Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Giadinhgau

Giadinhgau

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Daisy

More info:

Published by: Daisy on Nov 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2011

pdf

text

original

 
Rıng Xanh 
1
 LÍi mÎ Æ«u 
 mÈt khu rıng n‰, c„ gia Æ◊nh nhµ g†u sËng y™n vui hπnh phÛc vÌi r†t nhi“u mu´ng thÛ vµ c∏c loπi hoa th¨m, qu∂ ng‰t. Ngµy ngµy, g†u mã d…n g†u con Æi quanh rıng Æ” t◊m mÀt ong vµ nh˜ng tr∏i c©y ngon nh†t. Nh≠ng, mÈt ngµy kia...
C∏c em th©n m’n,C©u chuy÷n nhµ g†u bæt Æ«u nh≠ vÀy Ɔy. CÚng nh≠ mu´n loµi kh∏c, g†u Æ∑tıng c„ cuÈc sËng b◊nh y™n trong nh˜ng c∏nh rıng xanh vµ nh˜ng chÛ g†ucon lÌn l™n d≠Ìi s˘ che chÎ ch®m s„c ©n c«n cÒa mã chÛng. Nh≠ng ngµy nay, loµi g†u Æang lµ mÙc ti™u s®n bæt vµ khai th∏c cÒa nhi“u ng≠Íi.ChÛng bfi bæt kh·i n¨i Î cÒa m◊nh vµ ph∂i chfiu c∂nh sËng tÔtÛng, mfln m·i trong nh˜ng cÚi sæt n¨i xa lπ. Lflng thamcÒa con ng≠Íi Æ∑ khi’n t≠¨ng lai cÒa loµi g†u Æang bfi Æe d‰a. C∏c em h∑y cÔng Rıng Xanh t◊m hi”u c©uchuy÷n Æang di‘n ra ÆËi vÌi nh˜ng chÛ g†u ÎVi÷t Nam nhä.
 
2
Rıng Xanh 
Tin t¯c3Bπn cbit4Bi’t Æ≠Íng nµo tho∏t 5Trong trπi tÀp trung6C„ ph∂i thuËc ti™n 9 Nh˜ng Æi“u 10hÈi mong manh 11G†u ng˘a 12G†u ch„ 13 Nh˜ng Æi“u thÛ vfi 14 Mn khoi kh»u15BmÀt cÒa gu16 MÔa gu sinh17H‰ hµng xa g«n 18CÔng giÛp g†u con 20G„c cÒa chuy™n gia 21D©y leo23T™ gi∏c mÈt sıng Java 24 VÍn quËc gia Yok ß´n26H¨ng Ìc gi˜ rıng28C∏c ch≠¨ng tr◊nh Gi∏o dÙc m´i tr≠Íng 29gi∂ Rıng Xanh 30CÔng suy ngh33Tranh mµu 34Trang c©u lπc bÈ35Rıng Xanh c≠Íi 43CuÈc thi vœ tranh vGu44Truy÷n tranh: S˘ tch c©y lÏi hÊ46 V®n phng Bc C«y vªn50
TRONG Sˇ NÄY 
Trang 
 
