Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vogel-Wolfgang Hazisor Keszitese

Vogel-Wolfgang Hazisor Keszitese

Ratings: (0)|Views: 1,712|Likes:
Published by Gergő Nyitrai

More info:

Published by: Gergő Nyitrai on Feb 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
Bevezetes
A
sor
feltalalasasoklegenda
targya:
az
cgyiptomiistensegOzirisz
eppugy
szobakeriilmint,~Gambrinus,Brabant
kiralya".
Avalosagbana
surfeltalalasa
nemegyetlenemberzsenialisterre,
mint
pl.
az
izwe
vagyagepkocsic,ha-
neminkabb
a
veletlen
lTIUVe
volt.Aztugyantudjuk,
hogy
asort
mar
legatlbb5000
eve
ismerik,aztviswntrnasem
rudjuk,valojibanhogyanistalalrakEela
sort;
csakfelretelezhctjiik,hogyanis
jirszodhatott
le:
ValOszlnu,
hogyegyIetettkenyCroa-
rib
nedves
lett
eselkezdeu
erjedni,
va-
lami
kasatelekcletkezett,
ami
alsohol-
tartalmamiattaz
erzekszervekr'e
b6dlt61ag
hatott,
A
folya_matotmdato-
sanutanoztik,ismfttltfk,tDwbbfej-
lesztetlik
6s
:finomitottik.
:fgy
lett
az
al-
koholtartalmii
kenyerpepool
,egyre
in-
kabb
amal
sortinIc.
Akenyerenkeresztiili
ki,rerotmeg
evezredeken
at
megrartotralcasume-
rok,Mezopotamiaegykori
lakoi
a
50r-keszireshez
kisiilt
kenyeret
hasznaltak,
azegyiptomiaknalasorvalapanyagatesztavolt-a
NHllS
rnellettelo
parasz-tok,afellahok
meg
rnais
fgy
keszitik.
A
s.orkeszftes
helye
gyakranegyben
pek-
seg
is
volt.
j
Evezredekkelk6s6bb,
iegkes6bb
Krisztussziileresekoriila
sorrozesmar
Europabormenteseszakireszen
is
szoka-
sossavalt,Rornai
rr6k
arrol
szamolnak
be,
hogy
agallok,
akik
Franciaorszsgban
es
N
emetorszagegy
reszebenIaktak,
ar-
pabol
keszitettitalokatismertek,
Tacitus,
aki
el6szrifszamolt
be
reszletesenager-manokrol,irjaa
kovetkezOket:
),Agermanokitalaborzalmas
It,
amit
arriba1
vagy
bmab6I
erjesztenek,
egy
kotyvalek,
amiaborhoz
alig
hason-
lfrhato'-semmiketseg,
hogy
itt
a
80r-
r6[vanszo.
Ezena
helyen
emlftstikmegameh-
sort,aztazitah,amitasorrelgyakranosszekevernekvagyazzalazonosita-
nak,
MindkettoDel
kozOs,
hogy
a.
ger-
man
torzsck
tipikus
italaikentismer-
tek.Ezen.tUl
viszont
mar
alig
vanko-
zOsvonasuk.
A
sort
'gabonab61keszl-
tik,a
mensort
viszont
mezb6LA
ke-
I'-'h
£_11"
korra
menyrmenzamesutalakttasaeliorra,
ami
a
sorkesZltes
jellemzoje,arnehsoresetebennemszukseges;amezben
levo
cukorkozvetlenulmegerjesz-
,
.
theta.19y
a
mehsortaborok
koze
kellsorolnunk.Lehetviszont,hogy
mar
agermanokiskomlovalfiiszereztekamehsort,emiattamehsornekesasor-nekismintitalnak
megis
vankozosvonasa.Perszeazoskorbankeszitettsorokminosegenemhasonlithatoosszea
maisorokevel,Azokasorokzavarosak
 
