Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rane Scenario

Rane Scenario

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,486|Likes:
Published by Aleksandar
scenario za film Rane
scenario za film Rane

More info:

Published by: Aleksandar on Nov 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2012

pdf

text

original

 
RANE
Sr|an Dragojevi} 
UNUTRA[NJOST KOLA
 No}.D`ip »Pajero«.Vizura ka {ofer{ajbni.Neo{trina okolo,u o{trini je privezakkoji se klati.To je srpski grb sa dvoglavim orlom i ~etiri znaka S.
[VABA
(off):
PONOVO ZAJEDNO,A,BATE...
Detalj.Stomak obmotan zavojima — po zavojima se {iri krv.Okolo je raskop~anako{ulja.Kamera se di`e preko grudi na kojima je debeo zlatan lanac na ~ijem jekraju zlatno raspe}é i penje se do Pinkija,krupno,mladi}a od 
16
– 
17
 godina.Pin-kijevo lice je oro{eno znojem.
PINKI
(off):
[VABIN GLAS KAO DA JE STIZAO ISPOD VODE...RANE SU PONOVO PO^ELE DA KRVARE...IMAO SAM OSE]AJKAO DA GRICKAJU ZAVOJE I FURAJU NAPOLJE...STVAR KA-LIBRA,RO\ACI...KALIBAR OD KOGA RANA TE[KO ZARASTA...[VABA JE VOLEO TAJ KALIBAR...JEBI GA,DE^KO S UKUSOM![VABA...MOJ ORTAK...
(Pinki se okre}e ka suvoza~kom se-di{tu.)
[TA?
Tek sada vidimo [vabu,mladi}á od 
16
-
17
 godina.
[VABA
:
LEPO JE [TO TE PONOVO VIDIM BATE...BEZ OBZIRANA...JEBI GA,KAKO SE KA@E...
PINKI
:
POSLEDICE...
[VABA
:
NE...ONO,KAD JE SITUACIJA @E[]E ZAJEBANA...
PINKI
:
OKOLNOSTI...
[VABA
:
E TO JE TA RE^...MA JEBE[ @VAKU,VA@NO JE DA SMOPONOVO ZAJEDNO...
Pinki ga pogleda i osmehne mu se.
PINKI
(off):
UVEK SAM VEROVAO DA BI [VABA ZNAO DAKA@E MNOGO SME[NIH I ZANIMLJIVIH STVARI DA NIJE BIO USVA\I SA RE^IMA...JEBI GA,VALJDA JE I ZATO MENI ZAPALODA ISPRI^AM OVU PRI^U...
D`ip odlaze u no}.Kroz prozor vidimo kolonu demonstranata,nekoliko bubnjara sa bubnjevi-ma,transparente.
[277]
 
