Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
gazeta prawna z 17 listopada 08 (nr 224)

gazeta prawna z 17 listopada 08 (nr 224)

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,805|Likes:
Published by Inkaso Hermańśki

More info:

Published by: Inkaso Hermańśki on Nov 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

Najwi\u0119kszy dziennik gospodarczy
PONIEDZIA\u0141EK17 LISTOPADA 2008
NR224 (2346)
ROK15
CENA 5,99 Z\u0141(W TYM 7 PROC. VAT)GAZETAPRAWNA.PL /24H
ISSN1232\u201367
12Nrindeksu
348066Mut1N
ak\u0142ad:14591
0
\u25a0Jak dokona\u0107 zamkni\u0119cia
ksi\u0119gi podatkowej
Tygodnik Podatkowy
SAMOZATRUDNIENIE
Jak rozlicza\u0107 koszty dzia\u0142alno\u015bci
w mieszkaniu
strona 15
TYDZIE\u0143 PODATK\u00d3W PRZY
SPRZEDA\u017bY NIERUCHOMO\u015aCI
Jak rozliczy\u0107 sprzeda\u017c mieszkania
i domu kupionych do ko\u0144ca
2006 r.
strona 14
GOSPODARKA
\u25a0Por\u00f3wnanie ofert telefon\u00f3w
na kart\u0119
strony A2\u2013A3
PRACA I KARIERA
\u25a0Za siedem lat matura
z przedsi\u0119biorczo\u015bci
\u25a0Jak wybra\u0107 dobrego
kandydatastrony A6\u2013A7
FINANSE
\u25a0To nie czas na kupowanie
akcji
strona A11
PODATKI
\u25a0 ZAKAZ ODLICZANIA VAT

od wydatk\u00f3w, kt\u00f3re nie s\u0105 kosztem
uzyskania przychod\u00f3w, zostanie od
1 grudnia zlikwidowany.strona 6

PRACA
\u25a0FIRMY NIE B\u0118D\u0104 MOG\u0141Y

zwolni\u0107 rodzica, kt\u00f3ry obni\u017cy wymiar
czasu pracy ze wzgl\u0119du na opiek\u0119
nad dzieckiem.

strona 10
PRAWO
\u25a0 PISMA S\u0104DOWE DOR\u0118CZANE
b\u0119d\u0105 przez poczt\u0119, komornika
i przez specjalnie utworzon\u0105 s\u0142u\u017cb\u0119
dor\u0119czeniow\u0105.
strona 13
W
grudniu firmy ubezpiecze-
niowe po raz ostatni zap\u0142a-

c\u0105 tzw. podatek Religi. Ju- tro odb\u0119dzie si\u0119 pierwsze czytanie rz\u0105dowego projektu ustawy, kt\u00f3ry zlikwiduje go od stycznia 2009 r. Jednocze\u015bnie, wbrew wcze\u015bniejszym

zapowiedziom ministra zdrowiaEwy
Kopacz,nie zostanie zast\u0105piony in-

nym systemem, kt\u00f3ry zobowi\u0105\u017ce ubezpieczycieli do partycypacji w kosztach leczenia ofiar wypadk\u00f3w.

Jak sprawdzili\u015bmy, zniesienie po-
datku Religi nie spowoduje obni\u017ce-

nia cen polis, podniesionych w ubie- g\u0142ym roku o 7\u201310 proc. W najlep- szym razie ceny polis zostan\u0105 utrzy- mane na obecnym poziomie. Ubez- pieczyciele wskazuj\u0105, \u017ce stanie si\u0119 tak m.in. ze wzgl\u0119du na wprowa- dzenie instytucji tzw. zado\u015b\u0107uczy-

nienia za \u015bmier\u0107 bliskiej osoby
w nieszcz\u0119\u015bliwym wypadku.

Przez rok z podatku Religi do NFZ wp\u0142yn\u0119\u0142o 700 mln z\u0142. Kolejnych pie- ni\u0119dzy w 2009 roku nie b\u0119dzie.\u25a0

