Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uznesenie OS BA - Varga Proti Nicholson %2821C_6_2012%29

Uznesenie OS BA - Varga Proti Nicholson %2821C_6_2012%29

Ratings: (0)|Views: 77,235|Likes:
Published by Denisa Ballová

More info:

Published by: Denisa Ballová on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2012

pdf

text

original

 
21e
6112-416
UZNESENIE
OkresnysudBratislava1vBratislavevpravnejveei
navrhovatel'a:
Znltan
Varga,
bytomzastupenyspolocnost'ouSkubla
&
Partneris.r.o.,sosidlomDigataiParkII,Einsteinova25,Bratislava,leo:36861154,proti
odporcom:
1.
ThomasHenryNicholson,2.PetitPress,a.s.,
sosidlomLazaretska12,Bratislava,
reo
35790253
0
nariadenie
predbcznchoopatreniatakto
r
0Z
hod
0
1:
Sudnavrhnanariadeniepredbeznehoopatreniaz
amieta.
Sudnavrhnazabezpecenied6kazuz
amieta.Odovodncnic:
Navrhovate1'sanavrhomdorucenymsududna11.1.2012a
doplnenyrn
pisomnympodanim30.1.2012dornahalvydaniapredbeznehoopatrenia,ktorymbysudulozilodporcoviv1.rade,abysazdrzalakehokol'vekkonaniavociakejkol'vektretejosobe,okrempravnchozastupcuposkytujucernuodporeoviv1.radepravnesluzbyvtejtoveeialebovsuvislostisiiou,ktorymibypriamoalebonepriamospristupfiovalinformacie
0
obsahumaterialu,ktorehoobsahjeuvedenyvprilohetohtouzneseniaaakehokol'vekinehomaterialu,ktorehoobsahbyboluplnealebociastocnetotoznysobsahomuvedenymvprilohctohtouznesenia,aksataketoinformacietykajupriamoalebonepriamonavrhovatel'aalebobytuvovlastnfetvenavrhovatel'aatoazdonadobudnutiapravoplatnostirozhodnutiavovee!samej.DalcjmalSLIdulozit'odporcoviv1.radezdrzafsavydania,inehozverejneniaaleboakehokol'vekinehosireniaknihyalcboinejpublikacienazakladeobsahu,ktoryjeuverejncnyvprilohetohtouznesenia,aleboktoraobsahuje,alebobudeobsahovat'takytoobsahv
pisomnej,
zvukovejalebozvukovoobrazovejforme,ciuzprostrednictvornvydavatel'a,incjosoby,vlastnymnakladomalebozverejnenimakyrnkol'vekinymsposoborn,prekladutakejtoknihydoinchojazyka,zverejiiovaniauryvkovznej,akehokol'vekkonaniasmerujucehokjejvydaniu,zverejneniualeboinemusireniuatoazdonadobudnutiapravoplatnostirozhodnutiavoveeisamej.Predbeznyrnopatrenimmalsudodporeoviv2.radeulozit'zdrzat'saakehokol'vekkonaniavociakejkoI'vektretejosobe,okrempravnehozastupcuposkytujucernuodporcoviv2.radepravnesluzbyvtejtoveci,alebovsuvislostisiiou,ktoryrnbypriamoalebonepriamospristupnovalinformacie,ktorebyboliuplnealebociastocnetotoznesobsahomuvedenymvprilohetohtouznesenia,atoazdonadobudnutiapravoplatnostirozhodnutiavovecisamej.Dalejmalsudulozit'odporcoviv2.radezdrzat'savydania,inehozverejneniaaleboakehokol'vekinehosireniaknihyaleboinejpublikacienazakladeobsahu,ktoryjeuverejnenyvprilohetohtouznesenia,aleboktoraobsahuje,alebobudeobsahovat'taketoinformacievpisomnej,zvukovejalebozvukovoobrazovejforme,
Ci
uzsamakovydavatel',aleboprostrednictvorninehovydavatel'a,inejosoby,vlastnyrnnakladomalebozverejnenim
 
