`g Borvagyzlaag Lefgtgefgev Yi`hhaFlyvrliv Bhorf rgiheylfgr nhrg so|y vh alzg slv`le iwrrgev trhtgrv| vop rgzgewg yvrgony% Sg rgihnngefiheylfgrlec rgfwigf hzgr`gof oef agyy ytgeflec rov`gr v`oe nhrg yh v`ov sg fh ehv iowyg jwvwrgcgegrovlhey vh bg jhrigf vh to| jhr v`lecy v`ov laa ofzlygf ov trgygev le alc`v hj weigrvole ilv| crhsv`tovvgrey% Sg jwrv`gr rgihnngef htvlnl{lec gplyvlec oyygvy! bgjhrg oe| rgihnngefovlhe vh bwlaf egsyvrwivwrgy% JWRV@GR! sg rgihnngef v`ov v`g BLYF Bhorf ‑ch boim vh v`g froslec bhorf„ vh rgiheylfgr lvytaoey vh rgoalce oef iheyhalfovg yvwfgevy le so|y v`ov org thvgevloaa| fgvrlngevoa vh yvwfgevy oef vh iheylfgrtrgzlhwya| trhthygf taoey v`ov org almga| vh bgegjlv v`g yvwfgevy hj v`g Flyvrliv slv`hwv leirgoylec bhefgflefgbvgfegyy% Ywbnlvvgf oef Ofhtvgf b| Trgileiv )XXXXXX! XXXXXXXXXXXXX Ihwev|!Hmao`hno! Ihecrgyylheoa Flyvrliv )XXXX! he XXXXXXXXXXXXXXXXX(fovg,% >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->