Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
img8

img8

Ratings: (0)|Views: 149 |Likes:
Published by NWOPL

More info:

Published by: NWOPL on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2012

pdf

text

original

 
ROZDZIAŁ XXX
SIŁY NEW AGE;KOMISJA TRÓJSTRONNA – RAMI
Ę
LUCIS TRUSTU;PRZYKŁAD WŁOSKI;TONY BLAIR A NOWA MISJA NATO;MY
Ś
L LUCIS TRUSTU A IDEOLOGIA NARODÓWZJEDNOCZONYCH;OBECNE WYDARZENIA WIDZIANE PRZEZ PRYZMATEZOTERYCZNY
Reasumuj
ą
c, przypomnijmy trzy deklarowane cele ruchu New Age:
 
Rz
ą
d
Ś
wiatowy,
 
Religia
Ś
wiatowa,
 
nowa, uniwersalna O
ś
wiata Publiczna.S
ą
to w istocie trzy nierozerwalne aspekty, wymagaj
ą
ce równoległych działa
ń
, w któremusz
ą
by
ć
zaanga
ż
owane wszystkie istniej
ą
ce instytucje i organizacje.
Rz
ą
d
Ś
wiatowy
, wy
ś
niony przed wiekami przez my
ś
licieli, którzy – gdyby nie znanenam dzi
ś
kulisy spisku – mogliby uchodzi
ć
za prawdziwych proroków. Jednym z nich byłRamsay, XVIII-wieczny mason angielski, człowiek niezwykle energiczny i wpływowy, któryw 1737 r. podkre
ś
lał, i
ż
masoneria powinna działa
ć
 
ś
wiecie, koncentruj
ą
c swoje wysiłki natym, aby
„poł 
ą
czy
ć
w jedno bractwo poddanych z wszystkich krajów”
. T
ę
drog
ę
ku
ś
wiatowemu zbrataniu znaczyły na przemian fazy
„solve”
i
„coagula”
(niszczenia ibudowania), zgodnie z prastar
ą
dewiz
ą
alchemików, której sens oddaje te
ż
hasło 33° RytuSzkockiego Dawnego i Uznanego
„Ordo ab Chao”
– przy czym rozumie si
ę
,
ż
e zarówno
„ordo”
, jak i
„chao”
maj
ą
by
ć
powodowane przez działania masonerii
1
. I tak w imi
ę
 nacjonalizmu, nahalnie propagowanego od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej, w tymzwłaszcza przez epok
ę
napoleo
ń
sk
ą
i
ź
niej, rozmontowane zostało
Ś
wi
ę
te CesarstwoRzymskie Habsburgów, b
ę
d
ą
ce wyrazem jedno
ś
ci Chrze
ś
cija
ń
stwa ponad ró
ż
nicami j
ę
zykowymi i narodowo
ś
ciowymi. Faza ta zako
ń
czyła si
ę
wraz z I Wojn
ą
 
Ś
wiatow
ą
. DrugaWojna
Ś
wiatowa posłu
ż
yła z kolei do tego, by zada
ć
 
ś
miertelny cios nacjonalizmowi, którystał si
ę
przeszkod
ą
na drodze do politycznej unifikacji globu. Zostało to okupioneniewyobra
ż
alnym rozlewem krwi. Z tego wyłonił si
ę
nast
ę
pnie dwubiegunowy układ USA-ZSRS, gdzie praktycznie wszystkie kraje
ś
wiata musiały znale
źć
si
ę
w jednym lub drugimobozie – przy czym tylko z pozoru obozy te były wzgl
ę
dem siebie wrogie, gdy
ż
wrzeczywisto
ś
ci zachodziła mi
ę
dzy nimi komplementarno
ść
(faza
„coagula”
). By jednakprzygotowa
ć
grunt pod wspólny rz
ą
d
ś
wiatowy, równie
ż
ta dwubiegunowo
ść
musiałaostatecznie znikn
ąć
. Dlatego zdarza si
ę
„cud”: upadek muru berli
ń
skiego. Rozpoczyna si
ę
 nowy okres spod znaku
„solve”
: wybuchaj
ą
konflikty mi
ę
dzy niewielkimi narodowo
ś
ciami igrupami etnicznymi uwolnionymi od bolszewickiego gorsetu. Strony tych konfliktów s
ą
 
