Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Cuong Thuc Hanh Mang May Tinh

De Cuong Thuc Hanh Mang May Tinh

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Tran Tuan Dung
lab computer
lab computer

More info:

Published by: Tran Tuan Dung on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2012

pdf

text

original

 
Qu
n tr 
m
ng Microsoft Windows 2000 - v1
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C C
N TH
Ơ 
C
NG HÒA XÃ H
I CH
NGH
Ĩ
A VI
T NAMKHOA CÔNG NGH
THÔNG TIN
Độ
c l
p - T
ự 
do - H
nh phúcB
MÔN HTMT & TT
 ***
ĐỀ
C
ƯƠ 
NG CHI TI
T
Môn h
c:
TH
Ự 
C HÀNH M
NG MÁY TÍNH
 Mã môn h
c:
TH427
 S
 
đơ 
n v
h
c trình:
01
 H
c k 
áp d
ng:
H
c k 
I - N
ă
m h
c 2004-2005
 
Đố
i t
ượ 
ng h
c:
s
ư 
tin h
c,
 
C
ử 
nhân Lý tin – Toán tin
 Đề 
c
ươ 
ng môn h
c c
a nh
ữ 
ng n
ă
m h
c tr 
ướ 
c
đề 
u không còn giá tr 
 ị 
trong h
c k 
 ỳ
này)
A. TÓM T
T N
I DUNG VÀ M
C TIÊU C
A MÔN H
C
M
c
đ
ích:
Môn h
c này nh
m trang b
cho ng
ườ 
i h
c các ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n v
qu
n tr 
m
ngWindows 2000, bao g
m các n
i dung sau:
 
Qu
n tr 
m
ng ngang hàng v
ớ 
i các máy tính cài
đặ
t Windows 2000 Professional
 
Qu
n tr 
m
ng theo mô hình Mi
n v
ớ 
i Active Directory trên Windows 2000 Server 
Yêu c
u:
Sau khi th
c t
 p ng
ườ 
i h
c ph
i có
đượ 
c nh
ng kh
n
ă
ng sau:
 
Trình bày
đượ 
c
đặ
c
đ
i
m c
a các h
 
đ
i
u hành thu
c h
MS-Windows
 
Trình bày
đượ 
c ki
ế
n trúc c
a h
 
đ
i
u hành Windows 2000
 
Trình bày
đượ 
c nh
ng
đ
i
m m
ớ 
i c
a Windows 2000 so v
ớ 
i các h
 
đ
i
u hành tr 
ướ 
c
đ
ó
 
Trình bày
đượ 
c s
khác bi
t gi
a hai mô hình m
ng Workgroup và Domain
 
Qu
n tr 
 
đượ 
c h
 
đ
i
u hành windows 2000 Professional
ở 
nh
ng khía c
nh sau:
o
 
Bi
ế
t cách thay
đổ
i tên máy tính, tên nhóm,
đị
a ch
IP c
a máy tính
o
 
Phân bi
t
đượ 
c nh
ng nhóm ng
ườ 
i dùng khác nhau c
a h
th
ng
o
 
T
o tài kho
n ng
ườ 
i dùng m
ớ 
i
o
 
Thay
đổ
i thông tin v
ng
ườ 
i dùng
o
 
Đặ
t l
i m
t kh
u m
ớ 
i cho m
t ng
ườ 
i dùng
o
 
T
o các nhóm ng
ườ 
i dùng m
ớ 
i và thay
đổ
i thành viên c
a các nhóm ng
ườ 
i dùng
o
 
Trình bày
đượ 
c các lo
i quy
n khác nhau trên h
th
ng t
 p tin NTFS
o
 
Bi
ế
t cách phân quy
n trên t
 p tin hay th
ư
m
c cho nh
ng ng
ườ 
i dùng khác nhau
o
 
Trình bày
đượ 
c các quy
n chia s
t
 p tin
o
 
Bi
ế
t cách chia s
t
 p tin theo nh
ng quy
n truy c
 p khác nhau
o
 
Tìm ki
ế
m và truy c
 p
đượ 
c các tài nguyên
đượ 
c chia s
trên m
ng
o
 
Phân bi
t
đượ 
c s
khác bi
t gi
a Quy
n trên h
th
ng t
 p tin và quy
n chia s
t
 p tin
 
