Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23398, 7.2.2012]

Oslobođenje [broj 23398, 7.2.2012]

Ratings: (0)|Views: 213 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
@eljko Majstorovi},
klimatolog u Hidrometeorolo{kom zavodu FBiH
OSLOBO\ENJE
UTORAK, 7. 2. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.398Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
OSTAJU LEDENI DANI
I pored promjenjivosti vremena u pogledu padavina, temperature ostaju na nivou na kakvom su bile i ovih dana. Jutarnje }e biti od - 10, a dnevne,zavisno od sunca, mogu i}i navi{e. Ipak, u Bosni ne}e prelaziti nulu. Jedino u Hercegovini mogu koji stepen pre}i nulu kad bude ba{ sun~ano
9. str.
 Sarajevo djelomi~nodeblokirano
BOSNA I HERCEGOVINA SNIJEG I DALJE PRIJETI
2,3,4,5,6,7,8. i 9. strana
PO[TARINA TERENU
PODJELA PENZIJA
2. strana
 TEHERANNE PLANIRANAPASTI SAD
Ameri~ki predsjednik o sporu zbog nuklearnog programa Irana
22-23. str.
Zabrana prometa u Mostaru
Prioritet ljudski `ivoti
 Spa{avanje sr~anog bolesnika
Foto: Jelena MILANOVI]
 
OSLOBO\ENJE
utorak,
7.
ebruar/velja~a2012.
2
U @I@I
Po{tari na terenu
Isplata penzi ja u FBiH na ku}ne adrese putem BH Po{te po~ela je u subotu, 2. februara, a po{ta- ri su i ju~er iza{li na teren, uprkos ote`anim vre- menskim uvjetima izazvanim visokim sni jegom i niskim temperaturama. Iz JP BH Po{ta poru~ili su da rade u punom kapacitetu i da }e penzi je biti dos- tavljene na ku}ne adrese “u uobi~a jeno vri jeme, uprkos ote`anim uvjetima rada izazvanim priro- dnom nepogodom”. - Ukoliko, ipak, do|e do ka{njenja uzrokovanih ote- `anom prohodno{}u puteva, molimo ci jenjene ko- risnike za razumi jevanje, kazala je glasnogovorni- ca BH Po{te Alisa Leki}. Navela je da je korisnici- ma na raspolaganju vi{e od 300 jedinica po{tanske mre`e, ko je su otvorene u punom radnom vreme- nu, a pri jem i otprema po{tanskih po{iljki obavlja-  ju se u skladu s redom pri jevoza i op}im redom pri-  jevoza u ote`anim uvjetima. Izuzetak, kako su ju~er naglasili iz BH Po{te, di-  jelovi su op}ina Jablanica, Mostar i Gora`de. Radi se o op}inama ko je su zbog visokog sni jega i ju~er bile u blokadi. Po informaci jama predsjednika Saveza udru`enja penzionera FBiH Omera Omerefendi}a, isplata pen- zi ja putem po{te je u toku, ali u Savezu napominju da su ju~er dobili nemali broj poziva penzionera ko-  jima po{tar jo{ ni je zakucao na vrata. - Procjena je da skoro polovina od ukupnog bro-  ja penzionera prima penzi je na ku}ne adrese putem po{te. Jedan broj njih se javljao op}inskim i kanto- nalnim organizaci jama i uglavnom negodu je {to jo{ ni je primio penzi je. Osim ovog, dio penzionera ima problem i s dostavom li jekova i hrane, a one ko ji su nas pozvali upu}u jemo na {tabove civilne za{tite i dobrotvorna udru`enja ko ja im mogu pomo}i, kazao  je Omerefendi}.
