Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5906, 4.2.2012]

Dnevni avaz [broj 5906, 4.2.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 1,418|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
Mostarac umro jer se Hitna pomo} nije uspjela probiti do njega
U Sarajevu sedam infarktaod posljedica hladnog zraka
Lavina zatrpala vozilo
Zametena cijela sela
V
al sibirskih hladno}a ko-ji danima uzrokuje pro-bleme u cijeloj BiH ju~erje odnio i prve ljudske`ivote! Najmanje {estero ljudi,prema navodima ljekara, umrlo jeju~er u BiH od sr~anog udara kojise mo`e dovesti u vezu s niskimtemperaturama.Od toga, kako nam je potvrdi-la Sena Softi}-Taljanovi}, dire-ktorica Zavoda za hitnu medici-nsku pomo} u glavnom gradu,pet ih je u Sarajevu, dok je {estiumrli iz Mostara.
 2. i 3. strana
 VANREDNO STANJE
Dramati~ne posljedice sibirske zime u BiH
[EST OSOBA UMRLOZBOG HLADNO]E!
Sarajevo ju~er: Saobra}ajni kolaps u bh. prijestonici 
(Foto: B. Nizi})
Sanski Most:Klanjana d`enaza Dinu Kumali}u
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 4. 2. 2012.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5906
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
   1   6 .  s   t  r .
   P  r   i   l  o  g „   S  e   d  m   i  c  a   “
Otac i bra}a nosili tabut dje~aka stradalog u [vicarskoj 
(Foto: M. Dedi})
Dje~ak se zbog lo{eocjene bacio pod voz!
 
OPTU@NICE
Tarik Poturovi}dao parceluZikinoj sestri
   1   7 .  s   t  r  a  n  a
Sarajevski ljekari su i sino} imali pune ruke poslaMostar: I Stari most u snijegu
(Foto: M. Smajki})
Istraga:Obdukcija razrije{ila dileme
AMERIKANAC SE UBIOIZ TRE]EG POKU[AJA
Ekskluzivno:Biografija turskog premijera
ERDOAN: SLU@BANARODU JESTESLU@BA BOGU
RATNE MISTERIJE
Avaz’ prona{aosuprugu dr. EseSadikovi}a
 Prilog „Sedmica“ 
   1   7 .  s  t  r .
MIRKO NOVOSEL
Pomo}i}u BiH iPetrovi}u
   7   5 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,4. februar/velja~a 2012.
2
BiH
Odgo|enaposjeta MehmetaGormeza
Posjeta predsjednikaPredsjedni{tva vjerskihposlova Republike Tur-ske (Dijanet), prof. dr.Mehmeta Gormeza na{ojzemlji odgo|ena je dodaljnjeg zbog vreme-nskih neprilika.Gormez je trebao od su-tra do 8. februara bora-viti u slu`benoj posjetiBiH i susresti se s pre-dstavnicima vjerskog ipoliti~kog `ivota u na{ojzemlji.Postoji mogu}nost daGormez na{u zemlju po-sjeti u drugoj polovinifebruara.
Tuzla
Josipovi} pola`evijenac na Kapiji
Predsjednik Hrva-tske Ivo Josipovi} danas}e posjetiti Tuzlu i po-lo`iti vijenac na {etali{tuKapija, mjestu gdje je25. maja 1995. godinestradala 71 osoba.Poslije podne susrest }ese u Hrvatskom domu sHrvatima iz TK, a naUniverzitetu }e odr`ati pr-edavanje o temi „Hrvatskavanjska politika - kako bitidobar susjed“.
 A. Mu.
Odluke
[e{elj odbiopregled
Lider radikala Voji-slav [e{elj odbio je da gau pritvoru Ha{kog tribu-nala pregleda kardiologiz Rusije, koga je odre-dio Sekretarijat ovogasuda, javlja Srna.Pretresno vije}e nedavno jenalo`ilo da [e{elja pregledaruski doktor Sergej Avdejev,koji je to ve} jednom u~inio,na [e{eljev poziv.[e{elj je odgovorio da se„ne}e saglasiti da ga pre-gleda nijedan doktor ko-ga je odredilo Pretresnovije}e“.
Ha{ki tribunal
U utorakpresudaJeleni Ra{i}
Presuda u postupkuzbog nepo{tivanja sudaprotiv Jelene Ra{i},biv{e referentice za pre-dmet tima odbrane Mi-lana Luki}a, bit }eizre~ena u utorak, 7. fe-bruara, u Me|unaro-dnom sudu za biv{u Ju-goslaviju, saop}eno je izHaga.
