Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Informácia o príprave zámeru riešenia obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením - príloha

Informácia o príprave zámeru riešenia obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením - príloha

Ratings: (0)|Views: 2,275|Likes:
Published by Ľudia pre Malacky
Príloha k informácii o príprave zámeru riešenia problému na Družstevnej ulici.
Príloha k informácii o príprave zámeru riešenia problému na Družstevnej ulici.

More info:

Published by: Ľudia pre Malacky on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2012

pdf

text

original

 
Neplati
č
i nájomného (zo Skuteckého ulice) a iní 
neprispôsobiví ob
č
ania (Dru
ž
stevná ulica)
Druhá
š
anca
pre ob
č
anov ohrozen
 ý
chsociálnym vylú
č
ením
 
Mo
ž
nosti rie
š
enia problému
neplati
č
ov a neprispôsobyvích ob
č
anov Malaciek
 
Anal
ý
za mo
ž
n
ý
ch lokalít
Posúdenie mo
ž
n
ý
ch lokalít napremiestnenie nesprispôsobiv
ý
ch ob
č
anov,neplati
č
ov nájomného, ako aj
ď
al
š
íchproblémov
ý
ch ob
č
anov mesta Malacky.
Medzi spolo
č
né negatíva pre v
š
etkyposudzované lokality patrí :
Umiestnenie na akéko
ľ 
vek miesto v rámcikatastra Malaciek vyvolá negatívne reakcieob
č
anov b
ý
vajúcich v pri
ľ 
ahlom obvode
Problém neprispôsobiv
ý
ch ob
č
anov mestaMalacky je celoslovensky sledovan
ý
Vznikne nebezpe
č
n
ý
precedens oh
ľ 
adomrie
š
enia ob
č
ianskych sporov prostriedkamimesta
(Materiál obsahuje posudzované mo
ž
né lokalíty spopisom, o
č
íslovanie lokalít je náhodn
ý
m v
ý
berom)
Cie
ľ
projektu:
Zní 
ž
enie napätia v medzi
ľ
udsk
 ý 
ch vz
ť
ahoch, zlep
š
enie sociálnej situácie aochrana
ž
ivotného prostredia

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->