Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Antecedents Uniland Dossier

Antecedents Uniland Dossier

Ratings:
(0)
|Views: 8|Likes:
Published by BierzoAireLimpio

More info:

Published by: BierzoAireLimpio on Feb 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

 
ANTECEDENTS
Les intencions d'incinerar residus per part de la direccde la cimenteraUniland ve de lluny:*L’any 1.989 la cimentera Uniland entra un projecte a l’Ajuntament de SantaMargarida i Els Monjos, per cremar residus industrials (olis industrials usats)amb alt poder calorífic als forns de la cimentera. Va ser per la pressió popular dels veïns i veïnes que el projecte es va fer enrere (acte informatiu el dia24/11/89 a la societat Margaridoia amb l’assistència de més de 200 veïns quees van manifestar totalment en contra d' aquest projecte).Els veïns es varenassabentar no precisament per les informacions de l’Ajuntament, qui inicialmentestava disposat a atorgar els permisos.*L’any 1.994 l’ALCOHOLERA CATALANA, S.A. (Ubicada a uns 200 metres. dela cimentera UNILAND) sol·licita llicència municipal per l’instal·lació de uncentre receptor de residus (CRR),novament els veïns, per informació aliena al’Ajuntament se n’asabenten ies posicionen en contra davant el perill quesuposava l’emmagatzematge d’aquest residus perillosos en una instal·laciópropera al nucli habitat de Costa Dorada i la sospita de que aquests residusfossin incinerats als forns de la cimentera Uniland.*l’any 1.997 es crea una U.T.E. entra la cimenterà UNILAND I INTRAVAL quepresenta un projecta a la JUNTA DE RESIDUS per la incineració de tots elspneumàtics usats de CATALUNYA.En aquest cas la COORDINADORA DE GRUPS ECOLOGISTES DELPENEDÈS-GARRAF juntament amb la C.I.P.M.(Candidatura Independent pelprogrés municipal de Santa Margarida i els Monjos) fan una campanya dedenúncia sobre la perillositat que suposaria per la salut de les persones i elmedi ambient del municipi i la comarca, la incineració dels pneumàtics a lacimentera Uniland. Degut a la campanya informativa realitzada els mesosd’estiu de l’any 97, el mes de setembre l’ajuntament va denegar la llicència queautoritzava la incineració de pneumàtics a la cimentera Uniland.*El 23 de novembre de1999 la Generalitat i l'Agrupació de Fabricants deCiment de Catalunya signen un Conveni que autoritzava a les cimenterescatalanes a incinerar residus tòxics i perillosos als seus forns.La Candidatura Independent va informar d'aquesta possibilitat i juntament ambun grup de veïns i veïnes es van organitzar en la Plataforma Cívica Contra laIncineració de Residus a Ciments Uniland per informar a la població de StaMargarida i els Monjos dels perills per la salut i el medi ambient que suposariala incineració d'aquests residus.Amb la pregunta: "Permetrem una Incineradora de Residus Tòxics i Perillososa Uniland?" La Plataforma, amb suport de la Coordinadora de GrupsEcologistes del Penedès-Garraf, de Greenpeace, d'advocats, biòloga, físics,meteoròleg, enòlegs i tècnics de medi ambient, va convocar una assembleainformativa el dia 24 de març i el 7 d'abril del 2000, amb l’assistència de més de200 veïns i veïnes a la Masia de Mas Catarro i més de 100 veïns i veïnes de La
 
