Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
143-01

143-01

Ratings:
(0)
|Views: 46|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2012

pdf

text

original

 
f4~
L,'l_<;'>
DC:;---,
Nc::.~\
~\
REPUBLIKAHRVATSKA
VLADAREPUBLIKEHRVATSKE
PRIJEDLOGIZVJESCE0PROVEDBIUSTAVNOGZAKONA
o
PRAVIMANACIONALNIHMANJINAUREPUBLICIHRVATSKOJIUTROSKUSREDSTAVAKOJASEOSIGURAVAJUUDRZAVNOMPRORACUNUZAPOTREBENACIONALNIHMANJINAZA2003.-2004.godinu
Zagreb,veljaea2006.
 
SADRZAJ
U
v
0
d
2
1.
Pravonasluzenjesvojimjezikomipismomprivatnoteujavnoji
..bi.6
privatnojupotre
I.
2.
Odgojiobrazovanjepripadnikanacionalnihmanjina9
3.
Kulturnaautonomijaodrzavanjem,razvojemiiskazivanjemvlastitekulture15
4.
Pravonaocitovanjesvojevjere,tenaosnivanjevjerskihzajednicazajednosdrugimpripadnicimatevjere31
5.
Pristupsredstvimajavnogpriopcavanja34
6.
Zastupljenostpripadnikanacionalnihmanjinauupravnimipravosudnimtijelima,teupredstavnickimtijelimanadrzavnojilokalnojrazini397.Sudjelovanjepripadnikanacionalnihmanjinaujavnomzivotuiupravljanjulokalnimposlovimaputemvijecaipredstavnikanacionalnihmanjina43
8.
Savjetzanacionalnemanjine499.ProvedbaNacionalnogprogramazaRome54Zakljucneocjene57Prilozi1.Prikazzastupljenostinacionalnihmanjinauobrazovanjuu2003.i2004.godinipredskolsko,osnovnoskolsko,srednjoskolsko2.PrikazzastupljenostinacionalnihmanjinapopolicijskimupravamaMinistarstvaunutarnjihposlova3.Zastupljenostpripadnikanacionalnihmanjinaupredstavnickirntijelimajedinicamalokalneipodrucne(regionalne)samouprave
 
UVOD
RepublikaHrvatska,odredbomUstavneodluke
0
samostalnostiineovisnostiiz1991.godine,kaoiprihvacanjemnacelaPariskepovelje,jamcisvimsvojimdrzavljanimanacionalnaisvadrugatemeljnapravaislobodecovjekaigradanina,demokratskiporedak,vladavinupravaisveostalenajvisevrednotesvojegaustavnogimedunarodnogpravnogporetka.PripadnicinarodabivseSFRJ,kojisuzivjeliuRepubliciHrvatskoj,cinomnjezinogmedunarodnogpriznanjapostalisupripadnicinacionalnihmanjina.URepubliciHrvatskojsvatkouzivapravaislobodezajamceneUstavomRepublikeHrvatskeizakonimaneovisno
0
njegovojrasi,bojikoze,spolu,jeziku,vjeri,politickorniIidrugomuvjerenju,nacionalnomiIisocijainompodrijetlu,imovini,rodenju,naobrazbi,drustvenompolozajuiIidrugimosobinama.Svisupredzakonomjednaki.Pripadnicimasvihnacionalnihmanjinajamciseravnopravnostteslobodnosluzenjevlastitimjezikomipismom.UciljuzastiteipromicanjapravapripadnikanacionalnihmanjinauRepubliciHrvatskoj,teuskladusustavnimopredjeljenjem,RepublikaHrvatskastrankajemnogihmedunarodnihugovora,kojiseodnosenazastitu,afirmacijuipostivanjepravanacionalnihmanjina.RepublikaHrvatskastrankajeOkvimekonvencijezazastitunacionalnihmanjina("Narodnenovine"-Medunarodniugovoribroj:14/97),Konvencije
0
zastitiljudskihpravaitemeljnihslobodainjezinihProtokola("Narodnenovine"-Medunarodniugovoribroj:18/97),Europskepovelje
0
regionalnimiIimanjinskimjezicima("Narodnenovine"-Medunarodniugovoribroj:18/97)idrugihmedunarodnihdokumenatazazastituljudskihpravaisloboda.RepublikaHrvatskapotpisnicajeInstrumentazazastitupravanacionalnihmanjinaSrednjoeuropskeinicijativeiz1996.godinekojijeuzRepublikuHrvatskupotpisalojossestzemalja.PoredspomenutihmnogostranihmedunarodnihugovorakojihjeRepublikaHrvatskastranka,potrebnojespomenutiitribilateralnaugovorakojisusklopljenisasusjednimzemljamauciljustvaranjakvalitetnijezastiteipromicanjapravanacionalnihmanjina.Takosusklopljeni:
1.SporazumizmeduRepublikeHrvatske
i
RepublikeMadarske
0
zastitimadarskemanjineuRepubliciHrvatskojihrvatskemanjineuRepubliciMadarskoj("Narodnenovine"-Medunarodniugovoribroj:8/95).
2.UgovorizmeduRepublikeHrvatskeiTalijanskeRepublike
0
pravimamanjina("Narodnenovine"-Medunarodniugovoribroj:18/97).
3.SporazumizmeduRepublikeHrvatske
i
SrbijeierneGore
0
zastitipravahrvatskemanjineuSrbijiiCmojGoriisrpskeicmogorskemanjineuRepubliciHrvatskoj("Narodnenovine"-Medunarodniugovoribroj:3/05).NatragupreuzetihmedunarodnihobvezaRepublikaHrvatskazeljelajevecemedunarodnestandardeugraditiiusvojeunutarnjezakonodavstvoitimepoboljsatikvalitetunormativnoguredenjapolozajasvihnacionalnihmanjinakojeziveuRepubliciHrvatskoj.Krajem2002.godinedonesenje
Ustavnizakon
0
pravimanacionalnihmanjinauRepuhliciHrvatskoj
("Narodnenovine"broj:155/02;udaljnjemtekstuUstavnizakon),kojimsenakvalitetnijinaeinuredujupravapripadnikanacionalnihmanjina.2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->