Cài
đặ
t và qu
n tr 
 
đượ 
c d
ch v
tên mi
n (DNS), bào g
m các n
i dung c
th
sau:
o
 
Trình bày
đượ 
c mô hình ho
t
độ
ng, cách th
c t
ch
c c
a d
ch v
DNS.
o
 
Cài
đặ
t d
ch v
DNS trên Windows 2000 Server 
o
 
T
o
đượ 
c Domain theo nh
ng yêu c
u khác nhau
o
 
Đặ
t tên mi
n cho các máy tính
o
 
C
u hình máy tr 
m s
d
ng m
t DNS server 
o
 
Tìm ki
ế
m máy tính theo tên mi
n Ngô Bá Hùng – Khoa Công Ngh
Thông Tin – 
Đạ
i H
c C
n Th
ơ 
 1
 
Qu
n tr 
m
ng Microsoft Windows 2000 - v1
 
Cài
đặ
t và qu
n tr 
mi
n trên Windows 2000 Server, g
m các n
i dung c
th
sau:
o
 
Cài
đặ
t
đượ 
c d
ch v
Active Directory
o
 
Đư
a các máy tính tr 
m vào mi
n
o
 
Thi
ế
t l
 p và qu
n lý ng
ườ 
i dùng và nhóm ng
ườ 
i dùng trong mi
n
o
 
Chia s
tài nguy
n trên máy ph
c v
 
o
 
S
d
ng tài nguy
n chia s
trong mi
n t
các máy tr 
m
o
 
T
o th
ư
m
c ng
ườ 
i dùng (Home Directory)
o
 
Hi
n th
các s
ki
n
o
 
Ki
m tra h
th
ng
B. MÔN TIÊN QUY
T:
 
M
ng máy tính
C. PH
ƯƠ 
NG PHÁP GI
NG D
Y
Sinh viên t
 
đọ
c lý thuy
ế
t có liên quan
đế
n ph
n th
c hành. Các bu
i th
c hành
đượ 
c thi
ế
t k 
ế
 theo nh
ng ch
 
đề
riêng vì th
ế
sinh viên ph
i
đ
i
đ
úng bu
i. Sinh viên ph
i
đọ
c và chu
n b
tr 
ướ 
c cáccông vi
c ph
i làm theo yêu c
u c
a t
ng bu
i.
D. HÌNH TH
Ứ 
C
Đ
ÁNH GIÁ
-
 
Thi th
c hành: 10
đ
i
m
E. TÀI LI
U THAM KH
O
1.
 
Ph
m Th
ế
B
o, Ph
ươ 
ng Lan, Microsoft Windows 2000 – Cài
đặ
t & Qu
n tr 
, Nhà xu
t b
nm
ũ
i cà mau2.
 
Ph
m Th
ế
B
o, Ph
ươ 
ng Lan, Microsoft Windows 2000 – Cài
đặ
t & Qu
n tr 
, Nhà xu
t b
nm
ũ
i cà mau,
n b
n dành cho sinh viên3.
 
[Ngô Bá Hùng, Ph
m Th
ế
Phi], Giáo trình M
ng máy tính, Khoa CNTT, 2005
F.
ĐỀ
C
ƯƠ 
NG CHI TI
T
 
Bu
iCh
 
đề
 Bài
1 M
ng ngang hàng v
ớ 
i Windows 2000 1 -> 62 Cài
đặ
t Active Directory 7 -> 93 Qu
n tr 
ng
ườ 
i dùng trong mi
n 10 -> 144 Chính sách an toàn trong mi
n 15 -> 185 Chia s
tài nguyên trong mi
n home directory 19->25, Bài 22 23 làm thêm Ngô Bá Hùng – Khoa Công Ngh
Thông Tin – 
Đạ
i H
c C
n Th
ơ 
 2
 
