Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AMPApa't Digital Feb 2011

AMPApa't Digital Feb 2011

Ratings: (0)|Views: 2,195 |Likes:
Published by vanessajunque

More info:

Published by: vanessajunque on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2012

pdf

text

original

 
Una de les necessitats detectades en el centre és lad'actualitzar i ampliar la biblioteca. A un grup demares i pares se'ns va ocórrer crear una RifaSolidària per tal d'ajudar l'escola en aquesta tasca. Elresultat ha sigut extraordinari! GRÀCIES a tots elsintegrants de l'AMPA per la seva tasca de difusió ivenda, gràcies també a les empreses i entitats quegentilment han col.laborat amb la donació dels premisi per últim gràcies a vosaltres per haver comprat Rifa.
“Aconseguir 500 eur per a la biblioteca en els tempsque corren és que tenim un grau de compromís ambl'educació del nostres fills admirable.” 
Vanessa Junqué
La Rifa aconsegueix 500 euros per La Rifa aconsegueix 500 euros per a la biblioteca de l'escolaa la biblioteca de l'escola
..
Tot va començar a finals del curs passat quan un grup depares i mares ens vam animar a crear una colla i s’ens vabrindar l'oportunitat de portar els capgrossos del Prat. Eldebut va ser a la Festa Major. Varem sortir en el cercavilad’inici de festa però la nostra gran posada en escena va ser ala Trobada Gegantera on nens, nenes, pares i mares queportàvem capgrossos vam fer el ball que havíem assajat. Vaser molt emocionant! Hem fet un parell de sortides mes comel cercavila per la Fira Avícola i la sortida amb els timbalsamb l’Home dels Nassos. Actualment quedem quincenalmentels dilluns com si es tractés d’una activitat extraescolar familiar on nens i nenes i pares i mares fem tallersd’expressió corporal, tallers de tabals i timbals, assagemalgun ball i fins i tot hem fet un taller per fer el nostre propicapgròs. Això anirem compaginant-ho amb algunes sortidespel poble. Us animem a tots i totes a que formeu part de laColla del Parc, on famílies de l’escola passant una bonaestona, gaudim d’una de les tradicions més maques delnostre país com és la dels Gegants i els Capgrossos.Glòria Vila
 A M P A p a ' t A M P A p a ' t
Recull informatiu Nr. 1, Febrer 2011Contacte:ampa.ceipdelparc@gmail.com
Amb el suport de: Aquesta i més info a: 
Mares i Pares Escola del Parc del Prat de Llobregathttp://ampaceipdelparc.blogspot.com/@AMPAEscolaParc
 
Recull informatiu Nr. 1, Febrer 2011Contacte:ampa.ceipdelparc@gmail.com
1
La Junta parlaLa Junta parla
NEIX
 
l'
AMPApa'T
, LA REVISTA DE L'AMPAAquest curs volem donar una empenta a lacomunicació de l'AMPA amb les famílies. Senseoblidar les tradicionals cartelleres de les entrades il’horari d'atenció a les famílies, hem impulsat elgrup de Facebook
Mares i pares Escola del Parc del Prat de LLobregat 
, el blog de l'ampaampaceipdelparc.blogspot.com, el Twitter @AMPAEscolaParci la tramesa de correuelectrònic a tots els socis(ampa.ceipdelparc@gmail.com
 