Ukratko
Gormez: Uskoro dolazi u BiH 
Val sibirskih hladno}akoji danima uzrokuje proble-me u cijeloj BiH ju~er jeodnio i prve ljudske `ivote!Najmanje {estero ljudi, pre-ma navodima ljekara, umrloje ju~er u BiH od sr~anogudara koji se mo`e dovesti uvezu s niskim temperatura-ma. Od toga, pet ih je u Sa-rajevu, potvrdila je Sena So-fti}-Taljanovi}, direktoricaZavoda za hitnu medicinskupomo} u glavnom gradu,dok je {esti umrli iz Mosta-ra, koji je ju~er bio zametensnijegom, zbog ~ega mu Hi-tna pomo} nije mogla pri}i.
Pokrenuta lavina
- Niske temperature nepogoduju sr~anim bolesnici-ma i onima koji imaju po-vi{en krvni pritisak. Stogaupozoravam sve one kojiimaju ove probleme da neizlaze bez prijeke potrebe -nagla{ava Softi}.Snje`no nevrijeme pra-}eno ekstremnim minusimaparalizirao je ju~er velikedijelove BiH, zbog ~ega sulokalne vlasti donijele odlu-ku o obustavi nastave u svimosnovnim i srednjim {kola-ma u Sarajevskom, Hercego-va~ko-neretvanskom i Li-vanjskom kantonu!Snje`ni nanosi i me}avaprouzrokovali su potpunisaobra}ajni kolaps. Stru~nja-ci upozoravaju da }e se hla-dno vrijeme pra}eno jakimsnje`nim padavinama na-staviti i u narednim danima.Ministarstvo sigurnosti BiHuputilo je upozorenje gra-|anima da se pridr`avajuuputa nadle`nih institucija.Iz Planinarskog saveza BiHapeluju na gra|ane i planina-re da se ne upu{taju u ava-nture po bh. planinama.Na putnom pravcu Is-to~no Sarajevo - Trnovo, umjestu Krupac, ju~er se akti-virala lavina koja je zatrpalajedno motorno vozilo, ali jevoza~ pro{ao s lak{im povr-edama. Ljekari su ponovopreporu~ili da se gra|ani di-ljem BiH pridr`avaju pose-bnih mjera za{tite zbog veli-kih hladno}a te da ograni~eizlaske naro~ito u jutarnjimi no}nim satima.I grad na Neretvi ju~er jezamela nezapam}ena me-}ava, koja je na momentedostizala i olujne udare. Ova-kvo nevrijeme skoro u po-tpunosti je paraliziralo grad.Zbog neo~i{}enih puteva,saobra}aj je bio paraliziran,a mnoga vozila ostala su za-glavljena u snje`nim nanosi-ma. Brojna prigradska nase-lja koja su od centra gradaudaljena svega tri-~etiri kilo-metra bila su skoro odsje-~ena. Stoga su mnogi bili pr-isiljeni i pje{ice i}i do svojihradnih mjesta, jer ni autobu-ske linije nisu redovno sao-bra}ale.Kako nam je potvrdio iportparol MUP-a HNK
VAL HLADNO]E
Izuzetno niske temperature i snje`ne padavine {irom BiH
Sarajevo: Me}ava na ulicama glavnog grada
(Foto: B. Nizi})
[
est mrtvih zbog
Pokosili ih sr~ani udari
Obustavljena nastava u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom
Saznajemo da je jednogod umrlih smrt zadesila ud`amiji u sarajevskom nase-lju Breka, gdje je do{ao kla-njati d`uma-namaz, potvr-dio nam je de`urni ljekar usarajevskoj Hitnoj pomo}idr. Tigran Elezovi}. On jedodao da je jednog pacijentasmrt zadesila u krugu bolni-ce Ko{evo dok je prelazio izjedne u drugu kliniku! No,ovu informaciju Biljana Ja-ndri}, portparol KCUS-a,nije mogla potvrditi.Slu`ba Hitne pomo}i Sa-rajevo uspjela je spasiti `ivotjednog 37-godi{njaka koji jeve} bio u stanju klini~ke smr-ti. Uspje{nom reanimacijomvra}en je u `ivot i upu}en nasarajevski KUM na daljnje li-je~enje. Na KCUS je ju~er pr-imljeno jo{ sedam pacijenatakoji su do`ivjeli infarkt.- Trojica od njih ~istilasu put ispred ku}e od snije-ga, kada ih je zadesio udardo kojeg je vjerovatno do{lozbog hladnog zraka i istovr-emene izlo`enosti naporu -kazao je za „Avaz“ prof. dr.Senad Pe{to.