strony 2 i 8
CZY CHRONISZ SWOJE DANE?
N IE PO ZW \u00d3 L,
NIE POZW\u00d3L,
A B Y D A N E TW O IC H K LIEN T\u00d3 W
ABY DANE TWOICH KLIENT\u00d3W
DO STA\u0141Y SI\u0118 W N IEPO W O \u0141AN E R\u0118CE !
DOSTA\u0141Y SI\u0118 W NIEPOWO\u0141ANE R\u0118CE !
Nie wyrzucaj ich do \u015bmietnika!
Ka\u017cdy zb\u0119dny dokument lub materia\u0142 CD/DVD zawieraj\u0105cy
informacje lub dane powinien zosta\u0107 zniszczony w niszczarce dokument\u00f3w.
Wi\u0119cej informacji na www.fellowes.plFINANSE
Kredyty: przez wahania
kursu rata wy\u017csza o 250 z\u0142
reklama
PRACALECZENIE OFIAR WYPADK\u00d3W
Zniknie podatek Religi, ale firmy
ubezpieczeniowe nie obni\u017c\u0105 OC
P\u0142yty z praktycznym kursem
obs\u0142ugi programuWord
W
ahania kursu z\u0142otego s\u0105 ostatnio tak du-

\u017ce, \u017ce warto\u015b\u0107 raty przeci\u0119tnego kredy- tu walutowego w ci\u0105gu kilku dni jest w stanie wzrosn\u0105\u0107 o prawie 250 z\u0142. Nadal jednak osoba zad\u0142u\u017cona we frankach p\u0142aci mniej ni\u017c w z\u0142o- tych, je\u017celi wzi\u0119\u0142a kredyt kilka miesi\u0119cy temu. Ci, kt\u00f3rzy po\u017cyczaj\u0105 teraz, za kredyty waluto- we p\u0142ac\u0105 prawie tyle samo, ile za z\u0142otowe.\u25a0

strona A10
PODATKI
Kr\u00f3tka sprzeda\u017c akcji
to k\u0142opot z fiskusem
N
owela ustawy o obrocie instrumentami fi-

nansowymi umo\u017cliwia przeprowadzanie transakcji kr\u00f3tkiej sprzeda\u017cy papier\u00f3w warto- \u015bciowych na rynku kapita\u0142owym. Zapomniano jednak jednoznacznie okre\u015bli\u0107 spos\u00f3b opodat- kowania tych transakcji dla po\u017cyczkodawc\u00f3w. Brak jasnych przepis\u00f3w podatkowych spowodu- je spory z fiskusem i niepewno\u015b\u0107 inwestor\u00f3w.\u25a0

strony 4\u20135
PRAWO
Powr\u00f3ci sp\u00f3\u0142dzielcza
w\u0142asno\u015b\u0107 lokalu
R
esort infrastruktury proponuje przywr\u00f3ce-

nie mo\u017cliwo\u015bci przekszta\u0142cania mieszka\u0144 lokatorskich w sp\u00f3\u0142dzielcz\u0105 w\u0142asno\u015b\u0107 oraz po- wr\u00f3t instytucji zebra\u0144 przedstawicieli cz\u0142on- k\u00f3w. Zmieni\u0107 si\u0119 maj\u0105 zasady lustracji sp\u00f3\u0142dziel- ni. Projekt ustawy o sp\u00f3\u0142dzielniach mieszkanio- wych powinien najp\u00f3\u017aniej na pocz\u0105tku 2009 r. trafi\u0107 do konsultacji spo\u0142ecznych.\u25a0

strona 12
DZI\u015aPoziom podstawowy JUTROPoziom zaawansowany
Tematdnia
WWW.GAZETAPRAWNA.PL
2|PONIEDZIA\u0141EK17 LISTOPADA 2008| nr 224
BLOGI Gazety Prawnej
www.gazetaprawna.pl/blogi
O
fiary
przest\u0119pstw
umy\u015blnych i nieumy\u015bl-

nych, a w przypadku ich \u015bmierci i ich najbli\u017csi, mog\u0105 dosta\u0107 odszkodowanie od Skar- bu Pa\u0144stwa na pokrycie ponie- sionych szk\u00f3d materialnych, zwane kompensat\u0105. Jest to mo\u017cliwe, gdy nieskuteczne jest wyegzekwowanie pieni\u0119dzy od sprawcy przest\u0119pstwa lub np. ubezpieczyciela. Dodatkowo jeszcze kompensata w podwy\u017c- szonej wysoko\u015bci z 12 tys. do 20 tys. z\u0142 ma by\u0107 przeznaczana r\u00f3wnie\u017c na koszty zwi\u0105zane z leczeniem i rehabilitacj\u0105 \u2013 przewiduje

przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedli- wo\u015bci projekt nowelizacji usta- wy o pa\u0144stwowej kompensacie przys\u0142uguj\u0105cej ofiarom niekt\u00f3- rych przest\u0119pstw.