).Ens plau ara presentar-vos
AMPAPA'T 
:
 AMPAPA'T 
vol
informar 
, sobre el que passa al’escola en relació amb l’educació dels nostres fillsi filles, sobre les activitats de l’AMPA, les decisionsdel Consell Escolar, la gestió educativa...
 AMPAPA'T 
vol
comunicar 
i
connectar 
,promoure la creació d’una veritable comunitatentorn l’escola.
 AMPAPA'T 
crida a tothom a
participar 
 activament en la vida de l’escola, a aportar propostes o apuntar-se a les d’altres pares imares.Esperem que us sigui interessant i que ens feuarribar les vostres propostes i inquietuds per tal decompartir-les.AMPA DE L’ESCOLA DEL PARC
EN PORTADA►NEIX LA COLLA DEL PARC►LA 1a RIFA SOLIDÀRIASUPERA EXPECTATIVES 2 COMUNITATEspai d'entrevistes. “La Lola” 3 TRENCACLOSQUESUna mirada enrere al trimestre5 EL CALAIX DE LES IDEESTaulell d'anuncis i notes6 EL NADALResum de les activitatsnadalenques realitzadesDisseny i edició:Vanessa JunquéTextos:Carme GómezGemma ÚbedaGlòria VilaJordi UrriósVanessa JunquéEspai d'entrevistes:Vanessa JunquéAmb la col.laboració:Escola del ParcEscola d'arts del PratUn projecte mes de:AMPA Escola del Parc
Febrer 2012Circular nr. 1
Una de les necessitats detectades en el centre éslad'actualitzari ampliarlabiblioteca. A un grup demares ipares se'ns va ocórrer crearuna RifaSolidària per tald'ajudarl'escola en aquesta tasca.Elresultatha sigutextraordinari! GRÀCIES a tots elsintegrantsde l'AMPAperla seva tascade difusióivenda, gràciestambé ales empreses ientitats quegentilment hancol.laboratamb ladonaciódelspremisiperúltim gràcies avosaltres perhaver compratRifa.
“Aconseguir 500 eurpera labiblioteca en els tempsquecorrenésque tenim un graudecompromís ambl'educaciódelnostres fillsadmirable.” 
VanessaJunqué
LaRifaaconsegueix500eurosper alabibliotecadel'escola
.
NeixlaColladelParc:ElsCapgrossosmésmenutsdelPrat!
Totvacomençarafinalsdel curs passat quanungrupdepares i mares ens vam animara crear una colla i s’ensvabrindar l'oportunitatde portarelscapgrossosdel Prat. Eldebut va ser ala FestaMajor.Varem sortir enel cercavilad’inici de festaperòlanostra gran posadaen escenava serala TrobadaGegantera on nenspares que portàvemcapgrossos vamferel ballque havíemassajat. Vasermoltemocionant!Hemfet un parell desortidesmes comelcercavilaper laFiraAvícolai lasortida amb elstimbalsambl’HomedelsNassos. Actualmentquedemquincenalment elsdilluns comsi es tractésd’una activitat extraescolarfamiliar on nensi nenes i paresi maresfemtallersd’expressiócorporal,tallers de tabalsi timbals,assagem algun ballifins itot hem fetuntaller perferel nostre propi capgròs.Aixòaniremcompaginant-ho amb algunessortides pel poble. Usanimematotsi totesa queformeupart de laColladel Parc,on famíliesdel’escola passantunabonaestona,gaudimd’unade lestradicions més maquesdel nostrepaíscomés ladels Gegantsi els Capgrossos.GlòriaVila
 A M P A p a ' t
RecullinformatiuNr.1,Febrer2011Contacte:ampa.ceipdelparc@gmail.com
Ambelsuportde:Aquesta imésinfoa: 
Mares iPares EscoladelParcdelPratde Llobregathttp://ampaceipdelparc.blogspot.com/@AMPAEscolaParc
Recull informatiu Nr. 1, Febrer 2011Contacte:ampa.ceipdelparc@gmail.com
2
Quants anys fa que treballes a l'Escola del Parc?
”Doncs fa 25 anys.” 
Quins motius o circumstàncies et van dur a fer-te conserge? 
“Jo treballavabrodant des dels 13 anys però amb l'arribada de les màquines la feina vabaixar molt. A més als 15 anys la meva mare va morir i aleshores tenia quetreballar com fos i cuidar dels meus germans. Un amic de la família em vacomentar que l'Ajuntament obria una convocatòria perquè es necessitavenconserges. Em vaig presentar a l'examen i aquí estic! 
Deus haver-les vist detots colors...
”Si, però em quedo amb la feina tan meravellosa que fan elsmestres amb els infants. Es per treure's el barret.” 
 Trobes que aquest és unperíode especialment difícil donada la conjuntura econòmica?
“Sí, no havia passat mai el que està passant ara. Famílies sense feina, la situació està molt complicada...” 
Com se'n ressent el centre?
“Doncs amb moltes retallades per  part del Govern.” 
Explica'ns un bon moment que hagis viscut a l'escola. 
“Jointento viure cada dia un bon moment i espero que sigui així fins que em jubili!” 
 Què diferencia els nens i nenes de fa 25 anys amb els d'ara? 
“La vida hacanviat molt i l'ensenyament també. Abans amb la repressió no es parlava i ara potser es parla massa! Hi ha d'haver un punt intermig.” 
I que me'n dius delsmestres? 
“Els de fa 25 anys vivien en un règim diferent. Ara tenen una altramanera d'ensenyar.” 
 La teva labor per a la comunitat no acaba aquí, oi?
“No,també soc voluntària al Centre Francesc Palau de les germanes. Sóc cristiana i segueixo l'evangeli. L'any 2000 vaig fer el compromís de missionera Seglar,una branca de les Carmelites.” 
Una curiositat: saps el nom de tots els alumnesque hi ha a l'escola?
“No, i cada vegada menys! Els anys no passen en va!” 
Què voldries dir a tots aquests alumnes?
“Als alumnes de 6è quan han d'anar al'institut els dic que segueixin estudiant, que facin cas als seus tutors i alsmestres i que sobretot no caiguin per mals camins.” 
 Si tornessis a néixer,tornaries a ser conserge? 
“Sense cap mena de dubte, sí! És molt satisfactori treballar en l'entorn dels infants” 
Vanessa JunquéA la Lola la coneixtothom però, laconeixem realment?És la persona que desde l'any '87 ens obreles portes no nomésde l'escola, sinó detota una comunitat.Ens agradaría tenir laseva visió...
COMUNITAT
Espai d'entrevistes
 
