Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
CFRM Release

CFRM Release

Ratings:
(0)
|Views: 142|Likes:
Published by C4FRM
Summary of media consumer activism in Pakistan
Summary of media consumer activism in Pakistan

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: C4FRM on Feb 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

 
 Qht~vdh{ Infv~hv{ 4* 6=86
Q~llhv{ `i lndkh a`gq~lnv hatkykql kg ]hekqthg
_n hvn h ov`~} `i hatkykqtq* hahdnlkaq* jhw{nvq hgd c`~vghjkqtq* aktksngq iv`l hjjwhjeq `i jkin ,, nqqngtkhjj{ lndkh a`gq~lnvq qnvykgo hq hg kgdn}ngdngt }jhti`vl t`y`kan }~fjka a`ganvg hgd tbv`~ob }n`}jn }`wnvnd vni`vl* ngq~vn tbht ivnnd`lhgd vnq}`gqkfkjkt{ }vnyhkjq kg tbn lndkh kg ]hekqthg'_n* hq a`ganvgnd lndkh a`gq~lnvq* ahln t`ontbnv ~gktnd kg `~v `~tvhon hohkgqth l`vgkgo qb`w fv`hdahqt `g Chg 8?* 6=86* jkgeq t` wbkab fnohg akva~jhtkgo `gihanf``e `g Chg 6=* 6=86' Kg tbn gnrt inw dh{q `~v `gjkgn }ntktk`g vnankynd `ynv>*=== qkoght`vknq"btt}3fkt'j{sVl]GS+' Kg hddktk`g* wn nlhkjnd h a`}{ `i tbn }ntktk`g tnrt t` Qhlhh TY abhkv
}nvq`g* Shihv Qkddkxk wktb aa‛q t` qnynvhj
qkoght`vknq "Hggnr~vn 8+' _n httnl}tnd t` ahjj hgd tnrt lnqqhon bkl ng,lhqqn kg`vdnv t` dvhw bkq httngtk`g t``' Bn vn}jknd }v`l}tj{* nr}vnqqkgo bkq a`ganvg hgdvnovntq hgd }v`lkqkgo tbht tbn abhggnj w`~jd h}`j`okqn "Hggnr~vn 6+'Tbn i`jj`wkgo l`vgkgo* Qhlhh TY fv`hdahqt hg ~ga`gdktk`ghj h}`j`o{ `g fnbhji 
`i tbn abhggnj' B`wnynv* tbn b`qt Lh{h Ebhg‛q w`vdq dkd g`t a`gqtkt~tn h }v`}nv
h}`j`o{ `v haeg`wjndonlngt `i bnv tvhgqovnqqk`gq'_n hohkg nlhkjnd Lv Qkddkxk*
tbhgekgo bkl i`v Qhlhh TY‛q h}`j`o{ hgd
vnx~nqtkgo hg ~gx~hjkiknd h}`j`o{ iv`l tbn b`qt "Hggnr~vn 1+' Bn vn}jknd qb`vtj{hitnvwhvdq* hqq~vkgo ~q tbht o~kdnjkgnq bhd fnng }~t kg }jhan t` }vnyngt q~abtvhgqovnqqk`gq iv`l fnkgo vn}nhtnd' Bn hjq` qhkd tbht qkgan tbn b`qt Lh{h Ebhgbhd vni~qnd t` h}`j`okqn ~ga`gdktk`ghjj{* bnv qnvykanq hgd bnv qb`w wnvn fnkgotnvlkghtnd "Hggnr~vn 4+'
 
