Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
พืชผักสวนครัว

พืชผักสวนครัว

Ratings: (0)|Views: 806|Likes:
Published by Laongdow Suwannapun

More info:

Published by: Laongdow Suwannapun on Feb 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

 
 
เรื ่อง การเลือกปลูกพืชผักสวนครั
 
สาระสำาคัญ 
1.
 
หลักเกณฑ์ ในการปลูกผัก ต้องให้เหมาะสมกับสถานที ่ปลูก ชนิดและพันธ์ ผัก ฤดูกาล
 
ความต้องการของตลาดและความต้องการใช้สอย
 
2.
 
การเลือกปลูกผักเพื ่อให้มีผักสามารถเก็บบริ โภคได้ทกวั
 
ควรเลือกผักที ่มีความจำาเป   ็นสำาหรับใช้ประกอบอาหารในแตละวั
 
เชน ขิง ขา ตะไคร้ กระเพา กระถิน หอมแบง เป  ็นต้
 
3.
 
การวางแผนการปลูกพืชผัก จะชวยให้ปลูกผักได้ผลดี สามารถแก้ปัญหาที ่จะเกิดขึ  นได้ทันเหตการณ์
 
4.
 
การเลือกพืชผักที ่เหมาะสมกับพื  นที ่ ประโยชน์ ใช้สอยและ
 
ความต้องการของตลาด ยอมจะทำาให้ ได้ผลที ่มีปริมาณและคณภาพ
 
ดี ค้ มคากับการลงท
 
เนื ้อหา
 
ตอนที ่
1
หลักเกณฑ์ ในการเลือกปลูกผักสวนครั
 
ตอนที ่
2
การเลือกปลูกผักเพื ่อสามารถเก็บบริ โภคได้ทกวั
 
ตอนที ่
3
การวางแผนปลูกพืชผั
 
การปลูกพืชผักสวนครัวตามลักษณะความเป็นจริงจะปลูกในพื ้นที ่  ไมมาก ซึ ่งจะขึ ้นอย  ูกับขนาดของครอบครัว สภาพของพื ้นที ่เพาะปลู จุดม ุงหมายสำาคัญของการปลูกพืชผักสวนครัว เพื ่อที ่จะนำามาใชสอยใน ครอบครัว ถาหากมีผลผลิตเหลือจากการบริ โภค จึงนำาไปจำาหนาย
 
1.
 
หลักเกณฑ์ ในการเลือก ปลูกผักสวนครั
 
ปัจจัยจะต้องน  ำามาพิจารณาในการเลือกปลูกผักมีดังตอไปนี  
 
1.1
 
สถานที ่ปลู
 
 
 
การเลือกสถานที ่ปลูก ควรเลือกบริเวณที ่ดินอดมสมบูรณ์อย  ู ใกล้แหลงนำ  า ไม ไกลจากที ่พั
 
มาก
 
เพื ่อสะดวกในการดูแลรักษา การเก็บมาใช้สอย
 
1.2
 
ชนิดและพันธ์ 
 
การเลือกชนิดและพันธ ุผัก ขึ ้นอย  ูกับการตัดสินใจของผ  ูปลูก โดย พิจารณาจากสภาพดินฟาอากาศ โรคและแมลงที ่รบกวน ความตองการ ใชบริ โภคในครัวเรือนและความตองการของตลาด ควรเลือกชนิดและ พันธ ุที ่ทำาใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนผักที ่มีการเจริญเติบโตดี มีผลผลิต สูง ครอบครัวที ่ตองการผักเพื ่อจะนำามาประกอบอาหารพวกยำา ผัด ควร เลือกปลูกผักจำาพวก มะเขือเทศ ผักกาดหอม ผักบ ุง คื ่นฉาย ตนหอม กะหลำ ่า คะนา เป็นต
1.3
 