Recull informatiu Nr. 1, Febrer 2011Contacte:ampa.ceipdelparc@gmail.com
3
Amb el projecte TRENCACLOSQUES ens proposem continuar creant espaisper a compartir experiències amb els nostres infants així com per a reflexionar amb d'altres mares i pares entorn al dia a dia de l'educació a la família i al'escola.Durant el primer trimestre del curs 2011-2012 hem realitzat les següentsactivitats:A l’octubre, va tenir lloc la
 xerrada: Canvis i pèrdues en l’entorn familiar 
.Com ajudar els nostres fills i filles a superar-los? Impartida per la psicòlogaMónica Antequera, on van participar entorn a 20 persones i es va parlar decom acompanyar els fills i filles en experiències com ara la separació de lespersones progenitores, el canvi de ciutat, domicili o escola, o la pèrdua d’algunfamiliar o inclús d’un animal de companyia.També a l’octubre va tenir lloc un interessant
cafè tertúlia: Motivar per aprendre. No vull fer els deures!!! 
on vam comptar amb Charo Carrasco iAndreu Donato, psicòloga i psicòleg clínics del CSMIJ i Margarita MontónBruxola, psicopedagoga de l'EAP on es van donar idees de com enfocar lestasques escolars a mesura que les criatures van creixent.Al desembre va tenir lloc el 2n.
Taller familiar de cuina
, una de les propostesamb més participació de mares, pares i infants! Un cop més vam comptar ambl’especial col.laboració d’en Virgi, cuiner del restaurant Rústic del Prat i ens hovàrem passar d’allò més bé el.laborant una amanida i unes deliciosesmagdalenes.Molt d’èxit va tenir també el
Taller d’emocions i sentiments
amb 18participants que van compartir una estona molt intensa i profitosa.Per últim, també tenir lloc una nova edició del
“Mercadillo” d’ intercanvi de joguines
, on la canalla va poder portar joguines velles i canviar-les per altresde noves.Carme Gómez
El projecte TRENCACLOSQUESes consolida

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->