Dramati~no spa{avanje 37-godi{njaka
Sela Luka i Kru{ev Dou okolici Srebrenice jo{ sukomunikacijski odsje~enaod ostatka BiH. Prema ri-je~ima Envera Durakovi}a,potpredsjednika Mjesnezajednice Luka, u poslje-dnja 24 sata napadalo je do-datnih 15 centimetara sni-jega, tako da je kretanjeljudi svedeno na pedesetakmetara prostora oko njiho-vih ku}a.- U posljednjih mjesecdana samo smo jedan danimali prohodan put pre-ma Srebrenici. Na`alost,snijeg ne prestaje padati -rekao je Durakovi}, kojinavodi da su zalihe hrane uselima Luka i Kru{ev Doograni~ene.
Luka i Kru{ev Do idalje odsje~eni
Velike koli~ine snijega napravile ogromne probleme u saobra}aju
(Foto: F. Fo~o)
Na Bjela{nici je ju~er u13 sati visina snijega izno-sila 148 centimetara, Ivan-sedlu 75, u Sarajevu 43,dok je najhladnije bilo naKupresu s izmjerenih mi-nus 16 stepeni, Sokocu mi-nus 14, Sarajevu minus 12!
Visina snijega i temperature
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,4. februar/velja~a 2012.
3
Sre}ko Bo{njak, u gradu jeju~er zabilje`eno na desetinesudara, sre}om s lak{im po-sljedicama.- U pitanju je op}a nepr-ipremljenost na ovakvo ne-vrijeme. Saobra}aj je veomaote`an i usporen, komunalneslu`be su zakazale - kazaonam je Bo{njak.U Upravi civilne za{titeFBiH istakli su da jo{ nemarazloga za progla{enje eleme-ntarne nepogode, dok uOru`anim snagama BiH pr-ate kompletnu situaciju i naraspolaganju su u slu~aju bi-lo kakve intervencije, po-tvrdio je za „Avaz“ na~elnikZajedni~kog {taba OSBiHgeneralpukovnik MiladinMiloj~i}.- ^im nas pozovu, mi}emo uputiti svoje jedinicena teren. Helikopterska jedi-nica u Sarajevu i Banjoj Lu-ci tako|er je spremna - ka`eMiloj~i}.Mirsad Teskered`i} izCivilne za{tite FBiH na-gla{ava da su ekipe CZ-a naterenima.
Zameteno selo
- Jedino je ostalo zamete-no selo Kraji{i}i, koje se na-lazi izme|u Sokoca i Olova.No, za sada nemamo `ivotnougro`enih - kazao je Teske-red`i}.U Civilnoj za{titi RS, pr-ema rije~ima direktora Mili-mira Dodera, u pojedinimop}inama progla{eno je sta-nje elementarne nepogode.- Stanje je za sada veomadramati~no i vjerujem da }eVlada RS morati donijetiodluku o progla{enju eleme-ntarne nepogode na nivouentiteta. Pojedina sela po-tpuno su odsje~ena - ka`eDoder.
 E. D. A.
 Pi{e: Fahir KARALI](fkaralic
 avaz.ba)
Vrhovnanepravda
Presuda Vrhovnog suda RS novo jenegiranje genocida - institucionalno
Komentar dana
Iako se odluke suda, u pr-incipu, ne komentiraju, po-sljednja presuda Vrhovnogsuda Republike Srpske, ko-jom je manji bh. entitet oslo-bo|en pla}anja od{tete za 16poru{enih d`amija, zaslu`ujeizuzetak od uobi~ajene praksei o{tru reakciju javnosti.Informacija da je taj sudnalo`io Islamskoj zajedniciu BiH da u bud`et RS, ~ijaje vojska poru{ila d`amije,me|u kojima i banjalu~kuljepoticu Ferhadiju, plati48.375 KM sudskih tro{ko-va, izazvala je gor~inu kodsvakog normalnog ~ovjeka.Bez imalo ustezanja trebare}i da je ovo novo negiranjegenocida koji se dogodio uBiH.Ovog puta ~ak i mno-go te`e od onoga {to skorosvakodnevno radi predsje-dnik RS Milorad Dodik, jerje sada u pitanju institucio-nalno negiranje zlo~ina, ge-nocida, kulturocida... Pose-bnu te`inu daje i ~injenicada se radi o Vrhovnom su-du, najva`nijoj instanci za-du`enoj za provo|enje pr-avde. U ovom slu~aju, zaprovo|enje nepravde.Ovakve sudske odlukeidealan su argument za Do-dika i njemu sli~ne, koji bi posvaku cijenu da ubijede i se-be i svoj narod, ali i cijeli svi-jet, da se genocid nije dogo-dilo, da se nije dogodilo ono{to su potvrdili doma}i i me-|unarodni sudovi.Uprkos tome {to je po-sljednji istup ^edomira Jo-vanovi}a, lidera LDP-a,probudio nadu da bi se Sr-bija kona~no mogla suo~itis onim {to se de{avalo to-kom agresije na BiH, odlu-ke Vrhovnog suda RS, kao{to je ova posljednja, jasansu znak da jo{ nije do{lo vr-ijeme da srpski lideri odu-stanu od srpskog dr`avnoginteresa - la`i!