1
A oto klucz do wła
ś
ciwego rozumienia formuły
„Ordo ab Chao”
, mówi
ą
cej o sposobie post
ę
powaniamasonerii w
ś
wiecie profanów, podsuni
ę
ty nam przez masona 33° Gorela Porciattiego: „Dewiza
Ordo ab Chao
 stanowi podsumowanie Doktryny Maso
ń
skiej i pozwala wnikn
ąć
w jej najgł
ę
bsz
ą
tajemnic
ę
. Oznacza ona,
ż
eWielkie Dzieło mo
ż
e si
ę
wyłoni
ć
tylko z rozkładu i
ż
e
nie mo
ż
na doprowadzi
ć
do nowego ładu inaczej ni
ż
 poprzez umiej
ę
tnie zorganizowany nieład
” (
„Symbolika maso
ń
ska: Stopnie szkockie”
, Rzym 1948, str. 303).
 
zaopatrywane w bro
ń
z zewn
ą
trz. Krwawe wydarzenia daj
ą
organizacjom mi
ę
dzynarodowympretekst do interwencji, a mediom do mówienia o potrzebie stworzenia rz
ą
du
ś
wiatowego –wszystko oczywi
ś
cie w celu „zaprowadzenia pokoju”.Taka interpretacja historii dwóch ostatnich stuleci, tj. od Rewolucji Francuskiej doczasów obecnych, mo
ż
e wyda
ć
si
ę
tendencyjna lub niepoparta dostatecznymi dowodami –pomimo wszystkiego, co zostało do tej pory przedstawione. Trzeba wszak
ż
e podkre
ś
li
ć
,
ż
eistnieje bardzo solidnie udokumentowana literatura, zwłaszcza francuska, ale te
ż
angielska,która obna
ż
a etap po etapie okultystyczne i konspiracyjne kulisy poszczególnych rewolucji igłównych konfliktów, jakie przetoczyły si
ę
przez Europ
ę
i
ś
wiat w tym burzliwym okresiedziejów
2
. Fakt, i
ż
literatura ta wydaje si
ę
spychana w niebyt, mo
ż
na wytłumaczy
ć
jedyniebior
ą
c pod uwag
ę
potencjał finansowy oraz inne mo
ż
liwo
ś
ci, jakimi dysponuj
ą
siły, którymzale
ż
y na utrzymaniu zmowy milczenia. Mowa tu o siłach, które wedle hipotezy Fergusonasteruj
ą
dzi
ś
w ten czy inny sposób działaniami wszystkich rz
ą
dów na kuli ziemskiej
3
.W ka
ż
dym razie trudno nie uzna
ć
,
ż
e program sekt sformułowany w XVIII w. aprzewiduj
ą
cy w pierwszej kolejno
ś
ci powstanie Stanów Zjednoczonych Europy jako etapwst
ę
pny do maso
ń
skiego Rz
ą
du
Ś
wiatowego, doczekał si
ę
wła
ś
ciwie realizacji.Równocze
ś
nie koncentracja władzy politycznej idzie w parze z koncentracj
ą
władzyekonomicznej – która skupia si
ę
dzi
ś
w r
ę
kach ok. 300 ponadnarodowych korporacji,kontrolowanych przez kilkadziesi
ą
t superbanków.Natomiast je
ś
li chodzi o Rz
ą
d
Ś
wiatowy, widzimy,
ż
e ONZ w swoich działaniach naniwie politycznej doznaje ostatnio samych pora
ż
ek i daje wyra
ź
ne oznaki wyczerpania. By
ć
 mo
ż
e dzieje si
ę
tak zgodnie z dyspozycjami, jakie popłyn
ę
ły ze spotka
ń
Klubu Bilderberg wBaden-Baden (Niemcy) w 1991 roku, a o których donosi niemiecki
„Code”
w numerze 11 z1991 r. Jest tam mowa o rychłej likwidacji tej mi
ę
dzynarodowej instytucji, aby oczy
ś
ci
ć
terenprzed przyst
ą
pieniem do tworzenia prawdziwego Rz
ą
du
Ś
wiatowego, który mógłby powsta
ć
 do 2000 roku. Tak czy inaczej, dobry jest ka
ż
dy argument zmierzaj
ą
cy do przeforsowania ideiglobalnego rz
ą
du:
„Rz
ą
d
Ś
wiatowy
 