Qu
n tr 
m
ng Microsoft Windows 2000 - v16 Theo dõi h
th
ng 26 -> 33
(Xem chi ti
ế 
t các bài th
ự 
c t 
 p
ở 
trang ti
ế 
 p theo)
Cán b
biên so
nNgô Bá Hùng
YÊU C
U TH
Ự 
C HÀNH
Bu
i 1: M
ng ngang hàng v
ớ 
i Windows 2000
Bài 1:
Đổ
i tên máy tính, tên nhóm,
đị
a ch
IP c
a máy tính
-
 
Kh
ở 
i
độ
ng h
 
đ
i
u hành Windows 2000 Professional-
 
 Nh
 p t
h
ợ 
 p phím Ctrl-Alt-Del
để
 
đă
ng nh
 p vào máy v
ớ 
i tài kho
n ng
ườ 
i qu
n tr 
:
 
User Name: Administrator 
 
Password: <Giáo viên h
ướ 
ng d
n cung c
 p>-
 
 Nh
 p chu
t ph
i lên bi
u t
ượ 
ng My Computer \ Ch
n Properties \ Ch
n Network Identification \ Ch
n Properties
để
m
ở 
c
a s
Indentification Changes cho phép thay
đổ
ithông tin v
Tên (Computer Name) và tên Mi
n (Domain) hay Tên nhóm (Workgroup):
 
Hãy
đổ
i tên máy thành: P
ZZ
M
X,
V
ớ 
i
ZZ
là s
hi
u c
a phòng mà b
n
đ
ang th
c t
 p, X làs
th
t
c
a máy tính trong phòng . Ví d
b
n
đ
ang ng
i
ở 
máy s
10 phòng P3.2 thì tênmáy c
a b
n s
là:
P32M10
 
 
Đổ
i tên nhóm (Workgroup) thành: NhomN, v
ớ 
i N là s
th
ứ 
t
ự 
nhóm th
ự 
c t
p c
a b
n
 
-
 
Ch
n Menu Start \ Settings \ Control Panel \ Network and Dial-up Connections \ LocalArea Connection \ Properties \ Internet Protocol \ Properties
để
m
ở 
c
a s
c
u hình
đị
a ch
IPcho máy tính:
 
Đặ
t
đị
a ch
IP c
a máy là: 192.168.N.X, V
ớ 
i N là s
th
t
c
a nhóm th
c hành c
a b
n, Xlà s
th
t
c
a máy tính b
n
đ
ang ng
i. Ví d
b
n thu
c nhóm 2 và
đ
ang ng
i
ở 
máy s
10,khi
đ
ó s
 
đặ
t
đị
a ch
IP là 192.168.2.10
Bài 2: T
o tài kho
n c
c b
 
-
 
Đă
ng nh
 p vào máy tính Windows 2000 Professional v
ớ 
i tài kho
n Administrator.-
 
Ch
n Menu Start \ Settings \ Control Panel \ Administration Tools \ Computer Management
để
m
ở 
c
a s
 
Computer Management
cho phép qu
n tr 
máy tính hi
n t
i:
 
M
ở 
th
ư
m
c System Tools \ Local User and Groups \ Users
:
 
Li
t kê danh sách nh
ng ng
ườ 
i dùng
đ
ang có trong h
th
ng
.
 
 Nh
 p chu
t ph
i lên th
ư
m
c Users \ Ch
n New
để
m
ở 
c
a s
New User cho phép t
ong
ườ 
i dùng m
ớ 
i
 
Gi
s
b
n tên là Nguy
n Thành Th
t, hãy t
o tài kho
n cho b
n v
ớ 
i các thông tin sau:
 
User name: ntthat
 
Full name: Nguyen Thanh That
 
Description: Sinh vien thuc tap
 
Password: <Tuy ch
n c
a b
n>
 
Là thành viên c
a nhóm Administrator (Ch
n th
Member of)-
 
Logoff ra kh
i h
th
ng (Ch
n Start \ Shutdown \ Log off ...) Ngô Bá Hùng – Khoa Công Ngh
Thông Tin – 
Đạ
i H
c C
n Th
ơ 
 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->