ULICA
Dan (nastavlja se {pica).Ponovo zaglu{uju}a tutnjava,o{tro,na rez,ulazi u ka-dar zajedno sa slikom. Jo{ uvek u detaljima — gusenice tenka,veliki to~kovi bornih kola,cev tenka.U kadar sve vreme ule}e cve}e.Priklju~uje se muzika,elementarna (»Trible dance«),basovi daju podr{kututnjavi.
LEDINA.NAPU[TENO GROBLJE
Dan.Dijabola se pomalja iza nadgrobnog spomenika,baca kamen.Kamen poga|a jedan nadgrobni spomenik.Iza spomenika je Pinki.Proviruje.
PINKI
:
USTA[KA PI^KO!
Doleti nov kamen.Pinki se brzo povu~e.Tutnjava tenkova je ja~a,pribli`ava se.
ULICA
 Nastavak {pice.Tutnjava i muzika.Delovi oklopnih vozila u pokretu,kroz dim i pra{inu.
LEDINA.NAPU[TENO GROBLJE
Pinki hitne kamenicu ka olupini.Dijabola se sakrije.Sa druge strane,polako se privla~i [vaba.Zamahne i baci kamen ka Dijabolikoji ga ne vidi.Kamen pogodi Dijabolu u teme.On jekne,zatetura se,nao~ari mu polete na zemlju.Pinki podigne ruke u znak pobede i potr~i ka olupini.[vaba tako|e pritr~ava.
[VABA
:
JEL SE PREDAJE[!?
(Dijabola se pridi`e,uplakan.Pipne teme a onda ugleda svoju raskrvavljenu ruku.Pinkividi krv.)
DIJABOLA...E,IZVINI...
Pinki podi`e Dijaboline nao~ari sa zemlje i daje mu.Dijabola stavlja polomljenenao~ari.Uplakan je.
DIJABOLA
:
NISAM HRVAT!
[VABA
:
NISI NI SRBIN! SRBI NE PLA^U KO PI^KE! JEL SI RA-ZUMEO?
Dijabola ga pogleda upla{eno kroz napukla stakla nao~ara.
[
279]
ULICA
Dan.Vide se samo gusenice tenka koje se okre}u.^uje se zaglu{uju}a tutnjava.Ovom zvuku se polako priklju~uje semplovan zvuk tenkova i realan zvuk ko-lone tenkova.Tutnjava.Po~inju mutacije {pice.
NOVOBEOGRADSKI PAVILJONI.LEDINA.NAPU[TENO GROBLJE
Dan.Natpis na crnom: BEOGRAD,JESEN 
1991
.Tutnjava kao da dolazi iz daljine.Periferija Beograda,zapusten i prljav kraj.Stanovni{tvo je prete`no radni~koi ni`i oficiri armije. Na nadrealan na~in prepli}u se ogromne betonske vi{espratnice i tro{ne ud`e-rice,nalik na ~uvene brazilske
Favele
.Svedoci smo ~injenice da Brazil nema ta- piju na ovu vrstu civilizacijske tekovine.
PINKI
(off):
[VABA I JA ODRASLI SMO U @E[]E ZAJEBANOMKRAJU,U @E[]E ZAJEBANO VREME,AKO ZNA[ [TA O]U DAKA@EM...AKO NE ZNA[ —KO TI JEBE KEVU...
(Kamera {ven-kuje pa sa zgrada dolazi do izgorelog fi}e od koga je ostaosamo kostur.Fi}a se nalazi na malom napu{tenom gro-blju,nedaleko od vi{espratnica.Tridesetak {to naherenih,{to oborenih spomenika,polomljene plo~e obrasle u korov. Na »kecu« sede Pinki,[vaba i Dijabola,klinci od 
12
 godi-na.Pinki i [vaba su mr{avi klinci,Dijabola je debeo klinac sa nao~arima.)
PA MORAMO NEKAKO DA SE PODELIMO...
DIJABOLA
:
A [TO JA DA BUDEM HRVAT?
[VABA
:
PA ]ALE TI JE BIO HRVAT.
Dijabola vrti glavom.
DIJABOLA
:
SLOVENAC...
PINKI
:
ISTI KURAC,DRUGO PAKOVANJE! [VABA I JA PROTIVTEBE!
[VABA
:
BIRAJ TVR\AVU
!
Pinki i [vaba ska~u sa olupine.Dijabola gleda za njima.
DIJABOLA
:
E,NISMO VI[E KLINCI DA SE GA\AMO...!!
Dijabola ne uspeva da zavr{i svoju re~enicu.U kadar ule}u kamenice i poga|aju lim oko Dijabole.Dijabola ska~e i krije seiza olupine.
[278]
 
