Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Журнал "Персонал" 2002-03

Журнал "Персонал" 2002-03

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by Stepan
Про видання
Журнал «Персонал» заснований Міжрегіональною Академією управління персоналом у 1991 році. Наше видання виходить 12 разів на рік, наклад 18 тис. примірників, обсяг кожного номера – 96 сторінок. Друкується як російською так і українською мовами, що дозволяє задовільнити інформаційні потреби як українськомовного, так і російськомовного населення.

Це науково-економічне видання, в якому найвибагливіший читач знайде цікаву для себе інформацію серед рубрик, присвячених теорії та практиці у сфері логістики, экономіки, соціології та психології вітчизняного менеджменту, філософії управління.

Тут можна дізнатися питання адміністративної реформи і державного управління, отримати практичні рекомендації для керівників, щодо ведення бізнесу, ознайомитись з новітніми виробничими, маркетинговими, інформаційними та менеджмент-технологіями. Актуальні й проблемні питання економіки та політики широко представлені на наших сторінках.

Цільова аудиторія
Видання розраховане на керівників великого та середнього бізнесу, спеціалістів, менеджерів всіх рівнів. Це ділові люди, що зайняті практично у всіх сферах українського бізнесу таких як комерція, фінанси, бізнес. Також читачами є студенти МАУП, та філій в інших містах України.

Успішна кар’єра та добра освіта обумовлюють високий рівень доходу населення. Ці групи населення мають активну життєву позицію, а тому є якісною цільовою аудиторією для різного роду рекламних компаній.
Про видання
Журнал «Персонал» заснований Міжрегіональною Академією управління персоналом у 1991 році. Наше видання виходить 12 разів на рік, наклад 18 тис. примірників, обсяг кожного номера – 96 сторінок. Друкується як російською так і українською мовами, що дозволяє задовільнити інформаційні потреби як українськомовного, так і російськомовного населення.

Це науково-економічне видання, в якому найвибагливіший читач знайде цікаву для себе інформацію серед рубрик, присвячених теорії та практиці у сфері логістики, экономіки, соціології та психології вітчизняного менеджменту, філософії управління.

Тут можна дізнатися питання адміністративної реформи і державного управління, отримати практичні рекомендації для керівників, щодо ведення бізнесу, ознайомитись з новітніми виробничими, маркетинговими, інформаційними та менеджмент-технологіями. Актуальні й проблемні питання економіки та політики широко представлені на наших сторінках.

Цільова аудиторія
Видання розраховане на керівників великого та середнього бізнесу, спеціалістів, менеджерів всіх рівнів. Це ділові люди, що зайняті практично у всіх сферах українського бізнесу таких як комерція, фінанси, бізнес. Також читачами є студенти МАУП, та філій в інших містах України.

Успішна кар’єра та добра освіта обумовлюють високий рівень доходу населення. Ці групи населення мають активну життєву позицію, а тому є якісною цільовою аудиторією для різного роду рекламних компаній.

More info:

Published by: Stepan on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2012

pdf

text

original

 
издается с января 1991г.,выходит 12 раз в год
ПЕРСОНАЛ № 3/2002
ПЕРСОНАЛ
Борис Олійник
Виступ на сесіїВерховної Ради України 6 березня 2002 року.............3
Георгий Щёкин
Сионизм: идеология «Ubermenschen»...........................4Конференция ООН против расизма:«секретные материалы» (продолжение).....................12Резолюция 30й сессии Генеральной Ассамблеи ООН...13
Пол Грубах 
Израиль, сионизм и двойной расовый стандарт......14
Казимир Жигульский
Христос и деньги.................................................................20
Константин Корсак
Наукилидеры: история и современность..................26
 Анатолий Кузьмин, Алексей Рогожин
Проблемы противодействия процессамдеградации интеллектуального потенциалав Украине: некоторые подходы к уточнениюпонятийного аппарата исследования...........................33
Виктор Колпаков
Концептуальные основы стратегии управления......38
 Александр Винников
Правовой статус волонтеровв неприбыльных организациях......................................45
Татьяна Кузнецова
Неправительственные организациималообеспеченных:перспективы создания и пути развития......................50
Нонна Титова
Маркетинг и предпринимательство: проблемыразвития и подготовка маркетологов в МАУП........58
Василий Косик
Отдельные аспекты психодиагностикистилей управления..............................................................62
Ольга Охременко
Экстремальные состоянияв профессиональной деятельности...............................65
Елена Перчикова
Как самостоятельно разработать программукоррекции собственного имиджа?................................68Донецкая «империя» им. М. ТуганБарановского.....73IBM: практикум полетов над пропастью....................74Apple: компания, которая думает иначе......................78Реинжиниринг:повышение эффективностиработы предприятия...........................................................82Новости Академии..............................................................87
«ПЕРСОНАЛ»дайджестМенеджмент и менеджерЭкономика и политика
Журнал «ПЕРСОНАЛ» приглашает к сотрудничеству авторов: ученых, преподавателей, специалистов в области менеджмента ибизнеса, философии управления, социологии и психологии.Редакция примет к рассмотрению и опубликует наиболееинтересные с научной и практической точек зрения статьи и материалы, соответствующие концепции журнала.К статьям (материалам) должны прилагаться распечаткаикомпьютерный файл на 3,5"дискете; цветное фото автора; данные о месте работы, должности, ученом звании, научной степени;полный почтовый адрес и номер телефона.Максимальный объем статей и материалов не должен превышать 8 машинописных страниц.Ответственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Редакция может не разделять точку зрения авторов. Редакция оставляет за собой право сокращать, редактировать и иллюстрировать материалы. Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам. Последний срок подачи материалов — не позднее чем за два месяца до сдачи журнала в печать. Авторские гонорары выплачиваются только за статьи и материалы, заказанныередакцией.
 Журнал «ПЕРСОНАЛ» зарегистрирован президиумомВАК Украины (постановление № 102/5 от 10.05.2000)как научное издание по философским, социологическимиполитическим наукам
Киев, Межрегиональная Академия управления персоналом, 2002
БизнесАкадемия
Опыт эффективного управления...............................73
Полемика
Аннотации94
Главный редактор
Игорь Слисаренко
Зам. главного редактора
Татьяна Дмитраш
Научное редактирование
Виталий Терлецкий
Маркетинг и реклама
Елена Комирная
Дизайн и верстка
Николай Яковина
,
 Алексей Галата
Рисунки
Владимир Казаневский
Литературное редактирование
Марыля Босакевич
Корректура
Светлана Ковбаса
..
#_3_A.qxd 02.04.2004 16:53 Page 1
 