\u2013 Kompensata przyznawana jest poszkodowanym, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 kryteria okre\u015blone w ustawie, bez wzgl\u0119du na ich sytuacj\u0119 maj\u0105tkow\u0105. Musz\u0105 oni jedynie wyst\u0105pi\u0107 do s\u0105du z wnioskiem o jej przyznanie \u2013 t\u0142umaczy s\u0119dzia Marek Celej z Krajowej Rady S\u0105downiczej.

Ju\u017c czwarty rok Skarb Pa\u0144- stwa wyp\u0142aca kompensaty ofia- rom niekt\u00f3rych przest\u0119pstw umy\u015blnych. Na podstawie prze- prowadzonych bada\u0144 Minister- stwo Sprawiedliwo\u015bci uzna\u0142o, \u017ce przepisy ustawy z 7 lipca 2005 r. o pa\u0144stwowej kompen- sacie przys\u0142uguj\u0105cej ofiarom niekt\u00f3rych przest\u0119pstw umy\u015bl- nych (Dz.U. nr 169, poz. 1415) uniemo\u017cliwiaj\u0105 wielu poszko- dowanym uzyskanie odszkodo- wania od Skarbu Pa\u0144stwa. Dla- tego w projekcie nowelizacji za- proponowano obj\u0119cie ochron\u0105

kompensacyjn\u0105 wszystkie ofia- ry przest\u0119pstw, zar\u00f3wno umy\u015bl- nych, jak i nieumy\u015blnych.

Autorzy projektu uwa\u017caj\u0105, \u017ce dotychczasowa regulacja jest nieracjonalna z punktu wi- dzenia systemu pomocy po- szkodowanym. Odbieranie ofiarom przest\u0119pstw nieumy\u015bl- nych mo\u017cliwo\u015bci dochodzenia kompensaty nie znajduje uza- sadnienia, twierdz\u0105. Ich opini\u0119 podzielaj\u0105 r\u00f3wnie\u017c prawnicy praktycy.

\u2013 Z punktu widzenia ofiary nie jest istotne, czy zosta\u0142a po- szkodowana w wyniku prze- st\u0119pstwa umy\u015blnego czy nie-

umy\u015blnego, na przyk\u0142ad wy- padku komunikacyjnego \u2013 t\u0142u- maczy adwokat Maria Urba\u0144- ska z Kancelarii Kosi\u0144ski i Wsp\u00f3lnicy.

Projekt przewiduje, \u017ce kom- pensata b\u0119dzie mog\u0142a by\u0107 przy- znawana tak\u017ce na pokrycie koszt\u00f3w zwi\u0105zanych z lecze- niem i rehabilitacj\u0105, w tym r\u00f3w- nie\u017c na dojazd na leczenie.

Projekt nowelizacji zmienia tak\u017ce w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 miejscow\u0105 s\u0105du orzekaj\u0105cego w sprawach kompensaty. Teraz orzeka o jej przyznaniu s\u0105d, w miejscu kt\u00f3- rego pope\u0142niono przest\u0119pstwo. To si\u0119 zmieni. Orzeka\u0107 ma s\u0105d, w kt\u00f3rego okr\u0119gu wniosko- dawca ma miejsce sta\u0142ego za- mieszkania. Autorzy projektu uznali, \u017ce konieczno\u015b\u0107 prowa- dzenia sprawy w s\u0105dzie cz\u0119sto odleg\u0142ym od miejsca zamiesz- kania poszkodowanych, kt\u00f3rzy doznali ci\u0119\u017ckiego, a nawet \u015bredniego naruszenia czynno- \u015bci narz\u0105d\u00f3w cia\u0142a lub rozstro- ju zdrowia, stanowi\u0107 mo\u017ce istotn\u0105 przeszkod\u0119.\u25a0

