Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LAP_TRINH

LAP_TRINH

Ratings: (0)|Views: 166|Likes:
Published by Tran Tuan Dung
Lap trinh mobile
Lap trinh mobile

More info:

Published by: Tran Tuan Dung on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2012

pdf

text

original

 
 L
ờ 
i gi
ớ 
i thi
u:
 Công ngh
Java cho công nghi
p di
độ
ng (Java Technology Wireless Industry - JTWI)ngày càng phát tri
n và thu hút s
ự 
quan tâm c
a nhi
 ề
u ng
ườ
i. Nh
m
đ
áp
ứ 
ng nhuc
 ầ
u này, TinCNTT m
chuyên m
c J2ME Tutorial c
ố 
g
ng
đề
c
p
đầ
y
đủ
nhi
 ề
u khíac
nh c
a công ngh
Java cho di
độ
ng.
Để
b
t
đầ
u lo
t bài, chúng ta s
cùng kh
o sátcác l
p và khái ni
m quan tr
ng c
a J2ME.
Bài 1: Khái quát các l
ớ 
p J2ME
 M
c tiêu c
a J2ME là cho phép ng
ườ
i l
p trình vi
ế 
t các
ứ 
ng d
ng
độ
c l
p v
i thi
ế 
t b
 di
độ
ng, không c
 ầ
n quan tâm
đế 
n ph
 ầ
n c
ứ 
ng th
t s
ự 
.
Để
 
đạ
t
đượ
c m
c tiêu này,J2ME
đượ
c xây d
ự 
ng b
ng các t
 ầ
ng (layer) khác nhau
để
gi
ấ 
u
đ
i vi
c th
ự 
c hi
n ph
 ầ
nc
ứ 
ng kh
i nhà phát tri
n. Sau
đ
ây là các t
 ầ
ng c
a J2ME
đượ
c xây d
ự 
ng trên CLDC:
 
 
Hình 1. Các t 
ng c 
a CLDC J2ME 
 M
i t
 ầ
ng
trên t
 ầ
ng hardware là t
 ầ
ng tr
ừ 
u t
ượ
ng h
ơ
n cung c
ấ 
p cho l
p trình viênnhi
 ề
u giao di
n l
p trình
ứ 
ng d
ng (API-Application Program Interface) thân thi
nh
ơ
n.
T
ừ 
d
ướ 
i lên trên:
 
T
 ầ
ng ph
 ầ
n c
ứ 
ng thi
ế 
t b
(Device Hardware Layer)
 
Đ
ây chính là thi
ế 
t b
di
độ
ng th
t s
ự 
v
i c
ấ 
u hình ph
 ầ
n c
ứ 
ng c
a nó v
 ề
b
nh
và t
ố 
c
độ
x
ử 
lý. D
 ĩ 
nhiên th
t ra nó không ph
i là m
t ph
 ầ
n c
a J2ME nh
ư 
ng nó là n
ơ
i xu
ấ 
tphát. Các thi
ế 
t b
di
độ
ng khác nhau có th
có các b
vi x
ử 
lý khác nhau v
i các t
pmã l
nh khác nhau. M
c tiêu c
a J2ME là cung c
ấ 
p m
t chu
n cho t
ấ 
t c
các lo
ithi
ế 
t b
di
độ
ng khác nhau.
T
 ầ
ng máy
o Java (Java Virtual Machine Layer)
 Khi mã ngu
 ồ
n Java
đượ
c biên d
ch nó
đượ
c chuy
n
đổ
i thành mã bytecode. Mãbytecode này sau
đ
ó
đượ
c chuy
n thành mã ngôn ng
ữ 
máy c
a thi
ế 
t b
di
độ
ng.T
 ầ
ng máy
o Java bao g
 ồ
m KVM (K Virtual Machine) là b
biên d
ch mã bytecode cónhi
m v
chuy
n mã bytecode c
a ch
ươ
ng trình Java thành ngôn ng
ữ 
máy
để
ch
ytrên thi
ế 
t b
di
độ
ng. T
 ầ
ng này cung c
ấ 
p m
t s
ự 
chu
n hóa cho các thi
ế 
t b
di
độ
ng
để
 