   П   Е   Р   С   О   Н   А   Л   №    3   /   2   0   0   2
ПЕРСОНАЛ
науковий журналВидається з 1991 р., виходить 12 разів на рік.ISSN 08688893. № 3 (74), 2002, 1–96.Реєстраційне свідоцтвоКВ № 1787 від 15.01.96.Підписано до друку 25.03.2002.Формат 60
 х
84/
8
. Папір крейдований.Друк офсетний. Обл.вид. арк. 10,82.Ум.друк. арк. 9,8. Тираж 6000 пр.Ціна договірнаМіжрегіональна Академіяуправління персоналом (МАУП)(03039, Київ39, вул. Фрометівська, 2)
Зразкова друкарня «БліцПрінт»(Київ, вул. Довженка, 3)
Адрес редакции:
03039 Киев39, ул. Фрометовская, 2.
Тел.:
(044) 4909518.
Email
: personal@kievweb.com.uaISSN 08688893. № 3 (74), 2002, 1–96.
Регистрационное свидетельство
КВ № 1787 от 15.01.96.
Учредитель и издатель:
Межрегиональная Академияуправления персоналом (МАУП)(03039 Киев39, ул. Фрометовская, 2).
Цветоделение и печать:
Образцовая типография «БліцПрінт»(Киев, ул. Довженко, 3)
Тираж
— 6 000 экз. Цена — договорная© Межрегиональная Академияуправления персоналом, 2001
Международный научноредакционный совет
Г. Щёкин (председатель), доктор философии, кандидатпсихологических и доктор социологических наук, президентМеждународной Кадровой Академии и Межрегиональной Академии управления персоналомН. Айяд, доктор философии, директор Дипломатическойакадемии Лондона Вестминстерского университета(Великобритания) А. Акаев, доктор технических наук, профессор, академик,Президент КыргызстанаП. Вильянуэва, доктор философии, профессор,Координатор Системы ООН Е. Гайдар, доктор экономических наук, профессор,депутатГосударственной Думы РФВ. Годзич, доктор философии, профессор Женевского университета (Швейцария) Л. Грач, доктор исторических наук, председательВерховногоСовета Автономной Республики КрымВ. Гринев, доктор технических наук, профессор,председательСоюза менеджеров УкраиныВ. Гудхиер, доктор философии, профессор, президентМеждународного университета (Австрия) Л. Кравчук, кандидат и почетный доктор экономических наук,первый Президент Украины, народный депутатВ. Кремень, доктор философских наук, профессор, академик, министр образования и науки УкраиныП. Лучински, доктор философских наук, Президент РеспубликиМолдова в 1996—2001 гг. Луо Юн Тай, профессор, директор НИИ МикроэкономикиТяньцзинского университета (Китай)М. Марданов, доктор наук, профессор, министр образования Азербайджана Л. Одерий, кандидат технических и доктор педагогических наук, генеральный директор МКАБ. Олийнык, академик, народный депутат Украины, вицепрезидент Парламентской Ассамблеи Совета ЕвропыВ. Пинзеник, доктор экономических наук, профессор, народныйдепутат УкраиныВ. Помыкало, доктор педагогических наук, профессор,президент Высшей социальноэкономической школы (Польша)Р. Ризалити, доктор наук, профессор Флорентийского университета (Италия)В. Семиноженко, доктор наук, профессор, академик,
вицепремьерминистр Украины
В. Сони, магистр гуманитарных наук,Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в УкраинеМ. Хасанов, доктор наук, профессор,президент АН Татарстана (Россия)Р. Чердабаев, доктор экономических наук,Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Украине Дж. Энглер, доктор права, губернатор штата Мичиган(США)В. Ющенко, кандидат и почетный доктор экономических наук,премьерминистр Украины в 1999—2001 гг., директор УкраинскоРоссийского института менджмента и бизнеса им. Б. Н. Ельцина
Состав редакционной коллегии журнала
«ПЕРСОНАЛ»
Дмитренко Г.А., доктор экономических наук, профессорДахно И. И., доктор экономических наук, профессорЗахожай В.Б., доктор экономических наук, профессорПанченко Е.Г., доктор экономических наук, профессорПашута Н.Т., доктор экономических наук, профессор
II. Психологические науки
Балл Г.А., доктор психологических наук, профессорКоломинский Н.Л., доктор психологических наук, профессорЛожкин Г.В., доктор психологических наук, профессорМаксименко С.Д., доктор психологических наук, профессорСемиченко В.А., доктор психологических наук, профессорЧепелева Н.В., доктор психологических наук, профессор
III. Социологические науки
Лукашевич Н.П., доктор философских наук, профессорПилипенко В.Е., доктор социологических наук, профессорРучка А.А., доктор философских наук, профессорСудаков В.И., доктор социологических наук, профессорТанчер В.В., доктор философских наук, профессорТуленков Н.В., кандидат социологических наук, профессор
IV. Философские науки
Гаевский Б.А., доктор философских наук, профессорКнязев В.Н., доктор философских наук, профессорЛобасВ.Ф., доктор философских наук, профессорРудич Ф.М., доктор философских наук, профессорСвидло Н.С., доктор философских наук, профессор
V. Педагогические науки
Киричук А.В., доктор педагогических наук, профессорЛигоцкий А.А., доктор педагогических наук, профессорМаслов В.И., доктор педагогических наук, профессорСинев В.Н., доктор педагогических наук, профессор,академик АПН УкраиныЯровойВ.И., кандидат педагогических наук, профессор
VI. Политические науки
Бабкина О.В., доктор политических наук, профессорБебик В.М., доктор политических наук, профессорВарзар И. М., доктор политических наук, профессорГоловатый Н. Ф., доктор политических наук, профессорМирончук В. Д., доктор исторических наук, профессор
VII. Юридические науки
Абдуллаев Э. И., доктор юридических наук, профессорБабкин В.Д., доктор юридических наук, профессорГолосниченко И.П., доктор юридических наук, профессорКороткин В.Г., кандидат юридических наук, профессорМарчук В.М., доктор юридических наук, профессорСемаков Г.С., кандидат юридических наук, профессорСкрипнюк А.В., доктор юридических наук, профессорСтрельбицкий Н.П., доктор юридических наук, профессорЩербина В.С., доктор юридических наук, профессор
 Журнал «ПЕРСОНАЛ» 3/2002подписан в печать порешению ученого совета Межрегиональной Академии управления персоналом (протокол № 2 от 26.02.2002)
#_3_A.qxd 02.04.2004 16:53 Page 2
 