voltakesezert
aligha
lehetetttarolni
oketoFenrunaradtak
olyanbabiloni
ab-
razolasok,melyekaztabrazofjak,hogy
asort
szalmaszallalkelletr
inni,
hogy
a
benne
uszkal6
gabonamagvakatvisszatudjak
tartani.
De"habz6
s6rr61"
is
I
aligha
beszelheriink,
Igy
aztanmegert-hetok
azok
a
leslljto
iteIetek,melyeka
gorog
esarornaiirodalombana
sorra1
elhangzotrak,Aborivonepekellensc-
geiketsorivoknakcsufoltak,rnikozben
magukat,aborivokat,
"igazi
ferfiak-nak'nevezrek;a
bart
anektarral,a
sort
viszontakecskebakkalhasonlitottak
ossze,
Agorogbk
esa
romaiak
szama-
raaborvoltakulnirnepekitala,ezzelszerftbenasorabarbarokkotvvaleka,
Nehany
evszazaddalkes6bb,Nagy
Karoly
birodalmaban,ugyamlgytamo-garrak
a
sorfozcstmint
at
sz616ter-
melest.Rovidesena
kolostorokban
levDsorf6zdcik
Ietteka
sorfozes
techni-
k.h-
1
.J"{
I
ak
is
11.
,tl
at
aiaoasan..zaz
OV1VOl.
Nemsokaraujrafelfedeztekaz0-korbanmarhasznalatos
komlor
ismintsoradalekot.Addig
a
sor
fzesitesere
mindenfeleftiszerbol
aH6
keverekethasznaltak,
A
fiiszerkeverck
keszfrese-
nekjogat,
ami
mindenfelesorkeszitesalapjavolt,
reszben
mega
kozepkcr
ve-gefeleisgondosanvedtck,Ezzelszem-
benakornlot,amiafentijogcirgyta-
lannateteleve!fenyegetert,ajogtulaj-donosairermcszetesenelvetettek,hasz-nalatatafelsobbsegistiltotta,
reszben
asorminosegiranti(hibas]aggodalomrniatt,reszben
igy
tcttekszfvcssegerajogtulajdonosainak,Akom16
terme-
szetesen
vegill
rnegiscsakelterjedtfz-beliestechno16giai
f61enye
miatt,Akomlonagyon
jot
kicsapjaa
feherjetes
ezcrtasorokderiteserehasznalhato,
Deakellemesenkesenifzis,
amia
mai
sorokelengedherctlenjellemzoje,akomlotolszarmazik,Akomlofelhasz-
naJasa
eredrnenyezreaztaz
italr,
arnir
a
mainezereinkszerintsornck
neveziink.
Kepzeljuk
e1,
hogyazakkoriidok-benasortnembiztos,tudornanyosis~meretckalapjin
f6ztek"
hanemakfser-letezes
es
tevedeselveszerintevezrede-ken
at
doIgoztik:
ki
a
f6zesi
modszere-ketesfolyamatosan
javftoteik
azokat,Haazutanegyszervalaminem
sikeriilr,
nagyongyorsankeszekvoltakameg-magyarazhatatlanttermeszetfolotribe-folvasnaktulajdonitani.Ahitesbabo-
namegmozdult,Azegykoriszokasok
koziilnehanyatinatudomanyosan
is.
megtudunkmagyarazni,atobbitvi-
szonttevedesnektekinrhetjuk.
A
leg-
borzalmasabbtevedesbizonyaraazvolt,amikorasikertclen
sotf6zesi
ld-
serlcteket
gonosz
boszorkdnyoknak
tu-
Iajdonitottak,
Uroljara
1591-ben
eget-
tek
el
egysorrentoboszorlclnyt.
Csak
at
XIX.szazadoratartak
fel
lepesr61-
lepesreasorkeszftesfolyarnataittudo-manyosan.HiresLouisPasteurl876-bankiadottrmive,melynek
dme
I.
"Etudessurla
biere",
magyarul:Tanul-
manyok
a
sorrol.
Pasteurnemaborpeldijan
szerezte
megismereteitarnikrobakrol,arnikaz

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
bogarka24 liked this
bogarka24 liked this
bogarka24 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->