 S. [e.
PODJELA PENZIJA
VIJESTI
Sadik Ahmeto vi}, ministar si- gurnosti BiH, za Oslobo|enje  je pot vrdio da je Operati vno- komunikacijski centar BiH 112 (OK CBiH) primao pozi ve skoro 24 sata prethodnih dana s ci je- log podru~ja BiH.- Sve ono {to je bilo bitno, mismo proslje|i vali nadle`nim insti- tuci jama i ci vilnim za{titama en- titeta. Pored toga, mi smo zadu`e- ni za koordinaci ju svih instituci ja, a tokom ovih kriti~nih dana uspje- li smo organizirati helikopterske je- dinice Oru`anih snaga BiH, EUFOR-a i dva helikoptera MUP- a RS-a, ko ji su bili u cjelodne vnoj unkci ji i ko ji su na sve zahtje ve sa terena, ugla vnom, odgo vorili. Od  jutros (ponedjeljak, op. a.) dolaze no vi zahtje vi i razgo varao sam s ministrom odbrane Selmom Ciko- ti}em. Uputili smo zahtje ve za anga`iranje kako helikopterskih je- dinica, tako i sredsta va za ~i{}enje sni jega i vojnika ko ji }e biti pono-  vo na raspolaganju instituci jama u BiH, pogoto vo ov dje na podru- ~ju Sara je va, da pomognu u ra{~i{- }a vanju sni jega do vitalnih insti- tuci ja u samom gradu, kao {to su GRAS, bolnice, pekare i instituci-  je BiH, ka`e Ahmeto vi}.
Dostava hrane
Kako je rekao Ahmeto vi}, OK - CBiH 112 je dao doprinos i iznadsvo jih mogu}nosti u spa{a vanju ljudi iz kriti~nih di jelo va u BiH. - Vjeru jem da }emo narednih nekoliko dana, naro~ito ako bude  jo{ pada vina, imati dodatnih zah- t je va za dosta vu hrane za ugro`e- na i zaba~ena sela i eventualno za transport osoba ko je su hroni~ni bolesnici i ko jima treba medicin- ska pomo}. Sve vri jeme dok ne prestane ova elementarna opa- snost, mi }emo biti u unkci ji za- {tite i spa{a vanja ljudi i materi jal- nih dobara u BiH. Vjeru jem da }e i oni ko ji s nama u~estvu ju u tome biti na raspolaganju, izja vio je  Ahmeto vi}.Prema njego vim ri je~ima, pri- oritet je prethodnih dana bio spa{a vanje `i vota ljudi ko ji su se na{li zate~eni u snje`nim nano- sima, a takvih slu~a je va trenuta- ~no vi{e nema.
 Strah od poplava
U OK CBiH 112 se pla{e mogu- }eg naglog zatopljenja i popla va. Ministar ka`e da se ve} poduzima-  ju koraci i u tom prav cu. - Mi }emo u toku dana uputiti pismo nadle`nim instituci jama, odnosno upra vama ci vilne za{ti- te u kantonima i entitetima da budu pripra vni i da predvide to kao mogu}nost, ka`e Ahmeto vi}.
D. MOCNAJ
Prioritet ljudski`ivoti
Operativno-komunikacijski centar BiH 112
Ovih kriti~nih dana uspjeli smo organiziratihelikopterske jedinice OSBiH, EUFOR-a i dvahelikoptera MUP-a RS-a, ka`e ministar Ahmetovi}
Stalna koordinacija s nadle`nim
Foto: D. TORCHE
Me|uentitetska saradnja
 Ahmetovi} doda je da je me|uentitetska saradnja bila izuzetna i da se ra- dilo bez problema. Ni je bilo suvi{nih pitanja i procedura izme|u entiteta i dr`a- ve, kantona i op}ina. - Ovo je jedan humani odnos spram onih ko ji su ugro`eni u ovom trenut- ku i odgovorno mogu da tvrdim da saradnja funkcioni{e i vjeru jem da }e u narednom periodu tako ostati, isti~e Ahmetovi}.
Odluka Vlade FBiH o progla{a va- nju prirodne nesre}e omogu}ila je  vladama kantona i kantonalnim centrima ci vilne za{tite da svo jom naredbom anga`ira ju gra|e vinsku operati vu, kako ja vnih, tako i pri va- tnih preduze}a, saop}eno je ju~er nakon sjednice Federalnog {taba Ci-  vilne za{tite ko ji je u stalnom zasje- danju.