50
),stariji vodnik prevremeno penzionisan.U beloj je majci na bratele i donjemdelu prugaste pid`ame.Pinkijev }ale.Na glavi ima najlon–~arapu koja mu {titi frizuru prilikom nocnog odmora.Gleda mrve koje padaju po terasi.Obra}a se `e-ni iznad njega koja trese stolnjak.
STOJAN
:
JO[ JEDNOM ISTRESI TE SVOJE POMIJE OVDE I IMADA MI PU[I[ I LI@E[ TERASU U ISTO VREME,KALA[TURO JED-NA! NIJE TI BRE OVO TVOJ DUBROVNIK POSEREM SE PO STRA-DUNU! OVO TI JE SRBIJA BRE,DA NAU^ITE OVDE NEKI RED IZAKON!
 Na terasu se pomalja Nevenka,vu~e Stojana za rukav.
NEVENKA
:
POBOGU STOJANE,NA[A JE! POKOJNI MU@ JOJJE BIO HRVAT,POME[AO SI!
STOJAN
:
KURAC NA[A,KURAC NA[A SA OVAKVIM PONA[A-NJEM!
 @ena sa drugog sprata prestaje da trese.
@ENA
:
\UBRE JEDNO! [TO NE UZME[ PU[KU U RUKE I NEBRANI[ ONAJ NAROD TAMO!? NEGO GA PENZIONISALI...ZBOGGLAVE! ZBOG GLAVE!!
 Na terasu izlazi Pinki,posmatra scenu.Stojan ne zna {ta da ka`e,lice mu je pur- purno crveno.Poku{ava da pljune kom{inicu na drugi sprat ali ne uspeva,{laj-mara se vra}á na njega.Odjednom Stojan prestaje da divlja.Pogleda na dole.Iz izlaza se pojavljujeLIDIJA ZLATAR ( 
45
 godina,zgodna `ena) Dijabolina majka.
STOJAN
:
DOBAR DAN,KOM[INICE,KAKO STE!
Pinki posmatra Lidiju zadivljeno.
PINKI
(off):
PORED TENKOVA,U KRAJU SU SE SVI LO@ILI INA DIJABOLINU KEVU,LIDIJU...ONA ]E TEK KASNIJE BITI VA-@NA ZA NA[U PRI^U...ZA SADA SAMO TREBA DA JE DOBROZAPAMTITE,RO\ACI...KAO [TO SAM TO JA RADIO...
Pinki zuri u Lidiju koja,nji{u}i kukovima odlazi niz ulicu...Fiksira njene noge,~vrsto zatvara o~i.
STAN PINKIJEVIH RODITELJA
Dan.Pinki,zatvorenih o~iju,tr~i kroz hodnik,lupaju}i o zidove,odlazi ka WC–u.Stojan iz dnevne sobe vidi kako Pinki baulja po hodniku.Stojan sedi ispred TV–a,na TV–u je {pica TV–dnevnika.
STOJAN
:
[TA RADI[ TO,LUDA^E...
Pinki,i dalje zatvorenih o~iju,nestaje uWC–u.
[281]
DIJABOLA
:
JESAM!
[vaba odjednom ugleda nesto van kadra.
[VABA
:
IDU NA[I!!! SRBIJA,SRBIJA!!!
(Obrati se Dijaboli.)
ESA]EMO DA VAM JEBEMO KEVU!
Tr~e ka bulevaru.Vidimo kako iz izlaza jedne zgrade izlazi `ena u ku}noj haljinii sa papilotnama na kosi.Iza nje izlazi mu{karac u papu~ama.Mu{karac nosi uruci saksiju sa cve}em.Kida cve}e iz saksije i baca saksiju na beton.Istr~avaju iz kadra.Desetine ljuditrci ka izvoru tutnjave.
NOVOBEOGRADSKI BULEVAR
Tutnjava je zaglu{uju}a.Novobeogradskim bulevarom ide kolona kamiona,bor-nih vozila i tenkova.Narod du` puta baca cve}e koloni Jugoslovenske narodne ar-mije i ma{e im.Tu je i jedan ciganski orkestar koji svira nadahnuto sascavan krupnim nov~a-nicama od strane ushi}enog gra|anstva.Pinki i [vaba se probijaju kroz ljude i dolaze u prvi red.Ushi}eno gledaju kolonu.
PINKI
(off):
T
E JESENI SVI SU SE IZ KRAJA LO@ILI DA GLEDA-JU TENKOVE KOJI SU I[LI NA HRVATE...OSIM MOG ]ALETA IKEVE...]ALE JE BIO LJUT NA VOJSKU KOJA GA JE [UTNULA UPREVREMENU PENZIJU...RAZUMEM GA,DVAES PET GODINASE PALI[ NA RAT PA NE DO^EKA[ KAD STVARNO PO^NE RO-KANJE...KO FUDBALER KOJI SE POVREDI PRED VELIKI DERBI,SRANJE...A KEVA,KEVA JE GOVORILA DA JOJ JE @AO CVE]A KO-JE BACAJU...
 Jedna gusenica mrvi cve}e rasuto po asfaltu.Zatim nova gusenica ostavlja za so-bom mrlju na asfaltu a kamera,u toku mrvljenja,ulazi sve bli`e u cve}e koje gubina prepoznatljivoj formi.Preko tog detalja zavr{ava se {pica.
NOVOBEOGRADSKI PAVILJONI
 Jutro.^uje se cvrkut ptica.Idili~no jutro u sirotinjskom kraju.
PINKI
(off):
...KEVA JE GOVORILA DA JOJ JE @AO CVE]A KO-JE BACAJU...
Scena po~inje od `ene koja na prozoru prizemlja zaliva cve}e u saksijama iz kan-ti~e.To je Pinkijeva majka,Nevenka.
40
).Sa drugog sprata jedne cetvorospratnice jedna `ena u ku}noj haljini trese ne-kakav stolnjak.Na terasu prvog sprata izlazi krupan brkati ~ovek.To je STOJAN,
[280]

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
werqte liked this
werqte liked this
annsneg liked this
Axemann liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->