Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэр

Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэр

Ratings: (0)|Views: 2,340 |Likes:
Published by Orgio Lhagbajab

More info:

Published by: Orgio Lhagbajab on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

 
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
 
1.
ÒªÑËÈÉÍ ÀÃÓÓËÃÀ
ÍÝÃ. ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ.
1.1 Òºñëèéí òîâ÷ òàíèëöóóëãà1.2 Òºñëèéí çîðèëãî1.3 Òºñëèéí ¿íäýñëýë1.4 Òºñºë õýðýãæèõ áîëîìæèéí ñóäàëãàà
 ÕΨÐ. ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÕÝÑÝà
2.1. ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ2.1.1. Ñàëáàðûí ñóäàëãàà2.1.2. Çàõ çýýëèéí áàãòààìæ2.1.3. Çàõ çýýëèéí ñåãìåíò÷ëýë2.1.4.
Хэрэглэгчдийн
 
судалгаа
 2.1.5. ª
рсөлдөгчийн
 
судалгаа
 2.2. ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ2.2.1. SWOT øèíæèëãýý2.2.2.
Борлуулалтын
 
тактик 
 2.2.3.
 Үнийн
 
судалаа
 2.2.4.
Зар
 
сурталчилгаа
 
ÃÓÐÀÂ. ÒÅÕÍÈÊ, ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ¯ÍÄÝÑËÝË 
3.1 Òîíîã òºõººðºìæèéí ñóäàëãàà3.2 Òåõíîëîãèéí á¿ä¿¿â÷3.3 Òºñëèéí õºðºí㺠îðóóëàëòûí òîîöîî3.4 Òºñëèéí ¿ð àøãèéí òîîöîî3.5 Çýýë òºëºëòèéí ãðàôèê 
 
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
 
2.
ÍÝÃ. ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ
 1.1 ÒªÑËÈÉÍ ÒÎÂ× ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ
¯éëäâýðëýëèéí íýð:
Óòààã¿é øàõìàë ò¿ëø
¯éëäâýðèéí çîðèëãî:
Óã
төсө
ë íü
түлшний
øèíý õýðýãëýýã áèé áîëãîñíîîð
тухайн
 
орон
 
нутгийн
 
иргэд
,
аж
 
ахуйн
 
нэгж
,
байгууллагуудыг
 
хямд
,
чанартай
 
бүтээгдэхүүнээр
 
хангах
àãààðûí áîõèðäëûã áàãàñãàæ,
үүнээс
 
учирсан
 
нийгмийн
 
олон
 
хүнд
 
асуудлуудыг
 
шийдэх
, óëñ íèéãìèéí ýäèéí çàñãèéí
ө
ñ
ө
ëòèéã
нэмэгдүүлэх
, ýêîëîãèéí òýíöâýðò áàéäëûã õàäãàëàõ
зорилг
îòîé.
 Õ¿÷èí ÷àäàë:
Æèëä 6000 òîíí
¯éëäâýðèéí áàéðøèë
: Ìàíäàëãîâü àéìãààñ 30 êì çàéä îðøèõ Òýâø
ийн
óóðõàéí õàæóóä
Àæèëëàõ õ¿÷íèé òîî:
7 õ¿í
Òºñëèéí õºðºí㺠îðóóëàëòûí çàðäàë:
Íèéò õºðºí㺠îðóóëàëò 63000000 /
 жаран гурван
ñàÿ / òºãðºã ¿¿íýýñÇýýëèéí õºðºí㺺ð 49000000 /òàâèí ñàÿ/ òºãðºãªºðèéí õºðºí㺺ð 14000000 /àðâàí äºðâºí ñàÿ/ òºãðºã
 
“Утаагүй шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл”
 