Profit u nesre}i
- Neodazi vanje na tu naredbu zna~i pokretanje prekr{ajnog, odno- sno kri vi~nog postupka u slu~a ju da  je neko umro zbog neiz vr{a vanja te naredbe. Podrazumi je va se da fr- me iz tog anga`mana ne bi imale profta, ali bi im se platili tro{ko vi po- put dne vnica za radnike, gori vo i sli- ~no. Nov ci za takve usluge su osigu- rani, rekao je Ali ja Tihi}, na~elnik  [taba Ci vilne za{tite FBiH. Nermin Nik{i}, premi jer FBiH, ko ji je na spomenutu sjednicu do{ao iz Konjica, rekao je kako ga  je premi jer Zeni~ko-dobojskog kantona oba vi jestio da su po je- dine frme tra`ile da se anga- `man njiho vih ma{ina i radnika plati 1.000 KM po satu.- Dakle, dono{enjem odluke o progla{a vanju stanja prirodne ne- pogode, ederalni, kantonalni {ta- bo vi ci vilne za{tite mogu doni jeti odluku o mobilizaci ji potrebnih sredsta va, ali samo po ci jeni ko ja }e pokriti osno vne tro{ko ve, a ne da neko iz nesre}e ko ja nas je zadesi- la iz vla~i proft, zaklju~io je premi-  jer Nik{i}.Ina~e, na ju~era{njoj sjednici Fe-  deralnog {taba CZ-a analiziran je rad u proteklih nekoliko dana, ali su na- prav ljene i procjene kako se pona-  {ati ukoliko sni jeg nasta vi padati. - Vremenske prognoze ka`u da nas o~eku ju jo{ dva hladna talasa, da je mogu}e 30 centimetara no vog sni jega. Stoga u narednih 48 sati mo- ramo u~initi sve da magistralni i re- gionalni pute vi budu u punom ka- pacitetu, ponajpri je zbog spa{a va- nja ugro`enog stano vni{tva. Ako se do bolesnih ne mo`e sti}i pute vima i cestama, onda se to mo`e napra-  viti helikopterima Oru`anih snaga BiH. Oni }e dosta viti odsje~enim hranu i li jeko ve. Imamo ponudu SFOR-a da njiho vi speci jalci evaku- ira ju bolesne. I na{e zdrav stvene us- tano ve rade punom parom, mo`e- mo osigurati rad poljske bolnice sa 200 zdrav stvenih radnika, zaklju~io  je na~elnik Tihi}. ^lano vi Federalnog {taba CZ-a zado voljni su da niko od njiho vih kolega ni je poginuo spa{a va ju}i i {ti- te}i stano vni{tvo, da se pokazalo ka- ko sistem za{tite i spa{a vanja un- kcioni{e, te da su ministarstva i {ta- bo vi CZ-a odgo vorili zadatku.
Pomo} RS-u
- Na molbu Aleksandra D`ombi- }a, premi jera Republike Srpske, kontaktirao sam premi jera Herce- go va~ko-neretvanskog kantona. Naime, premi jer D`ombi} je zamo- lio da mehanizaci ja HNK-a pomo- gne Op{tini Isto~ni Mostar, uputi je ka Zi jemlju, ko je je totalno odsje~e- no i bez stru je, te prema Berko vi}i- ma. Probudila se solidarnost u ne-  volji, zaklju~io je premi jer Nik{i}. I kada se sni jeg otopi, Federalni {tab CZ-a ima plan kako se boriti s eventu alnim popla vama. Tim pri-  je {to je Vlada FBiH pri je dvi je go- dine doni jela plan o za{titi i spa{a-  vanju u svim situaci jama.
