Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AK3 Drvene Zgrade Skripta 1a

AK3 Drvene Zgrade Skripta 1a

Ratings: (0)|Views: 1,417|Likes:
Published by gamazrak

More info:

Published by: gamazrak on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

 
VLADISLAVIVKOVIC
ARHITEKTONSKEKONSTRUKCIJE
DRVE
N
E
ZGRADE
*
TE.KSTUZSLIKEI'ZVODAIZLITERATURE
*
1.UVOD,..''..',,"''..""2.NOVETEHNOLOGIJEDRVENIHKONSTRUKTIVNIHSKLOPOVA.....23.,KONSTRUKTIVNISISTEMIDRVENIHZGRADA.',...33.1.MASIVNEDRVENIEZGRADE43.2.BONDRUGNEDRVENEZGRADE-DRVENIBONDR,UK53.3.SKELET'NEDRVEN,EZGRADE""""...93.4.PANELNEDRVENEZGRADE.....".......".......""..................................133.5.PROSTORN'E-CELISKE-DRVENEZGRADE".................164.MEDUSOBNAZAVISNOSTEKON'OMICNOSTIIODABRANOGKONSTRUKTIVNOGSISTEMA".................................175.OSTALIASPEKTIMATERIJALIZACIJEDRVENIHZGRADA186.URBANISTICKIPLANOVIIMOGUCNOSTIURBANISTICKIHDISPOZICIJADRVENIHZGRADA",',,21
I'
7.PROJEKTOVANJEIIZVODENJEDRVENIH'ZeRtWA,,,..22
"
8.PROPISI,STANDARDI,PREPORUKE...23
.t
9.DALJITHENDOVIRAZVOJADRVENIHZGRADA'........2310.ZAKWUCAK""""...................24
:~i!
Beograd,1998.
 
Vladislavtvkovi6Drvenezgrade
1.UVOD
Poznatojedaunekimodnajrazvijenijihzemalja(SAD,Kanada,Skandinavskezemlje,Rusija,ZapadnaNemacka...)najbrojnijejestanovanjeuobjektimanizespratnosti,upravoudrvenimzgradama.Razlogjejednostavan-drvenestambenezgrade,odnosnoobjektiudrvenojkonstrukciji
i
oddrvenihpreradevinaspadajuugrupurelativnonajjeftinijihobjekataukojirnasejednakodobro,kaoiuobjektimaoddrugihkonstruktivnihmaterijala,postizeistiakoneivecikonfor.Kadjetotako,odmahsenarneceosnovnopitanje,apotominizdrugih,zastokodnas-gdevladapermanentnastambenakriza-vrlomalose,srazmernomoqucnostlma,gradestambenezgradeudrvenojkonstrukciji?DaIisemibukvalnoponasamoobrnutoodonenarodne'"Nismobogatidakupujemojeftino?".Zastonismonastaviliidaljerazvijatitradicijugradenjaudrvetu-tradicijuko]ajeunekimdelovimanasezemljevekovimanegovana,tradlcijunakojuseponovopozivamo,
0
ko]o]jemnogopisanoidanassejosuvekpise?I.malismo,zapocetak,
j
dovoljanbro]specijalizovanihproizvodnihorganizacijapocelojzemlji,kojesumanjeviseuspesnostartovaleuproizvodnjidrvenihzgrada.Danas,posletolikogodinaoveorganizacijeidaljemanjevisedobroposluju,alivisesuorijentisanizaproizvodnju
tzv,
kucazaodrnor(vikencica),dokvrlomalo,iiinimalo,zapermanentnozadovolJavanjesvakioasnjthpotrebaustanovanju.Svetonavodinazakllucakdaunas,ustvari,neposto]inavikazagradnju(stambenih)drvenihzgrada.Razlogstojetotake,trebatraziti,izmeduostalog,upotpunoprekinutojnit;gradnjedrvenihkuca,cakiuonlrndelovimanasezernlje,gdejetovekovimabilatradicija(JuznaSrbija,Sosna,Kosovo,Makedonija).Prelazaksazanatskognaunapredeno,akasnijeinaindustrijalizovanogradenje,najmanjejebileuspesnozaovuvrstugradnje.To
zvuct
paradoksalno,jerindustrijskaproizvodnjadrvenegrade(brojnestrugaresirornzemlje)
i
preratajebilarelativnorazvijena,razvijenijaodbilokojedrugeproizvodn]e'gr~qdevi!nskogmaterijala(osimrnozdaproizvodnjeopeke).DaklepostojalajerelativnouspeS1l<areradlvackaindustrijadrveta,alineinavikazagradnjudrvenihzqradaponovimindustrijskimiunapredenimprincipimagradenja.Teskejenaovommestudatijednuiscrpnuitacnuanalizustojetotaka.Veravatno
uzrocileze
utomestojetradicijagradenJaudrvetubilanajvecaunaslrnnajzaastalijimdelovimazemlje,paje,saunapredenimgraditeljstvom,bilapotisnutainaovimpodrucjimaadmasivnoggradenjaopekom.Zidanjeopekombilojeisplatljivije,zahvaljujucivrlojeftinoj
i
nekvalifikovanojradnojsnazi,zarazlikuodunapredenoqgradenjaudrvetugdesetraZilakvalifikovanija,pat.kTe
i
skupllaradnasnaga.Kakobilodajebilo-cinjenicajedamidanasnemamanavikustanovanjaudrvenimzgradama,dajerasprostranjenomlsljenjsdajetostanovanjedrugogreda,stanovanjesadalekomanjimkonfororn,stanovanjeu"barakama".
 