3.
1.2 ÒªÑËÈÉÍ ÇÎÐÈËÃÎ
Óã
төсө
ë íü
түлшний
øèíý õýðýãëýýã áèé áîëãîñíîîð
тухайн
 
орон
 
нутгийн
 
иргэд
,
аж
 
ахуйн
 
нэгж
,
байгууллагуудыг
 
хямд
,
чанартай
 
бүтээгдэхүүнээр
 
хангах
,
ажлын
 
байрыг
 
нэмэгдүүлэх
, àãààðûí áîõèðäëûã áàãàñãàæ,
үүнээс
 
учирсан
 
нийгмийн
 
олон
 
хүнд
 
асуудлуудыг
 
шийдэх
,
орон
 
нутгийн
ýäèéíçàñãèéí
ө
ñ
ө
ëòèéã
нэмэгдүүлэх
, ýêîëîãèéí òýíöâýðò áàéäëûã õàäãàëàõ
зорилг
îòîé.
1.3 ÒªÑËÈÉÍ ¯ÍÄÝÑËÝË
-
 
Дэлхийн
 
уур
 
амьсгалын
 
өөрчлөлт
,
хүлэмжийн
 
хий
,
азоны
 
давхаргын
 
цооролтын
 
аюулаас
 
урьдчилан
 
сэргийлэх
,
тэмцэх
 
тухай
1987
оны
9-
р
 
сарын
 16
нд
 
батлагдсан
 
Монреалын
 
протокол
, 1997
оны
12-
р
 
сарын
10
нд
 
батлагдсан
 
Киотогын
 
протоколд
 
Монгол
 
улс
 
нэгдэн
 
орсон
 
ба
 
энэ
 
протокол
 2005
оны
2
сарын
16
 –с
 
албан
 
ѐсоор
 
хэрэгжиж
 
эхэлсэн
 
бөгөөд
 
манай
 
улс
 
протоколд
 
тусгагдсаны
 
дагуу
 
хүлэмжийн
 
хийн
 
ялгаралтаа
 
бууруулах
 
үүрэг
 
хүлээх
 
болсон
 
билээ
.̺í
Дэлхийн
 
хэмжээнд
 
олборлож
 
буй
 
нүүрснийхээ
20
 –
 
аас
 
дээш
 
хувийг
 
боловсруулж
1
тэрбум
 
гаруй
 
тонн
 
шахмал
 
түлшийг
 
үйлдвэрлэн
 
ашиглаж
 
байна
.
Энэ
 
технологийн
 
судалгааны
 
ажлын
 
цар
 
хүрээ
,
тоног
 
төхөөрөмж
 
ба
 
шахмал
 
түлш
 
үйлдвэрлэлтээр
 
дэлхийд
 
Герман
 
улс
 
тэргүүлж
 
Англи
,
Япон
,
Франц
,
Бельги
,
ОХУ
,
Польш
,
Чех
,
Энэтхэг
 
зэрэг
 
олон
 
оронд
 
эрчимтэй
 
хөгжиж
 
Азийн
 
болон
 
бусад
 
улс
 
оронд
 
шахмал
 
түлш
 
үйлдвэрлэлийг
 
хөгжүүлэхэд
 
ихээхэн
 
анхаарал
 
тавьж
 
байна
.
Англид
1
тн
 
утаагүй
 
шахмал
 
түлш
108
фунт
 
стерлинг
 
буюу
180
мян
ө
ã,
Солонгост
 
утаа
 
багатай
 
шахмал
 
түлш
1
тн
 
нь
70
мянган
 
вонн
 
буюу
70
мян
ө
ã,
Хятадад
 
утаа
 
багатай
 
шахмал
 
түлш
390-460
юань
 
буюу
55-65
мян
ө
ã
байна
.
-
21-ð çóóíû òîãòâîðòîé õºãæëèéí ñòðàòåãèéí áîäëîãî íü óëñ îðíû ýäèéíçàñãèéí ºñºëò, õºãæëèéã õàíãàõàä ÷èãëýãäýõ ¸ñòîé.Àëèâàà óëñ îðíû ýäèéí çàñãèéí õºãæèëä ò¿ëø ýð÷èì õ¿÷íèé ñàëáàðûíã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã àñàð èõ òºäèéã¿é, ìàíàé îðíû õóâüä òåõíèê òåõíîëîãèéí

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
Dorjpurev Munkhbat added this note
yaj tataj avah yum be
1 hundred reads
1 thousand reads
Zugeer L Shuu added this note
1
TuvshuD liked this
Badrakh Undrakhbayar added this note
yaj tataj avah ve
Battsend Baku liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->