ứ 
ng d
ng J2ME sau khi
đ
ã biên d
ch có th
ho
t
độ
ng trên b
ấ 
t k
thi
ế 
t b
di
độ
ngnào có J2ME KVM.
T
 ầ
ng c
ấ 
u hình (Configuration Layer)
 T
 ầ
ng c
ấ 
u hình c
a CLDC
đị
nh ngh
 ĩ 
a giao di
n ngôn ng
ữ 
Java (Java languageinterface) c
ơ
b
n
để
cho phép ch
ươ
ng trình Java ch
y trên thi
ế 
t b
di
độ
ng.
Đ
ây làm
t t
p các API
đị
nh ngh
 ĩ 
a lõi c
a ngôn ng
ữ 
J2ME. L
p trình viên có th
s
ử 
d
ng cácl
p và ph
ươ
ng th
ứ 
c c
a các API này tuy nhiên t
p các API h
ữ 
u d
ng h
ơ
n
đượ
c ch
ứ 
atrong t
 ầ
ng hi
n tr
ng (profile layer).
T
 ầ
ng hi
n tr
ng (Profile Layer)
 T
 ầ
ng hi
n tr
ng hay MIDP (Hi
n tr
ng thi
ế 
t b
thông tin di
độ
ng-Mobile Information
 
Device Profile) cung c
ấ 
p t
p các API h
ữ 
u d
ng h
ơ
n cho l
p trình viên. M
c
đ
ích c
ahi
n tr
ng là xây d
ự 
ng trên l
p c
ấ 
u hình và cung c
ấ 
p nhi
 ề
u th
ư 
vi
n
ứ 
ng d
ng h
ơ
n.MIDP
đị
nh ngh
 ĩ 
a các API riêng bi
t cho thi
ế 
t b
di
độ
ng. C
ũ
ng có th
có các hi
ntr
ng và các API khác ngoài MIDP
đượ
c dùng cho
ứ 
ng d
ng. Ví d
, có th
có hi
ntr
ng PDA
đị
nh ngh
 ĩ 
a các l
p và ph
ươ
ng th
ứ 
c h
ữ 
u d
ng cho vi
c t
o các
ứ 
ng d
ngPDA (l
ch, s
h
n, s
 
đị
a ch
,…). C
ũ
ng có th
có m
t hi
n tr
ng
đị
nh ngh
 ĩ 
a các APIcho vi
c t
o các
ứ 
ng d
ng Bluetooth. Th
ự 
c t
ế 
, các hi
n tr
ng k
trên và t
p các API
đ
ang
đượ
c xây d
ự 
ng. Chu
n hi
n tr
ng PDA là
đặ
c t
JSR - 75 và chu
n bluetoothAPI là
đặ
c t
JSR - 82 v
i JSR là vi
ế 
t t
t c
a Java Specification Request.
1 Máy
o Java (hay KVM)
 Vai trò c
a máy
o Java hay KVM là d
ch mã bytecode
đượ
c sinh ra t
ừ 
ch
ươ
ng trìnhJava
đ
ã biên d
ch sang ngôn ng
ữ 
máy. Chính KVM s
chu
n hóa output c
a cácch
ươ
ng trình Java cho các thi
ế 
t b
di
độ
ng khác nhau có th
có b
vi x
ử 
lý và t
p l
nhkhác nhau. Không có KVM, các ch
ươ
ng trình Java ph
i
đượ
c biên d
ch thành t
p l
nhcho m
i thi
ế 
t b
di
độ
ng. Nh
ư 
v
y l
p trình viên ph
i xây d
ự 
ng nhi
 ề
u
đ
ích cho m
ilo
i thi
ế 
t b
di
độ
ng. Hình 2
đ
ây bi
u di
n ti
ế 
n trình xây d
ự 
ng
ứ 
ng d
ng MIDlet hoànch
nh và vai trò c
a KVM.
Hình 2. Ti 
ế 
n trình xây d 
ự 
ng MIDlet 
 Quá trình phát tri
n
ứ 
ng d
ng MIDlet v
i IDE (Môi tr
ườ
ng phát tri
n tích h
p-Intergrated Development Environment):L
p trình viên: T
o các t
p tin ngu
 ồ
n JavaB
ướ
c
đầ
u tiên là l
p trình viên ph
i t
o mã ngu
 ồ
n Java, có th
có nhi
 ề
u t
p tin(*.java).Trên IDE: B
biên d
ch Java (Java Compiler): Biên d
ch mã ngu
 ồ
n thành mãbytecodeB
biên d
ch Java s
biên d
ch mã ngu
 ồ
n thành mã bytecode. Mã bytecode này s
 
đượ
c KVM d
ch thành mã máy. Mã bytecode
đ
ã biên d
ch s
 
đượ
c l
ư 
u trong các t
ptin *.class và s
có m
t t
p tin *.class sinh ra cho m
i l
p Java.Trên IDE: B
ti
 ề
n ki
m tra (Preverifier): Ki
m tra tính h
p l
c
a mã bytecodeM
t trong nh
ữ 
ng yêu c
 ầ
u an toàn c
a J2ME là b
o
đả
m mã bytecode chuy
n choKVM là h
p l
và không truy xu
ấ 
t các l
p hay b
nh
ngoài gi
i h
n c
a chúng. Do

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->