Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hannah Gitmark i Indonesia Okt 2011[4]

Hannah Gitmark i Indonesia Okt 2011[4]

Ratings: (0)|Views: 41|Likes:
Published by Ariex Vam Rompas

More info:

Published by: Ariex Vam Rompas on Feb 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2012

pdf

text

original

 
 
demo - Regnskogfondet
 
Uttak 27.01.2012
 
Nyheter fra Dagsavisen
 
Nyhetsklipp
Krever slutt på dob beltmoralDagsavisen01.11.20112Regnskogen brennerDagsavisen22.10.20114Skal lage klima-kompromissDagsavisen20.10.20119Til bords med fiendenDagsavisen27.09.201111
 
Krever slutt på dob beltmoral
Dagsavisen. Publisert på trykk 01.11.2011.HANNAH GITMARK. Seksjon: SAMFUNN.Side: 12-13.Del: 1.
samfunn
12
Dagsavisen
g 1.v 2011
Krever slutt på dob
– Det legges merketilat Norgeramstårmed en progressiv profl i regnskogsbe-
varende arbeid, mens vi tjener penger
gjennominvesteringer somundergraverakkurat de samme tiltakene. Norge har
14 milliarder kroner investert i aktiv
regnskogødelegging. Det er mer enn det 
vi til sammen har lagt på bordet or årydde opp. Det blir mer og mer påta-
kelig, sier lederen for Regnskogfondet,Lars Løvold.
Sammen med kampanjedirektør
Julian Newman i Environmental inves-
tigation agency (EIA) etterlyser han iet brev til statsministeren en størresamstemthet i norsk politikk, slik at ikke Oljeondet undergraver satsingen
på å bevareregnskogen.
Ryk å
Norge har vært en internasjonalpådriver or å hindreavskogingi utvi-klingsland, og miljøvernminister ErikSolheim (SV) og statsminister JensStoltenberg (Ap) høster mange lovord
internasjonalt or sitt arbeid med dette.
Selv investerer Norgealeneen milliard
dollar i Brasilog tilsvarendei Indonesiaover en seksårsperiode or å redde regn-
skog.
Men om den ene hånda er ren, er den
andre ikke det. Forrige uke omtalteDagsavisen i en reportasje den storepalmeoljeindustrien i Indonesia, somNorge aktivt arbeider or å motvirke
gjennom vårt regnskogsarbeid, mens vi
samtidig investerer i selskapenegjennomOljeondet. Iølge nye tall raEnvironmental investigation agency(EIA) tjente Oljeondet i or hele emganger mer på investeringer i hogst-,plantasje- og gruveselskaper som er beskyldt or å være ansvarlig or store
skogsødeleggelser i Indonesia, enn det 
Norge overørte som del av skogbeva-
ringsavtalen med regnskogslandet.
kRvR kokRgR
Slikemotsetninger setter Norges rykte
som miljønasjon og ansvarlig investor
på spill, mener Regnskogondet og EIA.
Ibrevet til statsministeren viser de
to organisasjonenetilat NorgegjennomCancún-avtalen i klimaorhandlingene
har orpliktet seg til å redusere sitt  bidrag til årsakene til avskoging. Når
man vet at Oljefondets investeringer er
Norges desidert største bidrag tilavskoging, oppyller ikke Norge detteløet, mener de. De mener at regje-
ringen nå bør ta to konkretegrep: 
Danne en egen arbeidsgruppe or å
sikrebedresamstemthetmellomdepar-
tementene og or å sikre at Cancún-
avtalen oppfylles.
Lageen strategisk studieav hvordan
Oljeondets investeringer orårsaker
avskoging og hvordan dette kan endres.
– I realiteten har fnansminister
Sigbjørn Johnsen og YngveSlyngstad i
Norges BankInvestment management større innytelse på regnskogen ennmiljø- og utviklingsminister Erik Sol-
heim. Vi forventer at Indonesia skal ta
vare på skogen og at de klarer å sam-
ordne skogsektoren med interessene ra
andre viktige sektorer, som gruvesek-toren og jordbrukssektoren. Vi kreveren sammenheng i deres politikk or åstille opp. Da bør vår egen politikk ha
sammenheng også, sier Løvold.
ghokuoku
Han fkk støtte av miljøvernministerErik Solheim (SV) i lørdagens Dagsa-
visen. Der sa Solheimat vi ikkekan se
Oljeondets investeringer isolert ra vårøvrige utviklingspolitikk. Han oreslår
å sette av en del av ondet til investe-ringer i attigdom, bistand og miljø.Men Finansdepartementet har på sin
ojg:
Oljefondet undergraver tidenesstørste utviklingssatsing. Det setter Norges ryktesom miljønasjon på spill før Durban-toppmøtet,mener Regnskogfondet og EIA. Nå krever de at finansminister Sigbjørn Johnsen og miljøvernministerErik Solheim tar seg en prat ved samme bord.
hh gk 
BRR:
ndonesiabrennerstore områderrenso nederda.ore inestereristore sesapersom trenerpasstiådyre de .F:F
ykok:
Psyiaterynne øreimmenertitate arpsyotis underdrapetifor. F:CPX
iltalt menerdrapsffer leer
Påtalemyndigheten har varslet at det vil bli lagt ned påstand omoverføring
til tvungent psykisk helsevern or