Ràpita per dir NO a la Incineració : La cimentera no és una incineradora .L'Ajuntament, davant la pressió veïnal, va denegar la llicència per incinerar residus.*L'11 de gener de 2001 es va signar un altre conveni entre el Ministerio deAgricultura i la Agrupacn de Fabricantes de Cementos de España( Oficemen ) per la crema de farines càrniques contaminades per EncefalopatiaEspongiforme Bovina " mal de les vaques boges". Aquest projecte també es vapoder aturar.*L'estiu del 2001 es decideix, en assemblea, el nom de Plataforma Cívica per laDefensa de la Salut i el Medi Ambient. És legalitza i una de les primeresaccions, el juliol del 2001, és la presentació a l'Ajuntament d'una Propostad'Ordenaa Municipal per tal de Prohibir la Incineració de Residus iSubproductes a tot l'àmbit municipal.*Maig del 2011, la Coordinadora Antiincineració de Residus d'àmbit estatalinforma a la Plataforma de la Resolució del 3 de juny del 2010, d'incorporaciód'un canvi substancial per ampliació dels residus a valoritzar energèticamentconsistents en derivats de residus de la fracció resta de residus sòlids urbans:90.000t/any i en fangs secs de depuradora: 50.000 t/any, amb una capacitatd’emmagatzematge de residus pendents de ser tractats de 500 tones de CDR i280 tones de fangs secs de depuradora.El 26 de maig de 2011 es va constituir a l'Escorxador de Vilafranca delPenedès el moviment antiincineració
, (Moviment Contra la IncineracaUniland
) amb la participació d’ una cinquantena de persones representantsd'entitats ecològistes del Penedès : Bosc Verd de Vilafranca, ADEMA i AMI deST Sadurní, No Fem el CIM del Baix Penedès, GEVEN del Vendrell, GEL deLlorenç del Penedès, l'Asociació Daltabaix dels Monjos, la Plataforma Cívicadels Monjos, CEPA, Plataforma anti-incineración de Montcada i Reixac, AireNet de St.Feliu del Llobregat, dels grups politics: CUP, ERC,ICV i persones atítol individual.Aquesta vegada, els veïns i veïnes de Santa Margarida i els Monjos no esvaren assabentar fins que ja hi havia tots els permisos i s’inicia la crema deresidus. Aquesta vegada l’Ajuntament, malgrat ser coneixedor del neguit veïnal,no va fer res per publicitar el projecte, excepte el mínim que la llei exigeix i quecreiem no va ser correctament realitzat.Sempre, al final de cada procés es manifestava per l’Ajuntament que ells novolien legalitzar-ho. Ara, lluny de publicitar-ho i fer-ho conèixer als veïns, hanemes els informes que els hi han demanat, i justifiquen el projecte amb elsmateixos arguments: millora el medi ambient, ...a Europa ja es fa,... es laGeneralitat qui ho ha d’aprovar.... etc. Aquesta vegada, de moment s’hanavançat, però de ben segur que la seva actuació els hi passarà factura.
 
ANTECEDENTESLas intenciones de incinerar residuos por parte de la dirección de la cementera Unilandviene de lejos:* En 1989 la cementera Uniland entra un proyecto al Ayuntamiento de Santa Margariday Els Monjos, para quemar residuos industriales (aceites industriales usados) con alto poder calorífico en los hornos de la cementera. Fue por la presión popular de losvecinos y vecinas que el proyecto se echó atrás (acto informativo el día 24/11/89 a lasociedad Margaridoia con la asistencia de más de 200 vecinos que se manifestarontotalmente en contra de este proyecto). Los vecinos se enteraron no precisamente por lasinformaciones del Ayuntamiento, quien inicialmente estaba dispuesto a otorgar los permisos.* En 1994 la alcoholera CATALANA, S.A. (Ubicada a unos 200 metros. De lacementera UNILAND) solicita licencia municipal para la instalación • instalación de uncentro receptor de residuos (CRR), nuevamente los vecinos, para información ajena alAyuntamiento se n'asabenten y se posicionan en contra ante el peligro que suponía elalmacenamiento de estos residuos peligrosos en una instalación cercana al núcleohabitado de Costa Dorada y la sospecha de que estos residuos fueran incinerados en loshornos de la cementera Uniland.* El año 1.997 se crea una U.T.E. entra la cementera Uniland y INTRAVAL que presenta un proyecta a la JUNTA DE RESIDUOS para la incineración de todos losneumáticos usados de CATALUÑA.En este caso la COORDINADORA DE GRUPOS ECOLOGISTAS DEL PENEDÈS-GARRAF junto con la CIPM (Candidatura Independiente por el progreso municipal deSanta Margarida i els Monjos) hacen una campaña de denuncia sobre la peligrosidadque supondría para la salud de las personas y el medio ambiente del municipio y lacomarca, la incineración de los neumáticos en la cementera Uniland. Debido a lacampaña informativa realizada los meses de verano del año 97, el mes de septiembre elayuntamiento denegó la licencia que autorizaba la incineración de neumáticos en lacementera Uniland.* El 23 de noviembre de1999 la Generalitat y la Agrupación de Fabricantes de Cementode Cataluña firman un Convenio que autorizaba a las cementeras catalanas a incinerar residuos tóxicos y peligrosos a sus hornos.La Candidatura Independiente informó de esta posibilidad y junto con un grupo devecinos y vecinas se organizaron en la Plataforma Cívica Contra la Incineración deResiduos en Cementos Uniland para informar a la población de Santa Margarida i elsMonjos los peligros para la salud y el medio ambiente que supondría la incineración deestos residuos. Con la pregunta: "Permitiremos una Incineradora de Residuos Tóxicos yPeligrosos en Uniland? "La Plataforma, con apoyo de la Coordinadora de GruposEcologistas del Penedès-Garraf, de Greenpeace, de abogados, bióloga, sicos,meteorólogo, enólogos y cnicos de medio ambiente, convocó una asambleainformativa el día 24 de marzo y el 7 de abril de 2000, con la asistencia de más de 200vecinos y vecinas en la Masía de Mas Catarro y más de 100 vecinos y vecinas de LaRàpita para decir NO a la Incineración: La cementera no es una incineradora.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->