\u25a0Zar\u00f3wno ofiarom przest\u0119pstw umy\u015blnych, jak i nieumy\u015blnych b\u0119d\u0105 przys\u0142ugiwa\u0142y kompensaty
\u25a0Maksymalne odszkodowanie od Skarbu Pa\u0144stwa wzro\u015bnie z 12 tys. do 20 tys. z\u0142
\u25a0Kompensat\u0119 b\u0119dzie mo\u017cna przeznaczy\u0107 m.in. na leczenie i rehabilitacj\u0119
PROCEDURA CYWILNAOdszkodowania od Skarbu Pa\u0144stwa
Kompensaty: 20 tys. z\u0142
dla ofiary przest\u0119pstwa
komentarzeredakcji
PRACA
Za z\u0142e prawo p\u0142aci kierowca
DOMINIKA
SIKORA
dominika.sikora
@infor.pl
Podatek Religi przechodzi do hi-
storii. W zasadzie to dobrze, bo

i tak nie spe\u0142nia\u0142 swojej funkcji.
Firmy ubezpieczeniowe przekazy-
wa\u0142y wprawdzie dodatkowe pieni\u0105-
dze na leczenie ofiar wypadk\u00f3w, ale
brak dobrze dzia\u0142aj\u0105cego systemu
ich identyfikacji i niemo\u017cno\u015b\u0107 dopa-
sowania sprawcy wypadku do jego
ofiary uniemo\u017cliwi\u0142y NFZ przekazy-
wanie pieni\u0119dzy do szpitali i przy-
chodni. Szkoda tylko, \u017ce jego likwi-
dacja nie b\u0119dzie oznacza\u0107 obni\u017cenia
sk\u0142adki OC, jak\u0105 musi p\u0142aci\u0107 14 mi-
lion\u00f3w posiadaczy aut. Firmy ubez-
pieczeniowe nie zrezygnuj\u0105 z \u0142atwo
zarobionych pieni\u0119dzy i t\u0142umacz\u0105,
\u017ce obni\u017cka nie jest mo\u017cliwa, bo Po-
lacy mog\u0105 dochodzi\u0107 roszcze\u0144 na
podstawie tzw. instytucji zado\u015b\u0107-
uczynienia. Takich spraw jest jed-
nak jak na razie niewiele. B\u0119d\u0105 te\u017c,
znaj\u0105c realia s\u0105dowe, ci\u0105gn\u0105\u0107 si\u0119 la-
tami. W tym czasie ubezpieczyciele
b\u0119d\u0105 korzysta\u0107 z podwy\u017cszonej
sk\u0142adki, ale do NFZ nie trafi\u0105 dodat-
kowe pieni\u0105dze. B\u0119d\u0105 je za to mieli
ubezpieczyciele.\u25a0

strona 8
O
fiary przest\u0119pstw maj\u0105 pra-
wo do kompensaty szk\u00f3d,

jakich dozna\u0142y w wyniku
czynu kryminalnego. Czy jednak
koszty takiej pomocy powinno po-
nosi\u0107 pa\u0144stwo? Jej obro\u0144cy twier-
dz\u0105, \u017ce s\u0105dy uwzgl\u0119dniaj\u0105 zaled-
wie niewielki procent wniosk\u00f3w
o wyp\u0142at\u0119 kompensat. Dodaj\u0105 te\u017c,
\u017ce Skarb Pa\u0144stwa nie wydaje ol-
brzymich pieni\u0119dzy na finansowa-
nie pomocy dla ofiar przest\u0119pstw.
Jednak warto tak\u017ce poszuka\u0107 in-
nych \u017ar\u00f3de\u0142 wspierania poszkodo-
wanych. Cho\u0107by ze wzgl\u0119d\u00f3w mo-
ralnych. Mo\u017cna np. utworzy\u0107 spe-
cjalny fundusz z pieni\u0119dzy spraw-
c\u00f3w przest\u0119pstw umy\u015blnych
i nieumy\u015blnych. Takie rozwi\u0105zanie
jest na pewno trudniejsze w reali-
zacji, jednak naprawianie szkody
przez samego przest\u0119pc\u0119 to najlep-
sza dla niego kara i droga
do resocjalizacji.\u25a0

strona 2
TEMAT DNIA
Nie tylko z bud\u017cetu
MA\u0141GORZATA
PIASECKA-
-SOBKIEWICZ

malgorzata.
piasecka
@infor.pl

MA\u0141GORZATA
PIASECKA-SOBKIEWICZ
malgorzata.piasecka@infor.pl
BARTOSZ GROHMAN
adwokat White & Case