Вельмишановні колеги!Зрозуміло, що, оглушені диявольським терактом, ми першої миті недоскіпувалися, хто і чому з таким професіональним цинізмом вів прямий телерепортаж із цього апокаліпсису. Чи,скажімо, як прорвалися літакиубивці взону, де ПВО автоматично має розстрілювати все, що рухається? Сповнені щирогоспівчуття, ми зопалу благословили потерпілого на безконтрольну відплату.І тільки згодом, коли відійшли зашпори, спохопилися, що ми ж маємо справу здержавою, яка з часів Хіросіми і Нагасакі,зневаживши всі міжнародноправовінорми, сама обирає собі ворога в будьякій частині світу, караючи нещадно бомбами, ракетами та снарядами з послабленим ураном.Виходячи з гіркого історичногодосвіду, ми б мали передбачити, що цейсп’янілий від безкарності «наркоман»навіть людське горе використає як допінгу своїх каральних акціях. А тепер розгублено спостерігаємо, як з нашого ж такидозволу тотально нищиться Афганістан, а перед тим — Сербія, і нетільки.А вже під шляхетним гаслом боротьби з тероризмом Буш визначає наступні цілі для бомбардувань: Іран, Іракі навіть Північну Корею. То чи так ужедалекі від істини ті, хто запідозрює, щоцей теракт був і справді на руку яструбам із Капітолійського пагорба?А тим часом стратегічний союзникАмерики, скориставшись оголошенимнею «хрестовим походом проти тероризму», добиває палестинців на їхніходвічних землях, оголосивши всіхпоспіль, включно з Арафатом, терористами.Чому ж у такому разі Буш не закличе свого партнера виконувати рішенняООН стосовно звільнення окупованихним територій, що, зрештою, і провокує тероризм? Одначе, замість цього,президент великої держави, по суті,стає на бік окупантів. Оце вам і євзірець більш, аніж потрійних стандартів.Навіть сателіти США подають голоспроти намірів Буша бомбардуватиІрак. Ми, ж, зазвичай, героїчно… мовчимо.За подібного розбою фігура умовчування рівнозначна поплічництву агресорові. І Верховна Рада просто зобов’язана рішуче повстати проти цьогорозгнузданого свавілл я. Ми не вправімовчати ще і як член Ради Європи — головної інституції, покликаної боронити права людини, брутально потоптувані новітніми конкістадорами. Та йінтереси національної безпеки вимагають від парламенту принаймні виступити із заявоюпротестом проти цього мілітарного шабашу. А не брататисяз Соланою і Олбрайт, на совісті котрихсотні жертв недавньої балканськоївійни.
 Дякую за увагу.
Вист
 
 уп на се
 
сії Верховної Ради України 6 б
 
ер
 
езня 2002 рок
 
 у
 
Борис ОЛІЙНИК, народний депутат України
#_3_A.qxd 02.04.2004 16:53 Page 3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->