A. BE^IROVI]
Pripreme za rat snovim snijegom
Zasjedao Federalni {tab Civilne za{tite
U narednih 48 sati u~initi sve da magistralnii regionalni putevi budu u punom kapacitetu,ponajprije zbog spa{avanja ugro`enogstanovni{tva
Gra|ani, lopate u ruke
- Ovih me je dana jedan od novinara pitao za{to se snage Oru`anih snaga BiH ne anga`u ju na ~i{}enju sni jega ispred zgrade?! Naravno da su snage OSBiH vrlo anga`ovane, ali je sigurno da ne}e ~istiti sni jeg ispred zgrada. I za{to bi to radi- le?! Neka stanari iza|u iz svo jih toplih soba i sami ~iste prostor i parkinge ispred svo jih zgrada. Nadalje, ne treba sme}e bacati u kontejnere ko ji su puni sni jega, no odlo`iti ga na balkone ili neko drugo mjesto. Jo{ nam samo epidemi ja fali, ape- lovao je Ali ja Tihi}, na~elnik Federalnog {taba CZ-a.
   F   o   t   o  :   S .   G   U   B   E   L   I    ]
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak,
7.
februar/velja~a2012.
3
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FBiHSPECIJALNA POLICIJSKA JEDINICA FUP-a
 Tolerisati opravdaneizostanke s posla
Federalno Ministarstvo rada i so- ci jalne politike dalo je preporuku poslodavcima u Federaci ji Bosne i Hercegovine da, u vremenu dok je na snazi odluka o progla{enju prirodne i druge nesre}e, iska`u razumi jeva- nje za opravdanost odsustva s posla radnika ko ji su objektivno spri je~e- ni da do|u na posao.Spri je~enost dolaska na posao mo`e se opravdati nedostatkom sigurnog prevo- za, kao i u slu~a jevima gdje nisu osigurani ade- kvatni uslovi za rad (elek tri~na energi ja i gri janje), te se preporu~u je da se proces rada organizu je u skladu sa mogu}nostima ko je su uslovljene van- rednim okolnostima. Poslodavci su du`ni obezbi jediti minimum proce- sa rada, saop{teno je iz federalnog Ministarstva ra- da i soci jalne politike. U svim ostalim slu~a jevima potrebno je po{tiva- ti odluku Vlade Federaci je Bosne i Hercegovine o pro- gla{enju stanja prirodne nesre}e u ko joj se ka`e da se sva federalna ministarstva, uprave i upravne or- ganizaci je, pravni subjekti i druge instituci je stave na raspolaganje [tabu Civilne za{tite Federaci je BiH, te da nadle`ni kantonalni i op}inski {tabovi Civilne za{tite tako|e stave na raspolaganje sve resurse ko-  ji }e se, prema planovima za{tite i spa{avanja lju- di i materi jalnih dobara, koristiti na ugro`enim po- dru~jima.
Priznanje i pohvaleKurte{a i Luka~a
Federalni ministar unutarnjih poslova Predrag Kurte{, u pratnji direktora Federalne uprave polici-  je (FUP) Dragana Luka~a, ju~er su posjetili Speci jalnu policijsku jedi- nicu FUP-a.Kurte{ i Luka~ su posjetu isko- ristili za razgovor s pripadnicima Spasila~kog tima Speci jalne policij- ske jedinice, ko ji su u no}i sa 4. na 5. februar na magistralnom putu M-17, lokalitet Dre`nice i Salakovca, aktivno u~estvovali u spa- {avanju vi{e desetina osoba zarobljenih u snje- `nim nanosima. Nakon {to ih je komandant Speci jalne policij- ske jedinice upoznao o detaljima vi{esatne akci je ko ja je izvedena u izuzetno te{kim vremen- skim uvjetima, Kurte{ i Luka~ su odali priznanje i zahvalnost spasiocima, isti~u}i ~injenicu da su oni tom prilikom rizikovali vlastite `ivote da bi ispunili svo ju policijsku du`nost. Nagla{ava ju}i zna~aj speci jalisti~kih timova unu- tar Speci jalne policijske jedinice i njihovu adekva- tnu opremljenost, Kurte{ je istakao da }e FMUP nas- taviti pru`ati pomo} u opremanju i edukaci ji pripa- dnika ove jedinice, ko ji su i ovom prilikom pokaza- li visoki stepen obu~enosti i spremnosti da uvi jek, kada je potrebno, budu na usluzi gra|anima Fede- raci je, kao i Bosne i Hercegovine u cjelini, saop}e- no je iz FMUP-a.