Pa\u0144stwo ma obowi\u0105zek skutecznie \u015bciga\u0107 i wy-
krywa\u0107 przest\u0119pc\u00f3w, a obywatel prawo do sku-
tecznej ochrony. W razie udowodnienia winy
sprawcy przest\u0119pstwa pokrzywdzony ma mo\u017cli-
wo\u015b\u0107 domagania si\u0119 od niego odszkodowania,
zado\u015b\u0107uczynienia i renty. Mo\u017ce to zrobi\u0107 w od-
r\u0119bnym post\u0119powaniu przed s\u0105dem cywilnym
albo wyst\u0105pi\u0107 o odszkodowanie ju\u017c podczas to-
cz\u0105cej si\u0119 sprawy karnej przeciwko przest\u0119pcy.
Je\u017celi za\u015b przest\u0119pca nie zostanie wykryty, to
pa\u0144stwo musi wzi\u0105\u0107 na siebie obowi\u0105zek ochro-
ny pokrzywdzonego i zapewni\u0107 mu \u015brodki na
pokrycie szkody, leczenie i rehabilitacj\u0119. Temu
ma w\u0142a\u015bnie s\u0142u\u017cy\u0107 stworzenie pokrzywdzonemu
mo\u017cliwo\u015bci ubiegania si\u0119 o kompensat\u0119 od
Skarbu Pa\u0144stwa. Propozycja podwy\u017cszenia wy-
soko\u015bci kompensaty do 20 tys. z\u0142 zas\u0142uguje na

poparcie.
SEBASTIAN KOCZUR
adwokat Kancelaria Adwokacka w Krakowie

Kompensaty powinny by\u0107 wyp\u0142acane ze \u015brod-
k\u00f3w Skarbu Pa\u0144stwa ofiarom przest\u0119pstw
umy\u015blnych i nieumy\u015blnych, gdy\u017c w ten spos\u00f3b
pa\u0144stwo realizuje swoj\u0105 funkcj\u0119 socjaln\u0105. Podob-
nie jest w\u00f3wczas, gdy w ramach ubezpiecze\u0144
spo\u0142ecznych wyp\u0142acane s\u0105 renty socjalne oso-
bom, kt\u00f3re nigdy nie pracowa\u0142y. Realizuj\u0105c zasa-
d\u0119 sprawiedliwo\u015bci spo\u0142ecznej pa\u0144stwo ma obo-
wi\u0105zek zapewni\u0107 poszkodowanym ofiarom prze-
st\u0119pstw pewne \u015brodki utrzymania, gdy nie mog\u0105
one wyegzekwowa\u0107 odszkodowania od sprawcy
przest\u0119pstwa. Nale\u017cy jednak rozwa\u017cy\u0107, czy nie
powinien zosta\u0107 utworzony specjalny fundusz,
z kt\u00f3rego \u015brodki przeznaczone by\u0142yby na kom-
pensaty. Pieni\u0105dze przekazywane do kasy fundu-
szu mog\u0142yby pochodzi\u0107 od skazanych sprawc\u00f3w
przest\u0119pstw umy\u015blnych i nieumy\u015blnych. Decyzj\u0119
o ich obci\u0105\u017ceniu podejmowa\u0142by s\u0105d.

OPINIE
U NAS PRZECZYTA\u0141E\u015a PO RAZ PIERWSZY:
FINANSE|Skutki kryzysu finansowego:
KNF mo\u017ce nie zgodzi\u0107 si\u0119
na dywidendy
GP 223/2008 \u201314 LISTOPADA 2008
PODATKI | Ewidencja sprzeda\u017cy:
Sankcja za brak kasy fiskalnej
narusza przepisy unijne
GP 220/2008 \u2013 10 LISTOPADA 2008
PRACA | Nowelizacja kodeksu pracy:
Nowe przepisy bhp najbardziej
uderz\u0105 w ma\u0142e firmy
GP 223/2008 \u201314 LISTOPADA 2008
PRAWO | Op\u0142aty za korzystanie z kart p\u0142atniczych:
Banki mog\u0142y ustala\u0107 op\u0142at\u0119 za
p\u0142atno\u015bci kartami
GP 222/2008 \u2013 13 LISTOPADA 2008
Czytajwww.gazetaprawna.pl/archiwum
Prawo do kompensaty ma:
\u25a0 w Austrii \u2013 osoba, kt\u00f3ra w wyniku przest\u0119pstwa po-
nios\u0142a uszczerbek na zdrowiu psychicznym i fizycznym
\u25a0w Danii, Finlandii, Francji \u2013 ofiara przest\u0119pstwa
umy\u015blnego i nieumy\u015blnego
\u25a0 w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii \u2013 tak\u017ce ofiary przest\u0119pstw,
kt\u00f3re nie zosta\u0142y dokonane z u\u017cyciem przemocy
\u25a0w Szwecji \u2013 ofiary wypadk\u00f3w drogowych
SZERSZA PERSPEKTYWA
reklama

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->