37-åringen som er tiltalt or å ha drept 
den 32 år gamlekvinnen 30. juli i or.
Hunbleunnetdagenetterileiligheten
påTrollåsenutenorOslo, dreptmed21 knivstikk i overkroppen og i høyre
arm.
Dentiltaltesamboerensai retten
athanmentedagenda Camilla Samira
Olsen ble drept var en helt vanlig
fredag og at han ikkekunnehuskenoe
unormalt. Sammen med den ett årgamle sønnen la aren likevel, uten
samboeren, ut på den lange bilturen til
Sør-Frankrike samme kveld. De blestanset av politiet i Polen etter to
døgn. Etter drøyt to måneder blehanutlevert til Norge.
– kkDØD
– Det var en planlagt reise. Camilla
hadde bedt meg om ta med sønnen vårog reise til hytta på ellet eller til Sør-
Frankrike, orklarte 37-åringen på
aktors spørsmål.
Den tiltalte hadde intet minne avå ha drept eller å ha sett samboeren
død.Darettssakenstartetigår,hevdet 
han at drapsoeret fremdeles lever.
– Jeg tror or øvrig at hun ikke erdød. Jeg har en ølelse av at hun er ilive og lever i beste velgående, sa37-åringen som har ått diagnosenparanoid psykose og som også tidli-
gerehar fått psykiatrisk behandling.
AkkyDg hjMkA
Rettspsykiatrisk sakkyndig Synne
Sørheimvar yttettilSør-Arika, men
dommeren i saken kommandertehenne til retten etter begjæring rapartene. Fordi hunogdenandresak-
kyndige, Pål Abrahamsen, hadde kon-
kludert ulikt når det gjelder spørs-målet om 37-åringen var psykotiskeller ikke da drapet skjedde, vil nå
 beggedesakkyndigefølgerettssakenetter noen dagers utsettelse.
Den tiltalte har nektet å møte Sør-
heimpå sykehuset, men svartepå alle
hennes spørsmål i retten i går. Hennes
rapport, som også Den rettsmedi-
sinske kommisjon stiller seg bak, kon-kluderer med at 37-åringen var psyko-
tisk i gjerningsøyeblikket.– Du tror Camilla er i live, men nå
sitter vi i retten og behandler at hun er
død. Hva tenker du om det, spurte
Sørheim.– Jeg skjønner jeg er i en rettssak,
men jeg orstår ikke hvoror, sa
37-åringen. (NTB)
P ál
Foo:
Da rettssaken etterdrapet på Camilla Samira Olsenstartet i Follo tingrett i går, hev-det den tiltalte at hans tidligeresamboer fremdeles lever.
OLJEPENGENE: Oljefondet undergraver tidenesstørste utviklingssatsing. Det setter Norges ryktesom miljønasjon på spill før Durban-toppmøtet,mener Regnskogfondet og EIA. Nå krever de atfinansminister Sigbjørn Johnsen ogmiljøvernminister Erik Solheim tar seg en prat vedsamme
...bord. - Det legges merke til at Norge framstårmed en progressiv profil i regnskogsbevarendearbeid, mens vi tjener penger gjennominvesteringer som undergraver akkurat de sammetiltakene. Norge har 14 milliarder kroner investerti aktiv regnskogødelegging. Det er mer enn det vitil sammen har lagt på bordet for å rydde opp.Det blir mer og mer påtakelig, sier lederen forRegnskogfondet, Lars Løvold.Sammen med kampanjedirektør Julian Newman iEnvironmental investigation agency (EIA)etterlyser han i et brev til statsministeren enstørre samstemthet i norsk politikk, slik at ikkeOljefondet undergraver satsingen på å bevareregnskogen.RYKTET PÅ SPILLNorge har vært en internasjonal pådriver for åhindre avskoging i utviklingsland, ogmiljøvernminister Erik Solheim (SV) ogstatsminister Jens Stoltenberg (Ap) høster mangelovord internasjonalt for sitt arbeid med dette.Selv investerer Norge alene en milliard dollar iBrasil og tilsvarende i Indonesia over enseksårsperiode for å redde regn-skog.Men om den ene hånda er ren, er den andre ikkedet. Forrige uke omtalte Dagsavisen i enreportasje den store palmeoljeindustrien iIndonesia, som Norge aktivt arbeider for åmotvirke gjennom vårt regnskogsarbeid, mens visamtidig investerer i selskapene gjennomOljefondet. Ifølge nye tall fra Environmentalinvestigation agency (EIA) tjente Oljefondet i fjor helefem ganger mer på investeringer i hogst-, plantasje- oggruveselskaper som er beskyldt for å være ansvarlig forstore skogsødeleggelser i Indonesia, enn det Norgeoverførte som del av skogbevaringsavtalen medregnskogslandet.KREVER KONKRETE GREPSlike motsetninger setter Norges rykte som miljønasjonog ansvarlig investor på spill, mener Regnskogfondet ogEIA.I brevet til statsministeren viser de to organisasjonenetil at Norge gjennom Cancún-avtalen iklimaforhandlingene har forpliktet seg til å redusere sittbidrag til årsakene til avskoging. Når man vet atOljefondets investeringer er Norges desidert størstebidrag til avskoging, oppfyller ikke Norge dette løftet,
Nyhetsklipp - demo - Regnskogfondet
Uttak 27.01.2012 Kilde: Retriever
Side 2 av 13
 