Iako se vri jeme ne pobolj{a va, `i vot u Mostaru se polako norma- lizira. Za sada, slu`bama ko je ra- de na ra{~i{}a vanju prometnica na podru~ju Mostara naj vi{e sme- ta ju nesa vjesni voza~i ko ji se bez ikakve potrebe voza ju jo{ do kra-  ja nera{~i{}enim ulicama. Gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li} je rekao kako su po jedina mostarska prigradska naselja jo{ odsje~ena od svi jeta.
Bez struje
- Zameteni su pute vi ko ji vode prema Dre`nici, Pi jescima, Pod- goranima, Vrdima te jo{ nekim naseljima ko ja se nalaze izvan Mostara. Neka od spomenutih mjesta su i bez stru je, rekao je Be- {li} te naglasio kako je ju~er uve- dena zabrana prometo vanja oso- bnih vozila po ulicama Mostara, ukoliko se ne radi o hitnim slu~a-  je vima.- Uvest }emo potpunu zabra- nu kretanja osobnih vozila. Upra vo nam nesa vjesni voza- ~i osobnih vozila stvara ju naj-  vi{e problema u saniranju sta- nja. Naime, zbog ljudi ko ji se bez razloga voza ju gradom nas- ta ju prometni ~epo vi i mehani- zaci ja ni je u mogu}nosti kvali- tetno uraditi svoj posao, rekao  je Be{li}.Dragan Jelonji}, na~elnik PU Mostar, dodao je kako je razo~a- ran nesa vjesnim pona{anjem gra|ana ko ji se bez ikakve potre- be voza ju gradom. - Mi smo o~istili prometnice ka- ko bi vozila Hitne pomo}i, polici-  je i drugih slu`bi mogla prometo-  vati. No, probleme nam stvara ju nesa vjesni gra|ani ko ji voza ju automobile bez ikakve potrebe. ^ak }emo na ulice poslati i pauka kako bi se uklanjala vozila ko ja smeta ju mehanizaci ji ko ja radi na ra{~i{}a vanju. Tako|er, pisat }e- mo prekr{ajne pri ja ve svim voza- ~ima ko ji se neo vla{teno na|u na prometnicama na podru~ju Mos- tara, rekao je Jelonji}. Pero Pa vlo vi}, glasnogo vornik  Sto`era Ci vilne za{tite HN@-a, rekao je kako se na svim putnim prav cima u @upani ji prometu je ote`ano te da se iz prometa isklju- ~u ju sva vozila za ko ja se zaklju- ~i da nisu hitni slu~a je vi. - Dakle, ralice ~iste ceste za vo- zila Hitne pomo}i i sli~ne slu~a-  je ve. Apeliramo na gra|ane da bez  velike potrebe ne idu na put, re- kao je Pa vlo vi}.Gradona~elnik Be{li} je izja vio
TE[KO STANJE U HERCEGOVINI
Poplavila Gradskauprava Mostara
- Mnoge su se zgrade u Mostaru na{le u problemi- ma. Tako je vjetar nanio sni jeg ispod krovne konstru- kci je zgrade Gradske uprave. Kako se sni jeg po~eo to- piti, do{lo je do poplave u Gradskoj upravi i ugro`ena  je ra~unalna oprema, rekao je ju~er gradona~elnik Mos- tara Ljubo Be{li}.  Vlada Hercegbosanske `upani je, zbog iznimno te{ke situaci je na terenu i zbog velike koli~ine sni-  jega te potpunog kolapsa na regionalnim, `upanij- skim i lokalnim cestama, doni jela je odluku o pro- gla{enju stanja elementarne nepogode. Na pri je- dlog `upanijskog Sto`era Civilne za{tite te uz kon- zultaci je sa na~elnicima op}ina, Vlada HB@-a je do- ni jela odluku o progla{enju stanja elementarne ne- pogode za podru~je ci jele @upani je. U po jedinim di jelovima livanjske op}ine ima snje`nih nanosa visine i do dva metra, sni jeg i snje`ni nanosi izo- lirali su po jedine di jelove Livna. Iz MUP-a HB@-a pot- vr|eno je da su svi putni pravci iz Livna, osim pre- ma Splitu i Tomislav-Gradu, neprohodni i blokira- ni. Iz JP Komunalno je priop}eno kako se izrazi- to te{ko odvi ja promet na relaci jama Podhum - Pod- gradina i Megdan - Tu{nica. Nastava u svim osno- vnim i srednjim {kolama se odga|a do daljnjega, priop}eno je iz resornog ministarstva.