Vladislavlvkovic
Drvenezgrade
Nasuprottome,navikeeivilizovanogcoveka
>
datokomsvogzivota,apremapotrebamakojesuuraznimperiodirnazivljenjajedneporodieeraziieiteikojeseulndustrljsklrazvijenomdrustvuresavajujednostavnimpreseljenjemudrugiodqovarajuclstan,(preseljenjakojautokujednogcovecijegzivotamogudabuduiviseputa)-zanasegcovekasupotpunostrane.Simkojerasprostranjenoshvatanjanaseqcoveka,
da
kadajejednomstvorlokucu,iiidobiostan,dajetozastalno,padaj'eilogicnodatobudead"trajnogrrtaterijala",kojiceinjeqanadziveti,PermanentnapedesetooodlsnjastambenakrizapodrzavatakvashvatanjanaSegcoveka.Visezelidastankojije,posledugogcekanla,jedanputstvorio,stekaoiiidobio,prilagodavasvojimpotrebama.Konebizeleodauzivasveblagodetidobrogstanovanja,pajosustanukojlmazedalieinavilu,dasemozemenjatipozelll,daga"dobije'"napoklon,ijOsdaplacatakvedazbinedatekza200-300godinamogudosti6ivrednoststana..Danasnjastarnbenapolitikajosuveki'isenapravetrZisneekonomije,voditakvomrezonovanjunaseqcoveka,jerteoretskidozvoljavajednomsasvimmalombrojudaupravotakadodedostana.Drugi,posledugogeckanlasezadovoljavajusasvakimdodeljenimstanom,dokvecinaostalihprepustenisamlsebi,sedovijajukakoznajuiumeju.Doklegodunaso]stambenojpoliticivladatakva,logioiapsurdna,ekonomskaraeunica-koja
[e
poredsvegaostalog,takode,doprinelaopsto]krizi-nemamonikakvihsansidauspesnoresirnopermanentnunestasloustanova.DanasimarnonagoveStajepromenetakvestambenepolitike,paimadobrlhrazlogadatepromenedo6ekamospremnijL
U
stambenojizgradnji.visenoubllo'kojo]drugojoblastigradevinarstvamorabitiprisutnaekonomskaracunica,jerpoznatoje;'daulaganjaustambenuizgradnjupredstavljajuviseod80%ukupnihulaganjaugradevinarstvo,pajeisvakaustsdauovojoblastisrazmernatome.Znamotakode,daodukupnogbrojastambenihzgradapreko70%odpadanaobjektemalespratnostiUedne,dvo,iiitroetaZne)upravodovisinakojenajviseodgovarajuobjektimasa,dryenomkcnstrukcllorn-ondazaistaimamodobrihrazloga,daukolikosepokaZe
da
je'toi'"wonomskiopravdano-daseumnogimslu6ajevimaopredellrnozagradnjudrvenihobjekata.Usvakomsluca]ukrajnjejevremedasepromeniodnospremarelativnozanemarenojproizvodnji(stambenih)zqradaudrvenojkonstrukci]-izgradnjijakorasprostranjenoj
Ii'
industrijskimrazvijenimzemljama,
2.NOVETEHNOLOGIJEDRVENIHKONSTRUKTIVNIHSKLOPOVA
Razvojtehnlogijedrveta
i
drvenihpreracevinajedostigao
takav
nrtodasavremenareSenjakonstruktivnihsklopovaudrvetumoguravnopravnodakonkurisucencnimiarmiranobetonskirnkonstrukcijama.Novetehno.logijedrvenihkonstrukcija
S8
bazirajunaprirnenidrvenihelemenatamaHhpoprecnlhpreseka(letve,daske,talpe,gredice)kojesepoodredenimpostupeima(lepIJenjem,jednostavnimspojnimsredstvima-
2

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ikonopis liked this
ikonopis liked this
Stefan Obucina added this note
bla
wejnrooney liked this
Pavle Pucnik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->