 jest konieczny
– zapewnia
ż
ydowski miliarder George Soros –
 
apotrzeba ta jest dzi
ś
tym wyra
ź
niejsza,
ż
e Narody Zjednoczone poniosły fiasko akurat wmomencie, kiedy upadek Zwi
ą
zku Sowieckiego stworzył tej organizacji warunki dodziałania zgodnie z jej pierwotnymi zało
ż
eniami.
4
 
Co wi
ę
cej, wobec gł
ę
bokich zmian, jakie nas czekaj
ą
, jest wielce prawdopodobne,
ż
e
ś
wi
ę
ta krowa naszych czasów, czyli demokracja oparta na dialektycznej grze „
 prawica-lewica-centrum
” – a posługuj
ą
c si
ę
kategoriami filozoficznymi:
teza-antyteza
, po którychnast
ę
puje
synteza
(do czego symbolicznie nawi
ą
zuj
ą
trzy maso
ń
skie kropki) – równie
ż
 ulegnie daleko id
ą
cym przeobra
ż
eniom, w wyniku których jej autentyczno
ść
, ju
ż
obecniedo
ść
iluzoryczna, zostanie zredukowana do minimum.Zreszt
ą
, jak zauwa
ż
ył Guénon:
„Jest a
 ż 
nazbyt oczywiste,
 ż 
e lud nie mo
 ż 
e obdarzy
ć
si
ę
władz
ą
 , której sam nie posiada: prawdziwa władza mo
 ż 
e pochodzi
ć
jedynie z góry [...]; mo
 ż 
e by
ć
prawowita tylko dzi
ę
ki
2
Np.: Serge Hutin,
„Governi occulti e società segrete”
, wydawn. Méditerranée, Rzym 1973, str. 160-1;Alessandro Mola,
„La liberazione d’Italia nell’opera della massoneria”
, wydawn. Bastogi, Foggia 1990; GianniVannoni,
„Massoneria, fascismo e Chiesa cattolica”
(
op. cit 
.); Yann Moncomble,
„Les vrais responsables de laTroisième Guerre mondiale”
i
„L’irrésistible expansion du mondialisme”
(
op. cit 
.).
 
3
Warto te
ż
przeczyta
ć
seri
ę
artykułów C.A. Agnoliego i P. Taufera o kulisach upadku komunizmu – zob. nrkwietniowy, majowy i czerwcowy
„Chiesa Viva”
z 1990 r.
4
 
„Il Sole 24 - ore”
z 20 wrze
ś
nia 1995 r.
 
usankcjonowaniu jej przez co
 ś
 ,
 co jest ponad porz
ą
 dkiem społecznym, czyli przez autorytet duchowy.
5
 