kako je Sto`er Ci vilne za{tite Mos- tara uveo i radnu ob vezu za sve mu{karce uposlene u Gradskoj upra vi i drugim gradskim ja vnim ustano vama. Naime, svi mu{kar- ci treba ju do}i do svo jih radnih mjesta kako bi se pro vjerilo stanje u objektima u ko jima rade. - Tako|er, oni treba ju i o~istiti prilaze prema tim objektima. Po- ~eli smo i s odvozom sni jega iz sredi{ta grada. Poku{at }emo {to  vi{e sni jega odvesti u Neretvu i Ra- dobolju. Mislim kako su svi pute-  vi prema bolnicama ra{~i{}eni. Sada `elimo o~istiti jo{ po jednu traku pute va ko ji vode prema bolnicama kako ne bi dolazilo do zasto ja. @elimo {to pri je norma- lizirati `i vot gra|ana Mostara. Prioriteti su nam stalna komuni- kaci ja prema bolnicama i drugim instituci jama od vitalnog zna~a-  ja za grad, rekao je Be{li} te dodao kako Sto`er Ci vilne za{tite `eli osi- gurati urednu opskrbu elek tri- ~nom energi jom u gradu. - Imamo odre|enih problema i opasnosti da bi di jelo vi grada mogli ostati bez stru je. ^inimo sve da do toga ne do|e. Prioritet nam je i da opskrba `i votnim na- mirnicima ne bude do vedena u pitanje te da smjestimo sve pu- tnike ko ji su se na{li zameteni na podru~ju Mostara. Akti virat }e- mo odre|ene smje{tajne kapa- citete, a poku{at }emo omogu- }iti onima ko ji putu ju prema ju- gu da stignu na svo ja odredi{ta. Bo jimo se kako bi ovakvo stanje moglo potra jati danima, rekao je Be{li}.
Najva`nija bolnica
Premi jer Zapadnohercego va- ~ke `upani je Zdenko ]osi} je kazao kako je snje`no ne vri jeme prouzroko valo niz problema i u ovoj `upani ji. Putni prav ci iz [iro- kog Bri jega prema Posu{ju, Gur- dama, ^itluku i Mostaru su te{ko prohodni i na put idu samo oni ko ji zaista mora ju. - Najhitni ji slu~a je vi se rje{a va-  ju. Pre voze se bolesnici prema bolnicama u Mostaru i to nam je naj va`ni je. Ina~e, prometnice iz [irokog Bir jega prema Mostaru, Grudama i Posu{ju su na samoj granici prohodnosti. Od Posu{ja prema Tomislav-Gradu promet je goto vo zatvoren i prolaze samo hitni slu~a je vi. Po jedina sela ima-  ju i problema s opskrbom stru-  jom, ali problemi se kontinuira- no rje{a va ju, rekao je ]osi}.
Jurica GUDELJ
U pojedinim dijelovima livanjske op}ine ima snje`nih nanosa visine i do dva metra
Od Posu{japremaTomislav-Gradu promet je gotovo zatvoren
Svi putni pravci na granici prohodnosti
Elementarnanepogoda u HB@-u
Zabrana prometa u Mostaru

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
MarkusTravan liked this
MarkusTravan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->