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Zeni~anin zimuje u stijeni u kamenolomu: @arko pet godina `ivi u pe}ini!
- Koliko shvatam ovaj ~ovjekse ba{ ne{to i ne `ali. Navedetoliko pozitivnih stvari o ova-kvom `ivotu da je zanepovjer-ovati. Ja mu `elim sve najboljeu `ivotu, a da nastavi vidjetisre}u tamo gdje drugi vide sa-mo zlo.
(Josip Broz)
PORTAL - komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
O~ekuje se da }e izuze-tno niske temperature uisto~nom i centralnom dije-lu Evrope potrajati tokomcijele idu}e sedmice
Najmanje 220 ljudiumrlo je u Evropi oddolaska ledenog talasa
Temperatura se u Hr-vatskoj mjestimice spu-stila i na -21 stepen. Sao-bra}aj je paraliziran. Pravehladno}e vladaju na sjever-nom Jadranu te u Dalmaci-ji, gdje su ju~er u Splituizmjerena ~ak -4 stepena.Split nije jedini paraliziran.
Vlada Srbije dobit }epreporuku da zbog hla-dnog vremena i potro{njeenergenata uvede vanrednemjere i zatvori {kole. Vanr-edno stanje progla{eno je u26 op}ina.
Zbog nevremena ve}idio Podgorice ostao jebez struje. U Crnoj Gori jesaobra}aj ote`an, a sve vi{eje problema u snabdijevanjustrujom. Podgori~ki aerodr-om ne radi.
Rekordno niske tempe-rature su u Latviji, a uglavnom gradu Rigi ju~er jetokom dana zabilje`eno ~ak-30 stepeni! To je najni`a ta-mo{nja temperatura odpo~etka pro{log stolje}a!Nekolicini promrzlih be-sku}nika amputirane su no-ge!
U Rumuniji se zaledilo~ak 80 posto povr{ineDunava, a temperatura jeoko -20 stepeni. Ledolomciprobijaju put brodovima.
Ekstreman talas hla-dno}e zahvatio je i cije-lu Italiju, a ju~er je u Rimupao snijeg, {to je rijetka po-java u tom gradu.
izazvale pravo vanredno stanje
sibirskezime!
kantonu
Veliki problemi u saobra}aju
Upozorenja iz dr`avnih institucija
U Federalnom hidro-meterolo{kom zavodu re-~eno nam je da se djeli-mi~an prestanak padavinao~ekuje tek krajem sedmi-ce, dok }e se hladna sibir-ska zima pra}ena minusi-ma i do 26 stepeni zadr`atii narednih deset dana.- Tek u utorak i srijeduo~ekujemo potpuni presta-nak padavina - ka`e za„Avaz“ meteorolog @eljkoMajstorovi}.
Prestanak padavina tekkrajem idu}e sedmice!
Aerodrom Sarajevo ju~erje bio u funkciji, ali je otka-zan ve}i broj letova. Tako suotkazana oba jutarnja leta zaIstanbul te Minhen, Zagreb,Be~... Ju~er je sletio samoavion iz Ciriha. Zbog veli-kog nevremena zatvorena sui ~etiri grani~na prijelaza,Rade` - Vukov klanac, Ka-ldrma, [}epan-Polje i u Dr-inovcima.Prema ju~era{njim po-dacima Federalne upravepolicije (FUP), za 24 sata napodru~ju FBiH zabilje`enoje 65 saobra}ajnih nesre}a ukojima je {est osoba zadobi-lo lak{e povrede.
Otkazanibrojni letovi
’Bijela smrt’ hara Evropom
 Dr. Pe{to: Serija sr~anih udara zbog hladno}e Mostar: Nezapam}eni snije`ni nanosi u gradu na Neretvi 
(Foto: F. Fo~o)

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
paniczoran liked this
Ljiljana Vukovic added this note
Takvo ljepo iznenadjenje!!!!!! AVAZ!!!!! Milion HVALA!!!!!
Jadranka Lakicevic liked this
Namira Tankovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->