Dzi
ś
mo
ż
na powiedzie
ć
z du
żą
doz
ą
prawdopodobie
ń
sta,
ż
e ten autorytet duchowy jestzbli
ż
ony do „Masters of Wisdom” i czerpie swoj
ą
sił
ę
oraz swoje
ś
wiatło z „czysto
ś
cidoktryny lucyferycznej” opiewanej przez Pike’a. Trudno, je
ś
li owo stwierdzenie nie spodobasi
ę
tym, którzy w p
ę
dzie za
ś
wiatowymi trendami uczestnicz
ą
w kursach medytacjitranscendentalnej, praktykuj
ą
tzw. medycyn
ę
holistyczn
ą
i poddaj
ą
si
ę
odr
ę
twiaj
ą
cemuwpływowi muzyki New Age, na ogół przy ich zupełnej – zgubnej dla nich samych –ignorancji. Oczekiwanie na mesjasza Nowej Ery rozlewa si
ę
na kolejne grupy i
ś
rodowiska.Wytwarza si
ę
„klimat milenarystyczny” – nad czym pracuje usilnie
ś
wiatowa sie
ć
 wpływowych osobisto
ś
ci i organizacji. Strefa WŁADZY, działaj
ą
c poprzez swe ezoteryczneagendy, chce sprawi
ć
, aby New Age zacz
ą
ł jawi
ć
si
ę
jako wa
ż
na cezura dla ludzko
ś
ci. A otona dowód gar
ść
cytatów:- Fragment deklaracji ko
ń
cowej przyj
ę
tej na szczycie G7 w Monachium w lipcu 1992 r.:
„Wspólnota mi
ę
dzynarodowa uwolniona od brzemienia [podziałów] Wschód-Zachód stan
ę
łana progu nowej ery.”
6
 
-
 
Ze sprawozdania rocznego przedstawionego przez Boutrosa Ghali, SekretarzaGeneralnego Narodów Zjednoczonych, na 47. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, którarozpocz
ę
ła si
ę
15 wrze
ś
nia 1992 r.:
„dzi
ś
wymogiem chwili jest nowy duch komunii, duch aktywnego wł
ą
czania si
ę
wrozwi
ą
zywanie problemów społecznych i politycznych, inwencji twórczej zaanga
ż
owenaj w to,aby ten czas nadziei mógł oblec si
ę
w realne kształty.”
7
 
Te sformułowania przedziwnie współbrzmi
ą
z my
ś
l
ą
zało
ż
ycielki
 Lucifer Trustu
, AliceBailey:
„Wizja, za któr
ą
ludzie dzi
ś
pod
ąż
aj
ą
– nawet nie zdaj
ą
c sobie z tego sprawy – to wizja EryWodnika. Przyszło
ść
b
ę
dzie nacechowana sprawiedliwymi stosunkami, prawdziw
ą
komuni
ą
,ogólnym podziałem [dóbr] i dobr
ą
wol
ą
. Przyszły obraz ludzko
ś
ci, to obraz NarodówZjednoczonych
ż
yj
ą
cych w pełnym wzajemnym zrozumieniu – przy czym nie zakłóc
ą
tychsprawiedliwych stosunków ró
ż
nice j
ę
zykowe [...]. W centrum wszystkich tych wizji stoiChrystus. I tak dojrzej
ą
cele oraz dzieła Narodów Zjednoczonych. I powstanie nowy ko
ś
ciółBoga, czerpi
ą
cy ze wszystkich religii i ze wszystkich grup wyznaniowych, kład
ą
c kres wielkiejherezji podziału.”
8
 
Jednocze
ś
nie trudno nie skojarzy
ć
tego ostatniego stwierdzenia z „wielkim grzechemprzeciwko jedno
ś
ci”, pi
ę
tnowanym w ramach posoborowego ekumenizmu.Boutros Ghali, autor raportu, nie jest „samorodnym talentem”, który wło
ż
ył w jegonapisanie sw
ą
własn
ą
inwencj
ę
. Ten koptyjski chrze
ś
cijanin o
ż
eniony z
Ż
ydówk
ą
jestdygnitarzem anglosaskiego odgał
ę
zienia masonerii i synem wysokiej rangi egipskiegomasona.
5
René Guénon,
„La Crise du monde moderne”
(
Kryzys
 ś
wiata nowo
 ż 
 ytnego
), wydawn. Gallimard, Pary
ż
1969,str. 118.
6
 
„Il Sole - 24 ore”
z 9 lipca 1992 r.
7
Na podst.
„I.A.R.F. World”
- organu Mi
ę
dzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Wolno
ś
ci Religijnej weFrankfurcie, nr 1 z 1993 r.
8
A. Bailey,
„Il destino delle nazioni”
, wydawn. Nuova Era, Rzym 1971, str. 155.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->