2akymkol'vekinym
sposobom,zverejnovania
uryvkovztejtoknihy,akehokol'vekkonaniasmerujucehokjejvydaniu,zverejneniualeboinernusireniuatoazdonadobudnutiapravoplatnostirozhodnutiavoveeisamej.Navrhovatel'vdoplnenizalobydorucenomsudu30.1.2012vysloveneuviedol,zetyrntodoplnenimlenopravilzrejmenespravnosti,doplnilaprecizovalpovodnuzalobuadoplnenirnpovcdnejzaloby
nedoslo
kjejzrnene.Sudpravnynazornavrhovatel'aakceptovaladoplncniezalobynepovazovalzanavrhnazrnenuzaloby.:Navrhovatel'navrhnanariadeniepredbeznehoopatreniaod6vodniltym,
ZC
naintemctebolizverejnenematerialy,ktorcneopravnenezasahujudosukrornianavrhovatel'aamajuvovzt'ahuknernudifamacneucinky.Uvedenematerialynavodzujudojem,zepochadzajuzprostrediaSlovenskejinformacnejsluzby
ISISI,
iked'iehautentieitabolazviacerychstranspochybnena.Odporeav1.radenapisalknihu,ktoruplanujevydat'aktorabudevychadzat'ztotoznehoobsahu,akymjeobsahuvedenychrnaterialov.Odporcav2.radejevydavatel'om,ktoryplanujeknihuodporeuvydat'.Odporcav1.radesadlhodobovenujetemam,ktorcsuvisiasprostredimSIS,pricomopisujeajskutocnosti,ktorebymaliby
t'
predrnetornutajenia.Odporcav1.radeviackratvovzt'ahukpovodumaterialov,zktorychpripripraveknihyvychadzal,poskytolzavadzajucetvrdenia,pricornvminulostipostupovalvrozporesnovinarskouetikou.Navrhovatel'rnavedomost'
0
viacerychinternetovychstrankach
I
vnavrhuspecifikovane/,naktorychsanachadzamaterialsnazvorn"Gorila"alebobeznazvusuvodnyrnslovom
.Vyvoj".
Materialsaskladazviacerychcash.VosvojejcastiVyvojobsahujeudajneinformacie
0
organizacnychzrnenachvSIS,vcastiChronol6giaITP"Gorila"a"Gorila1"opiscasovehosleduudalostfpriziskanisudnychrozhodnuti-suhlasovnapouzitieinformacno-technickychprostriedkovzostranySISnamonitorovanieprejavovosobynavrhovatel'aaneskorod18.5.2011osobynavrhovatel'aaMgr.laroslavaHascaka,Naslednetextmaterialuplynuleprechadzadocastipripominajucejpriblizneprepisyzaznamovsledovaniaosobpocasrokov2005a2006akoajnasledneudajneprepisyemailovejkornunikacievramciSISainc.Dokumentoznaceny"Uryvokzpripravovanejknihyodporcuv1.rade"obsahujevybraneinformaciezMaterialu,Navrhovatel'd'alejdisponujeinformacion,pcdl'aktorejodporcav1.radenapisalknihuatuto
planujevydat'
U
odporcuv2.rade.Obsahtejtoknihyrnavychadzat'zanalytickychprepisov,Hodnovernost'Analytickychprepisovjepritompochybna,cokonstatovalajsamodporcav
1.
rade,resp.viaceremedia,ktoremu
z
tychtodovodovodmietliclankytykajucesauvedenejtemyuverejnit'.Jetidvysokopravdepodobne,
ie
odporeav1.radezfskalanalytickeprepisyvrozporcsozasadaminovinarskejetiky.Navrhovatel'zarovenpodalnavrhvoveci,vktoromsadomaharovnakehopravaakonavrhornnavydaniepredbeznehoopatreniaanavysesadomahaulozeniapovinnostiodporcomv1a2.radeznicit'hmotnesubstraty,ktoremajukdispoziciinaktorychjezachytenyobsahknihy.Podl'a
§
102ods.1prvavetaObcianskehosudnehoporiadkuaktrebapozacatikonaniadocasneupravit'pomeryucastnikovalebozabezpecit'd6kaz,pretozejeobava,zeneskorhonebudemoznevykonat'alebolensvel'kymit'azkost'ami,sudnanavrhneodkladnevydapredbezneopatreniealebozabezpecidokaz.Podl'a
§
76
ods,
1pism
e/,
fl
Obcianskehosudnehoporiadkupredbeznymopatrenimmozesudulozit'ucastnikovinajma,abynenakladalsurcitymivecamialebopravami,niecevykonal,niecohosazdrzalaleboniecoznasal.
 
