Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong 2. Nguon Goc, Thanh Phan, Khoi Luong Cua Chat Thai Ran

Chuong 2. Nguon Goc, Thanh Phan, Khoi Luong Cua Chat Thai Ran

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 450|Likes:
Published by Daisy

More info:

Published by: Daisy on Nov 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2011

pdf

text

original

 
CHÖÔNG IINGUOÀN GOÁC, THAØNH PHAÀN, KHOÁILÖÔÏNGVAØ ÑAËC TÍNH CUÛA CHAÁT THAÛI RAÉN
2.1Nguoàn Goác Chaát Thaûi Raén
Nguoàn goác phaùt sinh, thaønh phaàn vaø toác ñoä phaùt sinh cuûachaát thaûi raén laø caùc cô sôû quan troïng ñeå thieát keá, löïa choïncoâng ngheä xöû lyù vaø ñeà xuaát caùc chöông trình quaûn lyù chaátthaûi raén thích hôïp.Coù nhieàu caùch phaân loaïi nguoàn goác phaùt sinh chaát thaûi raénkhaùc nhau nhöng phaân loaïi theo caùch thoâng thöôøng nhaát laø:(1) khu daân cö, (2) khu thöông maïi, (3) cô quan, coâng sôû, (4) xaâydöïng vaø phaù huûy caùc coâng trình xaây döïng, (5) khu coângcoäng, (6) nhaø maùy xöû lyù chaát thaûi, (7) coâng nghieäp, (8)noâng nghieäp. Chaát thaûi ñoâ thò coù theå xem nhö chaát thaûicoâng coäng, ngoaøi tröø caùc chaát thaûi trong quaù trình cheá bieántaïi caùc khu coâng nghieäp vaø chaát thaûi noâng nghieäp.Chaát thaûi raén phaùt sinh töø nhieàu nguoàn khaùc nhau, caên cöùvaøo ñaëc ñieåm chaát thaûi coù theå phaân chia thaønh 3 nhoùm lôùn :Chaát thaûi ñoâ thò, coâng nghieäp vaø nguy haïi. Nguoàn thaûi cuûa raùcthaûi ñoâ thò raát khoù quaûn lyù taïi caùc nôi ñaát troáng (open areas) ,bôûi vì taïi caùc vò trí naøy söï phaùt sinh caùc nguoàn chaát thaûi laømoät quaù trình phaùt taùn.Chaát thaûi nguy haïi thöôøng phaùt sinh taïi caùc khu coâng nghieäp, doñoù nhöõng thoâng tin veà nguoàn goác phaùt sinh vaø ñaëc tính caùcchaát thaûi nguy haïi taïi caùc loaïi hình coâng nghieäp khaùc nhau laøraát caàn thieát. Caùc hieän töôïng nhö chaûy traøn, roø ræ caùc loaïihoaù chaát caàn phaûi ñaëc bieät chuù yù, bôûi vì caùc chaát thaûi nguyhaïi bò chaûy traøn chi phí thu gom vaø xöû lyù raát toán keùm. Ví duï,chaát thaûi nguy haïi bò haáp phuï bôûi caùc vaät lieäu deã ngaämnöôùc nhö rôm raï, vaø dung dòch bò thaám vaøo trong ñaát thì phaûiñaøo bôùi ñaát ñeå xöû lyù. Luùc naøy caùc chaát thaûi nguy haïi coùtheå xem nhö goàm caùc thaønh phaàn chaát loûng chaûy traøn, chaáthaáp phuï (rôm, raï), vaø caû ñaát bò oâ nhieãm.
2.2Thaønh Phaàn Chaát Thaûi Raén
8
 