ฤดูกาล
 
พืชผักแตละชนิด สามารถเจริญเติบโตไดดี ในฤดูกาลที ่แตกตางกัน การ ปลูกพืชผักที ่เหมาะสมกับฤดูกาล ยอมจะทำาใหผักเจริญเติบโตดีผักมี คุณภาพ ดังนั ้นควรเลือกปลูกผักดังตอไปนี ้
 
1.3.1 ผักที ่ควรปลูกในตนฤดูฝน คือตั ้งแตเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ไดแก หอมแบง ผักกาดเขียวกวางต ุง ผักบ ุง คะนา พริ มะเขือ ผักกาดหัว ผักกาดหอม บวบ มะระ แตงกวา ขาวโพดหวาน ถัวฝักยาว ถั่วพ ุม นำ ้าเตา ฟักเขียว ผักบ ุงจีน เป็นต
 
1.3.2 ผักที ่ปลูกปลายฤดูฝน ผักที ่ปลูกในตนฤดูฝนก็สามารถปลูกไดดี  ในชวงนี ้ นอกจากนั ้น อาจจะปลูกผักฤดูหนาวบางชนิดได เชน กะหลำ ่ ดอก กะหลำ ่าปม1.3.3 ผักที ่ควรปลูกในฤดูรอน ไดแก ผักที ่ทนรอนไดดีและทนความแห แลงพอสมควร ถึงแมผัก เหลาน ้จะปลูกในฤดูรอนไดแตตองรดนำ ้าทุ เชาเย็น ใชวัสดุคลุมดินเพื ่อรักษาความช ุมชื ้นใหเพียงพอ เชน บวบ
 
มะระ ถั่วฝักยาว ถั่งพ ุม นำ ้าเตา ฟักทอง ถั่งพูคะนา ผักกาดเขียว กวางต ุง ผักกาดหอม ผักชี
 
1.3.4 พืชผักที ่ควรปลูกไวเพื ่อใชบร โภคตลอดทั ้งปี ไดแกพืชพวกที ่ ทนทาน ปลูกครั ้งเดียวสามารถเก็บเกี ่ยวผลผลิตไดหลายครั ้ง เช สะระแหนผักชีฝรั่ง หอมแบง แมงลัก กะเพรา โหระพา ผักตำาลึ กระชาย ผักบ ุงไทย ขา ตะไครบัวบก มะแวง มะเขือพวง พริก มะเขื นอกจากนี ้ยังมี ไมยืนตนที ่ ใชเป็นผัก เชน กระถิน ชะอม มะนาว มะกรู
1.4
 
ความต้องการของตลาด
 
 ในการปลูกพืชผัก ถาหากเราเลือกปลูกผักที ่ตลาดมีความตองการ ยอมจะ ทำาใหเกิดรายไดพิเศษจากการจำาหนายผัก เนื ่องจากมีผ  ูบริ โภคกันมาก ดั นั ้น ในการเลือกปลูกผักตองคำานึงถึงความตองการของตลาดโดยเฉพาะ ความตองการของตลาดในทองถิ ่น
 
1.5
 
ความต้องการใช้สอยในครอบครั
 
ชนิดของพืชผักที ่เลือกปลูกจะมีความสัมพันธกับสมาชิกของครอบครั สมาชิกของครอบครัวชอบรับประทานอาหารชนิดใดมาก ควรจะมีการปลู ผักชนิดนั ้นมากเพื ่อใหเพียงพอตอความตองการ
 
2.
 
การเลือกปลูกผักเพื ่อสามารถเก็บบริ โภคได้ทุกวั
 
การเลือกปลูกผัควรเลือกปลูกผักที ่สามารถใชประโยชนไดมากที ่สุดและควรเลือกพืชผักหลายชดสลับกัเพื ่อจะไดมีผักไวรับประทานตลอดทั ้งปซึ ่งจะชวยใหประหยัดคาใชจายของครอบครัวไดมาก
 
ผักอายุสั นที ่ควรเลือกปลูกในแปลงต างๆ มีดังนี 
 
แปลงที ่
1
 ได้แก หอมแบง ผักบ้ งจีน คะน้

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->