3Podl'acitovanychustanoveniObcianskehosudnehoporiadkuvpripade,zejepotrebne,abyboli
docasneupravene
porneryucastnikov
este
predrozhodnutirnvoveeisarnej,
alebo
akjeobava,
ie
byvykonsudnehorozhodnutiabolohrozeny,mozesudnariadit'predbezneopatrenie.Vkonkretnompripadenavrhovatel'odovodnujenariadeniepredbeznehoopatreniatym,
ie
unik
analytickych
prepisov
predstavujczasahdosukrornianavrhovatel'aanemalbybyt'vakejkol'vekpodobezverejnovany,Navyseodporeav1.radeiehziskalvrozporeso
zasadaminovinarskejetiky.Vydaniepredbeznehoopatrenia
jeopodstatnene,
prctozc
zverejiiovanim
informacii
avydanimknihybydoslokzasadnemuzasahudoosobnostnychpraynavrhovatel'a.
Zasahpredstavujenebezpecenstvo
bezprostredne
hroziacej
ujmynavrhovatel'ovi.Vkonani
0
vydaniepredbeznehoopatreniajevylucnevecouucastnika,navrhujucehovydanie
predbezneho
opatrenia,abysvojetvrdenia
aspofiosvedcillistinnymidokazmi,
zktorychsudvyvodizavery
0
pripustnostiaopodstatnenostijehonavrhunapredbezne
opatrenie,Vstadiu,
ked'sudrozhoduje
0
predbeznorn
opatreninieje
casovy
priestornavykonavanierozsiahlehodokazovania,Navrhovatel'sanavrhornnanariadeniepredbeznehoopatrcniav1.castidornaha,abysudzakazalodporcornv1.a2.radevo
vseobecnostiuverejnovat'
informacietykajucesanavrhovatel'aajehobytu,ktore
S11
obsahomprilohy
navrhu
nazacatiekonania/notarskejzapisnicezo
dna
21.12.2011,konkretnychwebovych
stranoknachadzajucich
sanainternete,r6znyeh
uverejnenychspccifikovanychclankov,
atd'...
.1
ztohod6vodu,ie
poskytovanim
informaciiodporcamiv1.a2.radetretimosobamd6jdekzasahudoosobnostnychpravnavrhovatel'a.Prirozhodovanf
0
zakazeuverejiiovat'inforrnacieosobarn,ktoresazaoberajuvylucnetoutocinnost'oulodporcav1.radejenovinaraodporcav2.radevydavatel'lje
potrebne
posudzovat'
vyvazenost'prava
na
ochranu
osobnostinastranc
navrhovatcl'a
azaroveripravaodporeovnasloboduprejavuapravoposkytovat'informacie.Predbeznymopatrenimrna
navrhovatel'navrhnut'takudocasnuupravu
vzt'ahovmedzi
ucastnikmi,ktorou
navrhovatel'dosiahnelegitimnyciel'.Vovseobecnostiplati,zeucinkypredbeznehoopatrcniap6sobialendobuducnosti.Podl'anazorusudunariadenirnpredbcznchoopatrcnianavrhovanyrnsposobomnavrhovatel'nedosiahnelegitimnyciel'a
nezabrani
tym,zesudzakazeodporeomzverejnovat'navrhovaneinformacie,leboiehzverejncnimbydoslo
kzasahu
do
osobnostnych
praynavrhovatel'a,
pretoze
samnavrhovatel'
zaroveritvrdi,
ie
vsetkyinformacie,ktorernasudzakazat'uverejiiovat'odporeornv
1.
a2.rade,uzuverejnencboli.Dokoneanavrhovatel'ajuvadza,kdevsade
uverejnene
boli/webove
stranky,
mediaroznehodruhu/.Aksanavrhovatel'domnieva,zeniektorezuverejnenychinformaciitykajucichsajehoosobybolinepravdiveazaroveiisposobileprivodit'munemajetkovuujmu,rnalegitimnyciel'lennaodstraneninasledkovzasahuaprevencia/ktoramalabyt'zabezpecenapredbeznyrnopatrenim/vtomtopripadenernaziadneopodstatncnie.Navyseprinarokochnaochranuosobnostiaznichvyplyvajucichnavrhochnanariadeniepredbeznehoopatreniajepotrebnevpetitenavrhunanariadeniepredbeznehoopatreniaspecifikovat',ktorekonkretneinformacietykajucesanavrhovatel'arnaSlidodporeomzakazat'
rozsirovat',
Zustalenejsudnejpraxejezrejme,zedoosobnostnychpraynavrhovatel'amozuzasahovat'lenkonkretnevyroky,hodnotiaeeusudky,ktorenavrhovatcl'povazujezanepravdiveasposobileprivodit'munemajetkovuujrnu.Ten,ktoinformaciezverejiiuje,sanemozedopustit'zasahudoosobnostnychprayosobyuverejncnimlistu,

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->