mener de. De mener at regjeringen nå bør ta tokonkrete grep: Danne en egen arbeidsgruppe forå sikre bedre samstemthet mellomdepartementene og for å sikre at Cancúnavtalenoppfylles. Lage en strategisk studie av hvordanOljefondets investeringer forårsaker avskoging oghvordan dette kan endres.- I realiteten har finansminister Sigbjørn Johnsenog Yngve Slyngstad i Norges Bank Investmentmanagement større innflytelse på regnskogenenn miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Viforventer at Indonesia skal ta vare på skogen ogat de klarer å samordne skogsektoren medinteressene fra andre viktige sektorer, somgruvesektoren og jordbrukssektoren. Vi krever ensammenheng i deres politikk for å stille opp. Dabør vår egen politikk ha sammenheng også, sierLøvold.INGEN HOKUS POKUSHan fikk støtte av miljøvernminister Erik Solheim(SV) i lørdagens Dagsavisen. Der sa Solheim at viikke kan se Oljefondets investeringer isolert fravår øvrige utviklingspolitikk. Han foreslår å setteav en del av fondet til investeringer i fattigdom,bistand og miljø. Men Finansdepartementet harpå sin side gjentatte ganger understreket atOljefondet ikke skal være et utenrikspolitiskverktøy.- Det går ikke an å investere milliarder av kroner ivirksomhet som er miljøødeleggende eller brytermenneskerettighetene og tro at det ikke erpolitikk, sier Løvold.I tillegg til de to koordinerende tiltakene foreslåtti brevet, mener Regnskogfondet at ogsåEtikkrådets arbeidsmetoder bør gjennomgås.- Vi mener man bør identifisere noen risikobransjer, dervi gjennomgår investeringene systematisk og kjapt og sågjør forhåndsvurderinger av hvert enkelt selskap innenfordisse bransjene før vi investerer. Nå tar det trefire år førman er ferdig med å vurdere ett enkelt selskap. Uansetthva man velger handler det om at Etikkrådet med enklehjelpemidler kan bli mer effektivt og operasjonelt, sierhan.NYE FORHANDLINGERDet er kun en drøy måned til klimaforhandlingene iDurban begynner. Ønsker Norge å vise at de er villige tilvirkelig å forplikte seg til løpet for skogbevaring slik detble lagt i Cancun, bør vi få på plass tiltak før Solheimsetter seg på flyet til Sør- Afrika, mener Løvold.- Under klimaforhandlingene i Cancun aksepterte vi, ogskrev under på, at alle land må gjennomgå sine egnebidrag til avskoging. Det er vi også forpliktet til, og dakan vi ikke unnlate å se på vår mest aktive bidragsyter tilavskoging, sier han.Brevet oversendes Finansdepartementet for viderebehandling.«Det går ikke an å investere milliarder av kroner ivirksomhet som er miljøødeleggende eller brytermenneskerettighetene og tro at det ikke er politikk.»Lars Løvold, leder i Regnskogfondethannah.gitmark@dagsavisen.noBildetekst: BRENNER: I Indonesia brenner store områderregnskog ned hver dag. Norge investerer i storeselskaper som trenger plass til å dyrke de se storeoljepalmene.
© Dagsavisen
Nyhetsklipp - demo - Regnskogfondet
Uttak 27.01.2012 Kilde: Retriever
Side 3 av 13

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->