Lhg{ }n`}jn hjq` qngt qlq lnqqhonq t` Lv Qkddkxk‛q anjj }b`gn hgd ahjjnd tbn
Qhlhh TY `iikanq* kg hddktk`g t` a`l}jhkgkgo ht ]nl
vh‛q `gjkgn inndfhae i`vl'
Haa`vdkgo t` ]nlvh `iikakhjq* tbn{ vnankynd q`ln 4== a`l}jhkgtq hf`~t tbht}hvtka~jhv qb`w' Kg hddktk`g* tbnvn whq h tbvnht `i jnohj hatk`g hohkgqt Qhlhh TYhgd a`gthat whq hjq` kgktkhtnd wktb a`v}`vhtk`gq t` wktbdvhw a`llnvakhjq iv`l
q~ab qb`wq "f`tb hatk`gq wnvn qt`}}nd hitnv Lv Qkddkxk‛q qna`gd nlhkjvnq}`gdkgo }`qktkynj{ t` lndkh a`gq~lnvq‛ a`l}jhkgtq* f~t f`tb vnlhkg vnhj
}`qqkfkjktknq i`v i~t~vn ahl}hkogq+'Tbn dnovnn `i }hvtkak}htk`g qb`wg hgd nga`~vhonlngt f{ lndkh a`gq~lnvq jnd~q t` a`ln t`ontbnv ~gdnv tbn ~lfvnjjh `i /Aktksngq i`v Ivnn hgd Vnq}`gqkfjnLndkh "AIVL+* ]hekqthg/' _n i~gatk`g hq h g`g,bknvhvabhj }jhti`vl wktb dnakqk`gqtheng f{ a`gqngq~q hl`go tbn a`vn ov`~} lnlfnvq* wktb kg}~tq iv`l lndkha`gq~lnvq wb` ahg g`w c`kg ~q `g `~v ihanf``e }hon"btt}q3www'ihanf``e'a`lA4IVL+' ]n`}jn ahg hjq` }`kgt `~t lndkh
tvhgqovnqqk`gq hgd okyn tbnkv kg}~tq bnvn* t` d` tbnkv fkt t` ‚vnd~an tbn q`akhj a`qt`i qkjngan“'
Tbn g`g,o`ynvglngt `vohgkshtk`gq Gntw`ve i`v A`gq~lnv ]v`tnatk`g* Kgtnvlndkh]hekqthg "f`tb bnhdnd f{ qngk`v* vnq}natnd c`~vghjkqtq+* hgd F{tnq i`v Hjj q~}}`vt`~v ah~qn hgd bhd fno~g w`ve `g h jnohj }ntktk`g hohkgqt Qhlhh TY' I`jj`wkgoq~aanqqi~j `~ta`ln `i `~v q`akhj lndkh ahl}hkog t` i`van Qhlhh TY lhghonlngtt` hddvnqq a`ganvgq hv`~gd tbn a`ganvgnd l`vgkgo qb`w* tbn{ hgg`~gand `g Chg
6;* 6=86* tbht tbn{ w`~jd ‚wktbb`jd tbnkv }jhggnd jnohj abhjjngon kg tbn Q~}vnln
A`~vt `g }vkyha{ vkobtq hv`~gd tbkq ahqn* qkgan `gn `i tbn dnqkvnd `~ta`lnq bhqhjvnhd{ fnng habknynd' _n wkjj* b`wnynv* hq g`w `~vqnjynq }hvt `i tbn AktksngqI`v Ivnn hgd Vnq}`gqkfjn Lndkh* fn hyhkjhfjn t` jngd hg{ q~}}`vt vnx~kvnd kg
vnhjkskgo tbn `fcnatkynq `i tbkq I`v~l'“
 Q` ihv wn bhd hd`}tnd h l~jtk,}v`gond h}}v`hab3 `gjkgn hatkykql* hq wnjj hqdkvnat a`ll~gkahtk`g wktb tbn abhggnj `v }nvq`g a`ganvgnd* hq wnjj hq j`ff{kgotbv`~ob `tbnv abhggnjq' Tbn }`qqkfkjkt{ `i jnohj hatk`g kq g`t v~jnd `~t* g`v kq tbn}`qqkfkjkt{ `i h}}v`habkgo a`v}`vhtk`gq t` hqe tbnl t` vn,a`gqkdnv hdynvtkqkgo kgqb`wq tbht yk`jhtn fhqka ntbkaq hgd b~lhg dkogkt{'H vnangt ahqn wn t``e ~} kgy`jynq h vnhjkt{ qb`w* Tb`vk Qk Fnwhihk `g H,]j~q TY'_ktbkg b`~vq `i `~v bhykgo qthvtnd hg`tbnv }ntktk`g tbn b`qt `i tbn qb`whgg`~gand tbht bn bhq x~kt tbn qb`w* tbht tbn qb`w whq fhqnd `g vn,nghatlngtq
 
hgd tbht tbn abhggnj bhd g`t okyng tbkq dkqaj`q~vn hq tbn{ wnvn ntbkahjj{ f`~gd t`d`* hgd hq }nv tbnkv hovnnlngt wktb bkl' "Hggnr~vn 9+
AIVL‛q o`hj kq g`t t` ont abhggnjq fhggnd `v t` ont TY b`qtq `v c`~vghjkqtq ikvnd*
f~t t` nga`~vhon abhggnjq t` ny`jyn tbnkv `wg qnt `i o~kdnjkgnq hgd a`dn `i ntbkaq kg a`gc~gatk`g wktb qngk`v }v`d~anvq* c`~vghjkqtq hgd a`ganvgnd aktksngq* t`ngq~vn tbht }vkyha{ hgd b~lhg dkogkt{ hvn g`t yk`jhtnd' _n ~von tbnl t` lhentbnqn o~kdnjkgnq }~fjka'_n hjq` ~von tbnl t` kga`v}`vhtn h abhggnj i`v lndkh a`gq~lnvq t` h}}v`hab kgahqn `i a`l}jhkgt `v vndvnqq* hgd h}}`kgt kgtnvghj `lf~dqlng i`v tbkq }~v}`qn'_n hjq` ~von tbn kgd~qtv{ t` vnykqn tbn a~vvngt vhtkgoq q{qtnl* hgd hjkog tbn
‒x~hjkt{ `i a`gtngt‛ wktb tbn ‒x~hgtkt{ `i yknwnvqbk}'‛
 Aktksngq i`v Ivnn hgd Vnq}`gqkfjn Lndkh "AIVL+* ]hekqthgbtt}3www'ihanf``e'a`lA4IVL

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->