Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LTDH HOA HOC 12 HUU CO

LTDH HOA HOC 12 HUU CO

Ratings: (0)|Views: 370|Likes:
Published by shpt.info

More info:

Published by: shpt.info on Feb 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
AOTRANGTB.COM
-
Tài li
ệu LTĐH môn hóa học năm 2011
- 2012
 
 Lưu hành nội bộ
 
Download tài li
ệu học tập
, xem bài gi
ảng
t
ại :
http://aotrangtb.com
1
 
S
Ở GIÁ
O D
ỤC & Đ
ÀO T
ẠO Đ
À N
ẴNG
 
TRUNG TÂM LTĐH ĐH SƯ PHẠM
 
LÝ THUY
ẾT V
À BÀI T
ẬP
 
LTĐH
HÓA H
ỌC
– T
P 1
ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ 
-
HIĐROCACBON
 ANCOL PHENOL - ANDEHIT - AXIT H
ỮU CƠ 
 
GV Hu
 ỳnh Phúc Hải 
-
ĐHSPĐN 
 
Tài li
ệu n
ày c
ủa HS
:
……………………………………………………………………………………..
L
ớp
:
……………………………………………………………………………………..
 
AOTRANGTB.COM
-
Tài li
ệu LTĐH môn hóa học năm 2011
- 2012
 
 Lưu hành nội bộ
 
Download tài li
ệu học tập
, xem bài gi
ảng
t
ại :
http://aotrangtb.com
2
 
Đà Nẵng năm 2011
 
BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ 
 
I. M
ột số khái niệm
 
- H
ợp chất hữu cơ 
-
Đặc điểm chung của HCHC :
+ T
hành ph
ần v
à c
ấu tạo :
H
ợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa
cacbon
. Các nguyên t
cacbon thường li
ên k
ết với nhau đồng thời li
ên k
ết với nguy
ên t
ử của các nguy
ên t
ố khác như
 H, O, N, S, P, halogen,
... Liên k
ết hoá học ở các hợp chất hữu cơ 
thường l 
à liên k 
ết cộng hoá
tr 
ị.
+ V 
ề tính chất vật lí :
Các h
ợp chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi
th
ấp (dễ bay hơi) và thường không tan hoặc ít tan trong nước, nhưng tan trong dung môi hữucơ.
 
+ V 
ề tính chất hoá học :
Đa số các hợp chất hữu cơ khi bị
đốt th
ì cháy
, chúng
kém b
ền
v
ới nhiệt 
nên d
ễ bị phân huỷ bởi nhiệt. Phản ứng của các hợp chất hữu cơ thườ 
ng x
ảy ra
ch
ậm
,
không hoàn toàn, không theo m
ột hướng nhất định
, thường cần
đun nóng 
ho
ặc cần có
 xúc tác.
-
Phương pháp tách, tinh chế hợp chất hữu cơ 
 
+ Chưng cất
 + Chi
ết
 + K
ết tinh
 
II. Phân lo
ại v
à danh pháp1. Phân lo
ại
 
-
Hiđrocacbon
 - D
ẫn xuất của hiđrocacbon
 
2. Danh pháp
a) Tên thông thường
 b) Tên h
ệ thống
 - Tên g
ốc chức : t
ên ph
ần gốc + t
ên ph
ần định chức
 - Tên thay th
ế :
Tên thay th
ế
 
Tên ph
ần thế 
 (có th
ể không có)
 Tên m
ạch cacbon chính
 
(b
ắt buộc phải có)
 Tên ph
ần định chức
 (b
ắt buộc phải có)
 
 
AOTRANGTB.COM
-
Tài li
ệu LTĐH môn hóa học năm 2011
- 2012
 
 Lưu hành nội bộ
 
Download tài li
ệu học tập
, xem bài gi
ảng
t
ại :
http://aotrangtb.com
3
 S
ố đếm
M
ạch cacbon chính
 
1 mono
2 Đi
 3 tri4 tetra5 penta6 hexa7 hepta8 octa9 nona
10 Đeca
 
C metC-C etC-C-C propC-C-C-C butC-C-C-C-C pentC-C-C-C-C-C hexC-C-C-C-C-C-C hepC-C-C-C-C-C-C-C octC-C-C-C-C-C-C-C-C nonC-C-C-C-C-C-C-C-C-
C Đec
 
Không xu
ất phát từ
 s
ố đếm
 
Xu
ất phát từ số đếm
 
BÀI T
P
ĐẠI CƯƠNG VỀ
HÓA H
ỮU CƠ 
 
Câu 1.
Ankan X có công th
c c
u t
o :Tên g
i c
a X làA. 2—isopropylbutan B. 3—isopropylbutanC. 2,3—
đim
etylpentan D. 3,4—
đimetylpentan
 
Câu 2 :
H
ợ 
p ch
t CH
3
CH(CH
3
)CH(CH
3
)CH=CH
2
có tên g
i làA. 3,4—
đimetylpent
—1—en B. 2,3—
đimetylpent
—4—enC. 3,4—
đimetylpent
—2—en D. 2,3—
đimetylpent
—1—en
Câu 3 :
Trườ 
ng h
ợp nào sau đây có công thứ
c c
u t
o
không
đ
úng v
ớ 
i tên g
ọi đ
ã cho ?
Isopentan3-etyl-2-metylpentanneopentan3,3-®ietylpentan
CH
3
CHCH
2
CH
2
CH
3
CH
3
CHCHCH
2
CH
3
CH
3
CHCH
3
CH
3
CH
2
CHCH
2
CH
3
CH
3
CH
2
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
A.B.D.C.
 
Câu 4 :
H
ợ 
p ch
t h
ữu cơ X có công thứ
c C
4
H
9
Br.
Đun hỗ
n h
ợ 
p g
m X, KOH và ancol etylicth
y ch
t
o ra but—1—en. Tên g
i c
a X làA. 1—brombutan B. 2—brombutanC. 1—bro
m
—2—metylpropan D. 2—bro
m
—2—metylpropan

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dayhoahoc liked this
Na Dont's Cry liked this
Tam Duong Tran liked this
toantamphu5261 liked this
hl0919096823 liked this
khongkhuatphuc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->