Th∏ng 8/2004, ca s‹M¸ Linh Æ∑ tham giamÈt bÈ phim ngæn v“sË phÀn c∏c loµi g†uÎ Vi÷t Nam doTrung t©m Gi∏odÙc Thi™n nhi™n th˘c hi÷n.Trong phim,chfi M¸ Linh k™u g‰i m‰ing≠Íi kh´ngsˆ dÙng mÀtg†u vµ c∏c s∂nph»m kh∏c lµm tı g†u. BÈ phim Æ∑ Æ≠Ócph∏t s„ng rÈng r∑i tr™n Ƶi truy“n h◊nhcÒa h¨n 40 tÿnh vµ thµnh phË, trong Æ„c„ c∏c thµnh phË lÌn nh≠ Thµnh phË HÂCh› Minh, Hµ NÈi, ßµ NΩng, Hu’ vµH∂i Phflng.
Trung t©m Gi∏o dÙc Thi™n nhi™n 
Gæn ch›p Æ” qu∂n l˝ g†u nu´inhËt
G†u lµ loµi ÆÈng vÀt qu˝ hi’m Æ≠Ócph∏p luÀt b∂o v÷ nh≠ng ngµy nay cuÈcsËng cÒa chÛng bfi Æe doπ nghi™m tr‰ng bÎi nπn s®n bæt vµ nu´i nhËt tπi c∏c trang trπi vµ hÈ gia Æ◊nh Æ” khai th∏c l†y mÀt. Tr≠Ìc t◊nh trπng nµy, ThÒ t≠Ìngch›nh phÒ Æ∑ chÿ Æπo y™u c«u t†t c∂ c∏cchÒ hÈ nu´i g†u tr™n toµn quËc (trı c∏cÆoµn xi’c vµ sÎ thÛ) ph∂i Æ®ng k˝ vµÆ∏nh d†u bªng thi’t bfi Æi÷n tˆ (gæn ch›p) toµn bÈ sË g†u nu´i cÒa m◊nh. N’u kh´ng th˘c hi÷n, c∏c chÒ hÈ nu´i g†u sœ bfi xˆ l˝ theo quy Æfinh cÒa ph∏p luÀt.Thµnh phË H Ch› Minh lµ n¨i Æ«u ti™n th˘c hi÷n vi÷c gæn ch›p cho g†u. Trong thÍi gian tÌi, hoπt ÆÈng nµy sœ Æ≠Óc tri”n khai tπi nhi“u tÿnh, thµnh phË kh∏c tr™nc∂ n≠Ìc Æ” ti’n tÌi ch†m d¯t t◊nh trπngs®n bæt, mua, b∏n, gi’t mÊ vµ nu´i nhËtg†u tr∏i phäp nh≠ hi÷n nay.
Theo v®n b∂n Quy’t Æfinh 02/2005/Qß-BNN vµ B∂n tin Ki”m l©m Vi÷t Nam, sË Xu©n 
† 
t DÀu 2005 
Th´ng tin
Rıng Xanh 
 
3
Nhi“u ng≠Íi d©n Hµ NÈi v…n ÆangdÔng mÀt g†u
Th∏ng 7/2004, Trung t©m Gi∏o dÙc Thi™nnhi™n Æ∑ ti’n hµnh ph·ng v†n 1814 ng≠Íi Î7 quÀn nÈi thµnh Hµ NÈi. Kho∂ng g«n mÈtph«n ba sË ng≠Íi Æ≠Óc h·i cho bi’t h‰ c„ sˆ dÙng mÀt g†u. ßa sË n„i rªng h‰ sΩn sµngdÔng c∏c s∂n ph»m kh∏c thay th’ mÀt g†un’u chÛng c„ t∏c dÙng tËt h¨n. Tuy nhi™n,cÚng c„ kh´ng ›t ng≠Íi t· ra kh´ng quan t©m ho∆c kh´ng bi’t hi÷n sË l≠Óng g†u trong t˘ nhi™n Æang t®ng, gi∂m ra sao.D˘a tr™n k’t qu∂ Æi“u tra, Trung t©mGi∏o dÙc Thi™n nhi™n sœ ti’p tÙc ph∏t tri”nchi’n dfich s©u rÈng h¨n n˜a nhªm n©ngcao nhÀn th¯c cho m‰i ng≠Íi v“ vi÷c b∂o v÷c∏c loµi g†u trong t˘ nhi™n.
Trung t©m Gi∏o dÙc Thi™n nhi™n 
Ca s‹ M¸ Linh vÌi chi’n dfich b
 
∂o v÷ g†uTr
 
 ung t©m c¯ 
 
 u hÈ g†u Æ«u ti™n
Sæp tÌi, tπi V≠Ín quËc gia C∏t Ti™n sœ c„mÈt Trung t©m c¯u hÈ g†u Æ«u ti™n cÒa c∂n≠Ìc. ß©y sœ lµ n¨i ch®m s„c vµ Æi”u trfi c∏cchÛ g†u may mæn Æ≠Óc c¯u tho∏t kh·i c∏c vÙ s®n bæn, vÀn chuy”n tr∏i phäp ho∆c tı c∏c c¨ sÎ kinh doanh nu´i nhËt b†t hÓpph∏p tr≠Ìc khi chÛng Æ≠Óc trÎ v“ vÌi m´i tr≠Íng t˘ nhi™n cÒa m◊nh. Tπi trung t©m,c∏c nhµ khoa h‰c cÚng sœ ti’n hµnh c∏c hoπt ÆÈng nghi™n c¯u nu´i g†u sinh s∂n trong Æi“u ki÷n b∏n hoang d∑ Æ” b∂o v÷ loµig†u tr≠Ìc nguy c¨ ngµy cµng suy gi∂m v“ sË l≠Óng vµ c„ th” sœ bfi tuy÷t chÒng trong t≠¨ng lai.
B∂n tin Ki”m l©m Vi÷t Nam, sË Xu©n 
† 
t DÀu 2005 
T  
in t¯c! tin t¯c...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->