 Thaønh phaàn cuûa chaát thaûi raén bieåu hieän söï ñoùng goùp vaøphaân phoái cuûa caùc phaàn rieâng bieät maø töø ñoù taïo neân doøngchaát thaûi, thoâng thöôøng ñöôïc tính baèng
phaàn traêm theo khoáilöôïng.
 Thoâng tin veà thaønh phaàn chaát thaûi raén ñoùng vai troøraát quan troïng trong vieäc ñaùnh giaù vaø löïa choïn nhöõng thieát bòthích hôïp
 
caàn thieát ñeå xöû lyù, caùc quaù trình xöû lyù cuõng nhövieäc hoaïch ñònh caùc heä thoáng, chöông trình vaø keá hoaïch quaûnlyù chaát thaûi raén. Thoâng thöôøng trong raùc thaûi ñoâ thò, raùc thaûi töø caùc khu daâncö vaø thöông maïi chieám tæ leä cao nhaát töø 50-75%. Giaù tròphaân boá seõ thay ñoåi tuyø thuoäc vaøo söï môû roäng caùc hoaïtñoäng xaây döïng, söõa chöõa, söï môû roäng cuûa caùc dòch vuï ñoâthò. Thaønh phaàn rieâng bieät cuûa chaát thaûi raén thay ñoåi theovò trí ñòa lyù, thôøi gian, muøa trong naêm, ñieàu kieän kinh teá vaøtuøy thuoäc vaøo thu nhaäp cuûa töøng quoác gia.
Baûng 2.1 Nguoàn goác caùc loaïi chaát thaûiNguoànphaùt sinhNôi phaùt sinhCaùc daïng chaát thaûiraén
Khu daân cöKhu thöôngmaïiCô quan,coâng sôûCoâng trìnhxaây döïng vaøphaù huyûDòch vuï coâng coängñoâ thòNhaø maùyxöû lyù chtthaûi ñoâ thòCoâng nghieäpHoä gia ñình, bieätthöï, chung cö.Nhaø kho, nhaø haøng,chôï, khaùch saïn, nhaøtr, caùc trm õachöõa vaø dòch vuï. Tôøng hoïc, beänhvieän, vaên phoøng côquan chính phuû.Khu nhxaây ïngmôùi, söõa chöõanaâng caáp môû roängñöôøng phoá, cao oác,san neàn xaây döïng.Hoaït ñoäng doïn raùcveä sinh ñöôøng phoá,coâng vin, khu vuichôi giaûi trí, baõitaém.Nhaø maùy xöû lyùnöôùc caáp, nöôùcthi vaø cc qutrình xöû lyù chaátthi coâng nghipkhaùc. Thöïc phaåm dö thöøa,giaáy, can nhöïa, thuyû tinh,can thieác, nhoâm.Giy, nhöïa, thöïc phmthöøa, thuûy tinh, kim loaïi,chaát thaûi nguy haïi.Giy, nhöïa, thöïc phmthöøa, thuûy tinh, kim loaïi,chaát thaûi nguy haïi.Gaïch, betong, theùp, goã,thaïch cao, buïi,...Raùc vöôøn, caønh caây caéttæa, chaát thaûi chung taïicaùc khu vui chôi, giaûi trí.Buøn, troCht thi do qutrìnhchbieán coâng nghip,phliu, vcc raùcthaûi sinh hoaït.
9
 
Noâng nghieäpCoâng nghip xaâydöïng, cheá taïo, coângnghip naëng, nh,loïc daàu, hoaù chaát,nhieät ñieän.Ñoàng coû, ñoàngruoäng, vöôøn caâyaên quaû, noâng traïi. Thöïc phaåm bò thoái röûa,saûn phaåm noâng nghieäpthöøa, raùc, chaát ñoäc haïi.
Nguoàn :
Integrated Solid Waste Management, McGRAW-HILL 1993
2.2.1Söï thay ñoåi thaønh phaàn chaát thaûi raén trong töônglai
Nghieân cöùu söï thay ñoåi thaønh phaàn chaát thaûi raén trong töônglai coù yù nghóa raát quan troïng trong vieäc hoaïch ñònh keá hoaïchquaûn lyù chaát thaûi raén, ñoàng thôøi noù cuõng quyeát ñònh caùcqui ñònh, döï aùn vaø chöông trình quaûn lyù cho caùc cô quan quaûnlyù ( nhö laø söï thay ñoåi caùc thieát bò chuyeân duøng). Boán thaønhphaàn coù xu höôùng thay ñoåi lôùn laø: thöïc phaåm, giaáy vaøcarton, raùc vöôøn, plastic.
10

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kimsojisun liked this
nguyenthuc2000 liked this
ducmtk4 liked this
ducmtk4 liked this
Vo Anh Tuan liked this
ELVISLUC105 liked this
mrtai21389 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->